İctimai elmlər

Sosiologiya

 

 

Abasova Elmira Məmməd qızı. İnsan ekologiyası: bioloji və sosial aspektlər [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. E. M. Abasova ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 132 s.

 

Abbasov Yahya Müseyib oğlu. Müasir məktəb təhsilinin sosial-fəlsəfi problemləri [Mətn]: fəls. e. n. al.dər. a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /Y. M. Abbasov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 139 s.

 

Abbasova Mətanət Məmməd qızı. Siyasi milli şüur sosial fəlsəfənin obyektidir [Mətn]: fəlsəfə .n.. dər. almaq üçün təq. d. dis.: 09.00.11. /M. M. Abbasova; Bakı Dovlət Universiteti.- B., 2006.- 117 s.

 

Abbasova Mətanət Məmməd qızı. Siyasi milli şüur sosial fəlsəfənin obyektidir [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər. almaq üçün təqdim dilmiş dis-nın vtoreferatı: 09.00.11./Bakı Dovlət Universiteti.-B., 2006.- 26 s.

 

Abdinova Kəmalə Qurban qızı. Keçid dövrü şəraitində şəxsiyyətin siyasi şüurunun formalaşmasında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01 K. Q. Abdinova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2013.- 142 s.

 

Abdullayev İlqar Ağamməd oğlu. Ekoloji şüur və ekoloji tərbiyə: qarşılıqlı təsirin dinamikası [Mətn]: fəlsəfə .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.11. /İ. A. Abdullayev; Azərb. Resp. EA Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1997.- 143 s.

 

Abdullayev Oruc İsmayıl oğlu. İctimai münasibətlər sistemində adət-ənənələrin yeri və rolu [Mətn]: fəlsəfə e.d-ru..dər..üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /O. İ. Abdullayev; AREA Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1993.- 294 s.

 

Abdullayev Oruc İsmayıl oğlu. İctimai münasibətlər sistemində adət-ənənələrin yeri və rolu [Mətn]: Fəlsəfə e.d-ru..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1993.- 52 s.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. Milli şüurun formalaşmasında siyasi amillərin rolu [Mətn]: siyasi e.n.a.dər.a. üçün təqd.ed. dis.: 22.00.05. /V. İ. Abdullayev; Azərb. Resp. Təhs. Naz-yi, Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu.-B., 1998.- 148 s.

 

  Abdullayev Vüsal Elşad oğlu. Cəmiyyətin demokratikləşməsi və ziyalıların ictimai-siyasi fəallığının vəhdəti [Mətn] : sosiol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 22.00.01 /V. E. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2009.- 164 s.

 

Abdullayeva Səadət Məcid qızı. Şəxsiyyət mədəniyyət və sivilizasiya sistemində [Mətn]: fəlsəfə .n.. dər. almaq üçün təq. d. dis.: 09.00.11. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 169 s.

 

Abdullayeva Səadət Məcid qızı. Şəxsiyyət mədəniyyət və sivlizasiya sistemində [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər. almaq üçün təqdim dilmiş dis-nın vtoreferatı: 09.00.11. /Bakı Dovlət Universiteti.-B., 2007.- 25 s. 

 

Ağayeva Ziba Bahadır qızı. Ekoloji siyasət və onun sosial-fəlsəfi aspektləri [Mətn]: fəlsəfə e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /Z. B. Ağayeva; AEA Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1997.- 126 s.

 

Ağayeva Ziba Bahadır qızı. Fəlsəfədə tənhalıq problemi fəls. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11 /Z. B. Ağayeva ; AMEA, Fəlsəfə Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2008.- 292 s.

 

Axundov Asif Əbülfəz oğlu. Keçid dövründə cəmiyyətin siyasi sisteminin formalaşması [Mətn]: siyasi e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 22.00.05. /A. Ə. Axundov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Döv. İdarəçilik Akad.-B., 2000.- 177 s.

 

Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu. Müasir sosial fəlsəfədə azadlıq problemi [Mətn]: fəls. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. Q. V. Allahverdiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2014.- 303 s.

 

Allahyarova Tahirə Bəkir qızı. Ekoloji mədəniyyət və ictimai tərəqqi [Mətn]: fəls. e. n. . dər. . üçün təq. olunan dis.: 09.00.11. /T. B. Allahyarova; AREA Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1994.- 182 s. 

 

Allahyarova Tahirə Bəkir qızı. Ekoloji mədəniyyət və ictimai tərəqqi [Mətn]: Fəlsəfə e. n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1994.- 24 s.

 

Allahyarova Tahirə Bəkir qızı. Sosial sinergetika cəmiyyət haqqında elmlərin yeni metodoloji əsası kimi [Mətn]: fəls. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /T. B. Allahyarova; Azərb. Resp. MEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2007.- 318, [5] s., şək.

 

Aslanov Rəşad Fəxrəddin oğlu. İnsan hüquqlarının təşəkkülündə dini və mədəni müxtəlifliyin rolu [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /R. F. Aslanov ; Azərb. Resp. Təhsil. Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 147 s.

 

Balakişiyev Üzeyir Qara oğlu. Müasir Azərbaycanda milli siyasətin formalaşmasında dövlət dilinin rolu: sosial-fəlsəfi təhlil [Mətn] : fəlsəfə üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01 Ü. Q. Balakişiyev ; AMEA, Fəlsəfə İn-tu.- B., 2017.- 160 s.

 

Balayev Xaqan Əlirza oğlu. Azərbaycanın sosial-siyasi həyatında cənublu mühacirlərin iştirakı (1947-1991) siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02 /X. Ə.Balayev ; AMEA, İnsan Hüquqları Üzrə Elmi Tədqiqat İn-tu.-B., 2011.- 176 s.

 

Bayramov Azad Mustafa oğlu. Tələbə gənclərin elmi dünyagörüşünün təşəkkülü [Mətn]: fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.11. /A. M. Bayramov; AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B., 1994.- 157 s.

 

Bayramov Azad Mustafa oğlu. Tələbə gənclərin elmi dünyagörüşünün təşəkkülü [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1994.- 20 s.

 

Bayramov Bəşir Yaşar oğlu. Ətraf mühitin mühafizəsi konsepsiyasının sosial-kimyəvi aspektləri [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /B. Y. Bayarmov; , Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 131 s.

 

Bayramov Bəşir Yaşar oğlu. Ətraf mühitin mühafizəsi konsepsiyasının sosial-kimyəvi aspektləri [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 09.00.11. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 26 s. 

 

Bayramov İmdad Mustafa oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında Azərbaycan xalqının etnik psixoloji xüsusiyyətlərinin inikası [Mətn]: psixologiya e.n. a.dər. almaq üçün təqdim olunmuş dis.: 19.00.05. /İ. M. Bayramov;M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1995.- 142 s. 

 

Bayramov İmdad Mustafa oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında Azərbaycan xalqının etnik psixoloji xüsusiyyətlərinin inikası [Mətn]: Psixologiya e.n. a.dər. almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1995.- 34 s.

 

Bayramzadə Elşən Əsgər oğlu. Qloballaşma və informasiya cəmiyyəti: qarşılıqlı təsirin dinamikası (sosial-fəlsəfi təhlil) [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 7207.01. E. Ə. Bayramzadə ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 25 s.

 

Bayramzadə Elşən Əsgər oğlu. Qloballaşma və informasiya cəmiyyəti: qarşılıqlı təsirin dinamikası (sosial-fəlsəfi təhlil) [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. E. Ə. Bayramzadə ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 152 s.

 

Behbudova Günel Fəttah qızı. Azərbaycanda əlillərin cəmiyyətə sosial-iqtisadi inteqrasiyası istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01. G. F. Behbudova ; Azərb. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.-B., 2014.- 153, [1] s.

 

Bədəlov Cavid Əliqismət oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi institutların formalaşmasının ümumi və spesifik cəhətləri [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. C. Ə. Bədəlov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2012.- 139 s.

 

Cəbrayılova Fəridə Səyədulla qızı. Mədəniyyətlərarası münasibətlərdə eynilik və müxtəliflik problemi: sosial-fəlsəfi təhlil [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. F. S. Cəbrayılova ; AMEA, Fəlsəfə İn-tu.-B., 2016.- 159 s.

 

Cəfərova Mirvari Qasım qızı. Azərbaycanda ziyalılar: sosial transformasiyalar dövründə onların yeri və rolu 80-ci illərin sonu 90-cı illər [Mətn]: fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /M. Q. Cəfərova; , Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005. -134 s.

 

Cəfərova Mirvari Qasım qızı. Azərbaycanda ziyalılar: sosial transformasiyalar dövründə onların yeri və rolu 80-ci illərin sonu 90-cı illər [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B., 2005.- 26 s.

 

Əhmədov Bədəl Əsədulla oğlu. Sosiologiyada sorğu metodunun tətbiq dairəsi, şərtləri və mötəbərlik hədləri [Mətn]: sosiol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 22.00.01. /B. Ə. Əhmədov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 152 s.

 

Əhmədov Tofiq Teymur oğlu. Azadlıq ideyası: hüquqi və əxlaqi aspektlərin müqayisəli təhlili [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /T. T. Əhmədov; Azərbaycan Universiteti.- B., 2006.- 173 s.

 

Əhmədov Tofiq Teymur oğlu. Azadlıq ideyası: hüquqi və əxlaqi aspektlərin müqayisəli təhlili [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 25 s.

 

Əlaəddin Məhəmmədi Meyxoş Kəyan oğlu. Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında turizmin inkişafında ictimai-mədəni amillərin rolu sosiol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 22.00.04. /Əlaəddin Məhəmmədi Meyxoş Kəyan oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 153 s.

 

Ələsgərova Flora Qəməndər qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılması [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. F. Q. Ələsgərova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2014.- 179, [12] s.

 

Ələsgərova Gülarə Ələsgər qızı. Cəmiyyətin siyasi təşkilində parlament [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /G. Ə. Ələsgərova; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2004.- 143 s.

 

Ələsgərova Gülarə Ələsgər qızı. Cəmiyyətin siyasi təşkilində parlament [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 09.00.11. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 30 s.

 

Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Müasir demokratik proseslər: Sosial-fəlsəfi təhlil [Mətn]: fəlsəfə . d-ru . dər. l. üçün təq. ed. doktorluq dis.: 09.00.11. /Q. C. Əliyev; zərb. Resp. lmlər kad. Bəhmənyar ad. Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- B., 1998.- 336 s.

 

Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Müasir demokratik proseslər: Sosial-fəlsəfi təhlil [Mətn]: fəlsəfə .d-ru l.dər..üçün təq. ed. doktorluq dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /Q. C. Əliyev; Azərb. Resp. A, Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B., 1998.- 74 s.

 

Əliyev Mübariz. Qloballaşma dövründə konsensus nəzəriyyələrinin mahiyyəti [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /M. Əliyev; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2004.- 135 s.

 

Əliyev Nurlan Əjdər oğlu. Azərbaycan-Yəhudi xalqları arasında münasibətlərin sosial - mədəni aspektləri [Mətn]: fəls. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /N. Ə. Əliyev; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2006.- 168 s.

 

Əliyev Şəhriyar İbrahim oğlu. Sosial hüquqların beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. Ş. İ. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 340 s.

 

Əliyeva Firuzə Nuru qızı. Ekoloji mədəniyyət sistemində ekoloji birlik və ekoloji şüurun yeri və rolu [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. F. N. Əliyeva ; BDU.-B., 2002.- 22 s.

 

Əliyeva Firuzə Nuru qızı. Ekoloji mədəniyyət sistemində ekoloji birlik və ekoloji şüurun yeri və rolu [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /F. N. Əliyeva; AzEA Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2002.- 127 s.

 

Əliyeva Rüxsarə Məcid qızı. Orta ixtisas məktəblərinin təlim və tərbiyə sistemində tələbələrin sosial fəallığının formalaşdırılması [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 5804.01. R. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2016.- 145 s.

 

Əliyeva Sahibə Hidayət qızı. Milli mədəniyyət və milli mentalitet: qarşılıqlı münasibətlərin fəlsəfi təhlili [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. S. H. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 151 s.

 

Əliyeva Sevda Ağamirzə qızı. Azərbaycan Respublikasının qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərarası dialoqda iştirakı (siyasi və müqayisəli təhlil) [Mətn]: siyasi e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. S. A. Əliyeva ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2015.- 361 s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Təfəkkür tipləri dinamikası "cəmiyyət və təbiət" sistemi kontekstində [Mətn]: fəlsəfə . n. . dər.l. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /A. əsədov; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 1993.-  282 s.

 

Əsədova Nailə Şahbaz qızı. Müasir tarixi prosesdə sivilizasiyaların rolu [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 7207.01 N. Ş. Əsədova; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 153 s.

 

Əsədova Nərgiz Rasim qızı. İnsan ekologiyası və insan psixologiyası: qarşılıqlı təsirin dinamikası [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. N.R. Əsədova ; BDU.-B., 2002.- 28 s.

 

 Əsədova Nərgiz Rasim qızı. İnsan ekologiyası və insan psixologiyası: qarşılıqlı təsirin dinamikası [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 09.00.11. /N. R. Əsədova; BDU.-B., 2002.- 128 s.

 

Əsgərov İlyas Sadıq oğlu. Azərbaycanda keçid dövründə yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşmasının sosial-fəlsəfi aspektləri [Mətn] : fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. İ. S.Əsgərov ; BDU.-B., 2002.- 24 s.

 

Əsgərov İlyas. Azərbaycanda keçid dövründə yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşmasinin sosial-fəlsəfi aspektləri [Mətn]: fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /Ə.F.Abbasov; zərb. Resp. A Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2001.- 128 s.

 

Əsgərova Zəminə Qoşqar qızı. Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının ictimai münasibətlər sistemində yeri və rolu [Mətn]: fəlsəfə e. n. a. dər.al.üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /Z. Q. Əsgərova; Azərb. Resp. EA Bəhmənyar ad. Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1998.- 151 s.

 

Gözəlov Ariz Əvəz oğlu. Sosial və qlobal ekoloji sistemlərdə proqnozlaşdırma metodu [Mətn]: fəlsəfə . n. . dər. l .üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /A. Ə. Gözəlov; EA Bəhmənyar ad. Fəlsəfə və Hüquq İn-tu. -B., 1998. -113 s.

 

Hacıyev Osman Yusif oğlu. Orta sinif problemi sosial fəlsəfənin obyekti kimi [Mətn] : fəlsəfə üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01 O. Y. Hacıyev ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- B., 2016.- 167 s.

 

Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Elmi-texniki tərəqqi ilə sosial dəyişikliklərin dialektikası [Mətn]: fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /Z. C. Hacıyev; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1992.- 299 s.
 

Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Elmi-texniki tərəqqi ilə sosial dəyişikliklərin dialektikası [Mətn]: Fəlsəfə e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AzEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1993.- 34 s.

 

Həqqi Qəri Dərvişlu Cəlil Musa oğlu. Müasir İran cəmiyyəti: başlıca meyllər və perspektivlər (sosioloji təhlil) [Mətn] : sosiol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 22.00.01. Cəlil Musa oğlu Həqqi Qəri Dərvişlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 132 s.

 

Həmzəyev Əlihəsən Alı oğlu. İnsan ekologiyası problemi və onun sosial-coğrafi aspekti [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /Ə. A. Həmzəyev; , Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.-B., 2000.- 112 s.

 

Hüseynli Oqtay Hüseyn oğlu. Fəlsəfədə özgələşmə problemi [Mətn]: fəls. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /O. H. Hüseynli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 129 s. 

 

Hüseynov Anar Hüseyn oğlu. Suisid probleminin sosial-fəlsəfi və fəlsəfi-antropoloji aspektləri [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /A. H. Hüseynov; AMEA Bəhmənyar ad. Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2002.- 120 s.

 

Hüseynov Əbülfəz. Müasir şəraitdə cəmiyyətin sosial özünü-hissetməsi problemi: fəlsəfi təhlil [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.:09.00.11. /Ə. Hüseynov; AEA, Fəlsəfə və hüquq İn-tu.-B., 1994.- 162 s.

 

Hüseynov Əbülfəz. Müasir şəraitdə cəmiyyətin sosial özünü-hissetməsi problemi: fəlsəfi təhlil [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı.:09.00.11. /Ə. Hüseynov; AEA, Fəlsəfə və hüquq İn-tu.- B., 1995.- 22 s.

 

Hüseynov Gülağa İmran oğlu. Azərbaycanın kənd yerlərində ekoloji vəziyyət və onun sosial nəticələri [Mətn]: fəls. e. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /G. İ. Hüseynov; AEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B, 1993.- 174 s. 

 

Hüseynov Gülağa İmran oğlu. Azərbaycanın kənd yerlərində ekoloji vəziyyət və onun sosial nəticələri [Mətn]: Fəlsəfə e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1993.- 28 s.

 

  Hüseynov Həbib Məzahir oğlu. Mühəndis təfəkkürü və onun tarixi tipləri: fəlsəfi təhlil [Mətn] : fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11 /H. M. Hüseynov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 140 s.

 

Hüseynov Qabil İsmixan oğlu. Sivilizasiya və milli müəyyənlik [Mətn]: fəls. e. d-ru . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /Q. İ. Hüseynov; AREA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1994.- 350 s. 

 

Hüseynov Qabil İsmixan oğlu. Sivilizasiya və milli müəyyənlik [Mətn]: Fəlsəfə e. d-ru .dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1993.- 56 s.

 

Hüseynov Ramid Söhbət oğlu. Azərbaycan Respublikasında iştirak demokratiyasının formalaşması [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. R. S. Hüseynov ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2012.- 172 s.

 

 Hüseynov Rəşid İnqilab oğlu. Ekoloji hüquq pozuntuları (ekoloji cinayətlər): onların aradan qaldırılmasının hüquqi-sosial və fəlsəfi əsasları [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 29 s.

 

Hüseynov Sakit Yəhya oğlu. Məişət ekologiyasının sosial-fəlsəfi problemləri [Mətn] : fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. S. Y. Hüseynov ; AEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2001.- 55 s.

 

 Hüseynov Sakit Yəhya oğlu. Məişət ekologiyasının sosial-fəlsəfi problemləri [Mətn]: fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /S. Y. Hüseynov; AEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2001.- 271 s.

 

Hüseynova Sevil Yaşar qızı. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ingilisdilli siyası mətnlərin linqvistik təhlili [Mətn] :filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5708.01 S. Y. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2017.- 23 s.  

 

Hüseynova Sevil Yaşar qızı. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ingilisdilli siyası mətnlərin linqvistik təhlili [Mətn] : filol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5708.01 S. Y. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B.,2017.- 132 s.

 

Hüseynova Hicran Kamran qızı. Azərbaycan Avropa inteqrasiya prosesləri sistemində [Mətn]: siyasi . d-ru. l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 22.00.05. /H. K. Hüseynova; BDU.-B., 2001.- 314 s. 

 

Xəlilov Rahid Süleyman oğlu. Qloballaşma və harmoniya fəlsəfəsi [Mətn]: fəlsəfə . d-ru. l. dər. a. üçün təq. d. dis.: 09.00.11. /R. S. Xəlilov; AMEA Fəlsəfə və siyasi-huquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B . , 2005.- 291 s.

 

Xəlilov Rahid Süleyman oğlu. Qloballaşma və harmoniya fəlsəfəsi [Mətn]: Fəlsəfə .d-ru..dər.almaq üçün təqdim dilmiş dis-nın vtoreferatı: 09.00.11. /Bakı Dovlət Universiteti.- B., 2007.- 48 s.

 

Xudanlı Faiq Elman oğlu. Frankfurt məktəbinin sosial fəlsəfəsi [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. F. E. Xudanlı; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 129 s.

 

İbrahimi Fəriba Fərman qızı. Müasir İran cəmiyyətində qadınların sosial fəallığının artması dinamikası: sosioloji təhlil [Mətn]: sosiologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6313.01. F. F. İbrahimi; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 145 s.

 

İbrahimli Zülfüqar İbrahim oğlu. İntellektual resursların idarə olunmasının nəzəri əsasları [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. Z. İ. İbrahimli ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 151 s.

 

İbrahimov Hüseyn Qasım oğlu. Postsovet Azərbaycanında və Rusiyada etnik proseslərin dinamikası (sosial-fəlsəfi müqayisəli təhlil) fəls. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /H. Q. İbrahimov; AMEA, Fəlsəfə Sosiologiya Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 130 s.

 

İbrahimov Zülfüqar Hüseyn oğlu. Bazar mühitinə uyğun rəhbərlik üslubunun təşəkkülü və heyətin idarə edilməsinin inkişaf parametrləri [Mətn]: iqt.e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis. işinın avtoreferatı: 08.00.05. Z. H. İbrahimov; Azərb. Döv. İqt.Un-ti.-B., 2002.- 30 s.

 

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı. Azərbaycan dövlətinin sosial funksiyasının konstitusiya hüquqi aspektləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5607.01. A. N. İbrahimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 203 s.

 

İbrahimova Xəyalə Saleh qızı. Siyasətin optimallığı probleminin fəlsəfi aspektləri fəls. üzrə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /X. S. İbrahimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 154 s.

 

İsgəndərova Səbirə Cəfər qızı Elmi texniki tərəqqi ilə urbanizasiyanın qarşılıqlı əlaqəsinin ekoloji aspektləri (sosial-fəlsəfi təhlil): fəlsəfə .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.11. /S. C.İsgəndərova; zərbaycan lmlər kademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.-B.-, 2000.- 122 s.

 

İsgəndərova Səbirə Cəfər qızı. Elmi texniki tərəqqi və urbanizasiya: qarşılıqlı təsirin ekoloji aspekti [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. S. C. İsgəndərova; AzEA, Bəhmənyar ad. Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1999.- 27 s.

 

 İsmayılov Aslan Ziyəddin oğlu. İnsan haqları ideyasının həyata keçirilməsinin sosial-fəlsəfi problemləri [Mətn]: fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09. 00. 11. /A. Z. İsmayılov; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-ti.-B., 2007.- 137 s.

 

İsmayılov Dilqəm Yunis oğlu. Azərbaycan cəmiyyətinin transformasiyası şəraitində fəlsəfi-ideoloji cərəyanların və konsepsiyaların rolu [Mətn]: fəlsəfə e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /D. Y. İsmayılov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqat İn-tu.-B., 2005.- 331 s.  
 

İsmayılov Dilqəm Yunis oğlu. Azərbaycan cəmiyyətinin transformasiyası şəraitində fəlsəfi-ideoloji cərəyanların və konsepsiyaların rolu [Mətn]: Fəlsəfə e.d-ru.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 50 s.

 

İsmayılov Radik Arzuman oğlu. Qloballaşma prosesində Azərbaycanın inkişafının bəzi sosioloji aspektləri [Mətn]: sosiol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 22.00.01. /R. A. İsmayılov; AMEA İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2009.- 155 s.

 

 İsmayılova Elizə Sahadulla qızı. Qloballaşma dövründə "Zəka Axını" fəlsəfi-sosioloji təhlil [Mətn] : fəlsəfə üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02 /E. Ə. İsmayılova ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.-159 s. 

 

 Kadiyeva Samirə Abdulsamed qızı. Yeni dövrün paradiqmaları: qloballaşma və antiqloballaşma (siyasi-fəlsəfi təhlil) [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 7207.01. S. A. Kadiyeva; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2015.- 29, [1] s.

 

Kərimov Əyyub Sevdim oğlu. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinin sosial-fəlsəfi aspektləri [Mətn]: fəls. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. Ə. S. Kərimov ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 342 s.

 

Kərimova Aygün Xəlil qızı. Dini şüurun strukturu və funksiyaları fəls. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /A. X. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 174 s.

 

Kərimova Fatma Müzəffər qızı. Qloballaşma prosesi və müasir sivilizasiya ziddiyyətləri [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /F. M. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 29 s.

 

 Kərimova Nəzakət İsfəndiyar qızı. Azərbaycanda ekoloji vəziyyət və onun sosial nəticələri fəls. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /N. İ. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 162 s.

 

Kosayev Arzuman İsrafil oğlu. Qloballaşma və milli təhlükəsizlik [Mətn]: sosiol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 20.00.01. /A. İ. Kosayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 148 s.

 

Kosayev Arzuman İsrafil oğlu. Qloballaşma və milli təhlükəsizlik [Mətn]: sosiol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 20.00.01. /A. İ. Kosayev; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 22 s.

 

 Qafarov İnşallah İxtiyar oğlu. Şəxsiyyətin ictimai-siyasi fəallığının sosioloji təhlili [Mətn]: sosiologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 22.00.05. /İ. Qafarov; Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu.- B., 1996. -147 s.

 

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Vətəndaş cəmiyyətinin sosial strukturunda həmkarlar ittifaqlarının yeri və funksiyaları: nəzəriyyə və metodologiya məsələləri [Mətn]: sosiol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 22. 00. 01. /H. T. Qaraşov; Azərb. Resp. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2008.- 273 s.

 

Qasımova Aysel Tofiq qizi. Ailə himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial reabilitasiyasının təşkili istiqamətində həyata keçirilən sosial siyasətin metodoloji aspektləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5304.01 A. T. Qasımova ; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.- B., 2016.- 168s.

 

Qasımova Həcər. Şəxsiyyətin mənəvi tərəqqisində bədii mədəniyyətin rolu [Mətn]: fəlsəfə e.n...dər..üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.11. /H. Qasımova; AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B., 1994.- 131 s. 

 

Qasımova Kamilə Qəzənfər qızı. Müasir sosial-siyasi proseslər və mədəniyyətlərin dialoqu: nəzəri-metodoloji problemlər kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /K. Q. Qasımova; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 139 s.

 

Qasımova Təzəgül Mirzə qızı. Müasir ekoloji konsepsiya və onun sosial-fəlsəfi mahiyyəti [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. 09.00.11. /T. M. Qasımova; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2004.- 134 s.

 

Qılıncov Bəxtiyar Vaqif oğlu. Turizmin kənd təsərrüfatının inkişafında və kəndin sosial problemlərinin həllində rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəl. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 B. V. Qılıncov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2014.- 135 s.

 

Quliyev Bəbir Şərqi oğlu. Müharibə və ekologiya (Sosial-fəlsəfi aspekt) [Mətn]: fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /B. Ş. Quliyev; zərb. Resp. A Fəls., Sosiol. və Hüquq İn-tu.-B., 2001.- 123 s.

 

Quliyev Bəhruz Vaqif oğlu. Müasir Azərbaycanın modernləşmə siyasətində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu: sosial-fəlsəfi təhlil [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01. B. V. Quliyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 141 s.

 

Quliyeva Mahirə Gəncəli qızı. Fərdi şüurda təbii və sosialın qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn] : fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. M. G. Quliyeva ; BDU.-B., 2001.- 26 s.

 

Quliyeva Mahirə Gəncəli qızı. Fərdi şüurda təbii və sosialın qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: fəls. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /M. G. Quliyeva; BDU.-B., 2001.- 107 s.

 

Quliyeva Şahnaz Mustafa qızı. Azərbaycan ailələrində gənc qızlara münasibətin və onların ailə həyatına hazırlanmasının psixoloji problemləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6114.01. Ş. M. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2015.- 152 s.

 

Qurbanov Adil Cəmil oğlu. Tarixi prosesdə ekoloji komponentlərin rolu [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. 09.00.11. /A. C. Qurbanov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2005.- 150 s.

 

Qurbanova-Abdullayeva Aida Nəbi qızı. Ekoloji Şüurun sinkretik xarakteri [Mətn] : fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. A. N. Qurbanova-Abdullayeva ; BDU.-B., 2002.- 24 s. 

 

Qurbanova-Abdullayeva Aida Nəbi qızı. Ekoloji Quruluşun sinkretik xarakteri [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /A. N. Qurbanova-Abdullayeva; BDU.-B., 2002.- 123 s.

 

Mehdiyeva Xatirə Eyvaz qızı. Cənubi Qafqaz respublikalarının Avropa strukturlarına inteqrasiyası: müqayisəli təhlil [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01 X. E. Mehdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 141 s.

 

Mehtiyev Rabil Zəkulla oğlu. Sosial determinizm və cəmiyyətin siyasi həyatının transformasiyası [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /R.Z. Mehtiyev; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 136 s.

 

Mehtiyev Rabil Zəkulla oğlu. Sosial determinizm və cəmiyyətin siyasi həyatının transformasiyası [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 24 s.

 

Məcidov Samir Səfər oğlu. Azərbaycan Respublikasının milli maraqları müasir qloballaşma şəraitində fəls. e. n. al. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /S. S. Məcidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 148 s.

 

Məcidov Vəli Həbib oğlu. Qədim türklərin dünyagörüşündə təbiətə münasibətin sosial-fəlsəfi aspektləri [Mətn]: fəls..d-ru .dər..üçün elmi məruzə formasında təqdim edilmiş dis.: 09.00.11. /V. H. Məcidov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1998.- 79 s.

 

Mədədzadə Könül Mahir qızı. Qlobal şüur: fəlsəfi-metodoloji təhlil [Mətn]: fəls. e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /K. M. Mədədzadə; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2008.- 169 s. 

 

Məlikli Günel Qurbanəli qızı. Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyində sosial siyasətin yeri və rolu [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5908.01 G. Q. Məlikli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 149 s.

 

Məmiyev Cavid Məhərrəm oğlu. Azərbaycan cəmiyyətində siyasi liderliyin rolu: (sosioloji təhlil) [Mətn]: sosiologiya e n. al. dər .a. üçün təq. ed. dis.: 22.00.01 /C.M. Məmiyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2005.- 169 s.

 

Məmiyev Cavid Məhərrəm oğlu. Azərbaycan cəmiyyətində siyasi liderliyin rolu: (sosioloji təhlil): Sosiologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 22.00.01 /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 21 səh.

 

Məmmədov Babək Fərrux oğlu. İnsan haqlarının təmin olunmasında ictimai rəyin yeri və rolu [Mətn]: fəlsəfə .n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /B.F. Məmmədov; , Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2004.- 193 s.

 

Məmmədov Babək Fərrux oğlu. İnsan haqlarının təmin olunmasında ictimai rəyin yeri və rolu [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 25 s.

 

Məmmədov Hikmət Baba oğlu. Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi [Mətn] : siyasi e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. H. B. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU., Politologiya və Sosiologiya kafedrası.-B., 2010.- 353 s. 

 

Məmmədov İlqar Aydın oğlu. Mənəvi dəyərlərin fəlsəfi təhlili və Azərbaycan reallıqları [Mətn]: fəlsəfə e .n .al. dər. a. üçün təq.ed. dis.: 09.00.11 /İ.A. Məmmədov; BDU.-B., 2002.- 111 s.

 

Məmmədov Kərəm Cahangir oğlu. Birinci dünya müharibəsindən sonra Antanta dövlətlərinin Osmanlı imperiyasının parçalamaq uğrunda diplomatik-siyasi mübarizəsi [Mətn]: siyasi e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 22.00.05. /K. C. Məmmədov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Un-ti.-B., 1998. -231 s.

 

Məmmədova Xəyalə Akif qızı. Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-mədəni inkişafının gender aspektləri [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01 X. A. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Xəzər Un-ti.- B., 2016.- 152 s.

 

Məmmədova Səadət Davud qızı. Keçid dövründə şəxsiyyət problemləri (sosioloji aspekt) [Mətn]: sosiologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 22.00.01 /S. D. Məmmədova; AMEA. Fəsəfə və Siayasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu .-B., 2004.- 162 s.

 

 

Mikayılov Şasəddin Sabir oğlu. Ekoloji problemlərin mənəvi-estetik dünyagörüşü aspektləri [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /Ş. S. Mikayılov; Azərb. Respub. Elmlər Akad. Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2000.- 142 s.

 

Miraləm Elşad Mircavad oğlu. Milli ideologiya dövlətin sosial və siyasi inkişafının vacib şərti kimi [Mətn]: siyasi elmlər üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 23.00.02. /E. M. Miraləm ; Azərb. Resp. Prez. yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2011.- 22 s.

 

  Miraləm Elşad Mircavad oğlu. Milli ideologiya dövlətin sosial və siyasi inkişafının vacib şərti kimi siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 23.00.02 /E. M. Miraləm ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 160 s.

 

Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması xüsusiyyətləri [Mətn]: siyasi e.n.a.dər.a.üçün namizədlik dis.: 22.00.05. /A. B. Mirzəzadə; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2001.- 170 s.

 

  Mirzəzadə Rəna Rza qızı. Fəlsəfi, tarixi və siyasi-hüquqi istiqamətlər [Mətn] : fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11 R. S. Mirzəzadə ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüququ Tədqiqatlat İn-tu.- B., 2003.- 364 s.

 

Mohammad Zadeh Faranak Bavardeh. İbn Xəlduna görə sivilizasiyanın inkişafı və tənəzzülü [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7307.01. B. M. Faranak ; AMEA, akad. Z. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2016.- 125 s.

 

Mozaffari Hacidehi Seyid Rəhmət Seyid Əhməd oğlu. Müasir İran cəmiyyətində şəhid ailələrinin sosial problemləri (Gilan vilayətinin nümunəsində) [Mətn]: sosiologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6312.01 Mozaffari Hacidehi, Seyid Rəhmət Seyid Əhməd oğlu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 134 s.

 

Muxtari Hafizəli Quli oğlu. Təhsil-sosial institut kimi: müasir inkişaf meylləri və xüsusiyyətləri sosiol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 22.00.04 /H. Q. Muxtari ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsi.-B., 2009.- 146 s.

 

Muradov Rövşən Şahbaz oğlu. Azərbaycan Respublikasında əmək potensialının formalaşması və istifadəsinin sosial-iqtisadi və demoqrafik problemləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.5308.01 R. Ş. Muradov; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 379 s

 

Mustafayev Rövşən Faiq oğlu. Azərbaycan cəmiyyətinin mümkün inkişaf yolları [Mətn]: siyasi e.d-ru elmi dər.a. üçün dis.: 22.00.05. /R. Mustafayev; Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. - B., 1996. -236 s.

 

Mustafayev Sərdar Maksim oğlu. Şəxsiyyətin ekolojiləşməsinin sosial aspektləri [Mətn]: fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /S. M. Mustafayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B., 1995.- 124
s.

 

Mustafayev Sərdar Maksim oğlu. Şəxsiyyətin ekolojiləşməsinin sosial aspektləri [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1995.- 30 s.

 

Mustafayeva Hümeyrə Teymur qızı. Qloballaşma: beynəlxalq münasibətlər sistemində ekoloji problemlərin yeri və rolu [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. H. T. Mustafayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 26 s.

 

Mustafayeva Hümeyrə Teymur qızı. Qloballaşma: beynəlxalq münasibətlər sistemində ekoloji problemlərin yeri və rolu [Mətn] : fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11 /H. T. Mustafayeva ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2008.- 144 s. 

 

  Namazlı Şəmsiyə Əhməd qızı. Sağlamlıq fəlsəfəsi və uzunömürlülük (sosial-fəlsəfi təhlil) [Mətn] : fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11 /Ş. Ə. Namazlı ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiyası və Hüquq İn-tu.-B.,2009.- 143 s.

 

Nəbiyev Fikrət Həbib oğlu. Siyasi təfəkkür cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı münasibətləri kontekstində [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /F. H. Nəbiyev; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu . -B., 2003.- 154 s.

 

Nəcəfli Mahrux Abbas qızı. Elmi idrakın humanistləşməsi və onun dünyagörüşü nəticələri [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /M. A.Nəcəfli; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 190 s.

 

Nəcəfl Mahrux Abbas qızı. Elmi idrakın humanistləşməsi və onun dünyagörüşü nəticələri [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 28 s.

 

Nəcəfov Elsevər Əsgər oğlu. Ekoloji və hüquqi şüurun ekoloji fəallıq və məsuliyyətin formalaşmasında rolu [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09. 00. 11. /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 133 s.

 

Nəsibov Yunis Kamandar oğlu. Hüquqi dövlətin fəlsəfi əsasları [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 7207.01. Y. K. Nəsibov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Un-ti.-B., 2014.- 129 s.

 

Nəsrin Esmaeilpur Mianci Cavad qızı. Müasir İranda ailənin sosial problemləri [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. Nəsrin Esmaeilpur Mianci Cavad qızı; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 128 s.

 

 Nəzirzadə Leyla Nəzir qızı. Sosial idrak və sosial fəaliyyət [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. L. N. Nəzirzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 148 s.

 

 Osoli Odolu Nilufər Baba qızı. Müasir İran cəmiyyətində qadının sosial statusu və rolu (Ərdəbil ostanlığının empirik sosioloji tədqiqi əsasında) sosiol. üzrə fəls. d-ru e. al. üçün təq. ed. dis.: 20.00.01 /N. B. Osoli Odolu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 163 s.

 

Paşazadə Əmanət Allahşükür qızı. Şərq və Qərb qadınlarının həyat tərzi (müqayisəli sosial-fəlsəfi təhlil) fəls. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 09.00.11. /Ə. A. Paşazadə ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 157 s.

 

Pur Şahsuvari Fatimə. Müasir dövrdə sərvət dəyərlərinin gənclərin özləri haqqında təsəvvürünə təsiri psixol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis. : 19.00.05. /F. Pur Şahsuvari ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 157 s.

 

Rəhimov Mütəllim Qara oğlu. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin yeri və rolu (sosial-fəlsəfə) [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /M.Q. Rəhimov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 142 s.

 

Rəhimov Mütəllim Qara oğlu. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin yeri və rolu (sosial-fəlsəfə) [Mətn]: Fəlsəfə .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 24 s.

 

Rəhimov Novruzəli Həmzə oğlu. Ekoloji və demoqrafik problemləri sosial-fəlsəfi aspekti: Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. N. H. Rəhimov ; BDU.-B., 2002.- 25 s.

 

Rəhimov Novruzəli Həmzə oğlu. Ekoloji və demoqrafik problemləri sosial-fəlsəfi aspekti: Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında [Mətn]: fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /N. H. Rəhimov; BDU.-B , 2002.- 110 s.

 

Rüstəmova Afaq Baloğlan qızı. Sosial linqvistika və etnodil prosesləri: fəlsəfi təhlil [Mətn] : fəls. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11 /A. B. Rüstəmova ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 270 s.

 

Rza Anar Əli oğlu. Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiə sisteminin idarə olunmasında sosial reklamların rolu [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. A. Ə. Rza ; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-tədqiqat və Tədris Mərkəzi.-B., 2013.- 160 s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Keçid dövrü şəxsiyyətinin sosial-fəlsəfi təhlili [Mətn]: fəlsəfə e. d-r. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /M.H.Rzayev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2005.- 308 s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Keçid dövrü şəxsiyyətinin sosial-fəlsəfi təhlili [Mətn]: fəlsəfə e. d-r. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11 /M.H.Rzayev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2005.- 51 s. 

 

Sadıqov Elbrus Cəlal oğlu. Ekoloji problemlər və onun insan sağlamlığı ilə qarşılıqlı əlaqəsinin sosial-fəlsəfi mahiyyəti [Mətn]: fəls.e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /E. C. Sadıqov; BDU.-B., 2001.- 109 s.

 

Salmanova Nəzakət Əjdər qızı. Müasir dövrdə Azərbaycanda nikah və boşanma dinamikasının sosial-fəlsəfi problemləri [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /N.Ə. Salmanova; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 150 s.

 

Salmanova Nəzakət Əjdər qızı. Müasir dövrdə Azərbaycanda nikah və boşanma dinamikasının sosial-fəlsəfi problemləri [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Səfərova Nazilə Xasay qızı. Cəmiyyətdə sosial münaqişə və ona sosial nəzarət [Mətn]: fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /N.X. Səfərova; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2004.- 122 s.

 

Səfərova Nazilə Xasay qızı. Cəmiyyətdə sosial münaqişə və ona sosial nəzarət [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. / Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2004.- 22 s.

 

Səlimov Mahir. Müasir mədəniyyət sistemində ekoloji təfəkkür [Mətn]: fəlsəfə. e. n .al.. dər. a. üçün təq.ol.dis.: 09.00.11. /M.Səlimov; AMEA, Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar İn-tu.-B., 2004.- 121 s.

 

Səlimov Vüqar Surxay oğlu. Keçid dövründə ictimai şüurun inkişafında varislik prinsipi[Mətn]: fəlsəfə e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /V. S. Səlimov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 2000.- 124 s.

 

Süleymanov Gündüz Qurbanəli oğlu. Qloballaşma və dinlərin dialoqu problemi : (sosial-fəlsəfi təhlil) [Mətn]: fəls. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /G. Q. Süleymanov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 137 s.

 

Şabanov Zeynəddin. Cəmiyyətin idarə olunmasında sosial idrakın spesifikliyi [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 09.00.11. /Z.Şabanov; AzMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2002.- 165 s.

 

Şahmarov Əliheydər Əli oğlu. Davamlı inkişaf kontekstində ekoloji təhlükəsizlik problemləri [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. Ə. Ə. Şahmarov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 143 s.

 

Şəfiyev Üzeyir Atamalı oğlu. Sosial konfliktlər və onların həlli yolları [Mətn]: sosiologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 22.00.05. /Ü. A. Şəfiyev; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 180 s.

 

Şirinova Nailə Fuad qızı. Etnik birliklər və onların sosial-fəlsəfi təhlili [Mətn]: fəlsəfə . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. N. F. Şirinova ; BDU.-B., 2002.- 32 s.

 

Şirinova Nailə Fuad qızı. Etnik birliklər və onların sosial-fəlsəfi təhlili [Mətn]: fəls. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /N. F. Şirinova; BDU.-B., 2002. - 111 s.

 

Şiriyeva Kəmalə Məhərrəm qızı. Azərbaycanın Cənub zonasında ailə konfliktləri və onların psixoloji təhlili [Mətn]: psixologiya e.n.a.dər.iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.05. /K. M. Şiriyeva; Lənkəran Dövlət Universiteti.-Lənkəran., 1998.- 204 s.

 

Şükürov Məsud Ağayar oğlu. Müasir milli-etnik münaqişələrin sosial-fəlsəfi təhlili (Dağlıq Qarabağ materialları əsasında) [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /M.A. Şükürov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2004.- 131 s.

 

Şükürov Məsud Ağayar oğlu. Müasir milli-etnik münaqişələrin sosial-fəlsəfi təhlili: (Dağlıq Qarabağ materialları əsasında) [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2004.- 30 s.

 

Şükürov Müşfiq Yarəhməd oğlu. Ekoloji problem və mənəvi imperativ [Mətn] : fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. M. Y. Şükürov ; BDU.-B., 2001.- 26 s. 

 

Şükürov Müşfiq Yarəhməd oğlu. Ekoloji problem və mənəvi imperativ [Mətn]: fəlsəfə e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /M.Y.Şükürov; BDU.-B., 2001.- 124 s.

 

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. Azərbaycan milli gerçəkliyi və onun saxtalaşdırılmasının tənqidi: Tarix və müasirlik [Mətn]: fəls.e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /Ə. Tağıyev; AEA Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1992.- 374
s.

 

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. Azərbaycan milli gerçəkliyi və onun saxtalaşdırılmasının tənqidi (Tarix və müasirlik) [Mətn]: Fəlsəfə e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /Az.EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1993.- 72 s.

 

Talışlı Mahir İbrahim oğlu. Şəxsiyyətin həyati özünümüəyyənetməsinin dialektikası [Mətn]: fəls. e. n. al. dər.a .üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /M. Talışlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Uni-ti.-B., 1995.-  146 s.

 

Talışlı Mahir İbrahim oğlu. Şəxsiyyətin həyati özünümüəyyənetməsinin dialektikası [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1995.- 22 s.

 

Təhməzova Elmira Əliseyran qızı. Nizami Gəncəvinin dünya görüşündə sosial-mədəni və əxlaqi dəyərlər [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01 E. Ə.Təhməzova ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- B., 2016.- 135 s.

 

Təhmurəs Ağacani Xankişi oğlu. Kiçik yaşlı uşaqların psixi inkişafında oyun fəaliyyətinin rolu [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6114.01. A. X. Təhmurəs; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 153 s.

 

Tuncer Mustafa Kadır oğlu. Müqəddəslərə pərəstiş və türbə ziyarətinin sosioloji təhlili (Əyyub Sultan türbəsi nümunəsində) [Mətn] : sosiol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6312.01. M. K. Tuncer ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 155 s.

 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasının sosial-fəlsəfi və tibbi aspektləri [Mətn]: fəls. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.: 09.00.11. /Y. Türkel; AEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1993.- 137 s.

 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasının sosial-fəlsəfi və tibbi aspektləri [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1993.- 27 s.

 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. İnsan, təbiət, cəmiyyət münasibətləri (biososial və fəlsəfi aspektlər) [Mətn] : fəls. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7207.01 Y. S.Türkel ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.,2014.-276 s.

 

Zeynalova Mehriban Heydərəli qızı. Ailədə və cəmiyyətdə qadınlara qarşı zorakılıq problemi: sosial-fəlsəfi təhlil [Mətn] fəlsəfə . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /M. H. Zeynalova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 160 s.

 

Zeynalova Mehriban Heydərəli qızı. Ailədə və cəmiyyətdə qadınlara qarşı zorakılıq problemi: sosial-fəlsəfi təhlil [Mətn]: Fəlsəfə .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 09.00.11. /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2005.- 24 s.

 

Zülfüqarov Vüsal Rəhman oğlu. Elmin sosial funksiyasının fəlsəfi təhlili [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 09.00.01 ; 09.00.11. V. R. Zülfüqarov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 131 s.
 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved