Metalların texnologiyası. Maşınqayırma. Cihazqayqayırma

Maşınqayırmanın ümumi tenlgiyası. Metalların emalı

 

 

Əmirov Fariz Qaçay oğlu. Avtomatlaşdırılmış dəzgah sistemində çoxçeşidli iri seriyalı istehsalın texnoloji proseslərinin optimallaşdırılması [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3313.01. F. Q. Əmirov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2015.- 319 s.

 

Əsədov Şövqi Nayib oğlu. Yanacaq nasoslarının vurma klapanlarının diffuziya metallaşdırılması ilə bərpası və səthi möhkəmliyinin artırılması [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis: 3313.01. Ş. N. Əsədov ; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2014.- 160 s.

 

Haşımov Qabil Bəxtiyar oğlu. Rotasion kompressorun funksionl araboşluqlarının texnoloji təminatı [Mətn]: tex. . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.02.08. /Q. B. Haşımov; Azərb. Tex. Un-ti.-B., 2004.- 148 [5] s.

 

Hüseynov Hümbət Rəhim oğlu. Daxili dişləri yeni sürətli iskənələmə prosesinin tədqiqi [Mətn]: tex. . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.02.08. /H. R. Hüseynov; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2004.- 161 s.

 

Qarayeva İradə Eyvaz qızı. Vinil-krezol və vinil-ksilenolların katalitik alınma usüllarının işlənməsi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 02.00.13 / İ. E. Qarayeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2006.-153 s.

 

Orucov Nicad Əşrəf oğlu. Ultrasəs dalğaları ilə torna emalı prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi [Mətn] : tex. . n. l. dər. a. üçün dis. işi : 05.02.08. /N. Ə. Orucov ; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2007.- 175 s.

 

Şəbiyev Elgün Tağı oğlu. Mürəkkəb profilli səthləri surətköçürmə ilə pardaqlama səmərəliliyinin yüksəldilməsi (diş səthləri timsalında) [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3313.01 E. T. Şəbiyev ; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2016.- 140s.
 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved