Biologiya elmləri

Ümumi biologiya

 

 

Abbasov Rövşən Xanış oğlu. Kiçik Qafqaz çaylarının rejiminə antropogen amillərin təsiri və ekoloji axımın hesablanması [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər.iddiası üçün dis.: 11.00.07. /R. X. Abbasov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 146 s.

 

Abdullayev Xanlar Dayyan oğlu. Stres amillərə qarşı hüceyrə sisteminin davamlılığının biofiziki cəhətləri (spontan və induksiya olunmuş lüminessensiyanın tədqiqi əsasında) [Mətn]: Biologiya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 03.00.02. /X. D. Abdullayev; BDU-ti.-B., 2008.- 290 s.

 

Abdullayeva Günel Məhəmməd qızı. Qusarçay-Qudyalçay hövzəsi torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls.d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.16 ; 03.00.27 /G. M. Abdullayeva ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2009.- 200 s.

 

Abdullayeva Xalidə Hacıməmməd qızı. Azərbaycanda balıqçılıq təsərrüfatlarında balıqların başlıca parazitar xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2429.01. X. H. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İn-tu.-B., 2014.- 286 s. 

 

Abışova Yeganə Vaqif qızı. Xəzər dənizini Kiçik qızılağac körfəzinin şirinsu ilbizlərinin (Fəs. Lymnaeidae) termatod faunası [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.19. /Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti.- B., 2006.- 156 s.

 

 

Abışova Yeganə Vaqif qızı. Xəzər dənizini Kiçik qızılağac körfəzinin şirinsu ilbizlərinin (Fəs. Lymnaeidae) termatod faunası: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreveratı: 03.00.19. /AMEA Zoologiya İnstitutu.-B., 2006.- 21 s.

 

Abuşov Babək Məmməd oğlu. Yuxu deprivasiyası şəraitində mərkəzi sinir sistemində morfofunksional dəyişikliklər və onların korreksiyası [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01 ; 2407.01. B. M. Abuşov; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 390 s.

 

Ağakişiyeva Təhminə Süleyman qızı. Müasir ekoloji reallıq şəraitində sosial-iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri (nəzəri-fəlsəfi təhlil) [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 09.00.11. /T. S. Ağakişiyeva ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 124 s.
 

Ağayev Kamal Sabir oğlu. Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft kəməri dəhlizinin ekoloji qiymətləndirilməsi: (Azərbaycan daxilində) [Mətn] : biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 03.00.16 K. S. Ağayev ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2008.- 20 s.

 

Ağayev Kamal Sabir oğlu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri dəhlizinin ekoloji qiymətləndirilməsi (Azərbaycan daxilində) [Mətn]: biol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.16. /K. S. Ağayev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2008.- 248 s., xəritə, cədv., şək.

 

Arastə Əli Çapar oğlu. Zəfəran ekstraktının, işıq və qaranlıq şəraitlərin siçovulların qanında bəzi parametrlərə təsiri biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 03.00.13. /Ə. Ç. Arastə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 130 s.

 

Babayev Nazim Səfərəli oğlu. Araz çay sisteminin yuxarı hissəsinin ekoloji şəraiti [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.36. /N. S. Babayev; AMEA, Akad.- H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.- B., 2004.- 152 s., şək.

 

Bağırova Samirə Arif qızı. Xroniki pielo və qlomerulonefritlər zamanı zülal mübadiləsinin göstəriciləri ilə haptoqlobinin molekulyar heterogenliyi arasında əlaqənin öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04 /S. A. Bağırova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 106 s.

 

Baxşəlizadə Tamilla Zülfüqar qızı. Gəncə alüminium zavodu tullantılarının ərazinin torpaq-bitki örtüyünə təsirinin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün dis.: 03.00.16. /T. Z. Baxşəlizadə; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2000.- 164 s.

 

Balakişiyeva Gülnarə Şamməd qızı. Azərbaycanda meyvə ağaclarında və tərəvəz bitkilərində fitoplazma xəstəliklərinin yayılması və müxtəlifliyinin molekulyar tədqiqi [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2415.01. G. Ş. Balakişiyeva ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 194 s. 

 

Bayramov Səhman Yusif oğlu. Toyuqların askardiozuna qarşı baldırğanın və onun anthelmint preperatlarla qarışıqlarının işlədilməsi [Mətn]: baytarlıq e.n.a.dər.a.üçün dis.: 03.00.19. /S. Y. Bayramov; Azərbaycan ET Baytarlıq İnstitutu. -B., 1998. -128 s.

 

Bəşirzadə Əli Əyyub oğlu. Temperatur stressi şəraitində qarğıdalı və arpa bitkilərində İN VİVO fotoingibirləşmə [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.01. Ə. Ə. Bəşirzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 136 s.

 

Cəbrayılova Gülnarə Qəzənfər qızı. Viləşçay su anbarının xidmət etdiyi ərazi torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.27; 03.00.16. /G. Q. Cəbrayılova; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2007.- 159 s. , cədv., xəritə, şək., sxem.

 

Cəlilov Ənvər Göycə oğlu. Cənubi Xəzərin kürəkayaqlı xərçəngləri (növ tərkibi, miqdarca yayılması, bioekoloji xüsusiyyətləri, əhəmiyyəti) [Mətn]: biologiya .n..dər. almaq üçün təq. ol. dis.: 03.00.18 /Ə. C. Cəlilov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.-B., 1999.- 285 s.

 

Daryabaricavad Cavid Qurbanəli oğlu. Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi məsələlərində bort-ölçü sistemlərinin komplektləşdirilməsinin səmərəli prinsipləri [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3324.07 C. Q. Daryabaricavad ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi.- B., 2016.- 191 s.

 

Eminov Seyfulla Əhmədulla oğlu. Azərbaycanda Xəzərin su ehtiyatlarından suvarmada istifadənin ekoloji əsasları [Mətn] : kənd təs. . d-ru . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.02 ; 03.00.16. /Azərb. Meliorasiya və Su Təs. Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotex. və Meliorasiya İn-tu Elm-İstehsalat Birliyi.-B., 2011.- 276 s.

 

Əhmədova Fərayət Ramazan qızı. Azərbaycanın termal sularının mikrobiotası və termofil mikroorqanizmlərin ekologiyası [Mətn]: biol. e. d-ru al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /F. R. Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 319 s.

 

Ələkbərova Gülnarə Əlişa qızı. B-Talassemiyalı xəstələrdə eritrositlərin membranlarında baş verən biokimyəvi dəyişikliklərin molekullar mexanizminin müxtəlif qan xəstəlikləri ilə müqayisəli öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.04. /G. Ə. Ələkbərova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2002.- 165 s.

 

Əliyeva Aybəniz Cavad qızı. Buğda ilə üçcinsli natamam amfidiloid-egilotritikale arasındakı hibridlərdə sitogenetikstabilləşmə [Mətn]: biol. e. d-ru. a. dər. al. üçün dis.: 03.00.15 /A. C. Əliyeva; AMEA, Genetika və Seleksiya İn-tu.-B.,1996.- 136 s. 

 

Əliyeva Rəna. Polimeraza-zəncir reaksiyasına əsaslanan üsullar vasitəsilə beta-qlobin genin irsiyyət dəyişmələrinin və tandem təkrarların polimorfizminin tədqiqi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün dis.: 03.00.15 /R.Əliyeva; AEA Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 2000.- 117 s.

 

Əliyeva Yeganə. Polipolid pambıq növlərinin yeni üsullarla karioloji tədqiqi [Mətn]: biol. e. d-ru. a. dər. al. üçün dis.: 03.00.15 /Y. əliyeva; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1995.- 173 s.

 

Əlmasi Kazım Həzrətqulu oğlu. Xəzərin İran İslam Respublikası sektorunda Astara-Ənzəli limanı-gölü sahənin mikrobioloji rejimi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. K. H. Əlmasi ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 140 s. 

 

Əzizova Gülnarə İbrahim qızı. Oksidativ streslə əlaqədar olan biokimyəvi dəyişikliklərin zülal foldinqinə təsiri [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. G. İ. Əzizova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 275 s. 

 

Hacıyeva Hədiyyə Fərman qızı. Axıntıların radioaktiv izotoplardan və fenoldan təmizlənməsi üçün sorbentlərin sintezi və sorbsiya prosesinin tədqiqi kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.25 /Y. F. Hacıyeva ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 158 s.

 

Hacıyeva Nuranə Əli qızı. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisində bəzi fermer təsərrüfatlarında ev donuzlarının (Sus scrofa domesticus) balantidi və koksidiləri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2429.01 N. Ə. Hacıyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.- 167 s.

 

Həsənova Suveyrat Məmmədxan qızı. Şəki-Zaqatala zonasının (Zaqatala qoruğu timsalında) biosenozlarının ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.16. /S. M. Həsənova; AMEA, Zooligiya İn-tu.- B., 2004.- 158 s.

 

Həşimov Ramin Tahir oğlu. Abşeron yarımadasında herpetofaunaya (pulcuqlular dəstəüstü) ekoloji amillərin təsirinin öyrənilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. R. T. Həşimov ; AMEA, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 163 s.

 

Hüseynov Anar Teyyub oğlu. Cənubi xəzərin qızılağac körfəzinin müasir mikrobioloji və ekoloji vəziyyəti [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /A. T. Hüseynov; BDU.- B., 2006.- 141 s. 

 

Hüseynov Anar Teyyub oğlu. Cənubi xəzərin qızılağac körfəzinin müasir mikrobioloji və ekoloji vəziyyəti [Mətn]: Biologiya e.n. a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 03.00.07. /AMEA Botanika İnstitutu.-B , 2006.- 21 s.

 

Hüseynov Həbib Təyyar oğlu. Naxçıvan MR-in bal arılarında nozema (Nosema apis Z.) parazitinin bioekoloji xüsusiyyətləri, ona qarşı müalicəvi-profilaktik tədbirlər [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.19. /H. T. Hüseynov; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 147 s.

 

Hüseynov Xeyrulla İbrahim oğlu. K1 vitamini (filloxinon) və onun törəmələrinin E. coli hüceyrələrində antimutagen təsiri və mexanizmi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün dis.: 03.00.15 /X. İ. Hüseynov; AEA, Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 1994.- 122 s. 

 

Hüseynov Xeyrulla İbrahim oğlu. K1 vitamini (filloxinon) və onun törəmələrinin E. coli hüceyrələrində antimutagen təsiri və mexanizmi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a. üçün dis-nın avtoreferatı: 03.00.15 /AEA Genetika və Seleksiya İnstitutu.- B., 1995.- 50 s., cədvəl.

 

Hüseynov Mahir Əli oğlu. Azərbaycanda balıq, amfibi və su reptililərinin ibtidai qan parazitləri (fauna, sistematika, ekologiya və biologiya) [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2429.01. M. Ə. Hüseynov ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2013.- 41 s.

 

Hüseynov Tağı Həsən oğlu. Sənaye müəssisələrinin sahəsinin yaşıllaşdırılmasında bəzi ağac və kol bitkilərinin ekoloji və fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.16. /T. H. Hüseynov; AREA, Botanika İn-tu.-B., 1999.- 94 s.

 

Hüseynova Ellada Eldar qızı. İrsi hemolitik anaemiyalar zamanı qanın proteolitik sistemlərinin və humoral immunitetinin əsas göstəricilərinin əlaqəli öyrənilməsi [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.04 / E. E. Hüseynova; Azərbaycan Tibb Univer-ti.- B., 2003.- 122 s.

 

Hüseynova Günel Rəşid qızı. II tip şəkərli diabet xəstələrinin qan zərdabında zülal mübadiləsi ilə immun sistemin bəzi göstəriciləri arasında əlaqənin öyrənilməsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04. /G. R. Hüseynova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti, A. İ. Qarayev adına Fiziologiya İn-tu.-B., 2009.- 147 s.

 

Hüseynova Humirə Zəfər qızı. Samur-Şabran ovalığı florası və bitkiliyinin ekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01. H. Z. Hüseynova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 204 s.

 

Hüseynova Şəmsiyyə. Tutun müxtəlif ploidli formalarının sitogenetik tədqiqi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.15. /Ş. Hüseynova; AEA, Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 1994.- 126 s.

 

İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı. Azərbaycanda ev pişiklərinin (FELIS CATUS DOMESTICA)helminfaunası və onun ekoloji, epidemioloji, epizootoloji cəhətdən xarakterizə edilməsi [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.19. /R. Ş. İbrahimova; AEA-nın Zoologiya İnstitutu.-B., 1994.- 146 s.

 

İmanova Sona Hüseynağa qızı. Urbanizasiyalaşmış zonaların torpaqlarının ekoloji-coğrafi tədqiqi və mühafizəsi yolları (Bakı aqlomerasiyası timsalında) [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.36. /S. H.İmanova; AMEA Akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2005.- 138 s., cədvəl, şək.

 

İmanova Sona Hüseynağa qızı. Urbanizasiyalaşmış zonaların torpaqlarının ekoloji-coğrafi tədqiqi və mühafizəsi yolları (Bakı aqlomerasiyası timsalında) [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.36. /AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B., 2007.- 22 s., cədvəl, ill.

 

İsmayılova Aftab. Miokard qan təchizatının pozulmalarında atriyal natriyuretik faktorun vəziyyətinin dəyişməsində hipotalamusun və regionar limfa dövranının rolu [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.13. /Q. S.Qarayev, İ. Ə. Həsənov; Azərb.Tibb Un-ti.- B.,2001.- 114 s.

 

Qafarbəyli Könül Əlisəfa qızı. İlisu dövlət təbiət qoruğu və Qax dövlət təbiət yasaqlığı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi biol. . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 03.00.16 ; 03.00.27. /K. Ə. Qafarbəyli ; ARMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2011.- 188 s.

 

Qasemi Mehdi Bayram oğlu. Karbohidrogen mənimsəyən mikroorqanizmlərdə yüksək doymamış yağ turşularının biosintezi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2414.01. M. B. Qasemi; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 146 s.

 

Quliyeva Ruhiyyə Tahirağa qızı. Q-6-FDH çatışmayan eritrositlərdə yüksək gərginlikli elektrik sahəsi və UB-şüalanma ilə induksiya olunan oksidləşmə proseslərində selenin rolu [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.01 ; 2411.01 R. T. Quliyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2017.- 226 s. 

 

Qurbanova Türkan Firudin qızı. Urbanlaşmış ekosistemlərdə insanın opportunistik xəstəliklərinin törədicələri olan koksidilərin (Apıcomplexa, coccıdıa) yayılmasında gəmiricilərin rolu [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2429.01 T. F. Qurbanova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.- 150 s

 

Mahmudov Sahib Çingiz oğlu. Azərbaycanda qoyunların və camışların sarkosporidiozları: Parazitoloji və biokimyəvi baxış [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.19. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Zoologiya İn-u.- B., 1995.- 138 s.

 

 

Mahmudov Sahib Çingiz oğlu. Azərbaycanda qoyunların və camışların sarkosporidiozları: Parazitoloji və biokimyəvi baxış [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.19. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.- B., 1995.- 26 s.

 

Mahmudova Təranə Əliməmməd qızı. Opoid peptidlərinin fəza quruluşlarının nəzəri informasiya analizi metodu ilə tədqiqi [Mətn]: fizika-riy.e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 03.00.02. /T. Ə.Mahmudova; Azərbaycan Elimlər Akademiyyası Radiasiya Tədqiqatları Bölməsi.-B., 1994.- 117 s.

 

Mahmudova Təranə Əliməmməd qızı. Opioid peptidlərinin fəza quruluşlarının nəzəri informasiya analizi metodu ilə tədqiqi [Mətn]: Fizika-riy.e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 03.00.02. /AM.Ə. Rəsulzadə adına bakı Dövlət Universiteti.- B., 1994.- 19 s., ill., cədvəl.

 

Mahmudova Yeganə Əbülhəsən qızı. Echinostoma cinsinin taksonomik analizi və təftişi (Trematoda: Echinostomatoidea) [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 03.00.19. /Y. Ə. Mahmudova; Azərb. Respub. EA, Zoologiya İn-tu.-B., 1997.- 143 s.

 

Mamaqani Fereidoun Məhəmmədsadeq oğlu. Müxtəlif dərəcəli piylənmədə zülal səviyyələri və lipid profilinin təyini [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. F. M. Mamaqani ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2013.- 159 s. 

 

Mehrəliyeva Gülşən Əkbər qızı. Azərbaycanda metagonimus yokogawaı (Trematoda: heterophyidae) trematodunun öyrənilməsi (biologiya, morfologiya, ekologiya) [Mətn] : biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.19 ; 03.00.25 /G. Ə. Mehrəliyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb. Un-ti.-B., 2009.- 141 s. 

 

Məcidova Yeganə Madar qızı. Beynin müxtəlif strukturlarında tiol sisteminə hipoksiyanın təsiri [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.04. /Y. M. Məcidova; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu . -B., 2010. -19, [1] s. , şək.

 

Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respulikasında qoyunların kompleks helmintfaunasının formalaşma xüsusiyyətləri, mədə-bağırsaq nematodlarına qarşı antihelmint bitkilərin tətbiqi və onların toksikoloji qiymətləndirilməsi biol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 03.00.19. /S. H. Məhərrəmov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elmi Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İn-tu.-B., 2011.- 306 s.

 

Məmmədov Elton Arzuman oğlu. Neft sənayesinin ekoloji və texniki problemlərinin nanotexnoloji aspektləri [Mətn]: tex. e. d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3343.01; 3347.01. E. A. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2013.- 381 s.

 

Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu. Qoyunların moniezionuna qarşı anthelmint preparatlar və dərman bitkiləri qarışıqlarının işlədilməsi [Mətn]: baytarlıq e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.19. /E.Məmmədov; "Şərəf Nişanı" Ordenli
Azərbaycan ET Baytarlıq İnstitutu.-B., 1996.- 115 s.

 

Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların anoplosefalyatozları və onların törədicilərinin, aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2429.01. E. N. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 330 s.

 

Məmmədov İsrafil Rəfi oğlu. Abşeron yarımadasında neft buruqlarında işlədilən gil məhlullarının və tullantı sularının ətraf mühitə təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 05.26.02. /İ. R. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti. -B., 2007. -145 s.  

 

Məmmədov Nazim Tahir oğlu. Neftin, qazın yığılması, hazırlanması və nəqlinin ekocoğrafi amillər nəzərə alınmaqla səmərəliliyinin artırılması [Mətn] :tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3354.01 N. T. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B.,2014.- 183.

 

Məmmədov Zaman Rəşid oğlu. Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq yamacı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.16 ; 03.00.27 /Z. R. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -196 s.

 

Məmmədova Günel Şəfəq qızı. Postnatal ontogenezdə beynin müxtəlif strukturlarında transaminaza qrup fermentlərinin fəallığına prenatal hipokineziyanın təsiri mövzusunda biol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 03.00.04. /G. Ş. Məmmədova ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B.,2010.- 150 s.

 

Məmmədova Leyla Nəbi qızı. "Azərbaycan təbiəti" elmi-metodik jurnalında ətraf mühitin qorunması problemləri : ("Azərbaycan təbiəti" elmi-metodik jurnalının materialları əsasında) [Mətn]: coğ. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.:L. N. Məmmədova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2011.- 161 s.

 

Məmmədova Ülviyyə Fikrət qızı. Pirqulu ərazisinin meşəaltı torpaqlarının mühafizəsində günəş və külək enerjisinin tətbiqinin ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 2426.01 ; 2511.01. Ü. f. Məmmədova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2013.- 187 s.

 

Mikayılova Əminə Cümşüd qızı. Azərbaycanın Mərkəzi Aran zonasının su hövzələri və torpaq örtüyündə radionuklidlərin paylanması [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2226.01. Ə. C. Mikayılova; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 162 s. 


Mikayılova Həcər Hacıismayıl qızı. Xəzər dənizinin morfometrik xüsusiyyətləri və temperatur sahəsinin aerokosmik ölçmələr əsasında xəritələşdirilməsi [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.07.12. /H. H. Mikayılova; Azərb. Respub. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Milli Aerokosmik Agentliyi; T. K. İsmayılov ad. Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İn-tu.-B., 2008.- 157 s.

 

Nəsirov Elnur Hafiz oğlu. Lənkərançay hövzəsi torpaqlarında mikroelementlərin biogeokimyəvi yayılma qanunauyğunluqları və torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 03.00.16 ; 06.01.04 /E. H. Nəsirov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2012.- 182 s.

 

Novruzova Kəmalə Gülhəsən qızı. Dənizdə neft məhsullarının yayılmasına nəzarət sisteminin elmi əsasları [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5406.01 K. G. Novruzova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu. B., 2016.- 175 s.

 

Novruzova Mətanət Salman qızı. Leyşmaniozun mikrobioloji diaqnostikasında müxtəlif üsulların müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07 /M. S. Novruzova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2010. -132 s.

 

Orucov Akif Sovda oğlu. Hirkan Milli Parkı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.16.; 03.00.27. /A. S. Orucov; ARMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2008.- 177 s., cədv., xəritə

 

Orucov Akif Sovda oğlu. Hirkan Milli Parkı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.16; 03.00.27. /A. S. Orucov;AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2008.- 19, [1] s.

 

Orucov Firuddin Museyib oğlu. Biologiyanın tədrisində yerli kənd təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərin öyrədilməsi sistemi [Mətn]: ped. . n. . dər. al. iddiası ilə təq. ed. dis.: 13.00.02. /F. M. Orucov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1997.- 146 s.

 

 Orucova Südabə Qəşəm qızı. Buğda-Egilops hibridlərinin biokimyəvi və texnoloji keyfiyyətlərinin elektroforetik zülal komponentləri ilə əlaqəli surətdə öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.15. /S. Q. Orucova; AEA Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 1993.- 142 s.

 

Purdavudəsl Peyman Nasir oğlu. Bakı şəhərinin əhalisində hla genlərinin skrininqi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2409.01. P. N. Purdavudəsl ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 174 s.

 

Ramazanlı Vəfa Nəbi qızı. Nanohissəciklərin bitki hüceyrələrinin plazmatik membranının elektrik parametrlərinə təsiri mexanizminin tədqiqi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2406.01 V. N. Ramazanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.-162 s.

 

Rəhimova Xalidə Gülabbas qızı. Zülal və vitamin çatışmazlığı fonunda baş beyin strukturlarında laktatdehidrogenaza fermentinin dinamikası [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 24.06.02 ; 24.11.01. X. G. Rəhimova ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2015.- 169 s. 

 

Rzayev Fuad Hüseynəli oğlu. Azərbaycanda ev su quşlarında patogen qurdlara qarşı yerli bitki mənşəli preparatların təsir mexanizminin öyrənilməsi biol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 03.00.19. /F. H. Rzayev ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2011.- 205 s.

 

Salavatian Seyid Məhəmməd Seyid Məhəmmədbağher oğlu. Lar su anbarının hidrofaunası (növ tərkibi, morfologiyası, ekologiyası) [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2401.01. S. M. S. M. Salavatian ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2014.- 149 s.

 

Seyidəhmədov Əhməd Cəbi oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsində əyani vasitələrdən istifadənin imkan və yolları [Mətn] : ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /Ə. C. Seyidəhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri Un-ti.-B., 2009.- 174 s.

 

Səfərov Elnur Səid oğlu. Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin məsafədən zondlama üsulları ilə tədqiqi [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5407.01 E. S. Səfərov ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2018.- 26 s.

 

Səlimova Şəlalə Cəfər qızı. Katexçay hövzəsi torpaqlarında mikroelementlərin yayılmasının ekoloji qanunauyğunluqları biol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.16 ; 06.01.04 /Ş. C. Səlimova ; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2011.- 174 s.

 

Siracov Nüsrət Nəcməddin oğlu. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı yay otlaqları torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətləri və bonitirovkası [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01 ; 2426.01 N. N. Siracov ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2016.- 162 s.

 

Süleymanova Afət Valentin qızı. Abşeron balıq-əmtəə təsərrüfatı və Zabrat gölündə balıq parazitlərinin epizootoloji və epidemioloji durumu [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 03.00.19. /A. V. Süleymanova; Azərb. Resp. K/T. Naz. Elmi-Tədq. Baytarlıq İn-tu.- B., 2007.- 141 s.

 

Süleymanova Afət Valentin qızı. Abşeron balıq-əmtəə təsərrüfatı və Zabrat gölündə balıq parazitlərinin epizootoloji və epidemioloji durumu [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreveratı: 03.00.19. /AMEA Zoologiya İnstitutu.- B., 2007.- 20 s., cədvəl

Şamilov Elşən Nurəddin oğlu. Bəzi bitki ekstraktları və dəmir komplekslərinin radioprotektor xassələrinin öyrənilməsi [Mətn]: biol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.16. /E. N. Şamilov; Azərb. Respub. MEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 166 s. , şək., cədv.

 

Şəhriyar Qurbanpur Nəmin Bəxtiyar oğlu. Xəzər dənizinin cənub-qərb ərazisinin neftlə çirklənmə dərəcəsi və radioaktivliyin qiymətləndirilməsi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.04.25 ; 03.00.16 /Q. N.
B. Şəhriyar ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 135 s.

 

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Filloksera ilə zədələnmiş müxtəlif üzüm sortlarının köklərində mikroorqanizmlərin öyrənilməsi və kompleksdavamlı formaların aşkar edilməsi biol. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 03.00.07 ; 03.00.15 /H. M. Şıxlinski ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2011.- 370 s.

 

Vəliyeva Gülnarə Əjdər qızı. Yenidoğulmuşlar arasında qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza və qlutationreduktaza fermentlərinin biokimyəvi polimorfizmi və genetik heterogenliyi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. G. Ə. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2014.- 143 s.

 

Yusifova Məhluqə Mail qızı. Arazboyu üzümaltı torpaqların ekoloji münbitlik modeli [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.27; 03.00.16. /M. M. Yusifova; Azərbaycan Resdpublikası Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2000.- 158 s.

 

 Zəraətpərvər Əziz Hüseyn oğlu. Acıçay hövzəsinin ekoloji baxımdan modelləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3305.08. Ə. H. Zəraətpərvər; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 177 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved