Yer haqqında elmlər

Cğrafiya elmləri

 

 

Abdullayev Əsədulla Hamzat oğlu. Şirvan iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı istehsalının ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri (Düzənlik rayonlarının timsalında) [Mətn]: Coğrafiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilən dis-nın avtoreveratı:11.00.02. /AREA, Akademik H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B., 1995.- 22 s.

 

Abdullayeva Zoya Hamlet qızı. Azərbaycanın ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın tədrisi tarixi (1920-1958-ci illər) [Mətn] : ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /Z. H. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2009.- 151 s.

 

Cəfərzadə Estəlx Kuhi Əlireza Sərdar oğlu. Elburs dağlarının şimal yamacı relyefinin endo və ekzodinamiki differensiasiya xüsusiyyətləri (Səfidrud çayı hövzəsi timsalında) [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5409.01. Cəfərzadə Estəlx Kuhi, Əlireza Sərdar oğlu; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2014.- 137 s. 

 

Eyyubbəyli Gülnarə Baratxan qızı. Orta və son pleystosendə Kiçik Qafqazın təbii şəraiti və insanın paleoekologiyası [Mətn] : coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.25 /G. B. Eyyubbəyli ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu. -B., 2009. -134 s. , cədv

 

Əliyeva İradə Sabir qızı. Kiçik Qafqaz landşaftlarının çayların rejiminə təsiri [Mətn]: coğrafiya . n. l. dər. iddisı üçün təq. ed. dis.: 25.00.23.: 25.00.27. /İ. S. Əliyeva;BDU.- B., 2006.- 160 s., cədvəl, şək.

 

Əliyeva İradə Sabir qızı. Kiçik Qafqaz landşaftlarının çayların rejiminə təsiri [Mətn]: Coğrafiya .n..dər. iddisı üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.23.: 25.00.27. / Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B., 2007.- 26 s., cədvəl, şək.

 

Əsgərova Hafizə Hüseyn qızı. Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Kiçik Qafqazın Şimal-şərq yamacı və Ceyrançöl alçaq dağlığı timsalında) [Mətn]: coğ. e. n. a.dər. al. üçün təq. ed. dis.: 11.00.01. /H. H. Əsgərova; AEA akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu.-B., 1998.- 201 s.

 

Fatih İmat Muzaffer oğlu. Araz çayı hövzəsinin Türkiyə Respublikası daxilində ekocoğrafi şəraitinin tədqiqi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 25.00.23 /F. İ. Muzaffer oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Döv. Un-ti.-B., 2010.- 160 s.

 

Hacıyeva Afaq Zakir qızı. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsi təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası, təhlükə və risklərin ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5408.01. A. Z. Hacıyevaa; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 26 s.  

 

Hacıyeva Afaq Zakir qızı. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsi təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası, təhlükə və risklərin ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] : coğ. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5408.01 A. Z. Hacıyevaa ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2016.- 151 s.

 

İsmayılova Nuridə Aləm qızı. Azərbaycan ərazisi paleocoğrafiyasının öyrənilməsi tarixi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5409.01. N. A. İsmayılova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2014.- 126 s.

 

Lamei Məhnaz Bəşir qızı. Oman dənizinin Şimal sahili-Çabahar bölgəsinin landşaftının dəyişməsinə təsir gedən amillərin tədqiqi coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5408.01. /M. B. Lamei ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 141 s.

 

Məmmədov Hikmət Nazim oğlu. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft məhsulları ilə çirklənmə dinamikasının qiymətləndirilməsi üçün CiS texnologiyasının tətbiqi [Mətn] : tex. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün iddia ed. dis.: 3311.02 H. N. Məmmədov ; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.- B., 2017.- 156 s.

 

Məmmədova Şəkər İdayət qızı. Gəncə şəhəri və şəhərətrafı hava hövzəsinin antropogen çirklənməsinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər. iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 11.00.01.; 11.00.09. Azərbaycan Elmlər Akademiyası akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 1998.- 30 s.

 

Məmmədova Şəkər İdayət qızı. Gəncə şəhəri və şəhərətrafı hava hövzəsinin antropogen çirklənməsinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 11.00.01.; 11.00.09. /Ş. İ. Məmmədova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1998.- 144 s. 

 

Paşayev Nəriman Əziz oğlu. "Azərbaycanın Böyük Qafqaz ərazisində təbii-dağıdıcı hadisələrin (TDH) təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri" [Mətn]: coğ. e. n. a. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 11.00.02. /N. Ə. Paşayev; AEA H.Ə.Əliyev ad. Coğ. İn-tu.-B., 1995.- 172 s.

 

Rüstəmov Qalib İsaq oğlu. Böyük Qafqazın Cənub yamacı landşaftlarının ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikası daxilində) [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 11.00.01. ADEA Akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 1997.- 27 s. 

 

Rüstəmov Qalib İsaq oğlu. Böyük Qafqazın Cənub yamacı landşaftlarının ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikası daxilində) [Mətn]: coğ. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 11.00.01. /Azərb. Resp EA H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 1996.- 171 s.

 

Söhrabi Mir Məsum Mir Əli oğlu. Böyük Təbriz və ətraf ərazilərin geomorfosistemlərinə təsir göstərən zəlzələ təkanlarının CİS (Coğrafi İnformasiya Sistemləri) texnologiyası ilə tədqiqi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5409.01. Mir Məsum Mir Əli oğlu Söhrabi ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 144 s.

 

Şəms Azğan Cəlil Qulu oğlu. Qaradağ silsiləsi və ətraf ərazilərin geomorfologiyası [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5409.01. A. C. Q. Şəms ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 139 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved