Biologiya elmləri

PaleÓntÓlÓgiya

 

Abbasov Əlipənah Bəhmən oğlu. Azərbaycan təbaşir radiolariyaları( Biostratiqrafiya, təkamül və paleoekologiya) [Mətn]: Geologiya-mineralogiyae.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 04.00.09. /Geologiya İnstitutu.- B., 1993.- 50 s.

 

Abbasov Əlipənah Bəhmən oğlu. Azərbaycan təbaşir radiolariyaları( Biostratiqrafiya, təkamül və paleoekologiya) [Mətn]: geologiya-mineralogiya e.d-ru a.dər.a. üçün dis.: 04.00.09. /Ə. B. Abbasov; Geologiya İnstitutu.-B., 1993.- 307 s.  

 

Mənsimov Taleh Bilal oğlu. Son pleystosen və holosendə kür çökəkliyinin təbii şəraiti və insanın paleoekologiyası [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.25. /T. B. Mənsimov; Azərb. Resp. Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2008.- 141 s.

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved