Dağ - mədən işi

Qazıma.Qazma-partlayış işlər

 

 

Abasova Sevinc Malik qızı. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının keyfiyyətinin və etibarlığının yüksəldilməsi metodlarının işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3313.02. S. M. Abasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2015.- 23 s.

 

Abasova Sevinc Malik qızı. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının keyfiyyətinin və etibarlığının yüksəldilməsi metodlarının işlənməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3313.02 S. M. Abasova ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası, "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" ETİ.-B.,2015.-139 s.

 

Abdinov Eldar Tağı oğlu. Reostasionar mayelərin ixtiyarı en kəsikli kanallarda hərəkətinin tədqiqi və praktiki hesablama metodunun işlənməsi [Mətn]: tex. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 01.02.05. /E. T. Abdinov; Azərb. Döv. Neft Akademiyası.-B., 2002.- 170 s.

 

Abdullayev Həşim Əhmədağa oğlu. Quyudibi zonanın dağılmasının qarşısını almaq üçün yeni mütərəqqi üsullarının işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texnika .n..dər.a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.18. /"DənizNeftQazLayihə" Dövlət Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2004.- 136 s.

 

Bağırov Oqtay Elman oğlu. Üfüqi quyuların sementlənməsi keyfiyyətinin yüksəltmək məqsədilə texnoloji üsulların işlənib hazırlanması [Mətn]: texniki e.n.a.dər.a.üçün dis.: 05.15.10. /O. E. Bağırov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası "Neft, qaz və Kimyanın Geotexnoloji Problemləri" ETİ.-B., 1995.- 116 s.  

 

Bağırov Oqtay Elman oğlu. Üfüqi quyuların sementlənməsi keyfiyyətinin yüksəltmək məqsədilə texnoloji üsulların işlənib hazırlanması [Mətn]: Texniki e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.15.10. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası "Neft, qaz və Kimyanın Geotexnoloji Problemləri" ETİ.- B., 1996.- 23 s., cədvəl

 

Baxşəliyeva Şirin Oqtay qızı. Böyük zenit bucaqlı maili quyuların qazılmasında kəmərlərin hərəkəti zamanı müqavimət qüvvəsinin azaldılmasını təmin edən kompleks mütərəqqi texnologiyanın təkmilləşdirilməsi və tətbiqi [Mətn] : tex. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2523.01 Ş. O. Baxşəliyeva ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- B., 2017.- 147 s.

 

Cəfərov Kamran Əsəd oğlu. Qəzaların təhlili və riskin qiymətləndirilməsi əsasında quyuların qazıma effektivliyinin artırılması texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.15. /K. Ə. Cəfərov ; ADNA.-B., 2011.- 143 s.

 

Əliyev Ələsgər Məhərrəm oğlu. Neft və qaz quyularının qazılması üçün qaldırma kompleksinin işləmə qabiliyyətinin və uzunömürlüyünün dəyərləndirilməsi vasitələri və metodlarına sistemli yanaşma [Mətn] : tex. e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.02.13 /Ə. M. Əliyev ; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2008.- 281 s.  

 

Əliyev İsrafil İsmayıl oğlu. Quyularda qəzaları ləğv etmək üçün tətbiq olunan təkmilləşdirilmiş hidravliki domkratın işinin tədqiqi [Mətn]: texnika . n. l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 05.04.07. /İ. İ. Əliyev; "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2001.- 100 s.

 

Əliyev Məmmədağa Sədulla oğlu. Kompleks geoloji-texnoloji tədqiqatlara əsasən qazıma zamanı mürəkkəbləşmələrin proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.15. /M. S. Əliyev; AMEA Geologiya İnstitutu.- B., 2005.- 180 s., cədvəl, ill.

 

Əliyev Məmmədağa Sədulla oğlu. Kompleks geoloji - texnoloji tədqiqatlara əsasən qazıma zamanı mürəkkəbləşmələrin proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması: Texnika .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.15. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" ETİ.-B., 2005.- 22 səh.

 

  Əliyev Namiq Məmmədqulu oğlu. Mürəkkəb şəraitdə qazılan quyularda quyu divarının dayanıqlığı nı təmin edən qazıma məhlullarının tərkibinin işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.15. /N. M. Əliyev; Azərb.Neft-QazSənayesi Döv. Elmi-Tədq. və Layihə İn-tu(Az.NQSDETLİ).-B., 2006.- 231 s.

 

Əliyev Namiq Məmmədqulu oğlu. Mürəkkəb şəraitdə qazılan quyularda quyu divarının dayanıqlığı nı təmin edən qazıma məhlullarının tərkibinin işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: Texnika .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.15. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- "Neft, Qaz və Kimyanın Geotexnoloji Problemləri" ETİ.-B., 2006.- 22 səh.

 

Əliyev Vaqif İzzət oğlu. Mürəkkəb şəraitdə quyuların tikintisinin effektivliyinin artırılması məqsədilə geoloji-texnoloji amillərin təhlili və təcrübi tövsiyyələrin işlənilməsi [Mətn]: texnika e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.15 /V. İ. Əliyev; AMEA;Geologiya İn-tu.-B., 2006.- 194 s.

 

Əliyev Vaqif İzzət oğlu. Mürəkkəb şəraitdə quyuların tikintisinin effektivliyinin artırılması məqsədilə geoloji-texnoloji amillərin təhlili və təcrübi tövsiyyələrin işlənilməsi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.15 /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- "Neftin, Qazın Geotexnoloji problemləri və Kimya" ETİ.-B., 2006.- 21 s.

 

Əliyeva Maral Həsən qızı. Qazıma məhlullarının suvermə və strukuktur-mexaniki göstəricilərinin STSP reagenti ilə tənzimlənməsi [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.15.10. /M.H. Əliyeva; Neft və qaz yataqlarının mənimsənilməsi üzrə Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.-B., 1999.- 149 s.

 

Əskərov Möhübbət Ələsən oğlu. "Neft daşları" və "Günəşli" yataqlarında maili quyuların qazılması zamanı baş vermiş çətinliklərin və mürəkkəbləşmələrin qarşısını almaqla səmərəli texnologiyanı işlənməsi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.15.10. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2001.- 20 s.

 

Əskərov Möhübbət Ələsən oğlu. "Neft daşları" və "Günəşli" yataqlarındamaili quyuların qazılması zamanı baş vermiş çətinliklərin və mürəkkəbləşmələrin qarşısını almaqla səmərəli texnologiyanı işlənməsi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.15.10. /M. Ə. Əskərov; Azərb. Neft Sənayesi Elmi - tədqiqat və Lahiyə İn-tu.-B., 2001.- 109 s.

 

Hacıyev Namik Məhəmməd oğlu. Mürəkkəb dağ-geoloji şəraitdə neft və qaz quyularının qazılmasında qazımanın effektivliyinin qrtıran səmərəli texnologiyanın işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.15. /N. M. Haciyev; Azərb. Resp. Yanacaq və Energetika Nazirliyi, Döv. Neft Şirkəti, "Azneft" İstehsalat Birliyi, Azərb. Neft-Qaz Sənayesi Döv. Elmi-Tədq. və Layihə İn-tu (AzNQSDETLİ).-B., 2006.- 156 s.

 

Hacıyeva Lalə Səməddin qızı. Pakerin elastiki elementinin təmas gərginliklərinin tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.02.13. /L. S. Hacıyeva; Azərb. Döv. Neft Akad.- B., 2004.- 94, [3] s.

 

Hüseynov Mehdi Əsgər oğlu. Qazlift quyularının optimal istismar rejiminin seçilməsi üçün yeni səmərəli üsulların işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.15.12. /M. Ə. Hüseynov; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2002.- 133, [27] s.

 

İsmayılov Şaiq Zirəddin oğlu. Qum təzahürlü quyuların məhsuldarlığının artırılması üsullarının işlənməsi və tətbiq edilməsi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.15.12. /Ş. Z. İsmayılov; "DənizNeftQazLayihə" Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.-B., 2003.- 150 s.

 

Quliyev İsrafil Rafiq oğlu. Neft və qaz quyularının qazılması zamanı baş verən mürəkkəbləşmələrin erkən aşkar edilməsi və onlarla mübarizə texnologiyasının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2523.01. İ. R. Quliyev ; AMEA, Geologiya və Geofizika İn-tu.-B., 2015.- 122, [3] s.

 

Kazımov Elçin Arif oğlu.  Mürəkkəbləşmələr şəraitində quyuların qazılmasının səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaq üçün qazıma məhlulları xassələrinin tənzimlənməsinin elmi əsaslarının işlənilməsi [Mətn] : texn. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.15 /E. A. Kazımov ; Neftqazelmmitədqiqatlayihə İn-tu .-B . , 2010. - 463 s.

 

Məmmədov Fərhad Balabəy oğlu. Texniki-texnoloji tədbirlərin işlənib hazırlanması və tətbiqi yolu ilə maili quyuların qazılması keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.15.10. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya"ETİ.-B., 2001.- 20 s.

 

Məmmədov Fərhad Balabəy oğlu. Texniki-texnoloji tədbirlərin işlənib hazırlanması və tətbiqi yolu ilə maili quyuların qazılması keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.15.10. /F.B. Məmmədov; AEA, Dərin Neft-qaz yataqları Problemləri İn-tu.-B., 2001.- 142 s.

 

Mirzəcanov Zamiq Bəxtiyar oğlu. Mədən məlumatlarının spektral analiz vasitəsilə təhlili [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.15.12. /Z. B. Mirzəcanov; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2002.- 116 s.

 

Musayev Isa. Quyuların sementlənməsi üçün nasos qurğularının etibarlığının və istismar səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.04.07. /İ. D.Musayev; Azərb. Dövlət Neft Akad. "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B.,2001.- 124 s.

 

Mürvətov Fəxrəddin Tacı oğlu. Tətbiq olunan neftçıxarma texnologiyasının quyuların eko-istismar göstəricilərinə təsiri (Siyəzən monoklinali yataqları timsalında) [Mətn] : texn. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25. 00. 17. /F. T. Mürvətov; ADNA. "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" ETİ .-B., 2005.- 167 s.

 

Nəbiyev Natiq Adil oğlu. Ştanqlı quyu nasoslarının istismar göstəricilərinin artırılmasını təmin edən texniki və texnoloji amillərin işlənməsi və tədqiqi texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.02.13. /N. A. Nəbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2010.- 189 s.

 

Orucov Yusif Əşrəf oğlu. Energetik yanaşma əsasında quyu divarının dayanıqlığının təmini tədbirlərinin işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2002.01. Y. Ə. Orucov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 156 s.

 

Rəhimova Məhluqə Surxay qızı. Fontan armaturasının iş prosesinin tədqiqi və konstruksiyasının optimal layihələndirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3313.02. M. S. Rəhimova ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 123, [48] s.

 

Rzayev Qabil Abdulla oğlu. Yan lülənin qazılması ilə azhasilatlı quyuların rekonstruksiyası üzrə kompleks metodiki və texnoloji həllin işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2523.01 Q. A. Rzayev; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 132, [7] s.

 

Seyidov Pünhan Oruc oğlu. Elektrik üsulu ilə qazmadan alət vericisinin inventorunun mikroprosessorlu avtomatik idarəetmə sistemi: Texnika e.n.a.dər.a. ücün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.13.07. AMEA Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2001.- 24 s. 

 

Seyidov Pünhan Oruc oğlu. Elektrik üsulu ilə qazmadan alət vericisinin inventorunun mikroprosessorlu avtomatik idarəetmə sistemi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. ücün təq. ed. dis.: 05.13.07. /P.O. Seyidov; AMEA  Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2001.- 148 s.

 

Şəmsəddinov Nizami Ziyafəddin oğlu. Dərinlik quyularının geofiziki tədqiqində zondun endirilib-qaldırılması prosesinin avtomatlaşdırılması [Mətn]: texn. e. n. . dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.13.06. /N. Z. Şəmsəddinov; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi; "NEFTQAZAVTOMAT" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi.-Sumqayıt , 2007.- 141 s.

 

Tatlıyev Xaliddin Sadəddin oğlu. Mürəkkəb şəraitdə qazıma işlərinin səmərəliyini artırmaq üçün qazıma və sement məhlullarının yeni tərkibinin işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.15. X. S.Tatlıyev ; Azərb. Dövlət Neft Akad., Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkətinin "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2012.- 149, [4] s.

 

Vəliyev Racu Həsən oğlu. Süxurların fiziki-mexaniki geoloji xassələrinin quyuların əyilməsi prosesinə təsirinin tədqiqi və səmərəli qazıma texnologiyasının işlənməsi [Mətn] : tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.15 /R. H. Vəliyev ; Azərb. Dövlət Neft Şirkəti, "Elmi Tədqiqatlar" İn-tu.-B., 2010.- 141 s.

 

  Vəliyev Racu Həsən oğlu. Süxurların fiziki-mexaniki geoloji xassələrinin quyuların əyilməsi prosesinə təsirinin tədqiqi və səmərəli qazıma texnologiyasının işlənməsi [Mətn]: texn. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 25.00.15 /R. H. Vəliyev; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2010.-21 s. 

 

Yusifov Rauf Əli Yusif oğlu. Laya və quyudibinə təsir əhatəsinin genişləndirməklə neft veriminin rtırılması [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün dis.: 05.15.12. /R.Ə. Yusifov; Azərb.Dövlət Neft Akad.-B., 2002.- 138 s.

 

Zeynalov Rüstəm Mazan oğlu. Səmərəli qazma kəmərinin aşağı yığımının (QKAY) və əyilmə prosesinin idarə edilməsi üsulunun işlənməsi yolu ilə maili və şərti üfüqi quyuların qazılma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2523.01. R. M. Zeynalov ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2015.- 176, [6] s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved