Siyasət. Siyasi elmlər

Daxili vəziyyət. Daxili siyasət

 

 

Abbaszadə Elnur Arif oğlu. Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu prosesində siyasi təsisatların inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn]: siyasi e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /E. A. Abbaszadə; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. B., 2007.- 144 s.

 

Ağayev İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər [Mətn]: siyasi .n..dər..üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B., 2005.- 151 s.

 

Ağayev İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər: Siyasi .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05 /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 24 səh.

 

Babayev Fuad İlyas oğlu. Azərbaycan vətəndaş inteqrasiyasının formalaşmasında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /F. İ. Babayev; Azərb. Respub. Milli Elmlər Akad., Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 160 s. 

 

Bağırov Elmir Məmməd oğlu. Xəzər regionunda Azərbaycanın milli mənafeyinin prioritet istiqamətləri [Mətn]: siyasi e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /E. M. Bağırov; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik  Akad.-B., 2008.- 147 s.

 

Dadaşov Təvəkkül Nizami oğlu. Keçid dövründə Azərbaycan şəraitində siyasi bloklaşma və siyasi konsensus problemləri [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.01. /T. N. Dadaşov; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2008.- 150 s.

 

Dadaşova Elmira Xəlil qızı. Azərbaycan Respublikasında vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında demokratik prosesin rolu [Mətn]: siyasi e. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /E. X. Dadaşova; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2008.- 154 s.
 

Əhmədova Arifə. Keçid dövründə hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesinin xüsusiyyətləri [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün dis.: 23.00.02. /A. Əhmədova; Azərbaycan Respublikası Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2006.- 164 s.

 

Əhmədova Arifə. Keçid dövründə hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesinin xüsusiyyətləri [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün dis.-nın avtoreferatı: 23.00.02. /A. Əhmədova; Azərbaycan Respublikası Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2006.- 24 s.

 

Ələkbərov Anar Sahib oğlu. Heydər Əliyev fondunun timsalında Azərbaycanda xeyriyyə fond siyasəti [Mətn]: siy. e.n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 23.00.02. /A. S. Ələkbərov; AMEA-nın İnsan Hüquqları Üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2009.- 146 s.

 

Ələkbərov Anar Sahib oğlu. Heydər Əliyev fondunun timsalında Azərbaycanda xeyriyyə fond siyasəti [Mətn]: siy. e.n. l. dər. . üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /A. S. Ələkbərov; AMEA-nın İnsan Hüquqları Üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B.,2005.- 18 s.

 

Əliyeva Sona Məmməd qızı. Müasir siyasi sistem və separatçı terrorizm [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.02.02. /S. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2011.- 166 s.

 

Hacıyeva Vəsilə Cümşüd qızı. Siyasət institutunun kompleks-sistemli tədqiqi siyasi e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 23.00.02. /V. C. Hacıyeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 273 s.

 

Hacıyeva Vəsilə Cümşüd qızı. Siyasət insritutunun kompleks-sistemli tədqiqi [Mətn] : siyasi e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 23.00.02 /V. C. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2011.- 43 s.
 

Həsənov Mehman Zahid oğlu. Azərbaycan Respublikasında demokratiyanın qərarlaşması və inkişafında çoxpartiyalılığın rolu [Mətn]: siyasi . n. l. dər. .üçün təq. ol. dis.: 23.00.02. /M. Z.Həsənov; BDU.- B., 2005.- 167 s.

 

Həsənov Mehman Zahid oğlu. Azərbaycan Respublikasında demokratiyanın qərarlaşması və inkişafında çoxpartiyalılığın rolu [Mətn]: Siyasi .n..dər. .üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 20 s.

 

Həşimov Davud Soltan oğlu. Siyasi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında) [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. l. üçün təq. ol. dis.: 23.00.02 /D. S. Həşimov ; Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2010.- 136 s. 

 

Hüseynov Ceyhun Nadir oğlu. Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində şəxsiyyətin fərdi və milli hüquqlarının inkişafı [Mətn]: siyasi e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /C. N. Hüseynov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2007.- 177 s.

 

Xəlilov Oruc İsmayıl oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda kənd əməkçilərinin sosial məsuliyyətinin yüksəldilməsində dövlətin rolu [Mətn]: fəls. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis: 09.00.10. /O. İ. Xəlilov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B.,1996.- 178 s.

 

Xəlilova Qərənfil Əli qızı. Gənclərin siyasi fəallığının artmasında teleinformasiyanın rolu [Mətn]: siyasi е. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /Q. Ə. Xəlilova; Azərb. Respub.Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2005.- 189 s. 

 

Xəlilova Qərənfil Əli qızı. Gənclərin siyasi fəallığının artmasında teleinformasiyanın rolu [Mətn]: Siyasi .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 24 s.

 

İbrahimov Nürəddin Nizami oğlu. Cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesi və şəxsiyyətin siyasi fəallığı [Mətn]: siyasi e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.02 /N. N. İbrahimov; Azərb. Respub. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2009.- 157 s.

 

İbrahimova Gülzar İsaxan qızı. XIX - XX əsrlərdə Azərbaycanda qadın siyasəti [Mətn] : siyasi e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 23.00.02. G. İ. İbrahimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 55 s.

 

İbrahimova Gülzar İsaxan qızı. XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda qadın siyasəti [Mətn] : siyasi e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /G.İ.İbrahimova ; AMEA., İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İn-tu.-B., 2010.- 432 s.

 

Quliyev Azay Əjdər oğlu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimai-siyasi sistemdə yeri: milli və beynəlxalq təcrübə [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5904.01. A. Ə. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 140 s.

 

Məmmədov Elçin Əli oğlu. Etno-siyasi münaqişələr və onların beynəlxalq təşkilatlarda nizama salınması siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.02.; 23.00.04. /E. Ə. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, BDU.-B., 2010.- 159 s.

 

Məmmədov Hikmət Baba oğlu. Demokratik cəmiyyətdə insan hüquqları və azadlıqları ( Azərbaycan Respublikası təcrübəsinin politoloji təhlili) [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.02. /H.B. Məmmədov; BDU.- B., 2005.- 187 s.

 

Məmmədov Hikmət Baba oğlu. Demokratik cəmiyyətdə insan hüquqları və azadlıqları ( Azərbaycan Respublikası təcrübəsinin politoloji politoloji təhlili) [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 22 s.

 

Məmmədov Tahir Tais oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi mətbuatın formalaşması və inkişafında Heydər Əliyevin rolu [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /T. T. Məmmədov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Döv. İdarəçilik Akad., Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrası.-B., 2008.- 150 s.

 

Mirbəşir oğlu Elşad. Siyasi münaqişələrin həllində üçüncü tərəfin iştirakı [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /E.Mirbəşir oğlu; BDU.- B., 2005.- 150 s.

 

Mirbəşir oğlu Elşad. Siyasi münaqişələrin həllində üçüncü tərəfin iştirakı [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 20 s.

 

Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması xüsusiyyətləri [Mətn]: siyasi e. n. a. dər. al. üçün namizədlik dis-nın avtoreferatı: 22.00.05. /A. B.Mirzəzadə; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2001.- 30 s.

 

Niyazov Xalid Qüdrət oğlu. Azərbaycanda siyasi sistemin modernləşməsi şəraitində dövlət informasiya siyasəti (KİV timsalında) [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01. X. Q. Niyazov; AMEA, İnsan Hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İn-tu.-B., 2014.- 201 s.

 

Nuriyev Cümşüd Qurban oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi sabitlik ölkədə aparılan aqrar islahatlar kontekstində [Mətn] : siyasi e. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /C. Q. Nuriyev ; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. -B., 2010.- 273 s.

 

  Osmanova Rəna Maarif qızı. Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələr (1920-1925- ci illər) [Mətn]: tarix .n. l .dər.a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /R.M. Osmanova; Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2003.-148 s.

 

Osmanova Rəna Maarif qızı. Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələr: (1920-1925- ci illər) [Mətn]: Tarix .n..dər.a. üçün təsdiq edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.01. /Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2003.- 26 s.

 

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa təhlükəsizliyinə başlıca təhdid kimi [Mətn]: siyasi e. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01. Q. Ə. Paşayeva ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2015.- 270 s.

 

Rauf Məmmədcan oğlu. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında gənclərin iştirakı (XX əsrin 80-cı illərinin sonu-90-cı illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /Hacı Rauf Məmmədcan oğlu; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 159 s.

 

Rəcəbli Hadi Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin transformasiyası (Komparativ təhlil) [Mətn]: Siyasi e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 23.00.04; 07.00.15. /H. M. Rəcəbli; AMEA. İnsan Hüquqları İn-tu .-B., 2006.- 354 s.

 

Rəcəbli Hadı Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin transformasiyası: Komparativ təhlil [Mətn]: Siyasi e.d-ru.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.04.; 07.00.15. /AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2008.- 48 s.

 

Rəhimli Rəcəb Zakir oğlu. Azərbaycanda yerli özünüidarənin yaranması və inkişafı (siyasi aspekt) [Mətn]: siyasi e.n.l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /R. Z. Rəhimli; AMEA, İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2007.- 148 s.

 

Rəhimli Rəcəb Zakir oğlu. Azərbaycanda yerli özünüidarənin yaranması və inkişafı (siyasi aspekt) [Mətn]: siyasi e.n.l.dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /R. Z. Rəhimli; AMEA, İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2007.- 30 s.

 

Rəhimzadə Vüqar Gəncəli oğlu. Söz azadlığı və müasir Azərbaycan mətbuatı siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02 /V. G. Rəhimzadə ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2012.- 206 s.

 

Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri) tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 07.00.02. /Ş. F. Rəhmanzadə ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 190 s.

 

Seyidov Kamil Rzaqulu oğlu. Demokratik siyasi rejim və vətəndaş cəmiyyəti [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01. K. R. Seyidov ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2016.- 155 s.

 

Seyidova Sevinc Məmməd qızı. Azərbaycan beynəlxalq əlaqələri: 1920-1930-cu illər [Mətn]: Tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.01.; 07.00.02. /S. M. Seyidova; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1994.- 135 s.

 

Şəfiyev Üzeyir Atamalı oğlu. Sosial konfliktlər və onların həlli yolları [Mətn]: sosiologiya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 22.00.05. Ü. A. Şəfiyev; Azərb.Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2001.- 25 s. 

 

  Şirəliyev Rəşad Yaşar oğlu. Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti sovet tarixşünaslığında [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5507.01 R. Y. Şirəliyev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2016.- 161 s.

 

Vəliyev Adil İsrayıl oğlu. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarının qorunması sahəsində Avropa Şurasının fəaliyyəti [Mətn]: siyasi elmlər e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. /A. İ. Vəliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 181 s.

 

Vəliyev Adil İsrayıl oğlu. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarının qorunması sahəsində Avropa şurasının fəaliyyəti [Mətn]: Siyasi .n..dər.. təqdim olunmuş di-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 25 s.

 

Yaqubov Yaqub Arif oğlu. Ermənistanda müasir siyasi cərəyanlar və konsepsiyalar [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5904.01. Y. A. Yaqubov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu, Politologiya və Siyasi Sosiologiya Şöbəsi.-B., 2014.- 209 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved