Biologiya elmləri

Mikrobiologiya

 

 

Abbasova Dürdanə Məmməd qızı. Hidrolaza və oksidazaların aktivliklərinin bitki tullantılarının mikrobioloji konversiyası prosesində dəyişilməsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /D. M. Abbasova; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2008.- 144 s.

 

Abdullayeva Kəmalə.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi tip torpaqlarının aktinomisetlərinin ekoloji amillərdən aslı olaraq yayılması [Mətn]: biologiya e. n. a. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /K. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2000.- 131 s.

 

Ağayev Qorxmaz Kazım oğlu. Lənkəran təbii vilayətindəki çayların müasir mikrobioloji - ekoloji vəziyyəti biol. e. sah. fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /Q. K. Ağayev; Azərb. Respub. Müdasfiə Sənayesi Nazirliyi Milli Aerokosmik Agentliyi Ekologiya İn-tu.- B., 2010.- 162 s.
 

Ağayeva Nigar Ağabala qızı. Lənkəran təbii vilayətinin şimal hissəsinin torpaqlarında yayılmış aktinomisetlərin vertikal zonalıq üzrə öyrənilməsi [Mətn]: biol. . n. . dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /N. A. Ağayeva; BDU.- B., 2000.- 142 s.

 

Ağayeva Nigar Ağabala qızı. Müxtəlif mənbələrdən alınmış aktinomisetlər və onların xəstəlik törədən formalarının mikrobioloji səciyyələndirilməsi biol. e. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 03.00.07. /N.A. Ağayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 270 s.

 

Axundova Sevil Məhərrəm qızı. Paxlalı bitkilərlə simbiotik və alleolitik münasibətlərdə olan mikroorqanizmlərdə mineral azot mübadiləsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. S. M. Axundova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2015.- 132 s.

 

Attarhoseyni Mostaba Yunes oğlu. Bitki tullantılarının mikrobioloji konversiyasının fizıoloji-biokimyəvi əsasları (günəbaxan bitkisinin tullantılarının nümunəsində) [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2414.01. M. Y. Attarhoseyni ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2016.- 132 s. 

 

Babayeva İradə Tağı qızı. Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında mikrobakteriyaların yayılması [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /İ. T. Babayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 151 s.

 

Babayeva Şəhla Adil qızı. Ksilotrof makromisetlərin sintez etdiyi proteolitik fermentlərin bəzi xüsusiyyətləri [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07 /Ş. A. Babayeva; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2009.- 132 s.

 

Baxışova Yeganə Arif qızı. Amilolitik fermentlərin aktiv produsentlərinin tədqiqi və onların sintezinin biotexnoloji əsasları [Mətn]: biol. e. sahəsində fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07 /Y. A. Baxışova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2009.- 135 s.

 

Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı. Bəzi efir yağlı bitkilərin mikobiotası və antifunqal xassələri biologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təqd. ol. dis.: 03.00.07 /K. F. Baxşəliyeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2012.- 135 s.

 

Balaeı Gajan Esrafıl. Enterococcus Faecalıs-ın ayrılması, bioloji, molekulyar xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onlarda davamlılıq amillərinin araşdırılması biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07 /Balaeı Gajan Esrafıl ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 135 s.

 

Cəfərov Mirmusa Miriş oğlu. Müalicəvi-dietik turşsüd məhsulunun mikrobiotası [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /M. M.Cəfərov; M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Universiteti .- B., 1999.- 129, [3] s.

 

Cəfərov Mirmusa Miriş oğlu. Azərbaycan ərazisində istifadə olunan spontan turşsüd məhsullarının (qatığın nümunəsində) mikrobiotası [Mətn]: biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. M. M. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 303 s.

 

Çakır İbrahim. Qırmızı ət üzərində rast gələn mikroorqanizmlərin xarakteristikası [Mətn]: biologiya .n..dər.. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /İ. Çakır; Bakı Dövlət Universiteti, Türkiyə Sağlıq və Sosial Yardım Nazirliyi, Gigiyenik Mərkəzi. Mikrobioloji Bölüm.-B., 1997.- 118 s. 

 

Dehnadın Alireza. İİR-nın bəzi tip torpaqlarının aktinomısetlərinin biotexnoloji xüsusiyyətləri (antibiotik, antimikrob xüsusiyyətləri), onlardan alınan antibiotik və ferment preparatlarının fitopatogen göbələklərlə mübarizədə istifadə edilməsi biol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 03.00.07. /A. Dehnadın ; BDU.-B., 2012.- 136 s.

 

Ələkbərova İlhamə Əli qızı. Xəzərin Samur-Abşeron şelfində neft mənşəli karbohidrogenlərin mikrobioloji biodeqradasiyası [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03. 00. 07. /İ. Ə. Ələkbərova; AMEA, Mikrobiologya İn-tu.-B., 2009.- 139 s.

 

  Əliyev Nurəddin İsa oğlu. Azərbaycan florasının bəzi efiryağlı bitkiləri və onlardan alınan efir yağlarının antimikrob təsiri [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /N. İ. Əliyev; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti . -B., 1998. -149 s.

 

Əliyeva Aybəniz Cavad qızı. Buğda ilə üçcinsli natamam amfidiloid-egilotritikale arasındakı hibridlərdə sitogenetikstabilləşmə [Mətn]: Biologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün dis-nın avtoreferatı: 03.00.15 /AMEA, Genetika və Seleksiya İnstitutu.-B., 1996.- 24 s.

 

Əliyeva Elnurə Nazim qızı. Abşeron yarımadası sahillərindən və daxili göllərindən ayrılmış mikroorqanizmlər vasitəsilə neft məhsullarının və naften karbohidrogenlərinin deqradasiyası [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2414.01 E. N. Əliyeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- B., 2017.- 170 s.

 

Əliyeva Sənəm İsmayıl qızı. Azərbaycanın bəzi ərazilərində epifit maya göbələklərinin tədqiqi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07 /S. İ. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU . -B., 2010. -149 s.

 

Əlizadə Kəmalə Seyfəddin qızı. Taxıl məhsullarının mikrobiotasının patogen nümayəndələrinin hidrolitik fermentlərin aktivliyinə görə qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. K. S. Əlizadə ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 130 s.

 

Əlmasi Kazım Həzrətqulu oğlu. Xəzərin İran İslam Respublikası sektorunda Astara-Ənzəli limanı-gölü sahənin mikrobioloji rejimi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. K. H. Əlmasi ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 140 s. 

 

Ənsərova Aynur Hacıxəlil qızı. Kür çayının aşağı hissəsi və xəzəryanı akvatoriyasının müasir ekoloji-mikrobioloji vəziyyətinin öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /A. H. Ənsərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. B., 2008.- 164 s., cədv., şək.

 

Fərmühəmmədi Seyfullah İsmail oğlu. Aspergillus və penicillium cinsli göbələklərin pektolitik aktivliyi $h [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01 S. İ. Fərmühəmmədi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2015.- 141 s.

 

Hacıyev Yavər Vidadi oğlu. Urogenital trixomoniazın diaqnostika problemləri və törədicinin müasir antiparazitar preparatlara rezistentliyi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2414.01. Y. V. Hacıyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 138 s.

 

Həsəni Ahmədreza Əli oğlu. Bəzi meşə biogesenozundan ayrılmış maya göbələklərinin pendir sənayesinin tullantılarının mikrobioloji transformasiyasında rolu (Azərbaycan və İran İr-i ərazisindən ayrılmış) [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07 /A. Ə. Həsəni ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -171 s.

 

Həsənov Eldar Nəriman oğlu. Azərbaycan Respublikasında quduzluq xəstəliyinin epizootologiyası, epidemiologiyası və spesifik profilaktikası baytarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 16.00.03 /E. N. Həsənov ; Şərəf Nişanı Ordenli Azərbaycan Elmi-Tedqiqat Baytarlıq İn-tu.-B., 2011.- 144 s.

 

Həsənov Xanəhməd Əbülhəsən oğlu. Müxtəlif biotoplarda yayılan mikromisetlərin ekobiologiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. X. Ə. Həsənov ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2012.- 135 s.

 

Həsənov Xanəhməd Əbülhəsən oğlu. Müxtəlif biotoplarda yayılan mikromisetlərin ekobiologiyası biol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 03.00.07. /X. Ə. Həsənov ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2012.- 22 s.
 

Həziyeva Amalya İslam qızı. Abşeron yarımadasının bəzi bitkilərinin rizosferin aktinomisetləri və onların toksiki aktivliyi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /A. İ. Həziyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 140 s.

 

Hüseynova Lalə Abuyəlı qızı. Yardımlı və Masallı rayonlarının termofil aktinomisetlərinın öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03. 00. 07. /L. A. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 129 s.

 

Xəlilova Vüsalə Cavanşir qızı. Ksilotrof göbələklərin hidrolitik fermentlərinin katalitik aktivliyinin bəzi kinetik xüsusiyyətləri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01   V. C. Xəlilova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 132 s.

 

Xosrovşahi Cavad İslami. Əhər çayı və Səttərxan su anbarının mikrobioloji rejimi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. Xosrovşahi, Cavad İslami ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2013.- 142 s.

 

İbrahimova Sevda Ağarəhim qızı. Xəstələrdən alınmış candıda cinsli göbələklərin sinogen aktivliyi [Mətn] : biol. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.07. S. A. İbrahimova ; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 22 s.

 

İbrahimova Sevda Ağarəhim qızı. Xəstələrdən alınmış candıda cinsli göbələklərin sinogen aktivliyi [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /S. A. İbrahimova; Azərb.Tibb Un-ti.- B.,2001.- 109 s.

 

İmanova İradə. Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarından ayrılmış lipogen mikroorqanizmlərin fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyəti [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /İ. İmanova; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2004.- 128 s.

 

İsayeva Kəmalə Kamaləddin qızı. Duzluluğun bitki-mikroorqanizm simbiotik münasibətlərinə mənfi təsiri və onun yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. K. K. İsayeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2016.- 132 s.

 

İsayeva Könül Xudadat qızı. Təbii və antropogen torpaqlarda yayılmış mikroorqanizmlərdə bitki hormonları sintezi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün dis.: 03.00.07 /K. X. İsayeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu. -B., 2010. - 148 s.

 

Kazemzade Xoi Cavad Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikasının müxtəlif əyalətlərinin neftlə çirklənmiş torpaqlarının mikrobioloji rekultivasiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 24.14.01 X. C. M. Kazemzade ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.,2013.- 149 s.

 

Qasemi Mehdi Bayram oğlu. Karbohidrogen mənimsəyən mikroorqanizmlərdə yüksək doymamış yağ turşularının biosintezi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2414.01. M. B. Qasemi; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 146 s.

 

Qasımova Aygün Səməd qızı. Bakı şəhər torpaqlarının öz-özünü təmizləmə qabiliyyətinin tədqiqi və bu proseslərin idarə edilməsinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. A. S. Qasımova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Qasımova Günel Əli qızı. Azərbaycanda yayılan ganoderma karst. cinsinə aid göbələk növlərinin ekolo-bioloji xüsusiyyətləri biologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /G. Ə. Qasımova ; AMEA Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2011.- 135 s.

 

Qurbanov Akif İrzaxan oğlu. Mikroorqanizmlərin antioksidant sistemi və infeksion proses [Mətn]: tibb e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /A. İ. Qurbanov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2008. -269 s. 

 

Qurbanova Afilə Alı qızı. Çörək-bulka məmulatının mikrobioloji davamlılığının tədqiqi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /A. A. Qurbanova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 134 s., cədv., şək.

 

Qurbanova Afilə Alı qızı. Çörək-bulka məmulatının mikrobioloji davamlılığının tədqiqi [Mətn]: biol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.07. /A. A. Qurbanova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2007.- 18 s.

 

Məmmədəliyeva Məryam Xalıq qızı. Bəzi dənli bitkilərin mikrobioloji cəhətdən qiymətləndirilməsi və onların tərkibindəki nişastanın enzimoloji konversiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. M. X. Məmmədəliyeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 130 s.

 

Məmmədova Rəna Müzəffər qızı. Ətirli bitkilərdən alınmış efir yağlarının antimikrob xassələri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. R. M. Məmmədova ; Azərb. Resp. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Agentliyi, Azərb. Standartlar İn-tu.-B., 2012.- 198 s.

 

Məmmədova Ruhəngiz Bəxtiyar qizi. Pambiq mutantlarinin novlərarasi hibridlərində əlamətlərin sabitləşməsinin öyrənilməsi [Mətn]: biologiya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.15/R.B.Məmmədova, AMEA, Botanika institutu.- B., 2007.- 162 s.

 

Məmmədova Rühəngiz Bəxtiyar qızı. Pambıq mutantlarının növlərarası hibridlərində əlamətlərin sabitləşməsinin öyrənilməsi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.15. /AMEA Botanika inistitutu.- B.2007.- 21 s.

 

Mirzəyeva Fidan Oqtay qızı. Azərbaycanın kür-araz aqroklimatik vilayəti qatıqlarının mikrobiotasının xüsusiyyətləri [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. F. O. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 155 s.

 

Mocarrad Xangah Səid Əli oğlu. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində hazırlanan spontan qatıqların mikrobiotası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. S. Ə. Mocarrad Xangah ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 149 s.

 

Möntəzəm Seyid Həsən.  Shigella boydii-dən PGA geninin ayrılması, klonlaşdırılması, ardıcıllığının analızı və escherichia coli-yə ekspressiyası biol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /S. H. Möntəzəm ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 141 s.

 

Muradov Pənah Zülfiqar oğlu. Bitki tullantılarının biokonversiyası prosesində ksilotrof göbələklərin fermentativ aktivliyinin xüsusiyyətləri [Mətn]: biologiya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 03.00.07. /P. Z. Muradov; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2004.- 323 s.

 

Mustafayev Eldar Sovet oğlu. Azərbaycanda qida əhəmiyyətli paxlalı bitkilərdə yayılmış virus xəstəlikləri biologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.06. /E. S. Mustafayev ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2012.- 165 s.

 

Namazov Nizami Rza oğlu. Azərbaycanın müxtəlif biotoplarından ayrılmış mikromisetlərin proteolitik aktivliyi biol. e. sah. fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /N. R. Namazov ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2010.- 135 s.

 

Özərən Ənvər. Türkiyə Respublikası ərazisində Kür və Araz çaylarının ekoloji mikrobiologiyası [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07 /Ə. Özərən ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2009.- 158 s.

 

Rəhimli Validə Ramiz qızı. Stres amillərin arpa (Hordeum L.) genomunun quruluş və funksional fəallığına təsiri və davamlılığın diaqnostikası [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.15. V. R. Rəhimli ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2011.- 20 s.

 

Rəsulova Gülşən Rövşən qızı. Ağ naftalan yağı və onun fraksiyalarının bitki mənşəli efir yağları ilə müxtəlif kompozisiyalarının antimikrob xassələri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. G.R.Rəsulova; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2012.- 135 s.

 

Salamatzadeh Əbdül Rza Əziz oğlu. Lactobacıllus cinsli bakteriyaların və RHIZOPUS ORYZAE göbələyinin süd turşusu əmələgətirmə xassəsinin müqayisəli öyrənilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. Ə. R. Ə. Salamatzadeh ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 130 s.

 

 Səfərova Səbirə Mahir qızı. Timozin-alfa1-in antibakterial və virus əleyhinə təsirləri və onların realizasiya mexanizmləri (eksperimental və laborator-kliniki tədqiqat) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2414.01; 2420.01. S. M. Səfərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, S. İmaməliyev ad. Respublika Taun Əleyhinə Stansiya.-B., 2014.- 140 s.

 

 Səmədova Günel Soltanağa qızı. Bakı şəhər torpaqlarının (Səbail rayonu dairəsində) bioloji aktivliyinin məkan-zamanla dəyişməsi və onların tənzimlənmə yolları [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. G. S. Səmədova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 157 s.

 

Süleymanova Dürdanə Süleyman qızı. Badam bitkisinin rizosfer mikroorqanizmləri və onların bəzi bioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru adı a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07 /D. S. Süleymanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 140 s.

 

Süleymanova Təranə Hafiz qızı. Candida cinsli göbələklərin mədə-bağırsaq sistemi selikli qişası ilə assosiativ xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /T. H. Süleymanova ;
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 143 s.

 

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Filloksera ilə zədələnmiş müxtəlif üzüm sortlarının köklərində mikroorqanizmlərin öyrənilməsi və kompleksdavamlı formaların aşkar edilməsi biol. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 03.00.07 ; 03.00.15 /H. M. Şıxlinski ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2011.- 370 s.

 

Tanayi Vahid Huşəng oğlu. Şəhərçay çayı və su anbarının mikrobioloji rejimi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 24.14.01. V. H. Tanayi ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.- 130 s.

 

Tannaz Mirhadi Zadi. İran ərazisində turşsüd məhsullarından ayrılmış süd turşusu bakteriyaları tərəfindən bakteriosin sintezinin optimallaşdırılması [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01 Tannaz Mirhadi Zadi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2014.-150 s.

 

Yaqubova Gülnarə Qabil qızı. Bazidili göbələklərin poliasetilenlərin sintezində və transformasiyasında iştirakının fizioloji-biokimyəvi əsasları [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. G. Q. Yaqubova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2012.- 135 s.

 

Yusifova Mehriban Rauf qızı. Qida təyinatlı müxtəlif materialların mikrobiotası və onların tullantılarının biokonversiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01 M. R. Yusifova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2014.-132 s.

 

Zeynalov Şamxal Xıdır oğlu. Elektromaqnit sahəsinin eksperimental salmonelyoz infeksiyasına təsirinin öyrənilməsi [Mətn]: biol. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /Ş. X. Zeynalov; V.Axundov ad. Elmi-Tədqiqat Tibbi Prof. İn-tu.- B., 2004.- 160 s., [11] s.

 

Zeynalov Şamxal Xıdır oğlu. Elektromaqnit sahəsinin eksperimental salmonelyoz infeksiyasına təsirinin öyrənilməsi [Mətn]: Biologiya .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.07. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 21 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved