Biologiya elmləri

Heyvan və insanın bifizika,bikimya və fizilgiyası

 

 

Abbasova Səlhət Manaf qızı. Postnatal ontogenezdə fiziki yükün müxtəlif səviyyələrində epifizin və eşitmə-müvazinət analizatorunun orqanizmin qlikemik reaksiyalarının tənzimində rolu [Mətn]: biol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.13. /S. M. Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B., 2006.- 140 s., cədv., şək.

 

Abuşov Babək Məmməd oğlu. Yuxu deprivasiyası şəraitində mərkəzi sinir sistemində morfofunksional dəyişikliklər və onların korreksiyası [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01 ; 2407.01. B. M. Abuşov; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 390 s.

 

Ağayeva Samirə Eldar qızı. Əzələ fəaliyyətində antioksidantların rolu [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01. S. E. Ağayeva ; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.-B., 2015.- 168 s.

 

Ağayeva Səltənət Ərşaq qızı. Beyin strukturlarında monoaminergik sistemin aktivliyinə yüksək tezlikli elektromaqnit dalğaların təsiri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.13. S. Ə. Ağayeva; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 141 s.

 

Allahverdiyev Bəxtiyar Heydər oğlu. Bitki ilə qidalanan balıq növlərinin (ağ amur və qalınalın) erkən ontogenezdə inkişafı üçün optimal ekoloji şəraitin şkar edilməsi [Mətn]: biol. .n.l.dər.. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.13. B. H. Allahverdiyev; , . İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2002.- 29 s.

 

Allahverdiyev Bəxtiyar Heydər oğlu. Bitki ilə qidalanan balıq növlərinin (ağ amur və qalınalın) erkən ontogenezdə inkişafı üçün optimal ekoloji şəraitin şkar edilməsi [Mətn]: biol. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.13. /B. N. Allahverdiyev; , . İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2002.- 135 s.

 

Aminov Adil Vaqif oğlu. Təlim və emosional gərginlik arasında funksional əlaqələrin inkişafında biogen monoaminlərin iştirakı [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 03.00.13. A. V. Aminov ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 138 s.

 

Baxşalıyev Arzu Yelmar oğlu. Postnatal ontogenezdə erkən birtərəfli işıq deprivasiyasının görmə analizatorunun struktur funksional inkişafına təsiri [Mətn]: biol.e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.13. /A. Y. Baxşalıyev; Azərb.Respub. Milli Elmlər Akad. A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2008.- 164 s.

 

  Baxşəliyeva Afət Yadulla qızı. Sosial stres zamanı beyin qabığında lipidlərin peroksidləşməsinə antidepressantların təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01 A. Y. Baxşəliyeva ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B., 2016.-149 s.

 

Ebrahim Əxtəri Şucaii. Müxtəlif intensivlikli fiziki fəaliyyətin gənc kişilərin immun sisteminə təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2411.01. Ebrahima Əxtəri Şucaii ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2013.- 155 s.

 

Eminov Azər Urşan oğlu. Aşağı intensivlikli elektromaqnit dalğalarının qaraciyər toxumalarında mümkün radioprotektor xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. A. U. Eminov ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2014.- 156 s.  

 

Əbiyev Qalib Şamil oğlu. Müxtəlif şiddətli fiziki iş zamanı oksigen sərfinin kinetik xüsusiyyətləri biol e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 03.00.13. /Q. Ş. Əbiyev ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2010.- 148 s.

 

Əliyev Əli Nadir oğlu. Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş dovşanların böyrəklərində və qaraciyərlərində lipid peroksidləşməsi prosesinin və ferment müdafiə sisteminin pozulmaları və onların antioksidantlarla korreksiyası [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.04 /AREA, A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu.- B., 1995.- 25 s.

 

Əliyeva Nəzakət Nayib qızı. Eşitmə analizatorunun funksiyasının pozulması şəraitində postnatal ontogenezdə fəsil və sirkadian ritmin beynin müxtəlif şöbələrində qamma-aminoyağ turşusu sisteminə təsiri [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:03.00.13. /N. N. Əliyeva; AMEA, A.İ Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2004.- 159 s.

 

Fətəliyev Qara Hüseyn oğlu. Azərbaycanda vəhşi məməlilərin (dovşankimilər, gəmiricilər, yırtıcılar, cütdırnaqlılar) helmint faunasının bioekoloji xüsusiyyətləri və formalaşması yolları [Mətn] : biol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2429.01 Q. H. Fətəliyev ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.-334 s.

 

Həsənova Vüsalə Akif qızı. Kəskin və xroniki etanolun fəsildən asılı olaraq mərkəzi sinir sistemində QAYT mübadiləsinin bəzi xüsusiyyətlərinə təsiri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 2411.01 V. A. Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 160 s.

 

Hüseynova Elnarə Cəbrayıl qızı. Yem payına günəbaxan yağı əlavə edilməsinin qoyunlarda lipid və yağ turşularının mübadiləsinə təsiri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01. E. C. Hüseynova ; AMEA, Gəncə Bölməsi.-Gəncə., 2015.- 160 s.

 

Hüseynova Leyla Məmməd qızı. Postnatal ontogenezdə baş beyin strukturlarında piruvatkinazanın aktivliyinə bəzi stress amillərin təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01 L. M. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti, AMEA-nın A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B., 2016.- 151 s.

 

İsmayılova Aftab. Miokard qan təchizatının pozulmalarında atriyal natriyuretik faktorun vəziyyətinin dəyişməsində hipotalamusun və regionar limfa dövranının rolu [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.13. /Q. S.Qarayev, İ. Ə. Həsənov; Azərb.Tibb Un-ti.- B.,2001.- 114 s.

 

Kazımov Əhməd Hacı oğlu. Müxtəlif emosional və hüdudi nevrotik vəziyyətlərdə gənclərin elektroensefaloqrafik, psixofiziolji, vegetativ xüsusiyyətlərinə tibbi terapevtik rezonanslı musiqinin təsiri [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün dis: 2411.01. Ə. H. Kazımov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 462 s.

 

Kərəmova Natəvan Yadulla qızı. Emosional gərginliyin koqnitiv proseslərə təsirinin əqli inkişaf səviyyəsindən asılılığının tədqiqi biol. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.13. /N. Y. Kərəmova ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2010.- 151 s.

 

Qədimova Zenfira Məhəmməd qızı. Azərbaycanın şimal-qərb regionunda yaşayan uzunömürlülərdə bəzi fizioloji göstəricilərin tədqiqi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.13. Z. M. Qədimova ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 152 s.

 

Qələmqaş Reza Əliəsgər oğlu. Erkən emosional gərginliyin təlim və yaddaş proseslərinə və baş beyində biogen monoaminlərin miqdarına təsiri biol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.13 /R. Ə. Qələmqaş ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 138 s.

 

Quliyev Elçin Rəfael oğlu. Gənc idmançı qızlarda reproduktiv funksiya ilə əlaqəli dəyişikliklər biologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.13 /E. R. Quliyev ; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.-B., 2012.- 143 s.

 

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Müxtəlif dərəcəli idmançılarda fiziki yükdən sonra ürək qan-damar sisteminin fəaliyyətinin bərpasında adrenalinin dinamikası [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.13. /Y. N. Quliyev; ARMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziol. İn-tu.-B., 2008.- 147 s.

 

Quliyeva Firəngiz Eyvaz qızı. Xronik böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə biokimyəvi və bəzi immunoloji göstəricilərin dəyişiklikləri arasında əlaqə [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04. /F. E. Quliyeva; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2009.- 139 s.

 

Quliyeva Ruhiyyə Tahirağa qızı. Q-6-FDH çatışmayan eritrositlərdə yüksək gərginlikli elektrik sahəsi və UB-şüalanma ilə induksiya olunan oksidləşmə proseslərində selenin rolu [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.01 ; 2411.01 R. T. Quliyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2017.- 226 s. 

 

Quliyeva Səbinə Rafiq qızı. Böyük və aralıq B-talassemiyalı xəstələrin eritrositlərində lipid peroksidləşməsi prosesinin və antioksidant mühafizə sisteminin pozulmaları və onların korreksiyası [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04. /S. R. Quliyeva; Azərb. Resp. S.H. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 96 s.

 

Mehbalıyeva Elnarə Cabir qızı. Prenatal ontogenezdə hipoksiyaya məruz qalmış heyvanlarda reflektor fəaliyyət [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.13. /E. C. Mehbalıyeva; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2009.- 140 s.

 

Məmmədova Günay Yusif qızı. Postnatal ontogenezdə yapon bildirçinlərinin sutkalıq ritm fazalarında qanda şəkərin və morfofunksional göstəricilərin dəyişilməsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 03.00.13 /G. Y. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 138 s.

 

mmədova İranə Əhməd qızı. Erkən postnatal ontogenezdə heyvanların baş beyin şöbələrində QAYT mübadiləsinin dinamikasına prenatal mərhələdə etanolun təsiri  [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2411.01 İ. Ə. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti, AMEA-nın A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B., 2016.- 156 s.

 

Mövsümova Təranə Fərahim qızı. Postnatal ontogenezdə zülal aclığı və onun bərpası zamanı beyin qabığının müxtəlif nahiyələri və hipotalamusun toxuma və subfraksiyalarında aspartataminotransferazanın fəallığının dəyişilməsinin dinamikası [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.04; 03.00.13. /T. F.Mövsümova; AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İn-tu.-B., 2004.- 141 s.

 

Orucova Əsmər Məmməd qızı. Postnatal ontogenezdə baş beynin müxtəlif strukturlarında qamma-aminyağ turşusu (Qayt) sisteminə ilin fəslinə görə tiroksin hormonunun təsiri [Mətn]: biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 2411.01. Ə. M. Orucova; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2013.- 147 s.

 

Rəhimova Xalidə Gülabbas qızı. Zülal və vitamin çatışmazlığı fonunda baş beyin strukturlarında laktatdehidrogenaza fermentinin dinamikası [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 24.06.02 ; 24.11.01. X. G. Rəhimova ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2015.- 169 s. 

 

Rizvanova Xatirə Laçın qızı. Epifizin müxtəlif funksional vəziyyətlərində baş beyinin strukturlarında sulfhidril qrupların və qlütationperoksidazanın postnatal ontogenezdə dəyişilmə xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.13. /X.L.Rizvanova; AMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu, BDU.- B., 2006.- 153 s.

 

Rüstəmova Tükəzban Vaqif qızı. Elektromaqnit dalğaların beyin yarımkürələri qabığının elektrik aktivliyinə təsiri [Mətn]: biol.e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.13. /T. V. Rüstəmova; Azərb.Respub. Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə , 2008.- 136 s.

 

Rzayev Zaur Balarza oğlu. Skelet əzələlərinin fiziki yüklərə antıoksıdant reaksiyalarının subhüceyrə xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2401.11. Z. B. Rzayev; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2013.- 142 s.

 

Rzayeva Aytən Məhəmməd qızı. Postnatal ontogenezdə beyin toxuması strukturlarında qlutamin turşusu sisteminin metabolizminə etil spirtinin təsiri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.04. A. M. Rzayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 21 s. 

 

Sadıqov Rahim Fərahim oğlu. Firmadaxili planlaşdırmanın formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi məsələləri: (Sənaye müəssisələri timsalında) [Mətn]: İqtasad e.n.a.d.almaq üçün təqdim edilmış dissertasiyanın avtoreferatı: 08.00.05. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2002.- 23 s.

 

Salami Khanshan Əhməd. Biomexaniki hərəkətlərin insanın bəzi fizioloji funksiyalarının tənzimində rolu [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2411.01. Salami Khanshan Əhməd ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, İran İslam Resp., Həmədan Bu Əli Un-ti.-B., 2016.- 125 s.

 

Saleh-zadə Kərim Əhməd oğlu. Fiziki yükün idmançı və qeyri-idmançıların qan göstəricilərinə və lipoproteinlərin dinamikasına təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2411.01. K. Ə. Saleh-zadə ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2013.- 139 s.

 

Yaqubova Vəfa İlyas qızı. İrsi hemolitik anemiyalarda hemoqlobin fraksiyalarının və qlobin zəncilərinin biokimyəvi polimorfizmi və molekulyar heterogenliyi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04. /V.İ.Yaqubova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2006.- 130 s.

 

Yaqubova Vəfa İlyas qızı. İrsi hemolitik anemiyalarda hemoqlobin fraksiyalarının və qlobin zəncilərinin biokimyəvi polimorfizmi və molekulyar heterogenliyi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.04. /AMEA. A. İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu.-B., 2006.- 19 s.

 

Yavəri Abbas Əli oğlu. Müxtəlifxarakterli idman məşqlərinin qanda şəkərin səviyyəsinə və ürək-damar risk faktorlarına təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 03.00.13. A. Ə. Yavəri ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 137 s.

 

Yusifova Aygün Bəxtiyar qızı. Ekstremal şəraitdən asılı olaraq mədəaltı vəzin morfofunksional vəziyyətində baş vermiş dəyişikliklər və onların tənzimlənməsində limfa düyünlərinin rolu [Mətn] biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis..: 03.00.13. A. B. Yusifova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.B., 2012.- 172 s.

 

Zülfüqarova Pərvin Əsəd qızı. Dovşanlarda olfaktomiya və fotoperiodik amilin sirkad ritminin dinamikasına təsiri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01. P. Ə. Zülfüqarova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 142 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved