Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Kimya teõnīlīgiyasının əsas prīsesləri və cihazları

 

Fariborz Abbasqholi Zoroufi. Sənaye su mənbələrinin elektrolit kompozisiya qalıqlarından təmizlənməsi və təkrar prosesə qaytarılması texnologiyasının işlənməsi tex. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 05.17.08. /Fariborz Abbasqholi Zoroufi ; AMEA akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 138 s.

 

Həsənov Ələkbər Ağasəf oğlu. Avtomobil sənayesinin tullantı sularının maye fazalı ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması [Mətn]: tex. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.3303.01 Ə. A. Həsənov; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2015.- 326 s.

 

Məmmədxanova Sevinc Əbdülhəmid qızı. Sintetik neft turşularının oksiefirlərinin, duzlarının, azotlu komplekslərinin sintezi, korroziya inhibitorları, yanacaqlara əlavə və səthi aktiv maddələr kimi tədqiqi [Mətn]: kimya e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. S. Ə. Məmmədxanova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu., Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 275 s.

 

Məmmədov Cabir İsmayıl oğlu. Məsaməli mühitdə qeyri-stasionar kütlə köçürülməsi proseslərinin fraktallar konsepsiyası əsasında modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması (qazların H2 S-dən adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməzi nümunəsində) texn. e. üzrə fəls. d-ru dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.17.08. /C. İ. Məmmədov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 156 s.

 

Nasseri Şahab Allahqulu oğlu. Sənaye tullantı sularından mis (II) və sink ionlarının sorbsion çıxarılma texnologiyası [Mətn]: 3303.01. Ş. A. Nasseri ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2016.- 171, [11] s.

 

Səlimov Azər Nazim oğlu. Az kükürdlü təbii qazlardan hidrogen sulfidin ayrılması və elementar kükürdə çevrilməsi proseslərinin modelləşdirilməsi və optimal layihələşdirilməsi [Mətn] : 05.17.08. /A. N. Səlimov ; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 129 s.

 

Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu. Maye və qaz fazalı qarışıqların adsorbsiyası proseslərinin optimal layihələşdirilməsinin əsasları texn. e. d-ru a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.17.08. /F. V. Yusubov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2011.- 412 s.

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved