Dağ - mədən işi

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi

 

Abbasov Elman İsbəndiyar oğlu. Quyu amillərini nəzərə alaraq ştanqlı quyu nasoslarının təkmilləşdirilməsi yolu ilə onun səmərəli işinin təmini [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3313.02 E. İ. Abbasov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- B., 2016.- 127 s.

 

Abdinov Eldar Tağı oğlu. Reostasionar mayelərin ixtiyari en kəsikli kanallarda hərəkətinin tədqiqi və praktiki hesablama metodunun işlənməsi [Mətn]: tex. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.02.05. E. T. Abdinov; Azərb. Döv. Neft Akademiyası.-B., 2002.- 28 s.

 

Abdullayev Malik Qurban oğlu. Layların neftveriminin yüksəldilməsi və neft hasilatının intensivləşdirilməsi üçün termokimyəvi üsulların işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.15.12. /M. Q. Abdullayev; ADNA.-B., 2002.- 115 s.

 

Ağayev Xanlar Böyükağa oğlu. Qeyri-klassik deformasiya nəzəriyyəsi və neyron şəbəkələrinin tətbiqi ilə seysmik kəşfiyyat, quyu geofiziki tədqiqat məlumatlarının emalı və interpretasiyası metodlarının işlənilməsi [Mətn] : yer e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2507.01 X. B. Ağayev ; AMEA, Geologiya və Geofizika İn-tu.- B., 2018.- 41 s.

 

Ağazadə Oqtay Dadaş oğlu. Sulaşmış dəniz neft yataqlarında quyulara su axınının məhdudlaşdırılmasının yeni texnologiyalarının işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texnika .n..dər.. üçün təq. ed.dis.: 25.00.18. /"DənizNeftQazLayihə" Dövlət Elmi Tədqiqat və layihə İnstitutu.- B., 2004.- 121 s., [24] s.

 

Allahverdiyev Elçin İsmayıl oğlu. Fiziki-kimyəvi təsir üsullarının təkmilləşdirilməsilə çətin çıxarıla bilən ehtiyata malik yataqların neftveriminin artırılması [Mətn] : texn. üzrə fəls. d-ru. e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17 /E. İ. Allahverdiyev ; Azərb. Resp. Döv. Neft Şirkəti, "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2010.- 144 s.

 

Bağırov Əlövsət Nüsrət oğlu. Dəniz neftqaz yataqlarından çıxarılan təbii qazın yığılması və nəqlində texnoloji proseslərin səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.19. /Ə. N. Bağırov; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkətinin "Neftqazlayihə" İn-tu.-B., 2007.- 199 s.

 

Bağırov Əlövsət Nüsrət oğlu. Dəniz neftqaz yataqlarından çıxarılan təbii qazın yığılması və nəqlində texnoloji proseslərin səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: texn. .n.l.dər.. üçün təq.ol. dis-nın avtoreferatı: 25.00.19. /Ə. N. Bağırov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 20 s.

 

Bağırova Gülnarə Sadıq qızı. Qazlift klapanlarının kipləndirmə düyününün işgörmə qabiliyyətinin yüksəldilməsi texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.02.13. /G. S. Bağırova ; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2011.- 137 s.

 

Comərdov Anar Yaqub oğlu. Qum təzahürünün tənzimlənməsi ilə quyuların istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasının tədqiqi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17. /A. Y. Comərdov; Azərb. Neft-Qaz Sənayesi Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu (AzNQSDETLİ).-B., 2006.- 162 s. 

 

Daşdıyeva Nazilə Cavad qızı. Dəniz neft yataqlarında kolloid kompozisiyalarin tətbiqi ilə quyuların istismar səmərəlliyinin artırılması [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 25.00.18. /N. C. Daşdıyeva; "Dənizneftqazlayihə" Döv. Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2004.- 167, [19] s.

 

Dəmirov Asəf Ağacəfər oğlu. Müxtəlif işlənilmə mərhələlərində qazkondensat laylarına karbohidrogen qazlarla və su-qaz qarışığı ilə təsir etməklə kondensatveriminin artırılması [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2525.01 A. A. Dəmirov ; AMEA, Geologiya və Geofizika İn-tu.- B., 2018.- 23 s.

 

Əhmədov Səbuhi Fətulla oğlu. İşlənmənin son mərhələsində olan çoxsaylı neft yataqlarında qalıq neft htiyatlarının mənimsənilməsinin səmərəliliyinin artırılması yolları (Buzovna-Maştağa və Qala yataqlarının timsalında) [Mətn]: texnika . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17. /S. F. Əhmədov; Azərbaycan Neft-Qaz Sənayesi Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu.- B., 2004.- 125 s.

 

Əhmədov Səbuhi Fətulla oğlu. İşlənmənin son mərhələsində olan çoxsaylı neft yataqlarında qalıq neft htiyatlarının mənimsənilməsinin səmərəliliyinin artırılması yolları : (Buzovna-Maştağa və Qala yataqlarının timsalında) : Texnika .n..dər. a. üçün təqdim edilmiş dis. işinin avtoreferatı: 25.00.17. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri" və Kimya Dövlət Elmi - Tədqiqat İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Əliyev Faiq Saleh oğlu. Qazın drossellənmə prosesini tənzimləməklə qazlift sisteminin effektivliyinin artırılması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.17 /F. S. Əliyev; Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2005.- 156 s.

 

Əliyev Faiq Saleh oğlu. Qazın drossellənmə prosesini tənzimləməklə qazlift sisteminin effektivliyinin artırılması: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.17 /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya" Elmi Tədqiqat İnstitutu.-B., 2005.- 24 səh.

 

Əliyev İsgəndər Cavad oğlu. Neft daşları yatağı misalında dinamik yanaşma üsulu əsasında neft çıxarma prosesinin effektivliyinin artırılması [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.15.12. /İ. C. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2002.- 152 s.

 

Əliyev İsrafil İsmayıl oğlu. Quyularda qəzaları ləğv etmək üçün tətbiq olunan təkmilləşdirilmiş hidravliki domkratın işinin tədqiqi: Texnika .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.04.07. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2001.- 18 s.

 

Əliyeva Afaq İlham qızı. Dəniz neft yataqlarında yüksək özlülüklü və parafinli neft hasil edən quyuların istismar səmərəliliyini artırmaq üçün yeni üsulların axtarılması və tətbiqi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.15. /A. İ. Əliyeva; "Dənizneftqazlayihə" Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2004.- 109, [38] s.

 

Əliyeva Hicran Lətif qızı. Uzun müddət işlənilmədə olan neft yataqlarının potensial imkanlarının aşkar edilməsi, ehtiyat və neftvermə əmsalının dəqiqləşdirilməsi modelləri [Mətn]: dis. texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed.: 25.00.17. /H. L. Əliyeva; ARDNŞ Elmi-Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 175 s.

 

Əlsəfərova Mətanət Eldar qızı. Parafinli neft quyularının iş rejimlərinin tənzimlənməsi vasitəsilə hasilatın artırılması [Mətn]: texnika e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 05.15.06. M.E. Əlsəfərov; Azərb.Dövlət Neft Akad."Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya"ETİ.-B., 2001.- 14 s. 

 

Əlsəfərova Mətanət Eldar qızı. Parafinli neft quyularının iş rejimlərinin tənzimlənməsi vasitəsilə hasilatın artırılması: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.15.06. /M. E. Əlsəfərova; Azərb. Dövlət Neft Sənayesinin Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2000.- 107 s.

 

Əmirov Arzuman Əmirbaba oğlu. Azərbaycan neftçilərinin SSRİ-nin digər rayonlarının neftçiləri ilə əməkdaşlığı: (1959-1975): Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 2001.- 30 s.

 

Əsgərli Şıxı İbrahim oğlu. Layın quyudibi zonasının keçiriciliyini tənzimləməklə və maye partlayıcılarının tətbiqi ilə neftçıxarmanı intensivləşdirən üsulların səmərələliyinin artırılması texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 25.00.17. /Azərb.
Resp. Döv. Neft Şirkəti, "Elmi Tədqiqatlar" İn-tu.-B., 2009.- 198 s.

 

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı. Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Aşağı Kür çökəkliyinin karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi [Mətn]: yer e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2521.01. R. Ə. Əsgərova ; AMEA, Geologiya və Geofizika İn-tu.-B., 2016.- 200 s.

 

Fətəliyev Vəli Muxtar oğlu. Planetar reduktorun konstruksiyasının optimallaşdırılması və bu əsasda qazma avadanlığını montaj etmək üçün KP tipli kranların yeni konstruksiyasının işlənməsi [Mətn]: texn. . n. . dər. l. üçün dis.: 05.04.07. /V. M. Fətəliyev; Azərb. Döv. Neft Akad., "Neft, Qaz və Kimyanın Geotexnoloji Problemləri" ETİ.-B., 1997.- 137 s.

 

Fətəliyev Vüqar Məhərrəm oğlu. Qazkondensat sistemlərində faza çevrilmələrinin müxtəlif termobarik şəraitlərdə və məsaməli mühitdə tədqiqi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.17. /V. M. Fətəliyev; AMEA, Coğ. İn- tu.-B., 2005.- 142 s.  

 

Fətəliyev Vüqar Məhərrəm oğlu. Qazkondensat sistemlərində faza çevrilmələrinin müxtəlif termobarik şəraitlərdə və məsaməli mühitdə tədqiqi: Texnika .n..dər. .üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 25.00.17. /AMEA, Geologiya İnstitutu.-B., 2005.- 25 səh.


Hacıyev Telman Məmməd oğlu. Quyularda əsaslı təmir işlərinin səmərəliliyinin artırılması üçün texnika və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.17. /T. M. Hacıyev; Azərb. Döv. Neft-Qaz Sənayesi Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu (AzNQSDETLİ) .- B., 2005.- 153 s.

 

Hacıyev Telman Məmməd oğlu. Quyularda əsaslı təmir işlərinin səmərəliliyinin artırılması üçün texnika və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.17. /AMEA, Geologiya İnstitutu.-B., 2006.- 18 s.

 

  Həsənəliyev Məhyəddin Qurban oğlu. Azərbaycan ehtiyatı çətin çıxarılabilən neft yataqlarında işlənilmənin başa çatdırılmasının geoloji əsasları [Mətn]: geol.-mineral. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 04.00.17. /M. Q. Həsənəliyev; AEA, Dərin Neft və qaz yataqları Problemləri İnstitutu.-B., 1998.- 225 s.

 

Hüseynli Zenfira Seydi qızı. İstismar quyularının təmirində istifadə olunan paker quruluşlarının kipləndirmə effektivliyinin artırılması [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3313.02. Z. S. Hüseynli ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.-B., 2015.- 156, [6] s.

 

Hüseynov Tural Əvəz oğlu. Qaz təchizatı sistemlərində qazdan istifadə həcmlərinin tənzimlənməsinin texnoloji əsasları [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.19. /T. Ə. Hüseynov ; AMEA, Geologiya İn-tu.-B., 2010.- 141 s.

 

Hüseynova Rita Kərim qızı. Çoxlaylı yataqların son mərhələdə işlənməsinin təhlili və səmərələşdirilməsi yolları (Lökbatan-Puta-Quşxana yatağı timsalında) [Mətn]: texnika n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17. /R. K. Hüseynova; Azərb.Döv. Neft Akad.; "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2006.- 143 s.

 

Hüseynova Rita Kərim qızı. Çoxlaylı yataqların son mərhələdə işlənməsinin təhlili və səmərələşdirilməsi yolları (Lökbatan-Puta-Quşxana yatağı timsalında) [Mətn]: Texnika n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.17. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

Xanbutayeva Natavan Ağadayı qızı. Neftin ilkin emalı texnoloji proseslərinin stoxastik rejimlərinin modelləşdirilməsi və optimal idarəetmə alqoritmlərinin işlənilməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.06. /N. A. Xanbutayeva; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2009.- 130 s.

 

İbrahimov Xıdır Mənsum oğlu. Qazlift quyularında qaz-maye qarışığının hərəkətinin tənzimlənməsi əsasında qaldırıcının faydalı iş əmsalının artırılması [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.15.06. /X. M. İbrahimov; Azərb. Döv. Neft Sənaye Elmi tədqiqat və Layihə İn-tu.-B., 2002.- 137, [1] s.

 

İskəndərov Daşqın Ələm oğlu. Uzun müddət istismarda olan dəniz neft yataqlarının lay-quyu sistemində yaranan mürəkkəbləşmələrə qarşı yeni üsulların işlənməsi və tətbiqi texn. e. üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17. /D. Ə. İskəndərov ; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2012.- 164 s.

 

İskəndərov Elman Xeyrulla oğlu. Çoxfunksiyalı nanotərkibli inhibitorla quyularda kristalhidrat əmələgəlmə və qaz kəmərlərində eroziyanı tənzimləməklə istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılması [Mətn]: texn. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.02.05. E. İ. İskəndərov ; Azərb. Dövlət Neft Akad., Neftin Qazın Geotexnoloji Problemləri, Kimya Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2012.- 150 s.

 

İsmayılov Babək Qafar oğlu. Sualtı dəniz neft-qaz kəmərlərinin energetik və eko-istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün diaqnostika üsullarının işlənməsi [Mətn]: texnika e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 25.00.19. /B. Q. İsmayılov. "DənizNeftqQazLayihə"  Dövlət Elmi-Tədqiqat ins-tu.- B., 2006. -157 s.

 

İsmayılov Dövlət Səttar oğlu. Dəniz neft yataqlarında quyuların plunjerli lift üsulu ilə istismarının səmərəliliyinin artırılması yollarının tədqiqi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 25.00.17. D. S. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2012.- 130 s.
 

İsmayılov Fizuli Hüseyn oğlu. Dəniz yataqlarının istismarında mürəkkəbləşmələrə qarşı mübarizə üsullarının işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.15.12. /F. H. İsmayılov; "DənizNeftqQazLayihə"Dövlət Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2004.- 118 s., cədv.

 

İsmayılov Rəhimulla Dadaş oğlu. Dəniz neft yataqlarında quyuların qazlift istismarının səmərəliliyinin artırılması üçün yeni texnologiyaların işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.15.12. /R. D. İsmayılov; "Dənizneftqazlayihə" Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.-B., 2003.- 101 s.

 

 Kazımov Bünyad Zinhar oğlu. Çoxlaylı yataqlarda layların birgə istismarı şəraitində hər bir layın hasilatının və süzülmə tutum parametrlərinin təyini üsulunun işlənilməsi [Mətn]: texn. . n. l. dər.. üçün təq. ed. dis.: 05.15.06. /B. Z. Kazımov; , Geologiya İn-tu.-B., 2003.- 88 s.

 

Kazımov Fazil. Neftin qələvili sistemlərlə sıxışdırılmasının tədqiqi və qalıq neftin çıxarılması üçün səmərəli texnologiyanın işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.15.06. /F. Kazımov; Azərb.Neft-Qaz Sənayesi Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2004.- 116 s., sxem.

 

Qasımova Reyhan. Dərin neft və Qaz yataqları şəraiti üçün Buxar-maye müvazinətinin hesablanması səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.15.12. /R. Qasımova; Dərin neft və qaz yataqları Problemləri İn-tu.-B., 2001.- 122, [1]s.

 

Qədimova Humaya Əli qızı. Malein anhidridinin allil və vinil monomerlərilə birgə polimerlərinin sintezi və onlar əsasında sorbentlərin alınması [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. H. Ə. Qədimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 151 s.

 

Quliyev Mübariz Maşallah oğlu. Sualtı neft-qaz kəmərlərinin etibarlılığı və istismar səmərəliliyini artırmaq üçün yeni üsul və texnologiyaların işlənməsi [Mətn] : tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 25.00.19. M. M. Quliyev ;"Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2012.- 163 s.

 

Quliyev Təhmasib Gərşivəz oğlu. Qazma kəmərinin dinamikası və zərbə yumşaldıcı quruluşların konstruksiyasının işlənməsi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.04.07. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; "Neft, qaz və kimyanın geotexnoloji problemləri" ETİ.- B., 1995.- 23 s., ill. 

 

Quliyev Təhmasib Gərşivəz oğlu. Qazma kəmərinin dinamikası və zərbə yumşaldıcı quruluşların konstruksiyasının işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.04.07. /T. G. Quliyev; Azərb. Dövlət Neft Akad.; "Neft, qaz və kimyanın geotexnoloji problemləri" ETİ.-B., 1995.- 89, [17] s.

 

Qurbanov Əbdulağa Nəbi oğlu. Dəniz neftqaz yataqlarında təbii qazın nəqlə hazırlanmasının səmərəliliyini artırmaq üçün yeni texnologiyanın işlənməsi və tətbiqi texn. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 25.00.19. /Ə. N.Qurbanov ; ARDNŞ-in Neftqazelmitədqiqatlayihə İn-tu.-B., 2011.- 166 s.

 

Mahmudov Qoçalı Teymur oğlu. Yüksək tezlikli dalğalar yaradan nanoaraqatının tətbiqi ilə neft yataqlarının işlənməsinin səmərəliliyinin artırılması [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2526.01. Q. T. Mahmudov ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti, "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2014.- 166, [4] s.

 

Məmmədov Hüseyn Vasif oğlu. Mürəkkəb iş şəraitində işləyən quyu pakerləşdirmə quruluşlarının kipləndirici elementlərinin iş qabiliyyətinin faydalılığının yüksəldilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3313.02. H. V. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 197, [50] s.

 

Məmmədov İsa Seyfulla oğlu. Modifikasiya edilmiş polimer qarışıqları əsasında kompozisiyaların neft-qaz mədən şəraitində korroziyadan qoruyuculuq xassələrinin tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. İ. S. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 145, [12] s.

 

Məmmədov Kamran Əlimirzə oğlu. Neftçıxarmada quyuların istismar səmərəliliyinin artırılması üçün bitki mənşəli inhibitorun tədqiqi və tətbiqi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17. /K.Ə. Məmmədov; AzNQSDETLİ.- B., 2006.- 164 s.

 

Məmmədov Kamran Əlimirzə oğlu. Neftçıxarmada quyuların istismar səmərəliliyinin artırılması üçün bitki mənşəli inhibitorun tədqiqi və tətbiqi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis. işinin avtoreferatı: 25.00.17. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- B., 2006.- 20 s.

 

Məmmədov Ulduz Qurbanəli oğlu. Magistral boru kəmərlərinin rezervuar parklarında nəql olunan neftin əsas parametrlərini ölçən qurğular [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.11.01 U. Q. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B., 2012.- 200 s

 

Məmmədov Vasif Talıb oğlu. Neft və qaz sənayesində tətbiq olunan paker quruluşlarında çoxməqsədli elastik elmentin hesabı və layihə olunmasının elmi əsasları [Mətn]: tex. . d. l. dər. . üçün təq. ed. dis..: 05.02.13. /V. T.Məmmədov; Azərb. Dövlət Neft Akad. - "Neftin, Qazın Geotexnoloji problemləri və Kimya" ETİ B . , 2005 .- 496 s.

 

Məmmədov Vasif Talıb oğlu. Neft və qaz sənayesində tətbiq olunan paker quruluşlarında çoxməqsədli elastik elmentin hesabı və layihə olunmasının elmi əsasları: Texnika .d..dər. .üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 05.02.13. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- "Neftin, Qazın Geotexnoloji problemləri və Kimya" ETİ.-B., 2005.- 43 s.

 

Musayev İsa Dadaş oğlu. Quyuların sementlənməsi üçün nasos qurğularının etibarlığının və istismar səmərəliliyinin artırılması: Texnika .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.04.07. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2001.- 18 s.

 

Musayeva Şəfa Fərhad qızı. Neft yataqlarında durğun zonaların mənimsənilməsinin eksperimental tədqiqi [Mətn] : tex. üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün dis.: 2525.01 Ş. F. Musayeva ; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti "NEFTQAZELMİTƏDQİQATLAYİHƏ" İn-tu.- B., 2017.- 146 s.

 

Müzəffərov Bayram Niyaz oğlu. Quyu reversiv qurğularının tədqiqi və onların istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi üsullarının işlənməsi [Mətn]: tex. .n.l.dər.. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 05.04.07. B. N. Müzəffərov; Azərb. Döv. Neft Akademiyası, "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2002.- 22 s. 

 

Müzəffərov Bayram Niyaz oğlu. Quyu reversiv qurğularının tədqiqi və onların istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi üsullarının işlənməsi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.04.07. /B. N. Müzəffərov; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2002.- 117, [22] s.

 

Nəbiyev Xəlil Mayıl oğlu. Neft ehtiyatlarının optimal mənimsənilməsinin iqtisadi-riyazi modelinin işlənilməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.15.06. /X. M. Nəbiyev; AMEA, Geol. İn-tu.-B., 2003.- 124 s.

 

Nəsibov Nazim Bəhlul oğlu. Fontan - Qazlift üsulu ilə işləyən quyularda optimal tənzimlənmə rejiminin işlənməsi və tətbiqi məsələləri [Mətn] : texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17 /N. B. Nəsibov ; Azərb. Döv. Neft Akad., "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya" ETİ.-B., 2008.- 155 s.

 

Nurməmmədova Reyhan Qulu qızı. Neftlərin qarışması və sulaşma dərəcəsinin, onların yığılması, hazırlanması və nəqlinin səmərəliliyinə təsirinin tədqiqi [Mətn] : tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3354.01. R. Q. Nurməmmədova ;"Neftqazelmitədqiqatlayihə" İn-tu.-B., 2014.- 234, [2] s.

 

Öztürk Sarper Ramazan oğlu. Lay-quyu sistemlərinin istismar xarakteristikalarının səmərəliliyinin artırilması üsullarının işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2525.01. S. R. Öztürk; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 153 s.

 

Poladov Əlisahib Rza oğlu. Dəniz neft yataqlarında quyuların istismar səmərəliliyinin artırılması üçün yeni üsulların işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq.ol. dis.: 05.15.12. /Ə.R. Poladov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2003.- 160 s.

 

Rəsulov Sakit Rauf oğlu. Neft-qazçıxarma və neft emalı sənayesində texnoloji proseslərin və ətraf mühitin kompleks təhlükəsizlik üsullarının işlənib hazırlanması [Mətn] : texn. e. d-ru l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17.; 25.00.19 /S. R. Rəsulov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad. -B., 2010. -298 s.

 

Rəsulov Sakit Rauf oğlu. Neft-qazçıxarma və neft emalı sənayesində texnoloji proseslərin və ətraf mühitin kompleks təhlükəsizlik üsullarının işlənib hazırlanması [Mətn] : texn. e. d-ru l. dər. a. üçün təq. ed. dis. işinin avtoreferatı : 25.00.17; 25.00.19. /S. R. Rəsulov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2011.- 46 s.

 

Seyfiyev Fikrət Qərib oğlu. Sərlövhə Tərkibində hidrogen-sulfid olan flüid hasil edən quyuların istismar səmərəliliyinin artırılması [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.17 /F. Q. Seyfiyev ; AMEA Geol. İn-tu .- B., 2010.- 137, [3] s.

 

Seyidov Mircəfər Mirəli oğlu. Dənizdə tükənməyə işləyən neft və qaz yataqlarının təhlili və son neftverimi əmsalının mütərəqqi üsullarla artırılması yolları: ("Abşeronneft" NQÇİ timsalında) [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın. avtoreferatı: 05.15.12. M. M. Seyidov; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2001.- 22 s.

 

Seyidov Mirmehdi. Neftçıxarmada qum tıxacının yaranmasının qarşısının alınması və diaqnostikasının yeni üsullarının işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 25.00.18. /Dənizneftqazlayihə "Döv. Elmi Tədq. və Lay. İnstitutu.-B., 2004.- 136 s.

 

Səmədzadə Adil Tofiq oğlu. Qazkondensat yatqlarının işlənməsinin müxtəlif mərhələlərində texnoloji göstəricilərinin proqnozlaşdırılması üsullarının elmi əsasları [Mətn] : tex. e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2526.01 A. T. Səmədzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- B., 2017.- 150 [7] s.
 

Süleymanov İlhami Allahverdi oğlu. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün intellektual informasiya-ölçmə kompleksi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.11.16. /İ.A. Süleymanov; Azərb.Resp.Döv.Xüsusi Maşımq.və Konversiya Kom. "Neftqazavtomat" Elm-İstehsalat Birliyi.- B., 2005.- 171 s., ill.

 

Süleymanov İlhami Allahverdi oğlu. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün intellektual informasiya-ölçmə kompleksi : Texnika .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 05.11.16. /Akademik Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2005.- 18 s.

 

Süleymanova Sevda Abas qızı. Dəniz neft quyularının istismarında asfalt-qətran-parafin çökməsi ilə əlaqədar mürəkkəbləşmələrlə mübarizə [Mətn]: tex. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 25.00.18. S. A. Süleymanova; "Dəniz Neft Qaz Layihə" Dövlət Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tu.-B., 2004.- 22 s.

 

Süleymanova Sevda Abas qızı. Dəniz neft quyularının istismarında asfalt-qətran-parafin çökməsi ilə əlaqədar mürəkkəbləşmələrlə mübarizə [Mətn]: tex. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.18. /S.A. Süleymanova; "Dənizneftqazlayihə" Dövlət Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2004.- 103 s., (6)

 

Şirinova Aynur Yaşar qızı. Katod mühafizəsinin potensialını avtomatik tənzimetmə qurğusunun işlənilməsi və tədqiqi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3337.01 A. Y. Şirinova ; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2017.- 24 s.

 

Tağıyeva Mahirə Ramiz qızı. Qazlift quyularının mədən məlumatı əsasında istismar parametrlərinin qiymətləndirilməsi və iş rejimlərinin optimallaşdırılması: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 05.15.06. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Neftin, Qazın geotexnoloji Problemləri və Kimya" İnstitutu.-B., 2001.- 17 s.

 

Tağıyeva Mahirə Ramiz qızı. Qazlift quyularının mədən məlumatı əsasında istismar parametrlərinin qiymətləndirilməsi və iş rejimlərinin optimallaşdırılması [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.15.06. /M. Tağıyeva; Azərb. Dövlət Neft Sənayesi Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.-B., 2001.- 115 s.

 

Vəliyev Bəxtiyar Müzəffər oğlu. Neftin, qazın çıxarılması və nəqlində baş verən fəsadların tədqiqi və istismar səmərəliliyinin artırılması [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3321.01. B. M. Vəliyev ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 179 s.

 

Yarməmmədov Saleh Həzrətqulu oğlu. Qazlift quyularının səmərəliliyinin artırılması [Mətn] : tex. e. n. l. dər. a. üçün dis.: 25.00.17. /S. H. Yarməmmədov ; Azərb. Dövlət Neft Akad., Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya elmi-tədqiqat in-tu.- B . , 2007.- 137 s.

 

Yusifov Elxan Əliyusif oğlu. Neft və qaz çıxarmada hidrat əmələ gəlməsi ilə mübarizədə ingibitorlardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.17. /E. Ə. Yusifov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2006.- 137 s.

 

Zeynalov Qəşəm Əziz oğlu. Aşağı Kür çökəkliyinin palçıq vulkanizmi və neft-qazlılığı [Mətn]: geologiya-mineralogiya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 04.00.17. /Q. Ə. Zeynalov; AEA Geologiya İn-tu.-B., 1995.- 160 s. 


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved