Metalların texnologiyası. Maşınqayırma. Cihazqayqayırma

Ümumi maşınqayırma

 

Ağammədova Sevda Əlipaşa qızı. "Neft-mədən avadanlıqlarında polimerlərdən hazırlanmış kipgəclərin etibarlılığının tədqiqi" [Mətn] : texn. . üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.02.13. /S. Ə. Ağammədova ; Azərb. Dövlət Neft Akad. -B., 2010. -195 s.

 

Ahəngari Ənvər Siruz oğlu. Konstruksiyaların lövhəvari lementlərinin dağılmasının tormozlanması mexanikasının dinamiki məsələləri [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.06. /AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- B., 2004.- 111 s.

 

Allahverdiyev Zaməddin Sultanəli oğlu. Ştanqlı quyu nasoslarının yeyilməyə davamlılığını artırmaqla işgörmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması texn. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.02.13 /Z. S. Allahverdiyev; Azərb.Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2010.- 123 s.

 

Aslanov Camaləddin Nurəddin oğlu. Siyirtmə tıxayıcı detallarının yeyilməyə davamlığını artırmaqla təzyiq altında və korroziya şəraitində işləyən fontan armaturunun iş qabiliyyətinin yüksəldilməsi [ Mətn] : texn. . n. l. dər. . üçün əq. ed. dis.: 05.02.13 /C. N. Aslanov ; Azərb. Döv. Neft Akademiyası.-B., 2005.- 134 s. 

 

Əliyeva Sevda Yaqub qızı. Telfer mexanizminin optimal konstruksiyasının işlənməsi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.02.02. /S. Y. Əliyeva; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B., 2004.- 117, [23]s.

 

Əliyeva Sevda Yaqub qızı. Telfer mexanizminin optimal konstruksiyasının işlənməsi [Mətn]: Texnika .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.02.02. /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2005.- 16 s.

 

Feyziyev İslam Adil oğlu. Mancanaq dəzgahlarının reduktorlarının optimal konstruksiyasının işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.02.02. /İ. A. Feyziyev; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2008.- 180, [19] s.

 

Həsənov Əliş Ramiz oğlu. Quyuağzı avadanlıqları birləşmələrinin yüksək yükgötürmə qabiliyyətli yeni konstruksiyalarının yaradılması və tədqiqi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.02.13. /Ə. R. Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Neft Akad.- B., 2007.- 141, [5] s. , cədv., şək.

 

Həsənov İlman İman oğlu. Fontan armaturu siyirtmələrində hermetikliyin yüksəldilməsi üçün yeni polimer kompozisiya materiallarının tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.02.01. /İ. İ. Həsənov; Azərb. Döv. Neft Akad.- B., 2007.- 185 s.

 

Həsənov İlman İman oğlu. Fontan armaturu siyirtmələrində hermetikliyin yüksəldilməsi üçün yeni polimer kompozisiya materiallarının tədqiqi [Mətn]: Texnika e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.02.01. /Azərbaycan Texniki Universiteti.- B., 2007.- 23 s.

 

Hüseynov Aqil Həmid oğlu. Çevik istehsal sistemlərinin intellektual avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin qurulması metodologiyasının işlənməsi (maşınqayırma sənayesində) [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1203.01. A. H. Hüseynov; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2015.- 46, [1] s.

 

Hüseynov Aqil Həmid oğlu. Çevik istehsal sistemlərinin intellektual avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin qurulması metodologiyasının işlənməsi (maşınqayırma sənayesində) [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 1203.01.A. H. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2013.- 376 s.

 

Hüseynov Nofəl Əbülhəsən oğlu. Diffuziya metallaşdırılması ilə mis əsaslı tribotexniki hissələrin səthi möhkəmliyinin artırılması və bərpası [Mətn]: texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 05.02.01. N. Ə. Hüseynov ; Azərb. Texniki Un-ti.-B.,2012.- 182 s.

 

Hüseynova Vüsalə Şakir qızı. Plunjerli neftmədən nasoslarının kipləndirmə düyünlərini təkmilləşdirməklə onların işgörmə qabiliyyətinin artırılması [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-ya işinin avtoreferatı : 3313.02. V. Ş. Hüseynova; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2013.- 25 s.

 

Xəlilov İsa Əli oğlu. Maşın intiqallarının sistemli analizi ilə muftaların seçilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3313.02. İ. Ə. Xəlilov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2013.- 350 s.

 

Mehdiyev Rəşad Murad oğlu. Planetar və paket reduktorlarda istifadə olunan ikiqat sürüşmə yastıqlarında yaranan itrilərin qiymətləndirilməsi [Mətn] : texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.02.02 /R. M. Mehdiyev ; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2008.- 143, [10] s.

 

Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu. Hidrodinamik sürüşmə yastıqlarının dəqiqləşdirilmiş hesabının elmi əsaslarının işlənilməsi [Mətn]: tex. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 05.02.02. /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B . , 2005.- 159 s.

 

Nəsibov Ramin Səfyar oğlu. Düzləndirici qurğuların işinin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə istismar kəmərinin düzləndirilməsi prosesinin tədqiqi texn. el. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 05.02.13. /R. S. Nəsibov ; ADNA, Neftqazelmitədqiqatlayihə İn-tu.-B., 2011.- 121 s.

 

Nuriyev Elşən Ağasahib oğlu. Fırlanan konstruktiv elementlərin uzunömürlüyünə korroziya yeyilməsinin təsirinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.02.02. /E. A. Nuriyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2008.- 167 s.

 

Rəhimli İlham Nazım oglu. Çoxtəyinatlı dəzgahların iki parametrli elektromaqnit vericili informasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri texn. . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 05.11.16. /İ. N. Rəhimli ; ADNA.-B., 2012.- 139 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved