Biologiya elmləri

İnsanın embriologiyası, anatomiya və qistologiyası

Babaşlı Aynur Əmirxan qızı. Orta və Cənubi Xəzərin Azərbaycan sahillərindən ayrılmış bakteriyaların fenolları deqradasiya etmə qabiliyyətinin tədqiqi [Mətn] : biol. e. sah. fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07 /A. Ə. Babaşlı ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2010.- 158 s.

Əkbərov Elçin. Onurğa beyni sinirlərinin təşkilində iştirak edən törəmələrdə qişa damar və sinir elementlərinin anatomo-topoqrafik və quruluş xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 17.00.02. /E. Əkbərov; Azərb. Səhiyyə Nazirliyi; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Uni-ti.-B., 1998.- 168 s.

Əyyubova Günel Maarif qızı. Eksperimental endotoksemiya zamanı beyin qabığında qişa, damar və sinir elementlərinin ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2407.01 G. M. Əyyubova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 219 s

Mustafayeva Nigar Adil qızı. Bətnxarici ontogenezdə insanda göz yuvası girəcəyinin, gözyuvasıüstü, gözyuvasıaltı dəliklərinin morfometrik, topoqrafo-anatomik və yaş xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3241.01 N. A. Mustafayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 168 s

 

Sadıqova Aynurə Məmməd qızı. Postnatal ontogenezdə baş beyin qabığının müxtəlif nahiyələri, beyincik və hipotalamusun subfraksiyalarında analizatorların funksiyasının pozulması zamanı peptidhidrolazanın fəallığı [Mətn]: biologiya e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.13., 03.00.04. /A. M. Sadıqova; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B., 2008.- 135 s., cədv., şək.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved