Təbiət elmləri bütövlükdə

Təbiətin mühafizəsi

 

Quliyev Rövşən Ağakişi oğlu. Azhasilatlı neft quyularının məhsuldarlığının artırılması üsulunun seçilməsi üçün qərar qəbuletmə sistemi texn. e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.18 /R.A.Quliyev ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B , 2011.- 279, [1] s.

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved