Biologiya elmləri

Botanika

 

Abbas Mehrdad Lomer İraj oğlu. Azot elementi və amin turşulu kompleksin qarğıdalı hibridlərinin məhsuldarlığına və morfofizioloji göstəricilərinə təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2411.02 Abbas Mehrdad Lomer İraj oğlu ; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2016.- 142

 

Abbasov Mehrac Əli oğlu. Diploid və tetraploid buğda genotiplərinin quraqlıq və duzluluq streslərinə davamlılığı və tolerantlığın fizioloji-genetik əsasları [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.15. /M. Ə. Abbasov; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu.- B., 2008.- 188 s., cədv., şək.

 

Abbasov Mehrac Əli oğlu. Diploid və tetraploid buğda genotiplərinin quraqlıq və duzluluq streslərinə davamlılığı və tolerantlığın fizioloji-genetik əsasları [Mətn]: biol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.15. /M. Ə. Abbasov; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2008.- 21 s.

 

Abbasova Tamara Yuriy qızı. Kiçik Qafqazın şimalında yayılmış yemişan (Crataegus L.) növlərinin biokimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. T. Y. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2016.- 175 s.

 

Abdiyev Vilayət Bəşir oğlu. Ekstremal duzluluq şəraitində bitkilərdə bioloji oksidləşmənin alternativ yollarının tədqiqi [Mətn] : biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.02 V. B. Abdıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 269 s.

 

Abdullayeva Tahirə Abdurəhman qızı. İlisu dövlət qoruğunun florası və onun floristik analizi [Mətn]: biologiya e. n. a. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /T. A. Abdullayeva; AREA Nəbatat İn-tu. -B., 1996. -163 s.

 

Abduləliyeva Gülşən Surxay qızı. Pambığın növdaxili və növlərarası hibridlərində genetik dəyişkənliklərin lifin keyfiyyət əlamətlərinə görə öyrənilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2409.01. G. S. Abduləliyeva ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2013.- 160 s.

 

Abduyeva Sevinc Muxtar qızı. Duzlu şəraitda bitkilərin oksidləşdirici və antioksidləşdirici aktivliyinin tədqiqi [Mətn]: biologiya .n.. dər..üçün təq. ed. dis.: 03.00.12. / Botanika İnstitutu.- B., 2004.- 150 s. 

 

Ağayeva Dilzarə. Azərbaycanda ağac cinsləri traxeomikozlarını törədən göbələklərin biologiyası [Mətn]: biol. . n. . dər. a. üçün dis.: 03.00.05. /D. Ağayeva; Az.EA Nəbatat İn-tu. -B., 1996. -186 s.

 

Ağayeva Dilzarə Nadir qızı. Meşə ağaclarının göbələkləri, fitopatogen növlərin taksonomiyası və filogeniyası [Mətn]: biol. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2430.01. D. N. Ağayeva ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 322 s.

 

Ağayeva Elfira Zaur qızı. Azərbaycanda heyvanların müalicəsində istifadə olunan dərman bitkilərinin etnobioloji əsasları [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2417.01. E. Z. Ağayeva ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2013.- 272 s.

 

Ağayeva Sevər Adil qızı. Hirkan Milli Parkın meşələrində mikoriza əmələgətirən bazidial göbələklər [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.ı: 03.00.24. /S. A. Ağayeva ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2010.- 177 s.

 

 Ağayeva Sevər Adil qızı. Hirkan Milli Parkın meşələrində mikoriza əmələgətirən bazidial göbələklər [Mətn]: biol. e. sahəsində fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.24. /S. A. Ağayeva; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2010.- 22 s.

 

Axundova Aytəkin Ağamusa qızı. Abşeron yarımadasının bitki örtüyünün bioekologiyası, qorunması və bərpası biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05 /A. A. Axundova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2012.- 200 s.

 

Alimohammadi Rahim Zolfəli oğlu. Müxtəlif yarus yarpaqlarının günəbaxan bitkisinin inkişafında və məhsuldarlığında rolu [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2411.02. R. Z. Alimohammadi ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2016.- 169 s.

 

  Alkişiyeva Kəmalə Sahib qızı. Toksigen göbələklərin növ tərkibi və ekologiyası (Bakı şəhərinin nümunəsində) [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01 K. S. Alkişiyeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- B., 2016.- 133 s.

 

  Alosmanova Vəfa Mirəli qızı. Böyük Qafqazın şərq hissəsinin geofitlərinin biomüxtəlifliyi və introduksiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01 V. M. Alosmanova ; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2016.- 168s.

 

Aminirad Mohammad Əli oğlu. İran florasında Cyperaceae fəsiləsi biol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /M. Ə. Aminirad ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2012.- 243 s.

 

Babayeva Sevda Maşalla qızı. Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz mənşəli mərcimək (Lens Culinaris SSP. Culinaris Medik.) genotiplərində genetik müxtəlifliyin tədqiqi [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15 /S. M. Babayeva ; AMEA, Genetik Ehtiyyatlar İn-tu.-B., 2010.- 171 s.

 

Babayeva Zərnigar Baxış qızı. Azərbaycan amarantlarının (Amaranthus L.) sistematikası, coğrafiyası və təsərrüfat əhəmiyyəti [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.05. /Z. B. Babayeva; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2004.- 118 s.

 

Baxşiyev Vazeh Sədi oğlu. Şirvan düzünün mərkəzi hissəsinin florası və bitkiliyi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03. 00. 05. /V. S. Baxşiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2009.- 195 s. 

 

Bağırova Ülviyyə Kərəm qızı. Azərbaycanın Qərb bölgəsinin mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae) fəsiləsinin bəzi nümayəndələrində bioloji fəal maddələrin tədqiqi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. Ü. K. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2013.- 152 s.

 

Bayramova Aynur Akif qızı. Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin şibyə florası və genofondun mühafizəsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 /A. A.Bayramova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.- Gəncə, 2007.- 168, [1] s., cədv., şək.

 

Bayramova Aynur Akif qızı. Kiçik Qafqazın Şimal-şərq hissəsinin şibyə florası və genofondun mühafizəsi [Mətn]: biol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.05. /A. A. Bayramova; AMEA, Botanika İn-tu.-B.,2007.- 18 s.

 

Bunyatova Lalə Novruz qızı. Müxtəlif biotoplardan ayrılmış makromisetlərin fermentativ aktivliyinə görə ekolo-fizioloji və biotexnoloji aspektdə qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01. L. N. Bunyatova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2015.- 134 s.

 

Cabbarov Musa. Talışın dağ-kserofit bitkiliyi [Mətn]: Biologiya e.n. a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /M. Cabbarov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 178 s.

 

Cahangirova İlhamə Rafiq qızı. Ambrosia artemisiifolia L. və Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. (Asteraceae) növlərinin bioloji fəal maddələrinin öyrənilməsi biol. ixt. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04 /İ. R. Cahangirova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2010.- 163s.

 

Cəbrayılzadə Sabiyə Məlik Məmməd qızı. Böyük Qafqazın Cənub yamaclarında (Azərbaycan ərazisində) geniş yayılmış meyvə bitkilərinin mikrobiotasının tədqiqi [Mətn]: biol. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /S. M. Cəbrayılzadə; BDU.- B., 2005.- 164, [16] s. ill., ill.

 

Cəbrayılzadə Sabiyə Məlik Məmməd qızı. Böyük Qafqazın Cənub yamaclarında (Azərbaycan ərazisində) geniş yayılmış meyvə bitkilərinin mikrobiotasının tədqiqi [Mətn]: Biologiya .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.24. / Botanika İnstitutu.-B., 2005.- 21 s.

 

Cəfərov Nizami Duman oğlu. Bitkilərin ekoloji təmiz mühafizə vasitələri üzrə informasiya-axtarış sistemi [Mətn]: Texnika e.n.e.dər.a. üçün avtoreferat: 05.13.14. /AEA Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 1997.- 24 s.

 

Cohəri Pireivatlou Məhərrəm Fərman oğlu. Quraqlığın müxtəlif buğda sortlarında bəzi fizioloji-biokimyəvi proseslərə təsiri biologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 24.11.02. /M. F. Cohəri Pireivatlou ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 135 s.

 

Dadaşova Lalə Kamal qızı. Azərbaycanın Şimal-Şərq hissəsində nəsli kəsilməkdə olan dağlaləsi və süsən növlərinin öyrənilməsi, mühafizəsi və istifadəsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05 /L. K. Dadaşova ; AMEA, Mərkəzi Nəbatat bağı.-B., 2010.- 157 s.

 

Ebrahimi Gajoti Tohid. Sütənçay vadisinin bitki örtüyü və florası (İran Azərbaycanı) biol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 /T. Ebrahimi Gajoti ; AMEA Botanika İn-tu.-B., 2011.- 190 s.

 

Eşqi Roham Əhmədəli oğlu. Çılpaq arpa nümunələrinin genetik müxtəlifliyinin tədqiqi və kəmiyyət əlamətlərinin genetik analizi [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15 /R. Ə. Eşqi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 198 s.
 

Əhmədli Aygün Əkbər qızı. Buğda hibridlərində nüvə-sitoplazma qarşılıqlı münasibətlərinin sitogenetik tədqiqi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15. /A. Ə. Əhmədli; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2007.- 184 s., cədv., şək.

 

Əkbəri Təranə Mayıl qızı. Azərbaycanın Qaymaqçiçək (Ranunculus L.) cinsi növlərinin sistematikası [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2417.01. T. M. Əkbəri ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2016.- 19, [1] s.

 

Əkbəri Təranə Mayıl qızı. Azərbaycanın Qaymaqçiçək (Ranunculus L.) cinsi növlərinin sistematikası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01 T. M. Əkbəri ; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2016.- 132 s

 

Əkrəmi Məhəmməd Əli oğlu. Noxud, lobya və mərcimək bitkilərində Fusarium göbələk növlərinin təyini və onlara qarşı mübarizədə Trichoderma növlərinin səmərəliliyinin öyrənilməsi biol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 03.00.24 /M. Ə. Əkrəmi ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2011.- 149 s

 

Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /R. Ə.Ələkbərov; Azərb. Respub. Milli EA, Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu.- Naxçıvan, 2008.- 156 s., cədv., şək.

 

Ələsgərov Məftun Məhəmməd oğlu. Azərbaycan florasının Festuca Rupicola Heuff. və Festuca Pratensis Huds. növlərinin taksonomik vahidliyi, morfologiyası, anatomik quruluşu [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05 /M. M. Ələsgərov ; AMEA, Botanika İn-tu . -B., 2010. -134 s.

 

Ələsgərova Ədilə Novruz qızı. Azərbaycan florasında yayılan yovşan (Artemisia l.) cinsi növlərinin öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2432.01. Ə. N. Ələsgərova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2014.- 305, [16] s.

 

Əlirza Fərrux Hadi oğlu. Azot və kalium elementlərinin bəzi tütün sortlarının morfofizioloji əlamətlərinə və məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2411.02. F. H. Əlirza ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 139 s.

 

Əliyev Eldar Yəhya oğlu. Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş bəzi ağcaqayın, tozağacı növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /E. Y. Əliyev; AMEA, Botanika İnstitutu.-B., 2003.- 116 s.

 

Əliyev İlham Əzizxan oğlu. Burovar meşələrinin (Cəlilabad rayonu ərazisində) mikobiotasının ksilotrof nümayəndələrinin ekolo-bioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. . sahəsində fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /İ. Ə. Əliyev; , Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2009.- 137 s.

 

Əliyeva Afaq Məhcan qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Boragınaceae Juss. Fəsiləsinə daxil olan nümayəndələrin sistematikası və bioekologiyası [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01. A. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2016.- 181 s.

 

Əliyeva Aybəniz Cavad qızı. Qısaboyly və şaxəli buğdaların yaradılma strategiyası və onların sitogenetik tədqiqi [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2409.01. A. C. Əliyeva ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 356 s. 

 

Əliyeva İradə Budaq qızı. Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarının mikobiotası [Mətn]: biol. e. n. elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /İ. B. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 135 s., cədv., şək.

 

Əliyeva Şəfa Tarel qızı. Şəki şəhərinin havasının mikoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01. Ş. T. Əliyeva ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi Ekologiya İn-tu.-B., 2013.- 130 s.

 

Əminov Naib Xalıq oğlu. Triricum L. cinsində təkamülün sintogenetik aspektləri [Mətn]: biologiya e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.15 /N. X. Əminov; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2006.- 399 s.

 

Əminov Naib Xalıq oğlu. Triricum L. cinsində təkamülün sintogenetik aspektləri [Mətn]: Biologiya e.d-ru.a.dər.a. üçün təqdim edilən dis-nın avtoreferatı: 03.00.15 /AMEA, Botanika İnstitutu.-B., 2006.- 50 s.

 

Əsədova Almas. Kimyəvi mutagenlərin təsiri ilə yerli buğda sortlarında dəyişkənliyin öyrənilməsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün dis.: 03.00.15 /A. Əsədova; AEA Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 1996.- 141 s.   

 

Əsədova Şəbnəm Fəxrəddin qızı. Bakı şəhərinin atmosfer havasının mikobiotasının taksonomik strukturu və şərti patogenlərin ekologiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01 Ş. F. Əsədova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- B., 2016.- 126 s.

 

Əsgərova Aytəkin Adil qızı. Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq hissəsinin geofit bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, istifadəsi və bərpası [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01 A. A. Əsgərova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- B., 2017.- 190 s.

 

Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu. Abşeronda yayda və payızda çiçəkləyən bəzi dekorativ ağac və kol növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /V. Z. Fərzəliyev; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2005.- 159 s.

 

Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu. Abşeronda yayda və payızda çiçəkləyən bəzi dekorativ ağac və kol növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri: Biologiya .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.05. /AMEA Botonika İnstitutu.-B., 2005.- 20 səh.

 

Gülməmmədova Şəlalə Adil qızı. Bəzi dekorativ ot bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və landşaft memarlığında istifadəsi biol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 03.00.05. /Ş. A. Gülməmmədova ; AMEA , Mərdəkan Dendrarisi.-B., 2011.- 187 s.

 

Hamideh Javadi Bəxşəli qızı. Kəklikotunun bəzi növlərinin biomüxtəlifliyinin sitogenetik və molekulyar xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn] : biol. e. fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2409.01. J. B. Hamıdeh ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 183 s.

 

Hacıyeva Aynurə Firdovsi qızı. Çiyələk genotiplərinin əlverişsiz mühit şəraitinə davamlılığının bəzi fizioloji və genetik xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. sahəsində fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 03.00.15. /A. F. Hacıyeva ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2010.- 144 s.

 

Həsənova Arzu Rəsul qızı. Polyporaceae fəsiləsinə aid göbələk növlərinin polisaxarid və oksireduktazaların produsenti kimi potensialının ekolo-fizioloji və biotexnoloji aspektləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01. A. R. Həsənova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2016.- 132 s.

 

Həsənova Rüxsarə Adil qızı. Abşeronun texnogen-cirklənmə şəraitində bitən oduncaqlı bitkilərin meyvəverməsinin bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /R. A. Həsənova; AREA, Botanika İn-tu.-B., 1996.- 215 s.

 

Həsənova Səidə Qasım qızı. Noxud (Cicer Arietinum L.) bitkisində növdaxili polimorfizmin öyrənilməsi [Mətn] :biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2409.01 S. Q. Həsənova ; AMEA, Genetika Ehtiyatlar İn-tu.-B.,2015.- 157 s.

 

Həsənova Vəfa Yaşar qızı. Laetıporus Murrıll və Trametes Quel. Cinslərinə aid göbələklər bioloji aktiv maddələrin produsentləri kimi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 2430.01 V. Y. Həsənova; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2015.- 134 s.

 

Hümmətova Samirə Tofiq qızı. Maya göbələyi hüceyrələrinə membran modifikatorlarının təsirinin flüoressensiya zondları üsulu ilə tədqiqi [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.02. /S. T. Hümmətova; BDU.- B., 2005.- 138 s.

 

Hümmətova Samirə Tofiq qızı. Maya göbələyi hüceyrələrinə membran modifikatorlarının təsirinin flüoressensiya zondları üsulu ilə tədqiqi [Mətn]: Biologiya .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.02. /AMEA Botanika İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Hüseynova Arzu Yusif qızı. Azərbaycanda yayılan güləvər (Centaurea L.) cinsi növlərinin sistematikası və bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01. A. Y. Hüseynova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2014.- 187 s.

 

Hüseynova Humirə Zəfər qızı. Samur-Şabran ovalığı florası və bitkiliyinin ekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01. H. Z. Hüseynova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 204 s.

 

Xanışova Mayaxanım Əli qızı. Bəzi bərk və yumşaq buğda nümunələrinin şoranlığa davamlılığının fizioloji və genetik xüsusiyyətləri biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 03.00.12 ; 03.00.15. /M. Ə. Xanışova ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2012.- 150 s.

 

Xəlilzadə Qulamrza İsmayıl oğlu. Yumşaq buğda (T. aestivum L.) genotiplərinin azot toplama qabiliyyəti və irsiliyinin tədqiqi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2409.01. Q. İ. Xəlilzadə ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2014.- 172 s. 

 

İbadlı Oruc Vəli oğlu. Qafqazın geofitləri və onların Abşeronda introdiksiyası [Mətn]: biologiya e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /O. V.İbadlı; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2004.- 253 s.  

 

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında baldırqan (Heracleum l.) cinsi növlərinin bioloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.05. /S. C. İbadullayeva; AREA, Botanika İnstitutu.-B., 1994.- 116 s.

 

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında baldırqan (Heracleum l.) cinsi növlərinin bioloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.05. /AREA, Botanika İnstitutu.- B., 1994.- 31 s., cədv., ill.

 

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı. Azərbaycan florasının kərəvüzkimiləri- APİACEAE LİNDL.(Bitki ehtiyatşünaslığı üzrə) [Mətn]: Biologiya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 03.00.05. /S. C. İbadullayeva; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 374 s. 

 

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı. Azərbaycan florasının kərəvüzkimiləri-Apiaceae Lindl.(Bitki ehtiyatşünaslığı üzrə) [Mətn]: Biologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilən dis-nın avtoreferatı: 03.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 52 s.

 

İbrahimov Ənvər Mehti oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, istifadə imkanları [Mətn]: biologiya e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /AMEA, Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu.- Naxçıvan, 2008.- 167 s., cədv., şək.

 

İbrahimova İradə Qəzənfər qızı. Müxtəlif arxitektonikalı buğda genotiplərinin morfofizioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiya dəyərliliyi biol. üzrə fəls. d-ru adı alimlik al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.12. /İ. Q. İbrahimova ; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2011.- 136 s.

 

İbrahimova Ülkər Faiq qızı. Duz stresinə məruz qalmış buğda genotiplərinin morfofizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2411.02. Ü. F. İbrahimova; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəszi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2015.- 163 s.

 

İrani Hüseyn Kərim oğlu. İranın müxtəlif regionlarında günəbaxan və raps bitkilərindən ayrılmış SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (lıb.) De Bary göbələyinin müxtəlifliyinin öyrənilməsi biol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təqd. ol. dis. : 03.00.24. /H. K. İrani ; AMEA, Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2012.- 129 s.

 

İsayeva Kəmalə Kamaləddin qızı. Duzluluğun bitki-mikroorqanizm simbiotik münasibətlərinə mənfi təsiri və onun yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. K. K. İsayeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2016.- 132 s.  

 

İsgəndər Elman Osman oğlu. Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin in situ və ex situ şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin, reproduksiyasının və repatriasiyasının elmi əsasları [Mətn] : biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /E. O. İsgəndər ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2011.- 342 s.

 

İsgəndərova Tünzalə Həsən qızı. Gəncə şəhərinin yaşıllaşdırılmasında istifadə olunan mövcud və yeni bəzək bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 03.00.05. T. H. İsgəndərova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 171 s.

 

İslamova Zemfira Bəxtiyar qızı. Abşeron şəraitində aqavakimilər (AGAVACEAE ENDL.) fəsiləsinin bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2417.01. Z. B. İslamova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 157 s.

 

İsmayılov Abbas Hacı oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Gilançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onların fitomeliorativ əhəmiyyəti [Mətn]: biol. e. sahəsində fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /A. H. İsmayılov; AMEA, Naxçıvan Bölməsi bioresurslar İn-tu.-Naxçıvan., 2010.- 255 s.

 

 İsmayılova Səlimə İsrafil qızı. Azərbaycanın şibyə florasında bəzi rezinoidli növlərin tədqiqi biol. e. sahəsində fəls. d-ru el. dər. a. üçün dis.: 03.00.05. /S. İ. İsmayılova ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2011.- 150 s.

 

Kərbəlayi Xiyavi Hüseyn Allahverdi oğlu. Ərdəbil vilayətində oidium xəstəliktörədicisinin bəzi bioloji xüsusiyyətləri və müxtəlif üzüm sortlarının davamlılığının öyrənilməsi biol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 03.00.24. /Kərbəlayi Xiyavi Hüseyn Allahverdi oğlu ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2011.- 149 s.

 

Kərimov Əkbər Yaşar oğlu. Yumşaq buğda sortlarında qliadin-qlüteninkodlaşdıran lokusların polimorfizmi və onların dənin keyfiyyət göstəriciləri ilə əlaqəsi biologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15 /Ə. Y. Kərimov ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2012.- 200 s.

 

Kərimov Vaqif Məmmədkərim oğlu. Samur-Dəvəçi ovalığı meşələrində yayılmış ağacçürüdən qov göbələklərinin xarakteristikası [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /V. M.Kərimov; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 144 s.

 

Kərimov Vüqar Nəzir oğlu. Şəki-Zaqatala bölgəsinin göyzəbanları (BORAGINACEAE JUSS.) [Mətn]: biologiya .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.05. /V. N.Kərimov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutu.-B., 2000.- 209 s.

 

Kərimova Azadə Kərim qızı. İrsi kollagenozlar, onların genetik və biokimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2409.01. A. K. Kərimova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2015.- 172 s.

 

Qaraxani Pərvanə. Azərbaycanın quşsüdü (Ornithokalium 1.) növlərinin sistematikası və bioekologiyası [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün ol. dis.: 03.00.05. /P. Qaraxanlı; AMEA Botanika İn-tu.-B., 2002.- 108 s.

 

Qarayev Sadıq Qurban oğlu. Abşeron şəraitində palıd növlərinin bioekologiyası və becərilməsi [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 03.00.05. /S. Q.Qarayev; AMEA Botanika İn-tu.- B., 2004.- 162 s.

 

Qarayusifova Aytən Kərim qızı. Azərbaycanın bəzi meşələrində yayılan afilloforoidli göbələklərin növ müxtəlifliyi və resurs potensialı biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /A. K. Qarayusifova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2012.- 137 s.

 

Qasımov Hilal Zülal oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yabanı tərəvəz bitkilərinin genofondunun öyrənilməsi, bərpası və yeni istifadə imkanları [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 /H. Z. Qasımov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Bioresuslar İn-tu.-B., 2010.- 204 s.

 

Qasımov Şakir Nəbi oğlu. Azərbaycanın quru subtropik şəraitinə introduksiya olunmuş tropik bitkilərin (bromeliaceae juss., orchidaceae juss.) biomorfologiyası və becərilməsinin ekoloji əsasları [Mətn] : biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. Ş. N. Qasımov ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2012.- 400 s. 

 

Qasımova Gülnar. Azərbaycanın soğanaqlı tərəvəz bitkilərinin embriologiyası [Mətn]: biologiya e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /G. Qasımova; AMEA Botanika İn-tu.-B., 2001.- 119 s.

 

Qasımova Könül Hətəm qızı. Xroniki şüalanmanın təsirinə məruz qalmış bitkilərdə bəzi fizioloji-biokimyəvi proseslərin tədqiqi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2406.02. K. H. Qasımova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2016.- 137 s. 

 

Qəbilov Malik Yusib oğlu. Yerarmudunun (Helianthus Tuberosus L.) bioekoloji xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyəti [Mətn]: biol. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /M. Y. Qəbilov; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Azərb. Kənd Təs. Akademiyası.- Gəncə, 2008.- 144 s., cədv., şək., fotoşək.

 

Qəhrəmanov Seyfəli Həmid oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi sututarlarının göy-yaşıl və yaşıl yosunları [Mətn] : - biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2417.01 S. H. Qəhrəmanov ; AMEA,Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu.-B., 2015.- 187 s.

 

Qəhrəmanova Aidə Yarış qızı. Bakı şəhərində yaşıllaşdırmada istifadə edilən həmişəyaşıl ağacların mikobiotası və onun patogen növlərinin ekobiologiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01 A. Y. Qəhrəmanova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- B., 2016.- 132 s.

 

Qənbərov Daşqın Şahbaz oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının epigey şibyələri və onların indikatorluq xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.05. /D. Ş. Qənbərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti- Naxçıvan, 2008.- 145 s., cədv., şək.

 

  Qənbərov Daşqın Şahbaz oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Astracantha və Astragalus (Fabaceae Lındl.) növlərinin fıtosenoloji, eko-bioloji xüsusiyyətləri və genofondunun qorunub saxlanması [Mətn] : biol. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2417.01 D. Ş. Qənbərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B., 2016.- 272 s.

 

  Qərib Eşqi Əmir Davod oğlu. Küncüt (Sesamum indicum) genotiplərinin quraqlıq stresinə davamlılığı və onun kök sistemi ilə əlaqəsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2409.01 Ə. D. Qərib Eşqi ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.- B., 2014.- 161 s.

 

Quliyev Mahir. Sumax meyvəsindən alınmış ekstraktla orqanizmlərin genetik davamlılığının formalaşmasının xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 03.00.15 /M. Quliyev; AzEA, Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 1998.- 118 s.

 

Qurbanova Flora Qəşəm qızı. Heracleum transcaucasicum Manden. ex Grossh. və Seseli transcaucasicum (Schischk.) M. Pimen. et Sdobn. (Apiaceae) növlərinin kumarin törəmələrinin tədqiqi [Mətn]: biol. e. sah. fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. F. Q. Qurbanova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 159 s.

 

Qurbanova Ruhiyyə Tariyel qızı. Pambığın steril hibridlərindən poliploid formaların alınması və praktiki seleksiya üçün zəngin donorların yaradılması biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15. /R. T. Qurbanova ; AMEA. Botanika İn-tu.-Gəncə., 2011.- 174 s.

 

  Mahmudov Nəsimi Aydın oğlu. Muğan düzünün mikobiotası və onun patogen nümayəndələrinin tədqiqi [Mətn] : biol. e. n. e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24 /N. A. Mahmudov ; AMEA Botanika İn-tu.-B., 2010.- 131 s.

 

Mahmudov Zaman Mahmud oğlu. Fotosintezin fotokimyəvi sistemlərinin formalaşması zamanı fotosistem II-nin in vivo fotoingibirləşməsi [Mətn]: biofizika. Biol. e. n. al.dər. a üçün təq. ol. dis.: 03.00.02. /Z.M.Mahmudov; BDU.- B., 2004.- 130 s.

 

Mehralıyev Asif Dadaş oğlu. Bəzi sarmaşan bitkilərin Abşeronda introduksiyası, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və istifadəsi [Mətn]: biol. e. üzrə fəl. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /A. D. Mehralıyev; AMEA, Mərkəzi Nəbabat bağı.-B., 2009.-166 s.

 

Məcnunova Aytən Arastun qızı. Kür-Araz ovalığında becərilən mədəni bitkilərin mikobiotası və onun formalaşmasında iştirak edən növlərin törətdiyi xəstəliklərin qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01 A. A. Məcnunova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2015.- 135 s.

 

Məmmədli Turan Bəyməmməd qızı. Günnüt-qapıcıq fiziki-coğrafi rayonunun təbii müxtəlif ot yem bitkiləri biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /T. B. Məmmədli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2012.- 217 s.

 

Məmmədov Afiq Tofiq oğlu. Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları üzrə informasiya sistemi [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2432.01. A. T. Məmmədov; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2014.- 191 s.

 

Məmmədov Güşat Məhərrəm oğlu. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun mədəni bitkilərinin mikobiotası və onun patogen növlərinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01. G. M. Məmmədov ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2016.- 132 s.

 

Məmmədov Şükür Şükür oğlu. Adi zolağın bioekoloji xüsusiyyətləri. Növdaxili forma müxtəlifliyi və istifadə edilmə perspektivləri [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /AREA, Botanika İn-tu.-B., 1995.- 218 s.

 

Məmmədov Şükür Şükür oğlu. Adi zolağın bioekoloji xüsusiyyətləri. Növdaxili forma müxtəlifliyi və istifadə edilmə perspektivləri [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.05. /Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu.- B., 1995.- 24 s.

 

Məmmədov Tofiq Sadıq oğlu. Abşeronda yaşıllaşdırmada perspektivli ağac, kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin, aqrotexnikasının və xalq təsərrüfatında səmərəli istifadənin elmi əsasları [Mətn]: biologiya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 03.00.05; 03.00.16. /T. S. Məmmədov; AMEA. Botanika İn-tu.-B., 2003.- 322 s.

 

Məmmədova Afət Oqtay qızı. Ətraf mühitin keyfiyyətinin fitoindikativ qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 ; 03.00.16 /A. O. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 275 s. 

 

Məmmədova Aygün Vidadi qızı. Göy-göl dövlət qoruğunun yarpaq-gövdəli mamırları [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /A. V. Məmmədova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2009.- 159 s.

 

Məmmədova Gülbəniz Sədulla qızı. Fransız və Azərbaycan dillərində bitki adlarının linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5704.01. G. S. Məmmədova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Məmmədova Ruhəngiz Bəxtiyar qizi. Pambiq mutantlarinin novlərarasi hibridlərində əlamətlərin sabitləşməsinin öyrənilməsi [Mətn]: biologiya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.15/R.B.Məmmədova, AMEA, Botanika institutu.- B., 2007.- 162 s.

 

Məmmədova Ruhəngiz Bəxtiyar qızı. Pambıq mutantlarının növlərarası hibridlərində əlamətlərin sabitləşməsinin öyrənilməsi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.15. /AMEA Botanika inistitutu.- B.2007.- 21 s.

 

Məmmədova Şəfəq Mənsur qızı. Böyük Qafqazda (Azərbaycan daxilində) yayılmış iydəkimilər (Elaeagnaceae Juss.) fəsiləsi növlərinin biomorfoloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01 Ş. M. Məmmədova ; AMEA, Botanika İn-tu. -B.,2017. - 178 s.

 

Məmmədova Zülfiyyə Cəlal qızı. Azərbaycan florasında Onobrychis Mill. cinsinin O. Transcaucasica Grossh. və O. Cyri Grossh. növlərinin senopopulyasiyaları [Mətn] : biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.05 Z. C. Məmmədova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2001.- 26 s.

 

Məmmədova Zülfiyyə Cəlal qızı. Azərbaycan florasında Onobrychis Mill. cinsinin O.Transcaucasica Grossh. və O.Cyri Grossh. növlərinin senopopulyasiyaları [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /Z. C. Məmmədova; AMEA Botanika İn-tu B., 2001.- 118 s.

 

Məmmədova Zümrüd Əmən qızı. Azərbaycan florasında Nepeta L. cinsi növləri, introduksiyası və ekoprotektiv əhəmiyyəti [Mətn]: biol. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01. Z. Ə. Məmmədova ; AMEA, Mərdəkan Dendrarisi.-B., 2014.- 301 s.

 

Mikayılova Nigar Xizri qızı. Bılacunarıa mıcrocarpa (Bıeb.) M. Pımen et V. Tıchomırov və Seselı campestre Bess. (Apıaceae) növlərinin kumarin törəmələrinin öyrənilməsi $h [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2406.02 N. X. Mikayılova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2016.- 140 s.

 

Mohəmməd Reza Asef Şayan. İranın Qafqaz hissəsində yayılmış Agarikales göbələklərinin taksonomiyası biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24 /Mohəmməd Reza Asef Şayan ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2012.- 135 s.

 

Mövsümova Nuri Vaqif qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının duzdağ ərazisinin bitkiliyi və onun istifadə imkanları [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01. N. V. Mövsümova ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 193 s.
 

Musayev Murad Qədim oğlu. Kür-Araz ovalığındakı şirin su hövzələrinin flora və bitkiliyinin müasir ekoloji vəziyyəti [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03. 00. 05. /M. Q. Musayev; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2009.- 141 s.

 

Mustafayeva Vüsalə Sahib qızı. Gülçiçəklilər fəsiləsinin (Rosaceae Juss.) bəzi növlərinin anatomik-morfoloji və bioekoloji xüsusiyyətləri[Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2417.01. V. S. Mustafayeva; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2016.- 25 s.

 

Mustafayeva Vüsalə Sahib qızı. Gülçiçəklilər fəsiləsinin (Rosaceae Juss.) bəzi növlərinin anatomik-morfoloji və bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2417.01 V. S. Mustafayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə., 2016.- 156 s.

 

Müslümova Zöhrə Hənifə qızı. Buğda (Triticum durum L.) və qarğıdalı (Zea Mays L.) bitkilərində humin və rutin birləşmələrinin radioprotektor xassələrinin tədqiqi [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2411.02. Z. H. Müslümova; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 149 s.

 

Namazova Çimnaz Tofiq qızı. Buğdanın bəzi sortlarının cinslərarası konstant buğda-egilops hibrid formaları ilə hibridləşdirilməsi və sitogenetik tədqiqi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15. /Ç.T.Namazova; AMEA Genetika Ehtiyatlar İn-tu.- B., 2006.- 145 s., cədv, şək.

 

Namazova Çimnaz Tofiq qızı. Buğdanın bəzi sortlarının cinslərarası konstant buğda-egilops hibrid formaları ilə hibridləşdirilməsi və sitogenetik tədqiqi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 03.00.15./AMEA Botanika İnstitutu.-B., 2006.- 23 s.

 

Nəbiyev Rəhman Qoca oğlu. Gəncəçay hövzəsinin mamır florası və genofondun mühafizəsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. R. Q. Nəbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2011.- 154 s.

 

Nəsibova Aygün Namiq qızı. Bəzi radioekoloji amillərin tilakoid membranlarında elektron-nəqliyyat zəncirinə təsiri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. ol.: 03.00.02.; 03.00.16. /A. N. Nəsirova; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 199 s.

 

Nəsirova Əfruz Səttar qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Campanulaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan bitkilər, onların fitosenozlarda rolu və səmərəli istifadə yolları [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2417.01 Ə. S. Nəsirova; AMEA, Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu.-Naxçıvan., 2016.- 198 s

 

Nəsirova Nəsibə Volodiya qızı. Azərbaycanın buğdayıot (Aegilops L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2417.01. N. V. Nəsirova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2013.- 178 s.

 

Novruzov Elşad Abuzər oğlu. Qarayazı Dövlət Qoruğu ərazisində təbii və aqroekosistemlərin epifit sinuziyaları, onların ekoloji monitorinqdə istifadə olunması [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün. təq. ol. dis.: 03.00.05. /E. A.Novruzov; Azərb.Kənd Təsərrüfatı Akad.-B., 2003.- 157 s. 

 

Ocaqi Cavid Mətləb oğlu. İkiqat haploid yumşaq buğdaların genetik müxtəlifliyinin öyrənilməsi, bəzi təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərin irsiliyinin təyini [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15 /C. M. Ocaqi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -191 s.

 

Orucova Cəmalə Rafiq qızı.Yüksək təbii fon şəraitində radionuklidlərin toplanması və torpaq - bitki örtüyündə onların miqrasiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.02 /C. R. Orucova; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 160 s.

 

Orucova Südabə Qəşəm qızı. Buğda-Egilops hibridlərinin biokimyəvi və texnoloji keyfiyyətlərinin elektroforetik zülal komponentləri ilə əlaqəli surətdə öyrənilməsi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.15. /AEA Genetika və Seleksiya İnstitutu.- B., 1993.- 28 s., cədvəl.

 

  Paşayev Teyyub Yunis oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şibyə florası [Mətn] : biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05 /T. Y. Paşayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2008.- 178s.

 

Rahnemoun Hamid Ghorban oğlu. Duzlu şəraitdə badam bitkisində fizioloji-biokimyəvi proseslərin tədqiqi biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.12 /H. G. Rahnemoun ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B, 2012.- 148 s.

 

Rəhimli Validə Ramiz qızı. Stres amillərin arpa (Hordeum L.) genomunun quruluş və funksional fəallığına təsiri və davamlılığın diaqnostikası biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 03.00.15. /V. R. Rəhimli ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2011.- 156 s.

 

Rəsulova Sədaqət Mirbaba qızı. Quraqlıq şəraitində buğda genotiplərinin valideyn və hibrid formalarında xloroplastların fotokimyəvi fəallığının, fotosintez və məhsuldarlıq göstəricilərinin xüsusiyyətləri: Biologiya .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı : 03.00.12. Botanika İnstitutu.-B., 2002.- 18 s.

 

Rəsulova Sədaqət Mirbaba qızı. Quraqlıq şəraitində buğda genotiplərinin valideyn və hibrid formalarında xloroplastların fotokimyəvi fəallığının, fotosintez və məhsuldarlıq göstəricilərinin xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.12. /S.M.Rəsulova; Botanika İn-tu.-B., 2002.- 115 s.

 

Rzayeva Afaq Lətif qızı. Müxtəlif deqradasiya dərəcəsinə malik torpaqların mikoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01 A. L. Rzayeva ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2016.- 135 s.

 

Sadıqova Sevil Bəhrəm qızı. Yumşaq buğda növmüxtəlifliklərinin dəninin keyfiyyət əlamətləri və genetik şərtləndirilmiş prolaminlərin polimorfizmi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2409.01. S. B. Sadıqova ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2014.- 207 s.

 

Saghfı Sıamak Esmaeıl oğlu. Bir və ikiləpəli bitki cücərtilərinin soyuğa davamlılığının fizioloji-biokimyəvi tədqiqi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.02. S. E. Saghfı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 165 s.

 

Salamatzadeh Əbdül Rza Əziz oğlu. Lactobacıllus cinsli bakteriyaların və RHIZOPUS ORYZAE göbələyinin süd turşusu əmələgətirmə xassəsinin müqayisəli öyrənilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. Ə. R. Ə. Salamatzadeh ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 130 s. 

 

Salayeva Samirə Cəfər qızı. Azərbaycanın xəzəryanı bölgələrinə məxsus aborigen üzüm sortları və yabanı formalarının genetik müxtəlifliyinin öyrənilməsi biol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.15 /S. C. Salayeva ; AMEA,Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2011.- 184 s.

 

Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı. Naxcıvan Muxtar Respublikasında zanbaqkimilərin və süsənkimilərin biomüxtəlifliyi, introduksiyası [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /Z. K. Salayeva; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2007.- 150 s., şək., cədv.

 

Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı. Naxcıvan Muxtar Respublikasında zanbaqkimilərin və süsənkimilərin biomüxtəlifliyi, introduksiyası [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilən dis-nın avtoreferatı: 03.00.05. /AMEA, Botanika İnstitutu.- B., 2007.- 22 s.

 

Sanjari Pıreıvatlou Amırgholı Imangholı oğlu. Quraqlıq stresinin yumşaq buğda (Trıtıcum Aestivum L.) genotiplərinin məhsuldarlıq elementlərinə təsiri və davamlılığın fizioloji genetik xususiyyətləri [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 24.09.01. Sanjari Pıreıvatlou Amırgholı Imangholı oğlu ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2013.- 191 s.

 

Seyidov Mirmahmud. Naxçıvan MR-nın ərazisində yayılmış bal arısının (APİS MELLİFERAL) biokimyəvi və bəzi fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.09. /M. Seyidov; NDU.-B., 2001.- 172 s.

 

Seyidov Mürsəl Müseyib oğlu. Şahbuz dövlət təbiət qoruğunun flora və bitkiliyinin ekoloji qiymətləndirilməsi biol. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /M. M. Seyidov ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2011.- 237 s.

 

Seyidova Həmidə Sərvər qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda yayılan papaqlı göbələklər [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /H. S. Seyidova ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu.-Naxçıvan., 2011.- 182 s.

 

Səfərov Asim Rafiq oğlu. Kürəkçay hövzəsinin flora və bitkiliyi, onun təsərrüfat əhəmiyyəti [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 / A. R. Səfərov; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2003.- 174 s.

 

Səfərov Ceyhun Quba oğlu. Texnogen tullantılar şəraitində bitən bəzi iynəyarpaqlı növlərin morfo-anatomik analizi və tolerantlıq xüsusiyyətlərinin artırılması biologiya e. sahəsində fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 /C. Q. Səfərov ; Azərb. Kənd Təsərüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.Gəncə., 2012.- 189 s.

 

Səfərov Hacıağa Mirzəxan oğlu.  Hirkan Milli Parkının florası və bitki örtüyü [Mətn]: biol. e. sahəsində fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.05. /H. M. Səfərov; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2010.- 20 s. 

 

Səfərov Hacıağa Mirzəxan oğlu. Hirkan Milli Parkının florası və bitki örtüyü [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /H. M. Səfərov ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2010.- 235 s.

 

Səfərova Fəridə Akif qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının zəhərli bitkiləri, onların bioekoloji xüsusiyyətləri və fitosenozlardakı rolu [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2417.01. F. A. Səfərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2014.- 272 s.

 

 Səlimov Rəşad Allahverdi oğlu. Talış geofitlərinin növmüxtəlifliyi, onların introduksiyası, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin mühafizəsi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.05. /R. A. Səlimov; AMEA, Mərkəzi Nəbatat bağı.-B., 2009.- 161 s.

 

Sərdarova Aygün Sahib qızı. Göygöl rayonu ərazisində yayılmış bəzi dərman bitkilərinin morfo-anatomik xüsusiyyətləri [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. A. S. Sərdarova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2010.- 216 s.

 

Sultanova Natella Həsənxan qızı. Aran Qarabağ meşələrinin ("Sultanbud meşəsi" nin nümunəsində) mikobiotası [Mətn]: biol. e. n. elmi. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /N. H. Sultanova; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2007.- 138 s., cədv., şək.

 

Sultanova Zöhrə Rza qızı. Bromeae dum Tribinin Naxçıvan növlərinin sistematikası və bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /Z. R. Sultanova; AEA, Botanika İn-tu.-B., 1998.- 122 s.

 

Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu. Çay yarpaqlarından alınmış ekstraktların ESHERICHIA COLI hüceyrələrində DNT molekulunun reperasiya proseslərinə təsiri mexanizminin xüsusiyyətləri [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.15 /R. Z. Şəmmədov; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu.- B., 2003.- 172 s.  

 

Şərifova Səidə Sədaqət qızı. Meyvəli tərəvəz bitkilərinin əlverişsiz mühit şəraitinə davamlılıgı və stres amillərinin təsirindən genomda baş verən dəyişmələr biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15. /S. S. Şərifova; AMEA. Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2010.- 193 s.

 

Şirəliyeva Gülnarə Şirəli qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında qırxbuğumkimilər (Polygonaceae juss.) fəsiləsinin bioekoloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı və istifadə yollarının elmi əsasları [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03. 00. 05. /G. Ş. Şirəliyeva; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2009.- 147 s.

 

Şiri Pıreıvatlou Məhəmmədreza Şəmil oğlu. Quraqlıq stresinin qarğıdalı (Zea Mays L.) xətlərinin kombinasiya qabiliyyətinə və hibrid bitkilərin genetik xüsusiyyətlərinə təsiri [Mətn]: biol. e. fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 24.09.01. Şiri Pıreıvatlou Məhəmmədreza Şəmil oğlu ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2013.- 182 s.

 

Şükürov Eldar Sabir oğlu. Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarının florası, bitki örtüyü, biomüxtəlifliyinin qorunması və səmərəli istifadə edilməsi [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.05. /E. S. Şükürov; AMEA, Botanika İnstitutu.- B., 2003.- 287 s.

 

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu.biol. e. d-ru, prof, akad., əməkdar elm xadimi. Naxçıvan MR-nın flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli istifədəsi və qorunması (Cormobionta üzrə) [Mətn] :biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreveratı : 03.00.05 T. H. Talıbov ; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B.,2003.- 64 s.

 

Talıbov Tarıyel Hüseynəli oğlu. Naxçıvan MR-nın flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli istifədəsi və qorunması (Cormobionta üzrə) [Mətn]: biol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /T.H.Talıbov; Azərb. MEA Botanika İn-tu.-B., 2003.- 352 s.

 

Təmrazov Təmraz Hacıəli oğlu. Quraqlığa davamlılığina və məhsuldarlığına görə fərqlənən xarakterik buğda genotiplərinin fotosintetik funksiyası və əlamətləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.12. /T.H.Təmrazov; Azərb.Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.- B., 2004.- 167 s.

 

Vəfai Behruz Seyyedi. Təbrizətrafı ərazidə payızlıq buğda əkinlərinin alaqları və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 /V.B.Seyyidi; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2003.- 122 s.

 

Yolçuyeva Elza Əlixan qızı. Gikgo Biloba L.ekstraktının genetik aktivliyinin və antimutagenez xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 24.09.01. E. Ə.Yolçuyeva ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2013.- 130 s.

 

Zahedchekov Ary Sımın Janalı qızı. Şoranlıq və qurqalıq zamanı BORAGO OFFİCİNALİS L. bitkisinin morfo-fizioloji göstəricilərinə makroelementlərin təsiri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 2411.02. S. J. Zahedchekov Ary ; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2014.- 21 s.

 

Zahedchekovary Sımın Janalı qızı. Şoranlıq və qurqalıq zamanı BORAGO OFFİCİNALİS L. bitkisinin morfo-fizioloji göstəricilərinə makroelementlərin təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.02 Zahedchekovary Simin Janali qızı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B 2014.- 136 s.

 

Zamanov Atif. Məhsuldarlığına görə fərqlənən buğda genotiplərinin fotosintez edən əsas orqanlarında karbon qazı mübadiləsi və transpirasiyanın intensivliyi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.12. /A.Zamanov; Aqrar Elm Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2002. - 127 s.

 

Zeynallı Könül Sabir qızı. Abşeron yarımadasında antropogen təsirə məruz qalmış mühitin mikobiotası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. K. S. Zeynallı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 140 s.

 

Zərbaliyev Sənhan Mayıl oğlu. Şirvanın şibyə florası və onun mühafizəsi yolları [Mətn]: biologiya e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05. /S. M. Zərbaliyev; AREA, Botanika İn-tu.-B., 1995.- 261 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved