Texnika və texniki elmlər bütövlükdə

Xammal. Material. Materialşünaslıq

Əhmədova Xədicə Ramiz qızı. Alüminium nanohissəciklərinin PE+TIInSe2 kompozitlərinin quruluşuna və xassələrinə təsiri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2222.01 X. R. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B.,2016.-165 s.

 

Həsənova Sevinc Mirzəağa qızı. Plastik deformasiya etməklə məsaməli ovuntu pəstahların səthinin möhkəmləndirilməsi texn. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 05.02.01. /S. M. Həsənova ; Azərbaycan Texniki Un-ti.-B., 2010.- 156 s.

 

 Hüseynov Səyami Sənani oğlu Fe-B əsaslı yeyilməyə davamlı ovuntu kompozisiyasının işlənməsi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru e. al. dər. a. üçün dis.: 05.02.01 /S. S. Hüseynov ; Azərb. Dövlət Neft Akad. -B., 2010. -170, [6] s.

 

Xəlilova Mahirə İdayət qızı. Yerli kalsit tərkibli süxurların hidrofoblaşma xüsusiyyətlərinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3303.01. M. İ. Xəlilova ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 25 s.

 

Novruzov Nizami Fərman oğlu. Polad yonqarı əsasında kompozision məsaməli materialların plastiki deformasiyasının işlənməsi [Mətn]: texn. е. n. аl. dər. а. üçün dis.: 05.02.01. /N. F. Novruzov; Azərb. Dövlət Dəniz Akad.-B., 2008. -163 s.

 


 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved