Yer haqqında elmlər

Geologiya elmləri

 

 

Abbasov Əşrəf Bərxudar oğlu. Neftlilik-qazlılıqla əlaqədar Orta Kür çökəkliyinin cənub-şərq və Aşağı Kür çökəkliyinin şimal-qərb hissələrinin geoloji quruluşunun və inkişaf tarixinin seysmostratiqrafiya üsulu ilə öyrənilməsi [Mətn]: geologiya-minerologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. /Ə. B.Abbasov; ARDNŞ Geofizika və Mühəndis Geologiya İstehsalat Birliyi Azərbaycan Geofizika Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- B., 2004.- 108 s.

 

Abbasov Orxan Rafael oğlu. Qobustanın paleogen-miosen çöküntülərində yanar şistlərin yayılma qanunauyğunluqları [Mətn] : geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.12 /O. R. Abbasov ; AMEA, Geologiya İn-tu. -B., 2009. -142 s. , şək., cədv.

 

 Abbasov Sakit Həsən oğlu. Dağ süxurlarının mürəkkəb reoloji şəraitində qoruyucu boru kəmərinin möhkəmliyə hesabatı [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis. 01.02.04. /S. H. Abbasov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 1997.- 109 s.

 

Abdullayev Malik Qurban oğlu. Layların neftveriminin yüksəldilməsi və neft hasilatının intensivləşdirilməsi üçün termokimyəvi üsulların işlənməsi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 05.15.12. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2002.- 29 s.

 

Alıreza Yousefi Bavıl. Şimali Təbriz-Şimali Mişo yarıqlarının kinamatik və səthi geometrik tədqiqi (seqmentasiya) [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2514.01. Alıreza Yousefi Bavıl ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2013.- 233 s.

 

 Alıyeva Sevil Hacıağa qızı.  Abşeron yarımadasının xvalın və yenixəzər qastropodları və onların stratiqrafik əhəmiyyəti [Mətn]: geologiya-mineralogiya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 04.00.09. /S. H. Alıyeva; AEA Geologiya İn-u.-B., 1997.- 171 s. 

 

Ali Mohammad Ali Montazeri Gelsefidi. Sefidrud çayı hövzəsinin geoloji quruluşu və ərazinin kompleks filizlərə perspektivliyinin qiymətləndirilməsi : (Gilan ərazisi daxilində) geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.11. /Ali Mohammad Ali Montazeri Gelsefidi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 141 s.

 

Allahverdiyeva Heyran Əhəd qızı. Qobustan-qərbi abşeron paleogen çöküntülərinin foraminiferləri və zonal stratiqrafiyası [Mətn]: yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 2512.01 H. Ə. Allahverdiyeva; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2014.- 139, [15] s.

 

Ardebili Leila Seyed Saeid. İran İslam Respublikası mərkəzi Əlborz ərazisində trias-yura yaşlı kömür yataqlarının geoloji əmələ gəlmə şəraiti, işlənilməsi və ekoloji problemləri [Mətn] : yer elmləri üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2520.01. L. S. S. Ardebili ; BDU., Geologiya Fakültəsi.-B., 2013.- 166 s.

 

Asadı Farzad Ghanbaralı. Şimali İranın Pirkü-Deyləman kaolin və bentonit gil yataqlarının geoloji yerləşmə xüsusiyyətləri və yeni mineral xammal təzahürlərinin kəşfiyyatının proqnozlaşdırılmasının perspektivliyi geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis. : 25.00.11. /F. G. Asadı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 156 s.

 

Babayev Mayıs Sərkar oğlu. Bakı arxipelaqının palçıq vulkanları və onların dərində yatan çöküntülərinin neftlilik-qazlılıq perspektivliyi ilə əlaqəsi [Mətn]: geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 04.00.17. /M. S. Babayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 1997.- 148 s.

 

Babayeva Gültəkin Cavad qızı. Talış zonasının subqələvi ultraəsası formasiyasının petroloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn]: geol.-mineral. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.04. /G. C. Babayeva; AMEA, Geologiya İn-tu.-B.,
2004.- 194 s.

 

Darei Məhəmməd Əli. Təbriz düzənliyinin hidrogeoloji şəraiti və yeraltı sulardan istifadə perspektivi [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 04.00.06. /AEA Geologiya İnstitutu.- B., 1996.- 27 s.

 

Darei Məhəmməd Əli. Təbriz düzənliyinin hidrogeoloji şəraiti və yeraltı sulardan istifadə perspektivi [Mətn]: geol.-mineral. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 04.00.06. /M. Ə. Darei; Az.EA Geol. İn-tu.-B., 1996.- 208 s.  

 

Əhmədova Turqay Hümbət qızı. Kicik Qafqazın Şahdağ çökəkliyinin eosen vulkanik komplekslərinin petrologiyası [Mətn]: geol.-mineral. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 04.00.08. /T. H. Əhmədov; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2000.- 238 s. 

 

Əkbərov Rüstəm Mehdiqulu oğlu. Qeyri-bircinsli yaylara təsir üsullarının səmərəlliyinin artırılması [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. edil. dis.: 05.15.12. /R. M. Əkbərov; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B.1998.-134 s.

 

Əmini Fəzl Abbas. Qaradağ intruzivinin petralogiyası və filiz təzahürlərinin mineraloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri: geol.-mineral. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: /F. A. Əmini; Azərb. Resp.EA Gealogiya İn-tu.-B., 1994.- 254 s.

 

Əmini Fəzl Abbas. Qaradağ intruzivinin petralogiyası və filiz təzahürlərinin mineraloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri: geol.-mineral. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 04.00.08. /F. A. Əmini; Azərb. Resp.EA Gealogiya İn-tu.- B., 1994.- 254 s.

 

Fərəcov Hüseynxan Məmmədxan oğlu. Qrunt mühitinin çoxparametrli qeyri-xətti modeli əsasında dərin salınan sərt və çevik dayaqların statiki hesablama üsulları [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.23.02. /H. M. Fərəcov; zərb. İnşaat-Mühəndisləri Un-ti.-B., 1997.- 134 s.

 

Həsənquliyeva Minaxanım Yaşar qızı. Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin neogen vulkanizminin petrogeokimyəvi modeli [Mətn]: yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2503.01. M. Y. Həsənquliyeva; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2014.- 155 s.

 

Həsənov Azər Zülfü oğlu. Qərbi Abşeronun neogen çöküntülərində karbohidrogen yataqlarının əmələ gəlməsinin geoloji şəraitinin modelləşdirilməsi geol.-mineral. e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.12. /A. Z. Həsənov ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2009.- 170 s.

  

Həsənov Elçin Hümbət oğlu. Karbohidrogenlərin miqrasiyası ilə əlaqədar Bakı arxipelağının sualtı palçıq vulkanlarının paylanmasının zaman-məkan xüsusiyyətləri [Mətn]: geol.-mineralogiya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis. /E. H. Həsənov; AMEA, Geol. İn-tu.- B., 2007.- 190 s., cədv., şək.

 

Hüseynov Fuad Camal oğlu. Çovdar qızıl filizi yatağının əmələ gəlməsi və təmərküzləşməsinin geoloji-struktur şəraiti [Mətn] : geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.11. /F. C. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 162 s.

 

Hüseynov Mehdi Əsgər oğlu. Qazlift quyularının optimal istismar rejiminin seçilməsi üçün yeni səmərəli üsulların işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texn. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 05.15.12. M. Ə. Hüseynov; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2002.- 25 s.

 

Xəlilova Mahirə İdayət qızı. Yerli kalsit tərkibli süxurların hidrofoblaşma xüsusiyyətlərinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3303.01. M. İ. Xəlilova; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 149, [5] s.

 

Xuduzadə Ərəstun İsmayıl oğlu. Abşeron arxipelaqının Şimal-Qərb hissəsində alt məhsuldar qat çöküntülərinin toplanması və neft-qaz yataqlarının əmələgəlmə şəraiti [Mətn] : geologiya-mineralogiya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.12. Ə. İ. Xuduzadə ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2011.- 161 s.

 

İsmayılova Aygün Məmməd Rəfi qızı. Qaradağ filiz-maqmatik sisteminin mis-porfir yataqlarının yerləşmə xüsusiyyətləri və zonallığı (kiçik Qafqaz) geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru eimi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.11. /A. M. R. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 172 s.

 

Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Talış zonasının Traxibazalt-Traxiandezibazalt-Fonolit formasiyasının petrologiyası və mineral paragenezisləri [Mətn]: geol.-mineral. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.04. /V. M. Kərimov; AMEA, Geol. İn-tu.- B., 2007.- 157 s., cədv.

 

Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Talış zonasının Traxibazalt-Traxiandezibazalt-Fonolit formasiyasının petrologiyası və mineral paragenezisləri [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.04. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Geologiya İnstitutu.- B., 2007.- 22 s., il.

 

Qaragözov Elmir Şahin oğlu.Abşeron arxipelaqı yataqlarında qalıq neft ehtiyatlarının mənimsənilməsinin geoloji-riyazi modellərlə əsaslandırılması [Mətn] : geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.12 /E. Ş. Qaragözov ; AMEA, Geologiya İn-tu. -B., 2010. -161s.

 

Qasımova Səhər Mətləb qızı. Antiklinal strukturların əmələ gəlməsini dayanıqsızlıq konsepsiyasına əsasən modelləşdirilməsi [Mətn]: geologiya-mineralogiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 04.00.04. /S. M. Qasımova; , Geodeziya İn-tu.-B., 2003.- 118 s.

 

Qorşkova Yevgeniya Vyaçeslovna. Təbii rezervuar süxurlarının xassələrinə effektiv təzyiqin və temperaturun təsirinin eksperimental tədqiqi [Mətn] : geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 25.00.12 Y. V. Qorşkova ; AMEA, Geologiya İn-tu. -B.,2009.-20 s.

Mehdiyev İlham Pənah oğlu. Bakı arxipelaqının şimalında məhsuldar qatda karbohidrogen yığımlarının səmərəli kəşfiyyatının və işlənməsinin geoloji əsasları [Mətn]: geol.-mineralogiya .n.l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 04.00.17. /İ.P. Mehdiyev; Geol. İn-tu.-B., 2002.- 168 s.

 

Məhərrəmov Bakir İsmayıl oğlu. Aşağı Kür çökəkliyinin Şimal-Şərq hissəsi və Şamaxı-Qobustan rayonunun onunla həmsərhəd zolağının geoloji quruluşu və neft-qazlılıq perspektivliyi [Mətn]: geol.-minerol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.12 /B.İ. Məhərrəmov; AzNQ SETLİ.-B., 2003.- 173 s.

 

Məmmədov Adışirin Pənah oğlu. Tərtərçay hövzəsi landşaftlarında ağır metalların miqdarı və yayılma qanunauyğunluqları [Mətn]: coğ. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 11.00.01. /A. P. Məmmədov; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.-B., 2003.-201 s.

 

Məmmədova Məhluqə Arif qızı. Samur-Dəvəçi dagətəyi düzənliyinin dördüncü dövr çöküntülərinin yeraltı sularının mövcud hidreoloji şəraiti və geoekologiyasına texnogenezin təsiri [Mətn]: geol.-mineralogiya e. n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 25.00.07. /M.A.Məmmədova; BDU.-B., 2004.- 173 s.

 

Məmmədova Pərvanə Əlifağa qızı. Qeyri-antiklinal neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar olaraq Muğan monoklinalı torpaqaltı çöküntülərinin karbohidrogen qazlarının dəyişmə qanunauyğunluqları [Mətn]: geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 04.00.17.; 04.00.13. /P. Ə. Məmmədova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu.-B., 1999.- 149 s. 

 

Mohəmməd Hoseyn Xolqi Xosroqi. Şimal-Qərbi İranın Şahindej blokunun qranitoid intruzivlərinin petrologiyası [Mətn]: geol.-mineral. . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 04.00.08. /H. X X.Mohəmməd; AzEA Geologiya İn-tu.-B., 2000.- 265 s.

 

Namazov İlqar Şahlar oğlu. Salyan düzünün suvarılan drenləndirilmiş ərazilərində gedən hidrogeoloji proseslərin analizi və onların nizamlanması üsullarının işlənib hazırlanması [Mətn]: geol.-mineral. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 04.00.06. /İ. Ş. Namazov; zərb. Elmi Tədqiqat Hidro və Meliora İn-tu.-B., 2000.-193 s.

 

Namazov İntizam. Qərbi Sibir NQÖ-in neokom çöküntülərinin formalaşmasının tarixi genetik xüsusiyyətləri [Mətn]: geol.-mineral. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 04.00.17. /İ. Namazov; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 1995.- 120 s. 

 

Namazov İntizam. Qərbi Sibir NQÖ-in neokom çöküntülərinin formalaşmasının tarixi genetik xüsusiyyətləri [Mətn]: geol.-mineral. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 04.00.17. /İ. Namazov; Azərb. Döv. Neft Akad.- B., 1995.- 27 s.

 

Nəsibova Gültər Cümşüd qızı. Bakı arxipelaqında məhsuldar qatın lay sularının hidrogeokimyası və üzvi birləşmələrinə görə dərində yatan çöküntlərin neftlilik-qazlılıq proqnozu: Geologiya-mineralogiya .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 04.00.17. AMEA Geologiya İnstitutu.-B., 2002.- 23 s.

 

Nəsibova Gültər Cümşüd qızı. Bakı arxipelaqında məhsuldar qatın lay sularının hidrogeokimyası və üzvi birləşmələrinə görə dərində yatan çöküntlərin neftlilik-qazlılıq proqnozu [Mətn]: geologiya-mineralogiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 04.00.17. /G. C. Nəsibova; AMEA Geologiya İn-tu.-B., 2002.- 166 s.

 

Nəsirova Könül Mayıl qızı. Ələt-Ləngəbiz zonasının advektiv model əsasında quruluşu və neftlilik-qazlılığın qiymətləndirilməsi: Geologiya-mineralogiya .n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 04.00.17. AMEA Geologiya İnstitutu.-B., 2002.- 22 s.

 

Nəsirova Könül Mayıl qızı. Ələt-Ləngəbiz zonasının advektiv model əsasında quruluşu və neftlilik-qazlılığın qiymətləndirilməsi [Mətn]: geol.-mineral. . n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 04.00.17. /K. M.Nəsirova; AMEA Geologiya İn-tu.-B., 2002.-105 s. 

 

Niftiyeva Xuraman Ziyadxan qızı. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin mezozoy çöküntülərinin geoloji quruluşu və neftlilik-qazlılıq perspektivliliyi [Mətn]: geol.-minerl. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 04.00.17 /X. Z. Niftiyeva; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2003.- 179 s.  

 

Niyazov Tarverdi Xanəli oğlu. Seysmik kəşfiyyat məlumatları əsasında Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi strukturlarında təbaşir çöküntülərinin daxili geoloji quruluşunun tədqiqi [Mətn] : yer e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2507.01 T. X. Niyazov ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, "NEFTQAZELMİTƏDQİQATLAYİHƏ" İn-tu.- B., 2017.- 182 s.

 

Rüstəmova Rübabə Ehsan qızı. Cənubi Xəzərin Qərb cinahının məhsuldar qat çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti [Mətn]: geol.-minerl. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 04.00.21. /R. E. Rüstəmova; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2003.- 201 s.

 

Seyidov Mircəfər Mirəli oğlu. Dənizdə tükənməyə işləyən neft və qaz yataqlarının təhlili və son neftverimi əmsalının mütərəqqi üsullarla artırılması yolları: ("Abşeronneft" NQÇİ timsalında) [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.15.12. /M. M. Seyidov; "Dənizneftqazlayihə" Döv. Elmi Tədqiqat-Layihə İn-tu.-B., 2001.- 157 s.

 

Seyidov Vaqif Mirhəmzə oğlu. İstismar quyularının tədqiqatında istifadə edilən quyu geofiziki üsulları kompleksinin işlənməsi və səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: geol.-mineral. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 04.00.12. /V. M. Seyidov; zərb. Döv. Neft Akad.-B., 1997.- 149 s.

 

Səfəri Məhdi Hacıağa oğlu. İran İslam Respublikasının şimal-qərb hissəsi və Cənubi Qafqazın kaolin yataqlarının geoloji əmələgəlmə şəraiti, onların müqayisəli təsviri və yerləşmə qanunauyğunluqları [Mətn] : geol.- mineral. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.11 /M. H. Səfəri; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 157 s. 

 

Süleymanova Vəfa Mahal qızı. Mərkəzi Abşeron yataqlarının neftveriminin artırılmasının geoloji əsasları [Mətn]: geol.-minerol. e. n. al. dər .a. üçün təq. ed. dis.: 04.00.17. /V.M. Süleymanova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2003.- 139 s.

 

Şəkərov Hafiz İsmayıl oğlu. Azərbaycanın müxtəlif seysmogeoloji şəraitlərində seysmik kəşfiyyatın sınan və əks olunan dalğa üsulları ilə neft-qaz yataqlarının proqnozlaşdırılması [Mətn]: geologiya-mineralogiya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 04.00.12. H. İ. Şəkərov; AEA Geologiya İn-tu.-B., 2001.- 22 s.

 

Şəkərov Hafiz İsmayıl oğlu. Azərbaycanın müxtəlif seysmogeoloji şəraitlərində seysmik kəşfiyyatın sınan və əks olunan dalğa üsulları ilə neft-qaz yataqlarının proqnozlaşdırılması [Mətn]: geol.-mineral. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 04.00.12. /H.İ.Şəkərov; AEA Geologiya İn-tu.-B., 2001.- 148 s.

 

Şirinov Elçin İnqilab oğlu. Abşeron-Balaxanyanı qalxımlar sisteminin neftli-qazlılığının sistemli təhlil əsasında qiymətləndirilməsi [Mətn]: geologiya-minerologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 04.00.17. /E. İ.Şirinov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Geologiya İnstitutu.-B., 2000.- 160 s.

 

Talıblı Ayaz Rafiq oğlu. Aşağı Kür çökəkliyi məhsuldar qat çöküntülərinin litostratiqrafiyası və paleocoğrafi əmələgəlmə şəraiti [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2517.01 A. R. Talıblı ; AMEA, Geologiya İn-tu.- B.,2014.- 26 s.

 

Talıblı Ayaz Rafiq oğlu. Aşağı Kür çökəkliyi məhsuldar qat çöküntülərinin litostratiqrafiyası və paleocoğrafi əmələgəlmə şəraiti [Mətn] : Yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2517.01 A. R. Talıblı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2014.- 183 s.

 

Təlayi Doloq Rza Bəratəli oğlu. İranın Ərdəbil əyalətinin Həştçin ərazisinin geologiyası və sürüşmə təhlükəlilik dərəcəsinin (riskinin) qiymətləndirilməsi geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.01. /D. R. B. Təlayi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B.,2011.- 223, [1] s.

 

Vəliyev Anar Ələsgər oğlu. Kiçik qafqazın üst pliosen-dördüncü dövr kolliziya vulkanizminin petrogeokimyəvi modeli [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2503.01. A. Ə. Vəliyev ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Geologiya İn-tu.-B., 2013.- 160 s.

 

Yetirmişli Qurban Cəlal oğlu. Aşağı Kür çökəkliyində seysmogeodinamik şərait və kəsilişlərdə neft-qaz yataqlarının paylanması [Mətn]: geologiya-mineralogiya .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.: 04.00.12. /Q. C. Yetirmişli; AEA Geologiya İnstitutu.-B., 2000.- 168 s.

 

Zabolestani Parisa Ebrahim qızı. Dərin qatlarda flüiddoyumlu kəsilişlərdə termobarik parametrlərin dəyişmə xüsusiyyətləri [Mətn]: yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2507.01. P. E. Zabolestani ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 158 s.   

 

Zeynalov Qəşəm Əziz oğlu. Aşağı Kür çökəkliyinin palçıq vulkanizmi və neft-qazlılığı [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 04.00.17. /AEA Geologiya İnstitutu.- B., 1996.- 21 s., xəritə

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved