Biologiya elmləri

Antrīpīlīgiya

 

Məmmədova Sevda Xasay qızı. Azərbaycan Respublikasında ayparaşəkilli anemiyanın yayılma tezliyi, genetik heterogenliyi və fenotipik polimorfizmi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.15. /S. X. Məmmədova; BDU.- B., 2005.- 141 s.


 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved