Yer haqqında elmlər

Yer haqqında elmlərin region bölgüsü

 

 

Abbasov Ceyhun Sabir oğlu. Anomal yüksək lay təzyiqinin dəyişmə xüsusiyyətlərinin və onun neftlilik-qazlılığa təsirinin geofiziki üsullarla öyrənilməsi (Aşağı Kür çökəkliyi timsalında) [Mətn]: yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2507.01. C. S. Abbasov ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2014.- 170 s.

 

Abbasov Elməddin Yaqub oğlu. Neft-qaz yataqlarının çökmə süxurlarının kollektor və petrofiziki xüsusiyyətlərinin modelləşdirilməsi (Qum-dəniz və Bulla-dəniz yataqlarının timsalında) [Mətn]: yer e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2507.01. E. Y. Abbasov ; AMEA, Geologiya və Geofizika İn-tu.-B., 2016.- 183 s.

 

Abbasova Mahirə Əkbər qızı. Abşeron regionu toponimlərinin tədqiqi coğ. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /M. Ə. Abbasova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2010.- 129 s.

 

Abbasova Mahirə Əkbər qızı. Abşeron regionu toponimlərinin tədqiqi [Mətn]: coğ. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 25.00.24. /M. Ə. Abbasova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2010.- 24 s.

 

Abdullayev Rəfail Seyfal oğlu. Orogen vilayətlərdə çay dərələrinin inkişafı və formalaşma xüsusiyyətləri (Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsi timsalında) [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.25. /R. S. Abdullayev; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2007.- 141 s. , cədv., şək.

 

Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu. Azərbaycanın dağ çaylarının hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi və su ilə təminatın ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi coğ. e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5406.01. /M. A. Abduyev ; AMEA, Akademik H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 42 s.

 

Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu. Azərbaycanın dağ çaylarının hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi və su ilə təminatın ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : coğ. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5406.01. M. A. Abduyev ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 326 s.

 

Ağayev Xanlar Böyükağa oğlu. Şaquli seysmik profilləmə materiallarının emalı və interpretasiyası metodlarının çoxdalğalı modifikasiyası [Mətn]: geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. /AMEA Geologiya İnstitutu.- B., 2006.- 175 s.

 

Ağayev Xanlar Böyükağa oğlu. Şaquli seysmik profilləmə materiallarının emalı və interpretasiyası metodlarının çoxdalğalı modifikasiyası [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.10. /AMEA Geologiya İnstitutu.-B., 2006.- 23 s.

 

Ağayev Ziyafət Bilal oğlu. Lənkəran təbii vilayəti çaylarının su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 25.00.27. /Azərb.Respub. Təhsil Nazirliyi, Lənkaran Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 157 s., cədv., şək.

 

Allahverdiyev Zabit Sabir oğlu. Cənubi Xəzərdə külək və axınların statistik-spektral üsullarla tədqiqi [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 11.00.07. /AMEA Akad.- H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B., 2004.- 181 s.

 

 Atakişiyev Rəhman Müseyib oğlu. Orta Kür çökəkliyinin üst pliosen-pleystosendə paleocoğrafiyası (Azərbaycan ərazisi daxilində) [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.25. /R. M. Atakişiyev; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.-B., 2006. - 169 s.

 

Bağırov Natiq Orucqulu oğlu. Seysmik dalğa yazılarının dinamik və kinematik parametrlərinə əsasən qeyri-antiklinal tələlərin neft-qazlılığının proqnozlaşdırılması (Azərbaycanın Orta Kür çökəkliyi strukturlarının timsalında) [Mətn]: geol.- mineral. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. /N. O. Bağırov; Geofizika Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2007.- 167 s.

 

Bağırzadə Kərimi Məsud Cəfər oğlu. İnteqrasiya olunmuş ekosistem üsulu ilə Urmiya gölü su bataqlıqları ərazilərinin idarə olunması coğ. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27 ; 25.00.36 /K. M. C. Bağırzadə ; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2011.- 158 s.

 

Cəmşidi Məhəmmədkazım Məhəmmədcəfər oğlu. İran İslam Respublikasının Zəncan ostanında infrastruktur sahələrinin inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5400.01. Cəmşidi, Məhəmmədkazım Məhəmmədcəfər oğlu ; akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 163 s.

 

Eyvazova Yeganə Mirsahab qızı. Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacı və Şirvan çaylarının ekoloji axımı [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.27. /Y. M. Eyvazova; BDU.- B., 2005.- 163 s.

 

  Eyvazova Yeganə Mirsahab qızı. Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacı və Şirvan çaylarının ekoloji axımı [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.27. /AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 30 s.

 

  Əhmədov Anar Azad oğlu. Kür çayında suyun səviyyəsinə nəzarət edən avtomatlaşdırılmış informasiya-ölçmə sisteminin modelləşdirilməsi [Mətn] : texnika . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3337.01 A. A. Əhmədov ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi.- B., 2015.- 162 s.

 

Əhmədov Elvin Hacıqulu oğlu. Neft yataqlarının qalıq ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilmə yollarının geoloji əsaslandırılması və risklərin qiymətləndirilməsi (Günəşli və Neft Daşları yataqlarının timsalında ) [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2521.01 E. H. Əhmədov ; Neftqazelmitədqiqatlayihə İn-tu- B., 2016.- 180 s.

 

Əhmədov Tofiq Rəşid oğlu. Azərbaycanın mürəkkəb quruluşlu neftli-qazlı sahələrində seysmik kəşfiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilmə yolları [Mətn]: geol.-mineral. e. d-ru a. dər. a. üçün təqdim ed. dis.: 25.00.10. /T. R. Əhmədov; Azərb. Döv. Neft Akad. -B., 2006. -289 s.

 

  Əhmədzadə Kukiya Nəqşin Məhəmməd qızı. İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin təbiət abidələri və onların geoturizm məqsədilə tədqiqi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5401.01. K. N. M. Əhmədzadə ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 148 s.  

 

Ələkbərova Səadət Əli qızı. Acınohur neft-qazlı rayonunun neft-qazlılıq perspektivliyi ilə əlaqədar geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2521.01. S. Ə. Ələkbərova ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2013.- 145 s.

 

Ələsgərov Ələsgər Kazım oğlu. İkizondlu impulslu neytron-neytron karotajı tədqiqatları əsasında mürəkkəb kollektorların cari neftliyinin qiymətləndirilməsi metodikasının işlənilməsi və Abşeron yataqlarında tətbiqi [Mətn] : geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 20.0.10. /Ə. K. Ələsgərov ; AMEA, Geologiya İn-tu . -B., 2010. -178 s.

 

Əliyev Elnur Qafil oğlu. Samur-Abşeron kanalının təbii və antropogen təsirlərə həssaslığının qiymətləndirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin planlaşdırılması [Mətn]: coğ. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 25.00.36. AMEA akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2010.- 24 s.

 

Əliyev Mürsəl İldırım oğlu. Radiasiya rejiminin Xəzər dənizi akvatoriyasının ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün istifadəsinin elmi əsasları [Mətn]: tex. e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.11.13. /M. İ. Əliyev; "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni, Milli Aviasiya Akad.- B., 2007. 226 s. , cədv., şək.

 

Əliyeva İntizar Teyyub qızı. Azərbaycanın xəzəryanı çökəkliyinin orta yura çöküntülərinin litoloji-stratiqrafik və paleocoğrafi modelləri [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2517.01. İ. T. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2013.- 231 s.

 

Əliyeva Sima Qiyas qızı. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisə və proseslərin məskunlaşmaya təsiri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5401.01. S. Q. Əliyeva ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 143 s.

 

Əsədova Məlahət Ənvər qızı. Şimal-Qərbi Qobustanda yeraltı suların axtarışında elektrik kəşfiyyatı üsullarının tətbiqi [Mətn]: geol.- mineral. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.10. /M. Ə. Əsədova; AMEA, Geol. İn-tu.-B., 2007.- 138 s.

 

Əsgərova İradə Əzizəli qızı. Səngəçal-Duvannı-Xərə-Zirə yatağının istismar prosesində karbohidrogenlərin paylanmasına geoloji və hidrogeoloji amillərin təsiri və neft-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: geologiya-mineralogiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis: 25.00.12. /İ. Ə. Əsgərov; , Geologiya İn-tu.- B., 2005.- 150 s., şək.

 

Əsgərova İradə Əzizəli qızı. Səngəçal-Duvannı-Xərə -Zirə yatağının istismar prosesində karbohidrogenlərin paylanmasına geoloji və hidrogeoloji amillərin təsiri və neft-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi: Geologiya-mineralogiya .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 25.00.12. /, Geologiya İnstitutu.-B., 2005.- 25 səh.

 

Əyyubova Leyla Camal qızı. Şəki-İsmayıllı zonasının seysmikliyi, seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi və bina və qurğuların zəlzələyə davamlılığının dəqiqləşdirilməsi [Mətn] : geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.10 /L. C. Əyyubova ; AMEA, Geologiya İn-tu. -B., 2010. -172 s.

 

Hacıyeva Nəsibə Niyaz qızı. Azərbaycan ərazisində sutkalıq maksimum yağıntıların daşqın yaranmasında rolunun tədqiqi [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27. /N. N. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 158 s.

 

Heydərova Aynur Vəliağa qızı. Aerokosmik materiallar əsasında Lənkəran təbii vilayəti meşələrinin antropogen dəyişikliklərinin tədqiqi [Mətn]: coğ. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5408.01 A. V. Heydərova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2015.- 143 s.

 

Həsənəliyeva Ləman Həsən qızı. Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacında əhalinin məskunlaşmasının landşaftın transformasiyasına təsiri [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5408.01. L. H. Həsənəliyeva ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2015.- 179 s.

 

Hümbətova Şəfiqə Yusub qızı. Xəzər dənizinə birbaşa tökülən çayların ekstremal axım xarakteristikalarının tədqiqi coğrafiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27 /Ş. Y. Hümbətova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 155 s.

 

Hüseynli Nəriman İsa oğlu. Abşeron yarımadasının müasir landşaftları və ekoloji problemləri [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. üçün təq. ol. dis.: 25.00.23. /N. İ. Hüseynli; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B ., 2008.- 177 s.

 

Hüseynov Ramin Abı oğlu. Xəzər dənizinin müxtəlif miqyaslı səviyyə dəyişkənliyinin tədqiqi [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.27 /R. A. Hüseynov; AMEA. akademik H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu . -B., 2005.- 150 s.

 

Hüseynov Ramin Abı oğlu. Xəzər dənizinin müxtəlif miqyaslı səviyyə dəyişkənliyinin tədqiqi Coğrafiya.n.a.dər-nin iddiası üçün təqdim olunmüş dissertasiya işinin avtoreferatı: 25.00.27. /AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev adına coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

Xəlilova Ülviyyə Ənvər qızı. Eopleystosen və Erkən Pleystosendə Azərbaycanın paleolandşaftları coğrafiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.25 /Ü.Ə.Xəlilova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2012.- 133 s.

 

İbrahimli Mübarizə Səhrab qızı. Kompleks geofiziki tədqiqatlarla Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub-qərb yamacında qeyri-antiklinal tələlərin aşkarlanması və neftlilik-qazlılığının proqnozlaşdırılması [Mətn]: yer elmləri üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2507.01. M. S. İbrahimli ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti,"Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2014.- 216 s.

 

İsmayılov Rəşail Abdulhüseyn oğlu. Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan çayların ekoloji vəziyyətinin tədqiqi coğrafiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 54 /R. A. İsmayılova ; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2012.- 150 s.

 

İsmayılov Vüqar Müzəffər oğlu. Böyük Qafqaz çaylarının rejim xüsusiyyətlərinin coğrafi qanunauyğunluqları (Azərbaycan daxilində) [Mətn]: coğ. e.n.l.dər-nin iddiası üçün təq. ed. dis.: 25.00.27. /V. M. İsmayılov; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2008.- 149 s.

 

İsmayılova Aygün Azər qızı. Böyük Qafqazın cənub-şərq əyilmə zonasının cənub yamacının landşaft-ekoloji sistemlərinin ərazi diferensiasiyası və antropogen transformasiyası [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5408.01. A. A. İsmayılova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2015.- 135 s.

 

İsmayılova Nigar Sabir qızı. Samur-Dəvəçi ovalığı və Qusar maili düzənliyinin müasir aqroirriqasiya landşaftları və onların ekoloji problemləri [Mətn]: coğ. . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.23. /N. S. İsmayılova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2008.- 139 s.

 

Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası (XII-_XVIII əsrin I yarısı) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. E. H. Kəlbizadə ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan., 2016.- 178 s.

 

Kərimov Ramiq Fətulla oğlu. Holosendə Azərbaycanın təbiəti və insanın paleoekologiyası [Mətn]: coğrafiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 25.00.25. /R. F.Kərimov; Lənkaran Dövlət Un-ti.- B., 2005.- 124 s.

 

 Kərimov Ramiq Fətulla oğlu. Holosendə Azərbaycanın təbiəti və insanın paleoekologiyası: Coğrafiya .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.25. /AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh. 

 

Kərimova Kifayət Ələddin qızı. Cənubi Xəzər çökəkliyində quyuların kompleks geofiziki tədqiqinə görə çökmə süxurların genetik modeli geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. /K. Ə. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2011.- 178 s.

 

Qaravəliyev Etibar Sayad oğlu. Zəlzələ təhlükələri və Bakı şəhərində sənaye və mülki binalarda ehtimal olunan zədələnmələrin qiymətləndirilməsi [Mətn]: geofizika- mineralogiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. /E.S.Qaravəliyev; AMEA, Geologiya İn-tu; Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi.- B., 2006.- 150 s., cədv., şək.

 

Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı. Azərbaycan çayları axımının formalaşması, keçməsi və istifadəsinin coğrafi aspektləri [Mətn] : coğ. e. d-ru . dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 25.00.27 R. M. Qaşqay ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2009.- 50 s.

 

 

Qəribov Yaqub Əli oğlu. Azərbaycan respublikasının müasir landşaftlarının antropogen transformasiyası və onların optimallaşdırılması yolları [Mətn]: coğ. üzrə e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5408.01. /Y.Ə. Qəribov ; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.B., 2013.- 47 s. 

 

Qəribov Yaqub Əli oğlu. Azərbaycan Respublikasının müasir landşaftlarının antropogen transformasiyası və onların optimallaşdırılması yolları [Mətn]: coğ. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5408.01. Y. Ə. Qəribov ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 310 s.

 

Qocayev Araz Hidayət oğlu. Qusar-Dəvəçi törəmə çökəkliyinin mezo-kaynozoy çöküntülərinin neftqazəmələgəlmə və toplanma şəraitləri geol.-mineral. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.12. /A.H. Qocayev ; AMEA, Geologiya İnstitutu.-B., 2009.- 148 s.

 

Quliyeva Aytən Ağarəhim qızı. Kiçik Qafqaz çaylarının azsulu dövr axımının tədqiqi [Mətn] : coğr. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27. /A. A. Quliyeva ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 136 s.

 

Mahmudova Ülkər Xəlil qızı. Azərbaycanda Kür çayından əhalinin su təminatında istifadənin ekocoğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.23.; 25.00.27. /Ü.X. Mahmudova; , akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İ-tu.-B., 2004.- 137 s.

 

Mansurov Mamoy İbrahim oğlu. Qoşa qızıl filizi yatağının əmələ gəlməsinin geoloji-struktur şəraiti [Mətn]: geologiya-mineralogiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.11. /M.İ. Mansurov; BDU.- B., 2005.- 155 s.

 

Məhərrəmova Xatirə Cahangir qızı. Azərbaycan Respublikasında baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələrin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi [Mətn]: coğ. e. n. a. dər. a. üçün dis. işi: 25.00.24. /X. C. Məhərrəmova; AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2007.- 148 s. 

 

Məlikov Xalid Faiq oğlu. Bahar strukturunun məhsuldar kollektorlarının petrofiziki modeli və məkan mövqeyi (Cənubi Xəzər çökəkliyi) [Mətn]: Geologiya- mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 25.00.10. /AMEA Geologiya İnstitutu.- B,. 2008.- 155 s. , cədv., şək.

 

Məmmədli Tahir Yadigar oğlu. Azərbaycan ərazisinin zəif seysmikliyi və onun müasir geodinamika ilə əlaqəsi [Mətn] : geol.-mineral. e. d-ru al. dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 25.00.10. /T. Y. Məmmədli ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2007.-272 s.

 

Məmmədov Nadir Gülməmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası oronimlərinin təsnifatı və formalaşmasının əsas qanunauyğunluqları: Coğrafiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 11.00.02. AMEA, Coğrafiya İnstitutu.-B., 2003.- 50 s.

 

Məmmədov Nadir Gülməmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası oronimlərinin təsnifatı və formalaşmasının əsas qanunauyğunluqları [Mətn]: Coğrafiya e. d-ru a .dər. a. üçün təq ol. dis.: 11.00.02 /N.G. Məmmədov; BDU.-B., 2003.- 286 s.

 

Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu. Kür çökəkliyi göllərinin ekohidroloji problemləri, onların mühafizəsi və tənzimlənməsinin əsas prinsipləri [Mətn]: coğ. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 25.00.27 /V. A. Məmmədov ; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2009.- 277 s.

 

Məmmədova Aygün Vahid qızı. Abşeron yarımadasının pliosen kompleksinin geotermal enerji potensialı [Mətn] : yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2507.01 A. V. Məmmədova ; AMEA, Geologiya və Geofizika İn-tu.- B., 2016.- 150 s.

 

Məmmədova Flora Vahid qızı. Akademik B. Ə. Budaqovun elmi yaradıcılığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında onun rolu [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5408.01. F. V. Məmmədova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 165 s.

 

Məmmədova Gülnarə Şahab qızı. Kürün sol sahilinin dördüncü dövrdəki paleoekologiyası [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5409.01. G. Ş. Məmmədova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 140 s.

 

Miriyeva Qızbəs Teymur qızı. Naxçıvan MR-də üst devon rinxonellidləri və onların stratiqrafik əhəmiyyəti [Mətn]: geol.-minerologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.02. /Q. T. Miriyeva; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2003.- 194 s. 

 

Muradova Elnarə Müzəffər qızı. Şəki-Zaqatala bölgəsində çəyirdəkli meyvə ağaclarının başlıca zərərvericiləri, onların parazit və yırtıcıları [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2413.01 E. M. Muradova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2015.- 129 s.

 

Musayeva Mətanət Ağayar qızı. İqlim dəyişmələrinin Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında qar-buz örtüyünə təsirinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5406.01 M. A. Musayeva ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2014.- 171 s.

 

Mustafayev Böyükağa Nadir oğlu. Azərbaycanın Xəzər sahili zonasının davamlı inkişafının ekocoğrafi problemləri: (Xaçmaz-Abşeron ərazisində) [Mətn]: coğ. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.36. /B. N. Mustafayev; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2008.- 151 s.

 

Mürsəlov Vüqar Akif oğlu. Cənubi Xəzər cökəkliyinin Qərb bortunun pliosen çöküntülərinin struktur-formasıon və litoloji-tektonik modelləri geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.01. /V. A. Mürsəlov; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2011.- 218 s.

 

Namazova Aytən Mahir qızı. Böyük Qafqazın termal və mineral su ehtiyatlarının iqtisadi-coğrafi tədqiqi [Mətn] :coğrafiya üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5401.01 A. M. Namazova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2017.- 158 [2] s.

 

Nəbiyev Tural Musa oğlu. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ekstremal hidrometeoroloji hadisələr və onların ekoloji təzadlarının tədqiqi [Mətn]: coğ. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.27. /T. M. Nəbiyev; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2007.- 143 s.

 

Novruzova Kəmalə Gülhəsən qızı. Dənizdə neft məhsullarının yayılmasına nəzarət sisteminin elmi əsasları [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5406.01 K. G. Novruzova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu. B., 2016.- 175 s.

 

Ömərov Əkrəm Kamran oğlu. Abşeron arxipelaqında miosen-paleogen və mezozoy çöküntülərində karbohidrogen yığımlarının səmərəli axtarış-kəşfiyyatının geoloji əsasları [Mətn]: geol.-mineral. e. n. al.dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.12. /Ə.K Ömərov; Dənizneftqazlayihə Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2005.- 179 s.

 

Ömərov Əkrəm Kamran oğlu. Abşeron arxipelaqında miosen-paleogen və mezozoy çöküntülərində karbohidrogen yığımlarının səmərəli axtarış-kəşfiyyatının geoloji əsasları [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.12. /AMEA Geologiya İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

Paşa Natiq Hidayət oğlu. Şamaxı-İsmayıllı seysmoaktiv zonasında seysmik təhlükə və güclü zəlzələlər nəticəsində dəyən zərərin qiymətləndirilməsi [Mətn]: geol.-miner. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.10.; 08.00.05. /AMEA, Geologiya İn-tu; Resp. Seysmoloji Xidmət Mərkəzi.- B., 2007.- 155 s. , şək., cədv.

 

Paşa Natiq Hidayət oğlu . Şamaxı-İsmayıllı seysmoaktiv zonasında seysmik təhlükə və güclü zəlzələlər nəticəsində dəyən zərərin qiymətləndirilməsi [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.10.: 08.00.05. /AMEA Geologiya İnstitutu, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi.- B., 2007.- 26 s., şək., cədvəl .

 

Rəhimov Mətləb Kamil oğlu. Müasir iqlim dəyişmələrinin böyük Qafqazın cənub yamacının aqroiqlim ehtiyatlarına təsirinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5411.01. M. K. Rəhimov ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Rzayev Oktay Ələkbər oğlu. Geoloji-geofiziki materialların təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında Naxçıvan çökəkliyinin geoloji quruluşunun dəqiqləşdirilməsi və neft-qaztoplanmanın struktur-tektonik və litoloji şəraitləri [Mətn]: geol.-mineral. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 25.00.10. O. Ə. Rzayev; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, Geofizika və Geologiya İdarəsi, Geofizika Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2012.- 203 s.

 

Salahov Səxavət Şirzad oğlu. Xəzəryanı-Quba rayonunun təbii qazlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri və neftlik-qazlıq perspektivliyi [Mətn]: geol.-mineral. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.09. /S. Ş. Salahov; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2006.- 176 s.

 

Salamov Əvəz Mahmud oğlu. Sürüşmə proseslərinin elektrik kəşfiyyatı üsulları ilə öyrənilməsi: (Bakı şəhəri Bayıl sürüşmə sahəsi və Mingəçevir su anbarı ətrafındakı ərazilərin timsalında) [Mətn]: geol.-mineral. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. /AMEA, Geol. İn-tu.-B., 2008.- 156 s.

 

Seyidov Vaqif Mirhəmzə oğlu. Neft-qaz yataqlarının işlənilməsinə geofiziki nəzarət üsullarının imkanları və inkişaf perspektivliyi (Azərbaycan yataqları timsalında) [Mətn] geol.-mineral. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.10. V. M. Seyidov ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2012.- 303 s.

 

Səfərov Rafiq Tofiq oğlu. Azərbaycan ərazisində müasir geodinamik şəraitin və zəlzələ təhlükəsinin GPS məlumatları əsasında tədqiqi [Mətn]: yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2507.01. R. T. Səfərov ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2014.- 126 s.

 

Söhrabi Mir Məsum Mir Əli oğlu. Böyük Təbriz və ətraf ərazilərin geomorfosistemlərinə təsir göstərən zəlzələ təkanlarının CİS (Coğrafi İnformasiya Sistemləri) texnologiyası ilə tədqiqi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5409.01. Mir Məsum Mir Əli oğlu Söhrabi ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 144 s.

 

Süleymanova Raifə Nizami qızı. Quyu seysmik məlumatları əsasında Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarının pliosen çöküntülərinin sürət modellərinin tədqiqi [Mətn]: geol.-minerol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.: 25.00.10. /R.N.Süleymanova; AMEA Geologiya İn-tu.- B., 2005.- 168 s.

 

Süleymanova Raifə Nizami qızı. Quyu seysmik məlumatları əsasında Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarının pliosen çöküntülərinin sürət modellərinin tədqiqi [Mətn]: Geologiya-minerologiya e. n. a. dər. a. üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı: 25.00.10. /AMEA Geologiya İnstitutu.-B., 2005.- 21 s.

 

Tağıyeva Umayra Rauf qızı. Müasir iqlim dəyişmələri şəraitində Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun iqlim ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5411.01. /U. R. Tağıyeva ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 25 s.

 

Verdiyeva Tahirə Yusif qızı. Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsi landşaftlarının təbii rekreasiya potensialı və onun qiymətləndirilməsi [Mətn] : coğ. e. n. l. dər. iddiası üçün təq. ol. dis.: 25.00.23 /T. Y. Verdiyeva ; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2009.- 164 s. 

 

Vəliyev Hümbət Ömər oğlu. Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin dərinlik quruluşu və neftli-qazlı zonalarda geofiziki, geokimyəvi, sahələrin variyasiyası qanunauyğunluqları [Mətn]: geol.-mineoral. e.d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.10. /H.Ö.Vəliyev; AMEA Geologiya İn-tu.-B., 2004.- 290 s.

 

 Yetirmişli Qurban Cəlal oğlu. Cənubi Xəzər çökəkliyinin seysmikliyi (Azərbaycan sektoru) [Mətn] : geol.-mineral. e. d-ru e. dər. a. üçün dis. işi: 25.00.10 /Q. C. Yetirmişli ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2010.- 331 s.

 

Yusubov Namaz Puti oğlu. Azərbaycanın mürəkkəb geoloji quruluşlu rayonlarının seysmogeoloji modelləri və seysmik yazıların interpretasiyası [Mətn]: geol.-mineral. e. d.-ru al. dər. a. üçün dis.: 25.00.10. /N.P.Yusubov; AMEA Geologiya İn-tu.- B., 2006.- 233 s., şək.

 

Yusubov Namaz Puti oğlu. Azərbaycanın mürəkkəb geoloji quruluşlu rayonlarının seysmogeoloji modelləri və seysmik yazıların interpretasiyası [Mətn]: Geologiya-mineralogiya e.d.-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.10. /AMEA Geologiya İnstitutu.-B., 2006.- 42 s.

 

Zülfüqarova Səkinə Məşədi Ağa qızı. Abşeron regionunun turizm-rekreasiya ehtiyatları və onlardan istifadənin coğrafi məsələləri [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.24. /AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2008.- 22 s.

 

Zülfüqarova Səkinə Məşədi Ağa qızı. Abşeron regionunun turizm-rekreasiya ehtiyatları və onlardan istifadənin coğrafi məsələləri [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /S. M. Zülfüqarova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2008.- 127 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved