Texnika və texniki elmlər bütövlükdə

Ümumtexniki fənlər

 

 

Abbasov Əkbər Qəzənfər oğlu. Yüngül sənaye sahələrinin idarəetmə sistemləri üçün temperatur ölçən və tənzimləyən qurğunun işlənməsi və tədqiqi tex. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.05. /Ə. Q. Abbasov ; Azərbaycan Texniki Un-ti.-Sumqayıt., 2010.- 168 s.

 

Əsgərova Afət Abbas qızı. Qida məhsullarının duzluluğunun tənzimlənməsi üçün texnologiya və qurğunun işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3336.01 A. A. Əsgərova; Azərb. Texnologiya Un-ti.-Gəncə., 2015.- 159 s.

 

Hacıyev İmaş Adışirin oğlu. Dizayn, əşya-məkan mühitinin qavranılma problemləri [Mətn]: sənətşü. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 17.00.06. /İ. A. Hacıyev; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2003.- 157 s.

 

Həşimova Aynurə Abdulla qızı. Dizayn tərkibli təsviri incəsənət məşğələlərində uşaqların bədii təfəkürünün və qabiliyyətlərinin inkişafı imkanları [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6217.01; 5801.01 A. A. Həşimova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2014.- 127, [25] s.

 

Nurəliyeva Aynur Fərəmərz qızı. Azərbaycan reklam dizaynında formayaranma (poliqrafik məhsulların əsasında) [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 17.00.06. A. F. Nurəliyeva ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2010.- 24 s.

Özmaden İbrahim İbrahim oğlu. Loqotiplər dizaynının bədii problemləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 17.00.06. /İ. İ. Özmaden ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2010.- 146 s.

 

Rəsulova Leyla Əli qızı. Qədim türk damğaları loqotiplərin prototipi kimi və onların informativ xüsusiyyətləri sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.06. /L. Ə. Rəsulova Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.-B., 2011.- 198 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved