Siyasət. Siyasi elmlər

Siyasi nəzəriyyə. Siyasi ideologiya

 

Ağayeva Səvvarə Dövlət qızı. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpası dövründə siyası münasibətlərin humanistləşməsi [Mətn]: fəlsəfə . n. . dər. . üçün təq. ed. dis.: 09.00.10. /S. D. Ağayeva; BDU.-B., 1996.- 135 s.

 

Babayeva Güldanə Fəti qızı. Azərbaycanın Türkdilli dövlətlərlə münasibətlərinin inkişafında siyasi əlaqələrin rolu [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5908.01. G. F. Babayeva ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 138 s.

 

Bağırov Şahin Xanoğlan oğlu. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun siyasi aspektləri [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /Ş. X. Bağırov; AMEA, Fəls. və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2007.- 165 s.

 

Bağırov Şahin Xanoğlan oğlu. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun siyasi aspektləri [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.01. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2007.- 18 s.

 

Cəfərli Azər Hacı oğlu. Azərbaycan-Polşa münasibətləri. (1991-2006-cı illər) siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /A. H. Cəfərli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2010.- 169 s.

 

Cəfərova Esmira Hilal qızı. Demokratiyaya keçid dövründə liderlik: sosial-soyasi təhlil [Mətn]: siyasi . n. l. dər.. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /E. H. Cəfərova; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Döv. İdarəçilik Akad.-B., 2003.- 176 s.

 

Əfəndiyeva Xatirə Bəxtiyar qızı. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası və möhkəmləndirilməsi dövründə şəxsiyyətin siyasi fəallığı [Mətn]: fəlsəfə . n. .dər. l.üçün təq. ol. dis.: 09.00.10. /X. B. Əfəndiyeva; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 152 s.

 

Əliyev Tural Rauf oğlu. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Milli dövlətin inkişafında siyasi millətçiliyin rolu mövzusunda dissertasiya işi [Mətn]: 5908.01. T. R. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 153 s.

 

Əliyev Zaur Bilal oğlu. "Azərbaycan diasporu müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində" siyasi elm. üzrə fəl. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /Z. B. Əliyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 143 s.

 

Əliyeva Xatirə İbrahim qızı. Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması və inkişafının politoloji əsasları [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. X. İ. Əliyeva ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2012.- 133 s.

 

Əliyeva Könül Ramiq qızı. Cəmiyyətin demokraktikləşməsi şəraitində şəxsiyyətin siyasi mədəniyyətinin formalaşması problemləri [Mətn]: siyasi . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /K. R. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2004.- 150 s.

 

Əsədov Etibar Məhəmməd oğlu. Qloballaşmanın müasir mərhələsində müharibə və sülh probleminin politoloji təhlili [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.02. E. M. Əsədov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiyologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 176 s.

 

Hacıyev Sabir Həbib oğlu. Erməni təcavüzünün ifşasında Azərbaycan Respublikası diplomatiyasının rolu siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01 /S. H. Hacıyev ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2012.- 178 s.

 

Hacıyeva Vəsilə Cümşüd qızı. Siyasət və onun informasiya təminatı [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.02. /V. C. Hacıyeva; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2004.- 143 s.

 

Həsənov Elşad Ağahüseyn oğlu. Azərbaycanda milli-mədəni muxtariyyət ideyası: siyasi təhlil [Mətn]: siyasi e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 23.00.02 /E. A. Həsənov ; AMEA, Fəlsəfə, sosiologiya və hüquq in-tu.-B., 2009.- 165 s.

 

Həsənov Nəriman Əhməd oğlu. Sosial institutların inkişafının cəmiyyətin demokratikləşməsində rolu (Politoloji təhlil) siyasi e. üzrə fəls. d-ru el. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /N. Ə. Həsənov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 158 s.

 

Həsənova Məlahət İbrahim qızı. Azərbaycan Respublikasında gender siyasətinin həyata keçirilməsində dövlətin rolu (1991-2003-ci illər) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /M. İ. Həsənova; Azərb. Respub.Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2004.- 124 s.

 

Həsənova Məlahət İbrahim qızı. Azərbaycan Respublikasında gender siyasətinin həyata keçirilməsində dövlətin rolu: (1991-2003) : Tarix .n..dər. .üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 23.00.01. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 24 səh.


Xəlilov Cəlil Malik oğlu. Milli təhlükəsizliyin təmin olunmasında milli mənlik şüurunun rolu [Mətn]: siyasi . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /C. M. Xəlilov; Azərb.Respub.Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2003.- 154 s.
 

Xəlilova Qərənfil Əli qızı. Gənclərin siyasi fəallığının artmasında teleinformasiyanın rolu [Mətn]: siyasi е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /Q. Ə. Xəlilova; Azərb. Respub.Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2005.- 189 s.

 

Xəlilova Qərənfil Əli qızı. Gənclərin siyasi fəallığının artmasında teleinformasiyanın rolu [Mətn]: Siyasi .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 24 s.

 

Ibadova  Aytən  Habil qızı. Keçid dövrü Azərbaycan şəraitində hüquqi dövlət quruculuğu problemləri [Mətn]: siy. e.n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 23.00.01. / AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi tədqiqatlar İn-tu.B.,2008- 135 s.

 

İsmayılov İlham Mehdixan oğlu.  Azərbaycanda demokratiya təsisatlarının formalaşması xüsusiyyətləri [Mətn]: siyasi . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /İ. M. İsmayılov; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2004.- 192 s.

 

Kəngərli Ziya Aqşin oğlu. Regional sistemlərin formalaşmasında geosiyasi subyektlərin rolu (Qafqaz regionu timsalında) [Mətn]: siyasi e. n. e. dər. a. üçün dis. işi: 23.00.01. /Z. A. Kəngərli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2006.- 134 s.

 

Qasımov Ruslan Sultan oğlu. Qloballaşma şəraitində beynəlxalq siyasi münasibətlərin xüsusiyyətləri (nəzəriyyə və metodologiya məsələləri) siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01 /R. S. Qasımov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 148 s.

 

Məcidli Füzuli Zülfü oğlu. Qloballaşma və beynəlxalq münasibətlərdə paritetlik problemi [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5908.01. F. Z. Məcidli ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 181 s.

 

  Məlikli Günel Qurbanəli qızı. Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyində sosial siyasətin yeri və rolu [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5908.01 G. Q. Məlikli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 149 s.

 

Nağıyeva Nərgiz Cəlil qızı. Avropa mərkəzçiliyinin müasir modelləri [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.01. N. C. Nağıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 171 s.

 

Nəcəfov Ceyhun Kamal oğlu. Azərbaycan Respublikasının geosiyasi maraqları və mənafelərinin gözlənilməsi problemi siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /C. K. Nəcəfov ; AMEA, Fəls. və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2009.- 144 s.

 

Nəsibov Elnur Ramiz oğlu. Müasir siyasi modernizasiya problemləri müstəqilliyə çıxmış ölkələrin kontekstində [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.01. /E. R. Nəsibov; Azərb. Milli Elmlər Akademiyası.- Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2006.- 153 s.

 

Nəsibov Elnur Ramiz oğlu. Müasir siyasi modernizasiya problemləri müstəqilliyə çıxmış ölkələrin kontekstində [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.01. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları inistitutu.- B., 2007.- 22 s.

 

Rəcəbli Daşqın Allahverdi oğlu. Siyasi münaqişələrin nizamlanması problemi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 59.08.01. D. A. Rəcəbli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 141 s.  

 

Rəcəbov Hadi Musa oğlu. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə Azərbaycan arasında əlaqələr [Mətn]: siyasi e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 22.00.05. /H. M. Rəcəbov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 215 s.  

 

Rəcəbova Aidə. Cəmiyyətin demokratikləşməsində siyasi mədəniyyət amili [Mətn]: siyasi . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /Q. C. Əliyev, Ə. C. Əhmədov; Bakı Döv. Un-ti.-B., 2008.- 155 s.

 

Ruşanzadə Ruşan Ələmşah oğlu. Siyasi maraq və siyasi əxlaq: qarşılıqlı əlaqə problemi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5908.01. R. Ə. Ruşanzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 167 s.

 

Şıxiyeva Könül Mədət qızı. Seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesinin mühüm şərti kimi [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. K. M. Şıxiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 181 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved