Metalların texnologiyası. Maşınqayırma. Cihazqayqayırma

Metalşünaslıq

 

Hacıyev Ramil Cəbrayıl oğlu. TiHfNiCu tərkibli ərintilərində faza çevrilmələrinin tədqiqi [Mətn] : $b tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3312.01 R. C. Hacıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2016.-164 s.

 

Həmdullayeva İlhamə Həmdulla qızı. Tərkibində çuqun yonqarının tullantıları olan dəmir əsaslı nikel-xromlu kompozisiya materialının struktur və xassələri [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3312.01. İ. H. Həmdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb Texniki Un-ti.-B., 2014.- 163, [4] s.

 

Məmmədov Ramazan Mollateyyub oğlu. Qəlibli tormozların iş prosesinin modelləşdirilməsi və hesablanması [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 01.02.06. /Azərbaycan Tibb Universiteti. - B., 1998.- 116 s.
 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved