Yer haqqında elmlər

Geofizika elmləri

 

Cəfərova Afət Əhmədağa qızı. Kür çayı mənsəbində hidroekoloji şəraitin dəyişilməsinə təsir edən amillərin tədqiqi [Mətn] :aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 31.03.02 A. Ə. Cəfərova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2017.- 20 s.

 

Cəlali Nadir İzzətollah oğlu. İranın quraq ərazilərində karst su ehtiyatlarının peyk şəkillərinin istifadəsi ilə tədqiqi [Mətn] : coğ. elm. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27 /N. İ. Cəlali ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2011.- 134 s.

 

Darei Məhəmməd Əli. Təbriz düzənliyinin hidrogeoloji şəraiti və yeraltı sulardan istifadə perspektivi [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 04.00.06. /AEA Geologiya İnstitutu.- B., 1996.- 27 s.

 
Eynollahi Gita Məhərrəm qızı. İran ərazisində Arazın qollarının su rejiminin müasir dəyişmələri [Mətn] : coğ. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27 /G. M. Eynollahi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -150 s.

 

Əliyev Mürsəl İldırım oğlu. Abşeron yarımadası göllərinin hidrodinamiki rejimlərinin və hidrokimyəvi parametrlərinin spektrin görünən, iq və iyt diapazonunda məsafədən ölçülməsi [Mətn]: Tex. e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.07.12. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İnstitutu.-B., 2002.- 21 s.

 

Həmidova Gülnarə Əsgər qızı. Neft yataqlarının işlənməsinin son mərhələsində və zəif minerallaşmış lay suları olan kəsilişlərdə impulslu neytron-neytron karotaj üsulunun effektliyinin artırılmasının tədqiqi (Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Lökbatan-Puta-Quşxana yataqları timsalında) [Mətn] : geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. /G. Ə. Həmidova ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti Geofizika və Geol. İdarəsi Geofizika Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2011.- 138 s.

 

İsgəndərov Məmməd Yaqub oğlu. Kür-Araz ovalığı və Naxçıvan MR-nın Arazboyu düzənliklərinin suvarılan torpaqlarının meliorativ-ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : aqrar e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3103.02 M. Y. İsgəndərov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2017.- 38 s.

 

Qədirov Vaqif Qədir oğlu. Kür çökəkliyində lokal strukurların axtarışı və neftli-qazlılığının qiymətləndirilməsində qravi-maqnit kəşfiyyatının geoloji səmərəliyinin artırılması [Mətn]: yer e. üzrə e. d-ru elmi dər. al. üçün dis.işi: 2507.01. V. Q. Qədirov ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2014.- 334 s.

 

Məmmədov Əskər Səməd oğlu. Azərbaycanda iqlim tərəddüdlərinin tədqiqi, proqnozlaşdırılması və gözlənilən dəyişmələrin qiymətləndirilməsi [Mətn]: coğ. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.:5411.01.Ə. S. Məmmədov; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 275 s.

 

Məmmədova Şəkər İdayət qızı. Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin ekocoğrafi problemləri [Mətn] : coğ. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2508.01 Ş. İ. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2018.- 42 s.

 

Məmmədova Şəkər İdayət qızı. Gəncə şəhəri və şəhərətrafı hava hövzəsinin antropogen çirklənməsinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər. iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 11.00.01.; 11.00.09. Azərbaycan Elmlər Akademiyası akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 1998.- 30 s.

 

Nəcəfov Fizuli Tarverdi oğlu. Dənizdə diffuziya modellərinin işlənməsi və aerokosmik eksperimentlərin məlumatlarına görə dəqiqləşdirilməsi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.07.12. /F. T. Nəcəfov; Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi.-B., 1996.- 151 s.

 

Səfərov Elnur Səid oğlu. Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin məsafədən zondlama üsulları ilə tədqiqi [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5407.01 E. S. Səfərov ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2018.- 26 s.

 

Teymurov Mövlud. Kiçik Qafqaz çaylarının su ehtiyatlarının hesablanma metodikası və onların qiymətləndirilməsi: Azərbaycan daxilində [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 11.00.07. /M. Teymurov; H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 1998.- 153 s.

 

Vahabi Cəlil Mahmud oğlu. Yağış axımının eksperimental üsulla tədqiqi : İran İslam Respublikası timsalında [Mətn]: coğr. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27 /C. M. Vahabi ; AMEA akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2010.- 169 s.

 

Zamanova Aynur Hümmət qızı. Cənubi Xəzər hövzəsinin seysmikliyinin litosferin müxtəlif təbəqələri ilə əlaqəsinin tədqiqi [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2507.01. A. H. Zamanova ; AMEA, Geologiya və Geofizika İn-tu.-B., 2015.- 160 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved