Siyasət. Siyasi elmlər

Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət. Diplomatiya

 

 

Abbasov Mürvət Əzim oğlu. İraq-İran müharibəsində Azərbaycanlıların iştirakı və İranda müasir etnik-siyasi durum [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.15. M. Ə. Abbasov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 144 s.

 

Abdullayev Fətəli Nəriman oğlu. Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizliyinin qorunmasında miqrasiya siyasətinin rolu siyasi e. üzrə fəls. d-ru al. dər. verilməsi üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /F. N. Abdullayev ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2011.- 162 s.

 

Abdullayev Fətəli Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər və miqrasiya prosesləri: geosiyasi aspektlər [Mətn]: siyasi e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5904.01. F. N. Abdullayev; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2016.- 54 s.

 

  Abdullayev Fətəli Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər və miqrasiya prosesləri: geosiyasi aspektlər [Mətn] : siyasi e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01 F. N. Abdullayev ; AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İn-tu.- B., 2016.- 273 s.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyi və yeni diplomatiya məkanı [Mətn]: Siyasi elmlər e. d-ru. a. dər.iddiası üçün dis.: 23.00.04. /V. İ. Abdullayev; AMEA .İnsan Hüquqları ins-tu. -B., 2004.- 317 s.

 

Adıgözəlova Günel Şırxan qızı. Müasir dövrdə Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Türkiyə strateji əməkdaşlığı [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. G. Ş. Adıgözəlova; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 157 s.

 

Axundov Fərid Rafael oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycanın yeri: elmi-nəzəri baxışlar [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04 /F. R. Axundov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B.,2010.- 123 s.

 

Axundov Rza Rizvan oğlu. Azərbaycan-Nato əməkdaşlığının hərbi-siyasi aspektləri [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. R. R. Axundov ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2014.- 187 s.

 

Axundova Telli Vidadi qızı. Əhməd Rəsmi əfəndinin "Xülasətül-etibar" əsəri XVIII əsr Türkiyə diplomatiyası tarixinə dair ilk mənbə kimi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis. 07.00.03; 07.00.15. /T. V. Axundova; Azərb. MEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B., 2007.- 186 s.

 

Atmaca Tayfun. XX əsrin axırlarında Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. /T. Atmaca; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2007.- 145 s.

 

Atmaca Tayfun . XX əsrin axırlarında Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 23.00.04. /Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2007.- 20 s.

 

Babanlı Yəhya Məmməd oğlu. Azərbaycan diasporunun dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında rolu (1991-2011) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.5503.02 Y. M. Babanlı; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 175 s.

 

Bərxudarov Burzu Bərxudar oğlu. Müstəqil Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin səciyyəvi xüsusiyyətləri və inkişaf tendensiyaları [Mətn] : siyasi e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5904.01 B. B. Bərxudarov ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2014.- 152 s.

 

Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu. Regional təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yeri və rolu [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. C. X. Cahangirli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 145 s.

 

Cəfərov Samir Tofiq oğlu. Müasir qlobal siyasi proseslər şəraitində milli dövlətlər və onların suverenliyi məsələsi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 59.04.01. S. T. Cəfərov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 145 s.

 

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı. Regional münaqişəıərin həlli kontekstində BMT-də islahatların zəruriliyi (Cənubi Qafqaz timsalında) [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5901.01 R. B. Dadaşova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2018.-46 [1] s.

 

Davudi Təqi Əli Reza. Müasir dövrdə İran-Azərbaycan münasibətlərinin əsas istiqamətləri siyasi . üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /T. Ə. R. Davudi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, BDU.-B., 2009.- 160 s.

 

Dünyamalıyeva Nigar Zahid qızı. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə hərbi-siyasi münaqişələr [Mətn]: siyasi e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /N. Z. Dünyamalıyeva; BDU.- B., 2006.- 160 s.

 

Dünyamalıyeva Nigar Zahid qızı. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə hərbi-siyasi münaqişələr [Mətn]: Siyasi e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.04. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.-  23 s.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Böyük dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə dair siyasəti [Mətn]: siyasi e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 22.00.05. E. İ. Əhmədov; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2001.- 32 s.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Böyük dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə dair siyasəti [Mətn]: siyasi e. n. a. dər.al. üçün təq. ed. dis.: 22.00.05. /E. İ. Əhmədov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Döv. İdarəçilik Akad.-B., 2001.- 221 s.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Azərbaycan Respublikasının avroatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətləri [Mətn]: siyasi e. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5901.01. E.İ.Əhmədov ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2015.- 261 s.

 

Əliyev Anar Aşur oğlu. İran İslam Respublikasının digər Xəzəryanı ölkələrlə əməkdaşlığı siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /A. A.Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 178 s.

 

Əliyev Gündüz Aydın oğlu. "Cənubi Qafqazda geosiyasi maraqlar və Azərbaycanın sülh diplomatiyası [Mətn] : siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04 /G. A. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2009.- 162 s.

 

Əliyev Qafar Məmməd oğlu. Azərbaycan nefti dünya siyasətində [Mətn]: siyasi e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 23.00.04 /Q. M. Əliyev; Bakı Dövlət Un-ti.- B., 2003.- 207 s.

 

Əliyeva Almaz Məcid qızı. NATO-da hərbi-siyasi islahatlar və Azərbaycan Respublikası [Mətn] : siyasət üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /A. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2011.- 174 s.

 

Əliyeva Sevda Ağamirzə qızı. Azərbaycan Respublikasının qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərarası dialoqda iştirakı (siyasi və müqayisəli təhlil) [Mətn]: siyasi e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. S. A. Əliyeva ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2015.- 361 s.

 

Əliyeva Ülkər Kazım qızı. XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan neftinin beynəlxalq əlaqələrdə rolu [Mətn] :siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01 Ü. K. Əliyeva ; AMEA, Fəlsəfə İn-tu.-B., 2016.-181 s.

 

Əsgərzadə Aygün Mübariz qızı. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə ilə strateji əməkdaşlığı siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. /A. M. Əsgərzadə ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2010.- 163 s.

 

Əşrəf Süleyman Həbib. Beynəlxalq terrorizminər ərəb ölkələrinin xarici siyasətinə təsiri (Misir,Səudiyyə Ərbistanı və Suriya) [Mətn]: siyasi e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.23.00.04./Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2008.- 133 s.

 

Fədai-Şücai Həsən Hüseyn oğlu. İran İslam inqilabi ərəfəsində İran-ABŞ münasibətləri [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. H. H. Fədai-Şücai ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 160 s.

 

Fərmanova Aynur Ramiz qızı. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələrində YUNESKO-nun rolu [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5901.01 A. R. Fərmanova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2016.- 153 s.

 

Fəyyazi Ebadullah Abdulnasir. Müasir dövrdə İran və Rusiyanın siyasi əlaqələri [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. Fəyyazi Ebadullah Abdulnasir ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2014.- 185 s.

Güləliyeva Afət Ağabala qızı. Azərbaycan Respublikasının Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında iştirakı [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /A. A. Güləliyeva; BDU.- B., 2007.- 206 s.

 

Güləliyeva Afət Ağabala qızı. Azərbaycan Respublikasının Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında iştirakı [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.04. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 26 s.
 

Hacalıyev Elnur Bəybala oğlu. Azərbaycan Respublikası və Orta Asiya türk dövlətləri arasında siyasi münasibətlər [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /E. B. Hacalıyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2005.- 157 s.

 

Hacalıyev Elnur Bəybala oğlu. Azərbaycan Respublikası və Orta Asiya türk dövlətləri arasında siyasi münasibətlər [Mətn]: siyasi e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 23.00.04. /E. B. Hacalıyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2007.- 21, [2] s.

 

Haclu Məhəmmədhüseyn Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikası - Avropa Birliyi siyasi münasibətlərinin formalaşması prosesi siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 23.00.04. /M. M. Haclu ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2012.- 22 s.

 

Haclu Məhəmmədhüseyn Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikası - Avropa Birliyi siyasi münasibətlərinin formalaşması prosesi [Mətn] siyasi problemləri üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 23.00.04. M. M. Haclu ; AMEA, Ziya Bünyadov ad. Şərqşünaslıq in-tu.-B., 2012.- 175 s.

 

Haqverdiyev Musa Bədirxan oğlu. Müasir dövrdə ümumavropa təhlükəsizlik sistemi və Azərbaycan [Mətn]: siyasi . n. l .dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /M. B. Haqverdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 136 s.

 

Haqverdiyev Musa Bədirxan oğlu. Müasir dövrdə ümumavropa təhlükəsizlik sistemi və Azərbaycan [Mətn]: Siyasi .n..d.almaq üçün təqdiq edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.04. /Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2008. -25 s.

 

Heydərova Xatirə Fərzəli qızı. ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti kontekstində ABŞ-Azərbaycan Respublikası münasibətləri [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5901.01. X. F. Heydərova ; AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İn-tu.-B., 2017.- 171 s.

 

Həmidov Samir Sabir oğlu. Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya problemi [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /S. S. Həmidov; AMEA, Fəls. və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2007.- 205 s. , cədv.

 

Həmidova Leyli Əli qızı. Türkiyə və avropa ittifaq münasibətləri [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. L. Ə. Həmidova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2013.- 162 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ (1991-1996) [Mətn]: tarix . d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /Ə. M. Həsənov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 428 s.

 

Həsənov Sənan Səməndər oğlu. Dövlətlərarası münasibətlərdə Xəzərin statusu məsələsi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5901.01. S.S. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası.-B., 2013.- 24 s.

 

Həsənov Sənan Səməndər oğlu. Dövlətlərarası münasibətlərdə Xəzərin statusu məsələsi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 59.01.01. S. S. Həsənov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 185 s.

 

Həziyeva Səbinə Akif qızı.Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi (XX əsrin sonu XXI əsrin əvvələri) [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /S. A. Həziyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. -B., 2010. -162 s.

 

Hüseyn Bahar Vaqif qızı. ABŞ-ın cənubi qafqaz siyasətində neft amili [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. B. V. Hüseyn ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 161 s.

 

Hüseyn Fəxrəddin Şahbaz oğlu. İran-Azərbaycan siyasi münasibətləri (1991-1997-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /F. Ş. Hüseyn; AMEA, akad. Z.M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2003.- 180 s.

 

Hüseyn Fəxrəddin Şahbaz oğlu. İran-Azərbaycan siyasi münasibətləri: (1991-1997-ci illər): Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 25 s.

 

Hüseynova Hicran Kamran qızı. Azərbaycan Avropa İnteqrasiya prosesləri sistemində [Mətn]: siyasi .n.l. dər.. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 22.00.05. Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2001.- 55 s.

 

Hüseynova Tehran Qoçəli qızı. Azərbaycanın Fars körfəzi Ərəb ölkələri əməkdaşlıq şurasının üzvü olan dövlətlərlə münasibətləri siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04 /T. Q. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2012.- 158 s. 

 

Hüseynova Tehran Qoçəli qızı. Azərbaycanın Fars körfəzi Ərəb ölkələri əməkdaşlıq şurasının üzvü olan dövlətlərlə münasibətləri siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 23.00.04. /T. Q. Hüseynova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2012.- 23 s.

 

İbrahimov Əlimusa Gülmusa oğlu. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı (ECO) müasir beynəlxalq münasibətlərdə [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01 Ə. G. İbrahimov ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.-164 s.

 

İmaməliyeva Ülkər Meyvəddin qızı. Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əlaqələri: siyasi əməkdaşlığın istiqamətləri [Mətn]: siyasi e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.01. /Ü. M. İmaməliyeva; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 172 s.

 

İsaabadi Bozcelloui Abülfəzl Moslem oğlu. İran İslam Respublikasının xarici siyasətində ASEAN ölkələrinin yeri 23.00.04. /A. M. İsaabadi Bozcelloui ; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2011.- 197 s.

 

İsmayılzadə Xəyyam Fərman oğlu. Azərbaycanın skandinaviya dövlətləri ilə əlaqələri [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. X. F. İsmayılzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 148 s.

 

Quliyeva Gülgün Mübariz qızı. Azərbaycan yeni geosiyasi münasibətlər sistemində [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04 /G. M. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, BDU.-B., 2010.- 182 s.

 

Mehbalıyeva Səfiyə Əli qızı. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinin təhlili: maneələr və problemlər[Mətn] : siyasi e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5901.01 S. Ə. Mehbalıyeva ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2017.- 196 s.

 

Məcidli Füzuli Zülfü oğlu. Qloballaşma və beynəlxalq münasibətlərdə paritetlik problemi [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5908.01. F. Z. Məcidli ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 181 s.

 

Məlikova Nərminə Akif qızı. BMT strukturlarında Azərbaycan diplomatiyasının xüsusiyyətləri [Mətn]: siyasi e .n. al. dər. a .üçün təq. ed dis.: 23.00.04. /N.A. Məlikova; AMEA İnsan Hüquqları İn-tu.- B., 2006.- 145 s.

 

Məlikova Nərminə Akif qızı. BMT strukturlarında Azərbaycan diplomatiyasının xüsusiyyətləri [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.04. /AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.-
B., 2007.- 23 s.

 

Məlikova Zümrüd Eldar qızı. Şərqi Avropa müasir Avropa təhlükəsizlik sistemində [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. Z. E. Məlikova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2014.- 181 s.

 

Məmmədəliyev Ayaz Vasim oğlu. Azərbaycan qlobal neft təchizatı sistemində [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04 /A. V. Məmmədəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, BDU.-B., 2010.- 171 s.

 

Məmmədli Mərziyə Kamil qızı. Türkiyə Cümhuriyyəti-Avropa Birliyi münasibətləri (XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində) [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. /M. K. Məmmədli; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Döv. İdarəçilik Akad.- B., 2007.- 140 s.

 

Məmmədov Emin Tahir oğlu. Azərbaycan diasporunun formalaşması və inkişafında dövlətin rolu siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02 /E. T. Məmmədov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2011.- 163 s.

 

Məmmədzadə Həsən Dilsuz oğlu. Pakistan-Hindistan münasibətlərində Kəşmir münaqişəsi [Mətn]: siyasi e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. /H. D. Məmmədzadə; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2008.- 153 s.

 

Məmmədov Qurban Heydər oğlu. N. Nərimanovun ictimai-siyasi fəaliyyətinin Həştərxan dövrü [Mətn]: siyasi . üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. /Q. H. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 154 s.

 

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu. Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası siyasi e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 23.00.04. /A. M. Mirabdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, BDU.-B., 2010.- 287 s.

 

Muradova Bahar Əvəz qızı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında ATƏT-in rolu [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /B. Ə. Muradova; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2009.- 173 s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. ABŞ və Türkiyənin Cənubi Qafqazda maraqları və Azərbaycan Respublikası [Mətn]: siyasi e. n. al.dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 23.00.04. /E. M. Nəsibov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2009.- 25 s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. ABŞ və Türkiyənin Cənubi Qafqazda maraqları və Azərbaycan Respublikası [Mətn] : siyasi e. n. al.dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04 /E. M. Nəsibov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2009.- 263 s.

 

Nəsirov Elman Xudam oğlu. ABŞ və beynəlxalq terrorizm problemi siyasi e. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 23.00.04. /E. X. Nəsirov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2010.- 320 s.

 

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində diaspor problemi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23. 00. 04. /Q. Ə. Paşayeva; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2009.- 162 s.

 

Rəhimov Rafiq Vilayət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici əlaqələri: (1991-2001-ci illər): tarix e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2002.- 25 s.

 

Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri) tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 07.00.02. /Ş. F. Rəhmanzadə ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 190 s.

 

Ruintən Kəmalə Fərrux qızı. Qafqaz regionu İranın kütləvi informasiya vasitələrində [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. K. F. Ruintən; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2012.- 203 s.

 

Rzayev Oqtay Əliyusif oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının qloballaşma dövründə inteqrasiya və inkişaf siyasəti [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23. 00. 04. /O. Ə. Rzayev; AMEA., İnsan hüquqları elmi-tədqiqat in-tu.- B., 2009.- 158 s.

 

Sadıxov Vaqif Yasin oğlu. Birinci dünya müharibəsinin son mərhələsində Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. V. Y. Sadıxov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 175 s.

 

Sadıqov Rəşad Əsəd oğlu. Avropa ittifaqının Şərq Siyasətində Cənubi Qafqaz faktoru siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /R. Ə. Sadıqov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 153 s. 

 

Selahettin Dikmen Ali. Heydər Əliyevin diplomatik baxışları [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /Selahettin Dikmen Ali; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 147 s.

 

Seyidov Elçin Mirəli oğlu. Çin xalq respublikasının Cənubi Qafqaz regionu ölkələri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin əsas istiqamətləri və prinsipləri siyasi e. n. al. dər. a. üçün dis.: 23.00.04 /E. M. Seyidov ; Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2009.- 170 s.

 

Səmədli Ziya. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə türk dövlətlərinin rolu [Mətn]: siyasi e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04 /Z.Səmədli; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2005.- 160 s.

 

Səmədli Ziya Vaqif oğlu. Türk dövlətlərinin beynəlxalq münasibətlərdə rolu [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.04 /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2005.- 21 s.

 

Səmədov Pərviz Həbib oğlu. Türk dünyasının inteqrasiyasında Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığının rolu [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01 P. H. Səmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 159 s.
 

Süleymanov Əsədullah Mahmud oğlu. Xəzərin milli sektorlara bölünmə prinsipində regional təhlükəsizlik problemi [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 23.00.04. /Ə. M. Süleymanov ; Azərb. Döv. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərb. Döv. Dəniz Akad.-B., 2011.- 154 s.

 

Süleymanova Nəsrin Mehman qızı. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ Münaqişəsinin mahiyyətinin təhrif edilməsində ermənipərəst xarici informasiya vasitələrinin rolu [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5901.01. N. M. Süleymanova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2016.- 194 s.

 

Talıbov Rza Vasif oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycan-Yaponiya münasibətləri [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /V. R. Talıbov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 162 s.

 

Yusif Əhməd Əl-Şərkavi. Beynəlxalq siyasət və İslam Bankçılığı [Mətn]: siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 23.00.04. /Ə. Ə. Yusif; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B,. 2008.- 159 s.

 

Yaqubov Yaqub Arif oğlu. Ermənistanda müasir siyasi cərəyanlar və konsepsiyalar [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5904.01. Y. A. Yaqubov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu, Politologiya və Siyasi Sosiologiya Şöbəsi.-B., 2014.- 209 s.

 

Zeynalova Aytəkin Əli qızı. Mətbuat dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi (müasir Azərbaycan mətbuatının materialları əsasında) [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01 ; 5901.01. A. Ə. Zeynalova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 140 s.

Zəngin Eyüp Mustafa oğlu. Davamlı inkişafa əsaslanan ekoloji siyasətin həyata keçirilməsində Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı (müasir dövr) siyasi e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 23.00.04. /E. M. Zəngin ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Un-ti.-B., 2011.- 319 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved