İctimai elmlər

Demoqrafiya (Əhalinin tərkibini öyrənmə)

 

 

Abbasova Səbinə Qılıncxan qızı. Azərbaycan Respublikası əhalisinin inkişafı və demoqrafik proseslərin modelləşdirilməsi [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 08.00.13 /S. Q. Abbasova; Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.- B., 2007.- 198, [1] s. , cədv., şək.

 

Aslanova Afaq Fərhad qızı. Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin iqtisadi-demoqrafik aspektləri [Mətn] : $b iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01 A. F. Aslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2017.- 148 s.

 

Cəfərov Azad Cəfər oğlu. Bəhmənyar Əl-Azərbaycaninin idrak nəzəriyyəsi və məntiqi görüşləri ("Məntiq haqqında" kitabının materialları əsasında) [Mətn]: Fəlsəfə e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.01. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Fəlsəfə Kafedrası.-B., 1997.- 120 s. 

 

 Eminov Zakir Namin oğlu. Azərbaycan Respublikasında əhalinin vahid məskunlaşması sisteminin formalaşdırılması və inkişafı: (Gəncə iqtisadi rayonunun timsalında) [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.04. /Z. N. Eminov; Az. Resp. İqt. Naz., İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 1996.- 144 s.

 

Fərəcov Şəfayət Fərəc oğlu. Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Ş. F. Fərəcov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 180 s.

 

Məmmədli Vəfa Rəşid qızı. Azərbaycan Respublikasında ailələrin demoqrafik inkişafının qanunauyğunluğunun statistik tədqiqi [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.11. /V.R. Məmmədli; Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2002.- 158 s. 

 

Məmmədov İlham Adil oğlu. Azərbaycan Respublikasının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat: 1991-2009-cu illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 İ. A. Məmmədov ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2014.-183 s.

 

Musayeva Aygün Akif qızı. Azərbaycan Respublikasında əhalinin təbəqələşməsi və ona təsir edən əsas faktorlar arasında əlaqənin modelləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5302.01. A. A. Musayeva ; AMEA, Kibernetika İn-tu.-B., 2013.- 163 s. 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved