Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Qeyri-üzvi birləşmələrin tenlgiyası. Əsas kimyəvi məhsulların tenlgiyası

 

Əsgərova Hökümə Ağahüseyn qızı. Hidrogen-kationlaşma prosesinin təkmilləşdirilməsi ilə səmərəli kimyəvi duzsuzlaşdırma texnologiyasının işlənməsi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.14.14. /H. A. Əsgərova; "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2001.- 117 s.

 

Qafqazlı Məmməd Ələkbər oğlu. Modifikasiya olunmuş gil-dolomit qarışığı əsasında keramik material tərkibinin işlənməsi və xassələrinin tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.07. M. Ə. Qafqazlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 151, [6] s.

 

Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu. Modifikatorların tərkibinin və xassələrinin nizamlanması ilə sement sistemlərinin quruluş əmələgətirməsinin idarə edilməsi [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.07. A. A. Quvalov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 424 s.  

 

Məmmədova Rübabə Cəfər qızı. Kimyəvi əlavələrdən istifadə etməklə klinkersiz yapışdırıcı materialların inşaat-texniki xassələrinin yüksəldilməsi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.05. /R. C. Məmmədova; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2004.- 114, [5] s.

 

Mustafayeva Gülnurə Mustafa qızı. Flüorapatiti dolomitlə əvəz etməklə tullantı ammonium-sulfat və fosfat turşusunun iştirakı ilə maqnezium və azotla modifikasiya olunmuş fosforlu gübrələrin alınması texnologiyasının işlənməsi tex. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 05.17.01 /G. M. Mustafayeva ; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2010.- 160 s.

 

Nasseri Şahab Allahqulu oğlu. Sənaye tullantı sularından mis (II) və sink ionlarının sorbsion çıxarılma texnologiyası [Mətn]: 3303.01. Ş. A. Nasseri ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2016.- 171, [11] s.

 

Taghavi Firouzeh. Nanoölçülü metal katalizatorların alınması texnologiyası və onların paranitrofenolun birbaşa hidrogenləşməsi prosesində tətbiqi [Mətn]: texn. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3303.01. F. A. Taghavi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İn-tu".-B., 2014. 143 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved