Dağ - mədən işi

Kömür və kömür kimi faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

 

 

Əliyev Məmmədağa Sədulla oğlu. Kompleks geoloji-texnoloji tədqiqatlara əsasən qazıma zamanı mürəkkəbləşmələrin proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.15. /M. S. Əliyev; AMEA Geologiya İnstitutu.- B., 2005.- 180 s., cədvəl, ill.

 

Əliyev Məmmədağa Sədulla oğlu. Kompleks geoloji - texnoloji tədqiqatlara əsasən qazıma zamanı mürəkkəbləşmələrin proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması: Texnika .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.15. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" ETİ.-B., 2005.- 22 səh.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved