Metalların texnologiyası. Maşınqayırma. Cihazqayqayırma

Ayrı-ayrı maşınqayırma və metal emalı prsesləri və istehsalı

 

Quliyev Alim Famil oğlu. Bərpa edilən detalların daxili pardaqlanması səmərəliliyinin yüksəldilməsi tex. . n. l. dər. . üçün dis.: 05.02.08. /Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2008.- 167 s.

 

Məmmədov Faiq Fazil oğlu. Resurslara qənaətli texnologiyalar əsasında çuqun töküklər üçün vahid qəlib qarışıqları və örtüklərin işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3312.01 F. F. Məmmədov; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2016.- 188, [1] s.

 

Məmmədov Vüqar Cavanşir oğlu. Birdəfəlik tökmə qəlibinin səthi möhkəmliyinin yüksəldilməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3312.01 V. C. Məmmədov ; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2016.- 161 s.

 

Mikayılov Ülvi Rauf oğlu. Çuqun töküklərin keyfiyyətinin və metal qəliblərin dözümlülüyünün artırılmasını təmin edən texnoloji tədbirlərin işlənməsi [Mətn] : texn. e. n. elmi dər. a. üçün dis. : 05.02.01 /Ü. R. Mikayılov ; Azərb. Texniki
Un-ti.-B., 2008.- 167 s.

 

Poladov Nizami Qədim oğlu. Çuqun metal qəliblərin istismar xassələrinin yüksəldilməsini təmin edən metallurji və texnoloji tədbirlərin işlənməsi texn. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 05.02.01. /N. Q. Poladov ; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2012.- 202 s.

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved