Siyasət. Siyasi elmlər

Milli əlaqələr. Milli siyasət. Milli azadlıq hərəkatı

 

Məcidli İlqar Tofiq oğlu. Ermənistan Respublikasının terrorizm siyasəti və ondan Azərbaycan Respublikasına qarşı istifadə olunması [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 23.00.04. İ. T. Məcidli; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2012.- 209 s.

 

Həmidova İlahə Rəsul qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasının Milli siyasətinin nəzəri problemləri [Mətn]: fəls. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03. /İ. R. Həmidova; AEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 1994.- 119 s.

 

Səfərov Hafiz İdris oğlu. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin əsas istiqamətləri və xarakterik xüsusiyyətləri siyasi e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq. ed. dis.: 23.00.02 /H. İ. Səfərov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn- tu.-B., 2010.- 164 s.

 

Vəliyev Elxan Eldar oğlu. Milli təhlükəsizlik anlayışı və qloballaşma prosesi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. E. E. Vəliyev ; AMEA, İnsan Hüquqları Üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2014.- 162 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved