Biologiya elmləri

Zoologiya

 

 

Abdullayev Əli İmran oğlu. Dəvəçi limanında və ona bitişik sularda ixtiofaunanın müasir vəziyyəti [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. Ə. İ. Abdullayev ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2013.- 169 s.

 

Bayramov Akif Bayram oğlu. Naxçıvan su anbarının zoobentosu [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. /A. B. Bayramov; AMEA, Zoologiya İn-tu; AMEA, Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İn-tu.- B., 2007.- 147, [19] s., cədv., şək.

 

Bayramova Cəlalə. Buğdanın fotosintez və quraqlığa davamlılıq əlamətlərinin nəslə keçməsinin və onların donor qabiliyyətli genotiplərinin müəyyənləşdirilməsi [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.12. /C.Bayramova; "Elit" Elmi-İstehsalat Birliyi, Elmi-Tədqiqat Əkinşilik İnstitutu.-B., 1999.- 146 s.

 

Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu. Yerli və introduksiya olunmuş tut ipəkqurdu (Bombyx mori L.) cinsləri arasındakı hibridlərdə heterozisliyin öyrənilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15. Q. M. Bəkirov ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu., Şəki Regional Elmi Mərkəz.-B., 2012.- 132 s.

 

Bünyatova Səbinə Nizami qızı. Cənub-Şərqi Azərbaycanın təlxələrinin (colubridae) bioekoloji xüsusiyyətləri biologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08 /S. N. Bünyatova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2011.- 153 s.

 

Cabbarova Aytəkin Faiq qızı. Azərbaycanda leyləkkimilərin müasir arealı, sayı və bəzi ekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. /A.F. Cabbarova; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2008.- 177 s., cədv., şək., xəritə

 

Əliyarbəyova Aygün Əliyar qızı. Eksperimental endotoksemiya zamanı onurğa beyni qanqlionlarında qişa, damar, sinir elementlərinin histotopoqrafiyası və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2407.01 A. Ə. Əliyarbəyova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 229 s.

 

Əliyev Elçin Ələddin oğlu. Xəzərin Abşeron sahillərinin bentosda sərbəst yaşayan infuzorlarının faunası və bəzi ağır metalların onlara təsiri [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.08. /E. Ə. Əliyev; , Zoologiya İnstitutu.- B., 2004.- 168 s.

 

Əliyev Əli Nadir oğlu. Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş dovşanların böyrəklərində və qaraciyərlərində lipid peroksidləşməsi prosesinin və ferment müdafiə sisteminin pozulmaları və onların antioksidantlarla korreksiyası [Mətn]: biolog. e. n. a. dər.al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04 /Ə. N. Əliyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1995.- 103 s.

 

Əliyeva Arifə Rəbbil qızı. Lənkəran zonasında meşə və meyvə ağaclarının əsas zərərvericiləri və onların entomofaqları biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09. /A. R. Əliyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2011.- 145 s.

 

Əliyeva Sara İsmayıl qızı. Şəmkir su anbarı vətəgə balıqları (çapaq, çəki, sıf) körpələrinin biologiyası [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. S. İ. Əliyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2012.- 138 s.

 

Əliyeva Sevinc Aydın qızı. Kürqırağı tuqay meşələrin quşları (faunası, ekologiyası və qorunması) [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. /S. A. Əliyeva; Azərb. resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2008.- 171 s.

 

Əlizadə Sevda Aydın qızı. Azərbaycanın kirpiləri (morfologiyası və bioekoloji xüsusiyyətləri) [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. S. A. Əlizadə ; Azərb. Tibb Un-ti., AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2013.- 132 s.

 

Əsədov Elsevər Sabir oğlu. Naxçıvan MR-də bal arısının (A PIS MELLIFERA L.) Bioekoloji xüsusiyyətləri, təbii-coğrafi şəraitdən asılı olaraq arı vərəmumunun toplanması və fiziki-biokimyəvi xassələri [Mətn]: biologiya elmləri e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.09 /T.R.Paşayev; Azərb. Respublikasi Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Üniversiteti.- B., 2007.- 140 s.

 

Əsədov Elsevər Sabir oğlu. Naxçıvan MR-də bal arısının (APİS MELLİFERA L.) bioekologi xüsusiyyyətləri, təbii-coğrafi şəraitdən asılı olaraq arı vərəmumunun toplanması və fiziki-biokimyəvi xassələri [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.09. /AMEA Zoologiya inistitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Fadel Abdulla Al-Ballem. Bakıda və Ədəndə sinantrop quşların müqayisəli ekologiyası [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. /Fadel Abdulla Al-Ballem; BDU.-B., 2000.- 165 s.

 

Forqani Şəhram Qüdrət oğlu. İran körfəzində pampus argenteus (Euphrasen, 1788) balığının morfobioloji xüsusiyyətləri, ovunun səmərəli təşkili [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. Ş. Q. Forqani ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2014.- 132 s.

 

Cəfərova Şəfiqə Məhərrəm qızı. Quba və Altıağac meşələrində quşların reproduktiv populyasiyalarının müqayisəli monitorinqi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01 Ş. M. Cəfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 216 s.

 

Ghassemı Hamıd Khedmatalı oğlu. Urmiya gölünə axan əsas çaylarda nəsil verən onurğalı heyvanlar (yayılması, bioekologiyası və qorunması) biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2401.01. /H. K.Ghassemı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 189 s.

 

Ghassemı Hamıd Khedmatalı oğlu. Urmiya gölünə axan əsas çaylarda nəsil verən onurğalı heyvanlar (yayılması, bioekologiyası və qorunması) [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2401.01. H. K.Ghassemı ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2013.- 20 s.

 

Hacıyeva Səkinə Əhməd qızı. Azərbaycanın ayıca (lepıdoptera, arctııdae) kəpənəkləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09. /S. Ə. Hacıyeva; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2005.- 121 s., cədvəl, fotoşək.

 

Hacıyeva Səkinə Əhməd qızı. Azərbaycanın ayıca (Lepıdoptera, Arctııdae) kəpənəkləri: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 03.00.09. /AMEA Zoologiya İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Həsənov Nicat Əlisəfa oğlu. Abşeron-Qobustan teriofaunasının dinamikası və fon növlərinin ekoloji xüsusiyyətləri biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 03.00.08. /N. Ə. Həsənov ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2011.- 213 s.

 

Həsənova Aytəkin Tahir qızı. Əlvan forelin (salmo gairdneri richardson, 1836) böyümə və inkişafının morfoloji xüsusiyyətləri və yetişdirilməsinin biotexnoloji əsasları [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. A. T. Həsənova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2015.- 146 s.

 

Həşimov Ramin Tahir oğlu. Abşeron yarımadasında herpetofaunaya (pulcuqlular dəstəüstü) ekoloji amillərin təsirinin öyrənilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. R. T. Həşimov ; AMEA, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 163 s.

 

Hümbətova Sevinc Eldar qızı. Cənubi Xəzərin Qobustan sahilinin quşları (fauna və ekologiya) [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.08. /S. E.Hümbətova; BDU.-B., 2002.- 158 s.

 

Hüseynov Kazım Qarakişi oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində üzüm salxım yarpaqbükəni zərərvericisinin inkişaf proqnozu metodlarının təkmilləşdirilməsi və optimal mübarizə vaxtının xəbər verilməsi: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.09. Azərbaycan Respblikası Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.-B., 2001.- 27 s.

 

Hüseynov Kazım Qarakişi oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində üzüm salxım yarpaqbükəni zərərvericisinin inkişaf proqnozu metodlarının təkmilləşdirilməsi və optimal mübarizə vaxtının xəbər verilməsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09 /K. Q. Hüseynov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizəsi İn-tu.-B., 2000.- 130 s. 

 

Hüseynov Rafiq Əzizağa oğlu. Lənkəran təbii vilayətinin cücüyeyən quşlarının ekoloji və etoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.08 /R. Ə. Hüseynov; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2003.- 149 s.

 

İsayeva Elnarə Bayram qızı. Postnatal ontogenezdə ionlaşdırıcı şüalanma şəraitində fiziki işin müxtəlif toxumalarda şəkər mübadiləsinə təsir [Mətn] : biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.13 /E. B. İsayeva ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2009.- 151 s.

 

İsmayılova Təranə Rza qızı. İsmayıllı Dövlət qoruğunun ornitofaunası [Mətn]: biol. .n.l.dər.. üçün təq. ol. dis.: 03.00.08. /T. R. İsmayılova; BDU.-B., 2003.- 153 s.

 

İsmayıl-Zadə Nəzakət Namik qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində günəbaxan bitkisinin zərərvericiləri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.09. N. N. İsmayıl-Zadə ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 152 s.

 

Kərimova İlhamə Qüdrət qızı. Meteorus versicolor Wesm. və Rogas ossicus Kok. (Braconidae) parazitlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və onların Tephrina arenacearia Den. et Schiff.-in (Geometridae) sayının bioloji tənzimlənməsində səmərəliliyi [Mətn]: biologiya e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.09. /İ. Q. Kərimova; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.-B., 1997.- 115 s.

 

Quliyev Qiyas Nağı oğlu. Azərbaycanda yayılmış gəmiricilərin kariologiyasının təkamül aspekti [Mətn]: biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. Q. N. Quliyev; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İn-tu.-B., 2013.- 363 s.

 

Quliyev Sücəddin Mirzababa oğlu. Azərbaycanda vəhşi cütdırnaqlı heyvanların ekologiyası, təbii ehtiyatı, qorunması və səmərəli istifadəsi [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2401.01. S. M. Quliyev ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2014.- 407 s.
 

Məhərrəmova Şeyda Məmməd qızı. Azərbaycanın şərqində meşə-meyvə bitkilərinə ziyan vuran yarpaqbükənlərin (Lepidoptera: tortricidae) növ tərkibi və onların parazitoid kompleksi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2413.01 $. M. Məhərrəmova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.- 247 s.

 

Məmmədov Anar Tofiq oğlu. Azərbaycanda koloniya əmlə gətirən quşların ekologiyası [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 03.00. 08.; 03.00.16 / A. T. Məmmədov; B., 2004.- 176 s.

 

Məmmədov Anar. Azərbaycanda koloniya əmələ gətirən quşların ekologiyası [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.08; 03.00.16. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 21 s.

 

Məmmədov Arzu Fərman oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mühüm ornitoloji ərazilərinin indikator növləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.08. /A. F. Məmmədov; AMEA, Naxçıvan bölməsi Bioresurslar İn-tu.-B., 2008.- 216 s.

 

Məmmədov Ayaz Məmməd oğlu. Azərbaycanda yerli cinsdən olan ev toyuqlarının karioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri biologiya e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.15. /A. M. Məmmədov ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2009.- 170 s.

 

Məmmədov Tapdıq Məmmədhəsən oğlu. Naxçıvan su anbarının vətəgə əhəmiyyətli balıqları və onların ehtiyatından səmərəli istifadə olunması yolları [Mətn] : biol e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08 /T. M. Məmmədov ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2010.- 175 s.

 

Məmmədov Yavər Məmməd oğlu. Naxçıvan Muxtar respublikasında dənli bitkilərin sərtqanadlılar (coleoptera) faunası, əsas zərərverici növlərə qarşı kompleks mübarizə tədbirləri [Mətn]: biologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09 /AEA Zoologiya İn-u.-B., 1995.- 148 s.. 

 

Məmmədov Yavər Məmməd oğlu. Naxçıvan Muxtar respublikasında dənli bitkilərin sərtqanadlılar (coleoptera) faunası, əsas zərərverici növlərə qarşı kompleks mübarizə tədbirləri [Mətn]: Biologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.09 /AREA Zoologiya İnstitutu.- B., 1995.- 25 s., cədvəl

 

Məmmədova Aybəniz Qara qızı. Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin sutəmizləyici qurğularının infuzorları və tullantı suların təmizlənməsində onların rolu [Mətn]: biol. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. /A. Q. Məmmədova; BDU.- B., 2007.- 179 s., 20 v. şək.

 

Məmmədova Aybəniz Qara qızı. Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin sutəmizləyici qurğularının infuzorları və tullantı suların təmizlənməsində onların rolu [Mətn]: Biologiya .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.08. / Zoologiya İnstitutu.- B., 2007.- 20 s., cədvəl, ill.

 

Məmmədova Sevinc Əlibaba qızı. Abşeronda ev toyuqlarında parazitlik edən eymeriyaların ekoloji-faunistik xüsusiyyətləri və proflaktikası [Mətn]: biologiya e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 03.00.19. /S. Ə .Məmmədova. AMEA, Zoologiya İn-tu- B., 2003. -142 s.

 

Məmmədova Vəfa Fərman qızı. Samur-Dəvəçi ovalığının düzənlik-meşə ekosistemlərində torpaq infuzorlarının faunası və ekologiyası [Mətn] : biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2401.01 V. F. Məmmədova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2018.- 37 s.

 

Məmmədrzayeva Esmira Tapdıq qızı. Şərqi Zaqafqaziyada adi çöl siçanının populyasiya dəyişkənliyi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.08 / E.T. Məmmədrzayeva; AMEA, Zoologiya inist.- B., 2004.- 197 s.

 

Muxtarov Hafiz Şahhüseyn oğlu. Sərçəkimi quşların yuvalama dövrünə akustik və ərazi davranışı [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. /H. Ş.Muxtarov; AEA, Zoologiya İnstitutu.-B., 1995.- 311 s.

 

Muxtarov Hafiz Şahhüseyn oğlu. Sərçəkimi quşların yuvalama dövrünə akustik və ərazi davranışı [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.08. /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1995.- 30 s.

 

Muradova Elnarə Müzəffər qızı. Şəki-Zaqatala bölgəsində çəyirdəkli meyvə ağaclarının başlıca zərərvericiləri, onların parazit və yırtıcıları [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2413.01 E. M. Muradova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2015.- 129 s.

 

Mustafayev Namiq Canəli oğlu. Çapaq, külmə və şəmayının dəniz və şirin su populyasiyalarının morfobioloji və morfofizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08.; 03.00.13. /N. C. Mustafayev; AMEA Zoologiya İn-tu.-B., 2009.- 179 s.

 

Mustafayeva İradə Eldar qızı. Abşeronda meyvə ağaclarına zərərverən yastıcaların (homoptera, coccoidea) biotənzimlənməsində parazit və yırtıcı cücülərin rolu [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2413.01 İ. E. Mustafayeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B.,2014.-128 s.

 

Nadirova Gülbəniz İnqilab qızı. Böyük Qafqazın şimal-şərq zonasının yarpaqyeyən böcəklərinin (coleoptera, chrysomelidae) növ tərkibi, bioekologiyası və onların tənzimlənməsində entomofaqların rolu [Mətn] :  biol. üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2413.01 G. İ. Nadirova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.- 144 s.

 

Namazov Nəsib Cəfərqulu oğlu. Azərbaycanda Culicidae fəsiləsinə aid olan qansoran ağcaqanadların müasir dövrdə növ tərkibinin öyrənilməsi və onlara qarşı mübarizə üsularının işlənib hazırlanması [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2413.01. N. C. Namazov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, V. Axundov ad. Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn-tu.-B., 2015.- 292, [17] s.

 

Nəcəfov Niyazi İsgəndər oğlu. Azərbaycanın Şimal-Şərq ərazisində Askosfaera apis göbələyi ilə yoluxmuş bal arısının bioekoloci xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və mübarizə tədbirləri [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09.; 03.00.24 /N. İ. Nəcəfov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Şərəf Nişanı" Ordenli Azərb. Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İn-tu.-B., 2010.- 145 s.

 

Nərimanova Vüsalə Saleh qızı. Böyük Qafqaz təbii vilayətində fitofaq böcəklərin (Coleoptera, Scarabaeıdae, Cetonıa) bioekoloji xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyəti [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2413.01  V. S. Nərimanova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.- 152 s.

 

Nuriyeva İradə Ağaverdi qızı. Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarında ağ Amerika kəpənəyinin (Hyphantria cunea drury) parazitlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09 /İ. A. Nuriyeva; AREA, Zoologiya İn-tu.-B., 2000.- 140 s.

 

Sadıqova Nərminə Abel qızı. Azərbaycanda antropogen faktorların quşlara təsirinin kompleks ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.08; 03.00.16. /N. A. Sadıqova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2008.-378 s.

 

Salavatian Seyid Məhəmməd Seyid Məhəmmədbağher oğlu. Lar su anbarının hidrofaunası (növ tərkibi, morfologiyası, ekologiyası) [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2401.01. S. M. S. M. Salavatian ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2014.- 149 s.

 

Seyidov Mirmahmud. Naxçıvan MR-nın ərazisində yayılmış bal arısının (APİS MELLİFERAL) biokimyəvi və bəzi fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.09. /M. Seyidov; NDU.-B., 2001.- 172 s.

 

Səfərova Elnurə Fazil qızı. Abşeronda bəzək bitkilərinə zərərverən cücülər, onların biotənzimlənməsində entomofaqların rolu [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2413.01. E. F. Səfərova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2013.- 133 s.

 

Səfərova İlhamə Müdafiə qızı. Quba-Xaçmaz bölgəsində kələmin zərərvericiləri və başlıca zərərvericilərə qarşı kompleks mübarizə tədbirləri [Mətn]: biol. e. n.l. dər.. üçün təq. ed.dis.: 03.00.09. /İ.M. Səfərova; Azərb. ET.Bitki mühafizəsi İn-tu.- B., 2006.- 117 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Azərbaycanda bal arısının (APİS MELLİFERA L.) bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09; 06.02.04. /R. L. Sultanov; Azərb. K/T Akad.-Gəncə., 1994.- 251 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Azərbaycanda bal arısının (APİS MELLİFERA L.) bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri [Mətn]: Biologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.09; 06.02.04. /AEA Zoologiya İnstitutu.- B., 1995.- 48 s., cədv., ill.

 

Süleymanova İradə Əli qızı. Xəzərin şimali Abşeron körfəzinin mikro- və makrozoobentosu [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.08. /İ. Ə. Süleymanova; BDU.- B., 2007.- 156+33 s., şək.

 

Süleymanova İradə Əli qızı.Xəzərin şimali Abşeron körfəzinin mikro- və makrozoobentosu [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın aftoreferatı: 03.00.08 /AMEA, Zoologiya İnstitutu.-B., 2007.- 20 s.

 

Şirinova Lalə Araz qızı. Abşeronda ksilofaqların (Coleoptera) biotənzimlənməsində entomofaqların rolu və onlardan bioloji mübarizədə istifadənin mümkünlüyü biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.09. /L. A. Şirinova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2012.- 119 s.

 

Tağıyev Əbülfəz. Azərbaycanda quşların ev heyvanları ilə əmələ gətirdikləri qida assosiasiyaları [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.08. /Ə.Tağıyev; BDU.-B., 2002.- 163 s.

 

Tağıyeva İradə Cavad qızı. Müasir ekoloji şəraitdə kür çayının aşağı axarında və xəzər dənizinin kürətrafı rayonunda ixtiofaunanın (nərəkimilər istisna olmaqla) strukturu [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2401.01. İ. C. Tağıyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2015.- 21 s.

 

Tağıyeva İradə Cavad qızı. Müasir ekoloji şəraitdə Kür çayının aşağı axarında və Xəzər dənizinin Kürətrafı rayonunda ixtiofaunanın (nərəkimilər istisna olmaqla) strukturu [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2401.01. İ. C.Tağıyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2015.- 173 s.

 

Tahirov Əli Səfəralı oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında erkən yazda bal arısı (Apis mellifera l.) ailələrində arıların yetişdirilməsi və paket arıçılığının inkişafı [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09. /Ə. S. Tahirov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2008.- 157 s.

 

Tapdıqova Könül Aslan qızı. Abşeron yarımadası göllərinin ibtidai xərçəngkimiləri (növ tərkibi, yayılması və miqdarı) [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2401.01 K. A.Tapdıqova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2017.- 198 s.

 

Yunusov Taleh Məmmədşah oğlu. Böyük Qafqazın torpaq arılarının (Hymenoptera: andrenidae, apidae) növ müxtəlifliyi və ekologiyası [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2413.01 T. M. Yunusov ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.- 128 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved