Metalların texnologiyası. Maşınqayırma. Cihazqayqayırma

Metallurgiya

 

 

Əbdüləzimova Yeganə Əyyub qızı. Misli dəmirkarbonil birləşmələrin sintezi və onların legirləyicilik effektlərinin araşdırılması [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.02.01. /Y. Ə. Əbdüləzimova; Azərbaycan Texniki Un-ti.- B., 2005.- 186 s.

 

Əbdüləzimova Yeganə Əyyub qızı. Misli dəmirkarbonil birləşmələrin sintezi və onların legirləyicilik effektlərinin araşdırılması [Mətn]: Texnika .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.02.01. /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2005.- 25 s.

 

Rəhimova Könül Elbrus qızı. Texnogen tullantıların metal məmulatlar istehsalında səmərəli istifadə yolları [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3312.01 K. E. Rəhimova ; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2016.- 154 s.
 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved