Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Üzvi birləşmələrin texnologiyası

 

 

Abasova Ülviyyə Ələsgər qızı. Metil spirtinin qarışqa turşusuna oksidləşməsi prosesinin modelləşdirilməsi [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3303.01. Ü. Ə. Abasova ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2016.- 138 s.

 

Abdullayev Sənan Elmar oğlu. Neft Tur şularının duzları və azotlu törəmələri əsasında korroziya inhibitoru və köpükəmələgətirici tərkibin yaradılması və tətbiqi Texnika .üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /S. E. Abdullayev ; AMEA akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2009.- 170 s.

 

Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu. Alkilhalogenidlər və epixlorhidrin əsasında alkilaminlərin, aminospirtlərin və poliamin komplekslərinin sintezi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /Y. Ə. Abdullayev; AMEA, Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2008.- 133 s.

 

  Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu.Alkilhalogenidlər və epixlorhidrin əsasında alkilaminlərin, aminospirtlərin və poliamin komplekslərinin sintezi [Mətn] : kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 02.00.13 Y. Ə. Abdullayev ; AMEA, akad. Y. H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2008.- 19 s.

 

  Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu.Alkilhalogenidlər və epixlorhidrin əsasında alkilaminlərin, aminospirtlərin və poliamin komplekslərinin sintezi [Mətn] : kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 02.00.13 Y. Ə. Abdullayev ; AMEA, akad. Y. H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2008.- 19 s.
 

Abdullayeva Emilya. Naften karbohidrogenləri əsasında azotlu korroziya inhibatorlarının sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya .n..dər.almaq üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /AMEA Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İnstitutu.- B., 2005.- 155, [2] s.

 

Abdullayeva Emilya. Naften karbohidrogenləri əsasında azotlu korroziya inhibatorlarının sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya .n..dər.almaq üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.13. /AMEA Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İnstitutu.-B., 2005.- 23 s.
 

Abdullayeva Yusurə Əhəd qızı. Çıraq nefti və Şah-Dəniz kondensatının tərkibi, xassələri, səmərəli emal yolları [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 05.17.07. /AMEA akad. Y. H. Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu.- B., 2005.- 144 s.

 

Abdullayeva Yusurə Əhəd qızı. Çıraq nefti və Şah-Dəniz kondensatının tərkibi, xassələri və səmərəli emal yolları [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.17.07. /AMEA akad. Y. H. Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu.-B., 2005.- 21 s.

 

Ağamalıyev Zaur Zabil oğlu. Cr, Co, Ni və Mn katalitik sistemlərin iştirakı ilə naften-parafin karbohidrogenlərinin oksidləşmə prosesinin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3303.01. Z. Z. Ağamalıyev; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2015.- 145, [19] s.

 

Ağazadə Yeganə Camal qızı. Konservasiya mayeləri və sürtküləri üçün təbii neft turşuları əsasında aşqarların sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. Y. C. Ağazadə ; AMEA, Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 168 s.

 

Alagözoğlu Mustafa Ali oğlu. Etilen sırası silisium-üzvi alfa-oksidlərin alınması, kimyəvi xassələrinin və tətbiqi sahələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. M. A. Alagözoğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2016.- 141 s.

 

Allahverdiyeva Məhin Habil qızı. 4-izopropenilfenol və simmetrik dihalogenalkanlar əsasında polifunksional birləşmələrin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /M. H. Allahverdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 140 s.

 

Aşurova Nərgiz Dursun qızı. Allil tipli xlorlu olefinlərin duru xlorid turşusunda hipoxlorlaşması [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. N. D. Aşurova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2013.- 152 s.

 

Babaşlı Aytən Əmirxan qızı. Teplovoz, sənaye və gəmi dizelləri üçün müxtəlif qrup sürtkü kompozisiyalarının yaradılması [Mətn]: tex.e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis. 2314.01. A. Ə. Babaşlı; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Babayev Sabir Sahib oğlu. 3-əvəzli tietanların sintezi və onların sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi [Mətn]: kimya . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /S. S. Babayev; , akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn- tu.-B., 2004.- 118 s.

 

Babayi Rəna Mirzəli qızı. Funksional əvəzli fenolların əsasında bəzi sulfid və disulfidlərin sintezi, onların yağlara aşqar kimi tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /R. M. Babayi; AMEA, Akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2007.- 167 s. , cədv., şək.

 

Bayramov Aysəf Aslan oğlu. Aşağı molekul kütləli meta-alkilfenolların alınma üsullarının tədqiqi və işlənməsi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. A. A. Bayramov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2013.- 138 s.

 

Bayramova Zərnişan Eldar qızı. Bəzi karbon və neft turşularının hidroksilli, azotlu birləşmələrlə reaksiyaları əsasında funksionaləvəzli məhsulların sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01; 2314.01. Z. E. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 142 s.

 

Bərzegar Zenuz Məhərrəm oğlu. Biratomlu doymuş alifatik spirtlərin (C2-C12, C14-C15) və akril turşusunun səthi-aktiv oksipropil törəmələrinin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /Z. M. Bərzegar; AMEA, Akad.- Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2005.- 150 s.

 

Bərzegar Zenuz Məhərrəm oğlu. Biratomlu doymuş alifatik spirtlərin (C2-C12, C14-C15) və akril turşusunun səthi-aktiv oksipropil törəmələrinin sintezi və xassələri: Kimya .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 02.00.13. /AMEA akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu.- B., 2005.- 22 səh.

 

Cavadova Mənsurə Nizam qızı. Avtomobil benzinlərinin istehsalı və realizasiyasının səmərəli yollarının tədqiqi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 05.17.07 ; 08.00.05. /M. N. Cavadova ; AMEA akad. Y. H. Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2011.- 170 s.

 

Cavadova Ofelya Nazim qızı. Propenil-, allilfenollar əsasında fenolsulfidlərin, onların aminometil törəmələrinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /O. N. Cavadova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 158 s.

 

Cəbrayılzadə Şəbnəm Zakir qızı. İ-40 mineral yağı distillatı əsasında sulfotörəmələrin sintezi və çoxfunksiyalı inhibitor-bakterisid xassələrinin tədqiqi kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /Ş. Z. Cəbrayılzadə ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2012.- 160 s.

 

Cəfərova Rəna Ələkbər qızı. Neft lüminoforlarında fotofiziki və fotokimyəvi proseslər [Mətn]: Kimya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 02.00.13; 02.00.04 / R. Ə. Cəfərova; AMEA, Y.H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İns-tu.-B., 2005.- 258 s. 

 

Cəfərova Rəna. Neft lüminoforlarında fotofiziki və fotokimyəvi proseslər [Mətn]: kimya . n. l. dər. a. üçün dis-nın avtoreferatı: 02.00.13; 02.00.04. /R. Cəfərova; AMEA, Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2005.- 48 s.

 Dadaşova Fərqanə Salam qızı. Naften turşularının kalsium duzları, dixloralkanlar əsasında diefirlərin və alifatik sırası diolların alınması [Mətn] : kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.13 /F. S. Dadaşova ; Azərb. Dövlət Elmi-Tədqiqat Olefin İn-tu.-B., 2009.- 151 s.

Düzdaban Xəyalə Rəşaid qızı. Təbii neft turşuları və yağ sırası turşuları əsasında qarışıq tip imidazolinlərin sintezi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 X. R. Düzdaban ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti, AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2016.- 152 s.

Əfəndiyeva Lalə Məhəmməd qızı. Beşnüvəli Co, Ni komplekslərinin iştirakı ilə sintetik neft turşularının alınması prosesinin işlənib hazırlanması kimya. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 ; 02.00.15 /L. M. Əfəndiyeva ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft - Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2012.- 150 s

Əhmədov Rəsul Yusif oğlu. Karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan, tərkibində fenol və tiokarbamid fraqmenti saxlayan tsiklik və alitsiklik sulfidlərin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /R. Y. Əhmədov ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Neft-Kimyası İn-tu.-B., 2009.- 144 s.

Əliyev İsgəndər Cavad oğlu. Neft daşları yatağı misalında dinamik yanaşma üsulu əsasında neft çıxarma prosesinin effektivliyinin artırılması: Texnika .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.15.12. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya İ.-B., 2002.- 19 s.

Əliyev Qoşqar İdris oğlu. Qliserin, propilen və etilen oksidləri əsasında deemulsasiya xassələrinə malik poliefirlərin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 02.00.13 /Q. İ. Əliyev; Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2006.- 131 s.

 

Əliyev Pərviz Əli oğlu. Tərkibində funksional qrup olan atsiklik sulfidlərin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.13. AMEA Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu.-B., 2002.- 24 s.

 

Əliyev Pərviz Əli oğlu. Tərkibində funksional qrup olan atsiklik sulfidlərin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.13. /P. Ə.Əliyev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2002.- 115 s.

 

Əliyeva Səyyarə Qulam qızı. Azərbaycan neftlərindən perspektiv reaktiv yanacaqlarının və hidravlik mayenin baza məhsulunun alınması [Mətn] : tex. e. d-ru al.dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.17.07 /S. Q. Əliyeva ; AMEA, akad. Y. H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2009.- 267 s.

 

Əlizadə Arzu Elbrus qızı. Naftalan neftinin spektral analitik tədqiqi və adsorbentlə aşağı temperaturlu təmizlənmə texnologiyasının işlənib hazırlanması [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2314.01. A. E.Əlizadə ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2016.- 140, [1] s.

 

Əmənullayeva Günel İsaq qızı. Yeni kationit və calanmış ion-maye tipli katalizatorların iştirakı ilə efirləşmə və transefirləşmə reaksiyalarının tədqiqi kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /G. İ. Əmənullayeva ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2012.- 176 s.

 

Əmirov Fariz Əli oğlu. Modifikasiya edilmiş funksional oliqomerlər və oliqomer-elastomer qarışıqları əsasında kompozisiyaların işlənməsi [Mətn]: tex. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 ; 3303.01. F. Ə. Əmirov; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 284 s.

 

Əsədova Şahnaz Nadir qızı. Müxtəlif modifikasiyalı nano-titan dioksid katalızatorlarının iştirakı ilə mürəkkəb efirlərin alınması və tətbiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2314.01. Ş. N. Əsədova ; AMEA, Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2017.- 159, [3] s.

 

Əzimov Elnur Vilayət oğlu. Bakı baza yağları əsasında müxtəlif təyinatlı dizel mühərrikləri üçün yeni sürtkü kompozisiyalarının yaradılması [Mətn] : tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 02.00.13. E. V. Əzimov ; AMEA, akad. A. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2011.- 173 s.

 

Əzimova Rəna Kamil qızı. Fosfat /seolit katalizatorlarının iştirakı ilə tsikloalkilfenolların alınması, onların bir sıra aminofenil törəmələrinin sintezi və tədqiqi kimya . üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.13. /R. K. Əzimova ; AMEA akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2009.- 186 s.   

 

Gərgəri Mir Kərim Bənihaşemi. Fenol və o-krezolla butadien-stirol sooliqomerinin modifikasiyası, alınan məhsulların qoruyucu örtük kimi tədqiqi [Mətn]: Kimya e.n.e.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 02.00.13. / M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Un-ti.-B., 1997.- 141 s.

 

Göyüşov Şahin Zahid oğlu. EP-300 qurğusunda əmələ gələn ağır fraksiyalardan istifadə etməklə azotlu törəmələrin sintezi və tədqiqi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 Ş. Z. Göyüşov ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.- B.,2014.123.

 

Hadıyeva Aynurə Əlisa qızı. Polipropilen+Dkl nanogil əsaslı kompozitlərin quruluşunun onların möhkəmlik və elektrofiziki xassələrinə təsiri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2222.01. A. Ə. Hadıyeva ; AMEA, H. B. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2015.- 153 s.

 

Hacıyeva Sevinc Yaşar qızı. C8-C18 nitrospirtlər əsasında sinergetik xassəli bakterisid inhibitorların yaradılması [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.14.01. S. Y. Hacıyeva ; AMEA, Akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft - Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2012.- 180 s.

 

Həsənov Elgün Kamil oğlu. Neft turşuları və azotlu üzvi birləşmələr əsasında konservasiya mayeləri və sürtgülərinin yaradılması [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02. 00. 13. /E. K. Həsənov; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2009.- 134 [2] s.

 

Həsənova Elnara İsmət qızı. Aromatik fraqmentli oliqomerlərin sintezi və tədqiqi kimya e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /E. İ. Həsənova ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2011.- 141 s.

 

Həsənova Gülşən Cabbar qızı. Neft turşularının müxtəlif bərk-turş katalizatorların üzərində dekarboksilləşdirilməsi ilə tsiklan karbohidogenlərinin alınması və tətbiq sahələrinin araşdırılması [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 G.C.Həsənova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2017.- 151 s.

 

Həsənxanova Nadirə Vaqif qızı. Pambıq yağı və onun müxtəlif neft fraksiyaları qarışığından aşağı molekullu olefinlərin alınması prosesinin tədqiqi [Mətn] : kimya e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2314.01 N. V. Həsənxanova ; AMEA, Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2017.- 185 s.

 

Hoseinzadeh Hasankhanlou Shahnaz Bahador qızı. 2-propenil-, 2-allilfenolların simmetrik dibromalkanlarla kondensləşmə reaksiyaları, reaksiya məhsulları əsasında korroziya inhibitorları, eləcə də sorbentlərin alınması və tədqiqi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2307.01 ; 2314.01. H.S. B. Hoseinzadeh ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 154. s.

 

Hüseynov Elnur Yusif oğlu. Neft tullantılarının sorbsiya, emal və utilizasiya proseslərinin tədqiqi [Mətn] : texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /E. Y. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. -B., 2008. -152 s.

 

Hüseynov Hüseyn Cəlil oğlu. Elektrofiziki proseslər əsasında elektroenergetikanın ekoloji məsələlərinin həlli üzrə effektiv üsullar texn. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.17.07 ; 01.04.13 /H. C. Hüseynov ; AMEA ; Akad.Y. H. Məmmədəliyev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 162 s.

 

Hüseynov İsmayıl Əvəz oğlu. Neftin ilkin emalı kompleksinin vakuum blokunun avtomatik idarəetmə sisteminin tədqiqi və işlənib hazırlanması [Mətn]: tex. e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.13.06. /İ. Ə. Hüseynov; Azərb.Dövlət Neft Akad.-B., 2008.- 150, [2] s.

 

Hüseynova İlhamə Sədran qızı. Təkrar emal proseslərinin benzin fraksiyalarının tərkib və xassələrinin öyrənilməsi və onların əsasında perspektiv keyfiyyətli benzin kompozisiyaların alınması [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 05.17.07 /İ. S. Hüseynova; B.,2009.- 206 s.

 

Hüseynova Mətanət Arif qızı. İzopropil spirti istehsalı tullantılarının səmərəli istifadəsi texnologiyasının tədqiqi və işlənməsi [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru a. e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.13. M. A. Hüseynova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2011.- 20 s.

 

Xamiyev Mətləb Cahangir oğlu. Calanmış ion maye liqandlı Zr-əsaslı katalitik sistemlərin iştirakında etilendən yüksək olefinlərin və yağların alınması [Mətn] : kimya e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 M. C. Xamiyev ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2017.- 171 s.

 

Xələfova İradə Arif qızı. Maqnit sahəsinin təsiri ilə vakuum qazoylunun və onun mazut ilə qarışığı əsasında katalitik krekinq prosesinin intensivləşdirilməsi [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3321.01. İ. A. Xələfova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2014.- 23 s.

 

Xəlilova Mahirə İdayət qızı. Yerli kalsit tərkibli süxurların hidrofoblaşma xüsusiyyətlərinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3303.01. M. İ. Xəlilova ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 25 s.

 

Xəlilova Mahirə İdayət qızı. Yerli kalsit tərkibli süxurların hidrofoblaşma xüsusiyyətlərinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3303.01. M. İ. Xəlilova; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 149, [5] s.

 

Xəlilova Sevil Rahil qızı. Bitki mənşəli turşuların katalitik dekarboksilləşməsi ilə C17 alkan və olefinlərin alınması prosesinin tədqiqi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 S. R. Xəlilova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2016.- 150 s.

 

İbrahimov Xıdır Mənsum oğlu. Qazlift quyularında qaz-maye qarışığının hərəkətinin tənzimlənməsi əsasında qaldırıcının faydalı iş əmsalının artırılması: Texnika .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.15.06. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. "Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu.-B., 2002.- 26 s.

 

İbrahimov Rasim Hüseyn oğlu. Bakı neftlərinin qarışığından alınan vakuum qazoylunun yüngül hidrokrekinqi prosesini aparmaqla ekoloji təmiz dizel yanacağı və katalitik krekinq üçün yüksək keyfiyyətli xammalın alınması [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3321.01 R. H. İbrahimov ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2013.- 22 s.

 

İbrahimova Təhminə Əliyəddin qızı. Stirolun (met) akril turşusunun qlisidil-butoksimetil-, və metilnorbornil-efirləri ilə "canlı" radikal mexanizmində birgə-polimerləşməsinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 ; 2304.01. T. Ə. İbrahimova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2015.- 167, [4] s.

 

Kərimov Hikmət Məhəmməd oğlu. Azərbaycan yanar şistlərinin tədqiqi və kompleks emal texnologiyasının işlənməsi texn. e. d-ru al. dər. a. üçün dis. : 05.17.07. /H. M. Kərimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2009.- 319 s.

 

Kərimova Zeynəb Kərim qızı. Çəhrayı İzabella (Vitis Labrusca L.) üzümünün sənaye tullantılarından müalicəvi-kosmetoloji məlhəmin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması [Mətn]: əczaçılıq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3400.01. Z. K. Kərimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 150 s.

 

Kəsəmənli Xəyalə Hamlet qızı. Təbii neft və bitki mənşəli yağ turşularının imidazolinlərinin sintezi və dizel yanacağına aşqar kimi tətbiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2314.01. X. H. Kəsəmənli ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2016.- 176 s.

 

Qasımova Gülnar Fazil qızı. Ağır piroliz qatranı əsasında elektrod koksunun alınması prosesinin tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3321.01 G. F. Qasımova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B.,2015.- 155 s.

 

Qasımova Könül Mürvət qızı. Nanoölçülü maqnit təbiətli karbonəsaslı AI tərkibli katalizatorun pirokondensatın polimerləşməsində tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. K. M. Qasımova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Qasımova Zülfiyyə Bəxtiyar qızı.Çoxhəlqəli fərdi naften karbohidrogenlərinin və törəmələrinin sintezi, yanacaq komponenti və bioloji aktiv maddə kimi tədqiqi kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 02.00.13 ; 05.17.07 /Z. B. Qasımova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft - Kimya Prosesləri İn-tu.- B.,2012.-175 s.

 

Qədimova Humaya Əli qızı. Malein anhidridinin allil və vinil monomerlərilə birgə polimerlərinin sintezi və onlar əsasında sorbentlərin alınması [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. H. Ə. Qədimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 151 s.

 

Qədirli Vüsalə Seyidəzim qızı. Norbornandiolların və oksiturşuların diefirlərinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. V. S. Qədirli ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2015.- 161 s.  

 

Qəribov Emin Nazir oğlu. Tsiklik tiokarbamidlərin sintezi və onların antioksidləşdirici xassəsi [Mətn] : kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /E. N. Qəribov ; AMEA akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2009.- 135 s.

 

Quliyev Anar Adəm oğlu. Təbii neft turşuları və akrilnitril əsasında imidazolinlərin üzvi komplekslərinin sintezi, inhibitor-bakterisid xassələrinin tədqiqi [Mətn] :kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 A. A. Quliyev ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2016.- 175 s.

 

Quliyeva Elnara Mürvət qızı. Avro-5-in tələblərinə cavab verən dizel yanacaqları üçün aşqarların sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 33.21.01 E. M. Quliyeva ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu. -B., 2017. -169 s.

 

Quliyeva Gültəkin Məhərrəm qızı. Suraxanı yatağı neftlərinin fiziki-kimyəvi xassələri və bioloji aktivliyinin tədqiqi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /G. M. Quliyeva ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2012.- 152 s.

 

Quliyeva Sevinc Nizami qızı. Piroliz qazının izobutan-izobutilen fraksiyasından təmiz izobutanın, izobutilenin və benzolun alınması proseslərinin modelləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3303.01. S. N. Quliyeva ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2017.- 22, [1] s.

 

Qurbanov Zəfər Qəzənfər oğlu. Çoxmərhələli neft emalı texnoloji proseslərin optimal idarəetmə alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.06. /Z.Q.Qurbanov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2007.- 117 s. + [8] s.

 

Qurbanov Zəfər Qəzənfər oğlu. Çoxmərhələli neft emalı texnoloji proseslərin optimal idarəetmə alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn]: Texnika e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.13.06. /AMEA Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika inistitutu.- B., 2007.- 22 s.

 

Loğmanova Sevinc Bala Ağa qızı. Yağ fraksiyalarının katalitik çevrilməsi ilə yüksək özlülük indeksli baza yağlarının alınması texn. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün dis. : 05.17.07. /S. B. A. Loğmanova ; AMEA, Akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2011.- 167 s.

 

  Mahmudova Elnarə Qurban qızı. Tri-və tetratsiklik doymuş və doymamış diefirlərin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 E. Q. Mahmudova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu. B., 2016.- 152 s.

 

Mehdiyeva Samirə Tofiq qızı. C6-C10-alkilmetakrilatlar, α-olefinlər və mürəkkəb allil efirləri əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. S. T. Mehdiyeva ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad.Aşqarlar Kimyası İn-tu., Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2015.- 147 s.

 

Məcidov Emin Abdulməcid oğlu. Fenolun pirolizin maye məhsullarının stirol fraksiyası ilə katalitik alkilləşməsindən alınmış alkilfenolların azot, fosfor tərkibli törəmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 2314.01. E. A. Məcidov ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2016.- 22 s.

 

Məcidov Emin Abdulməcid oğlu. Fenolun pirolizin maye məhsullarının stirol fraksiyası ilə katalitik alkilləşməsindən alınmış alkilfenolların azot, fosfor tərkibli törəmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2314.01 E. A. Məcidov ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2015.- 156 s.

 

Məlikov Ağahüseyn Xəlilağa oğlu. Tərkibində metal (Ca) və bəzi neteroatom saxlayan yanacaq aşqarlarının alınması və tədqiqi [Mətn] : tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. A. X. Məlikov ; AMEA, akad. Ə.M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2012.- 134 s.

 

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Günəş enerjisindən istifadə etməklə xam neftin emala hazirlanması üçün energetik qurğunun işlənməsi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 05.14 .04. /F. F. Məmmədov.- B., 2007. -157 s.

 

Məmmədov İsa Seyfulla oğlu. Modifikasiya edilmiş polimer qarışıqları əsasında kompozisiyaların neft-qaz mədən şəraitində korroziyadan qoruyuculuq xassələrinin tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. İ. S. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 145, [12] s.

 

 Məmmədov Novruz Əli oğlu. Benzin və kerosin-piroliz xammalının a-olefinlərlə alkilləşdirmə yolu ilə dearomatikləşdirilməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər .a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /N.Ə. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat "Olefin" İn-tu.-B., 2004.- 145 s.

 

Məmmədov Rauf Bəhlul oğlu. Yağ fraksiyalarının ion-maye əsaslı ekstragentlə təmizlənməsi prosesinin texnologiyası texn. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.17.07. /R. B. Məmmədov ; AMEA , Akademik Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2011.- 170 s.

 

Məmmədova Əfsanə Elman qızı. Qlisirrizin turşusu əsasında bəzi müalicəvi-kosmetoloji vasitələrin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması və keyfiyyət normalarının təyini [Mətn]: əczaçılıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis: 3400.01. Ə. E. Məmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 134, [63] s.   

 

Məmmədova Günel Fizuli qızı. Poliaminlər əsasında neftdə və suda həll olan törəmələrin sintezi və inhibitor xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /G. F. Məmmədova; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2009. - 165 s. 

 

Məmmədova Nurşərəf Səliman qızı. Qaz kondensatından adsorbsiya- izomerləşmə prosesinin tətbiqi ilə yüksək oktanlı benzinin alınması [Mətn]: texn. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.17.07. /N. S. Məmmədova; Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə İn-tu.-B, 2008.- 136 s.

 

Məmmədova Sevgili İsmayıl qızı. N-əvəzolunmuş sulfamidlərin sintezi və istismar xassələrinin öyrənilməsi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. S. İ. Məmmədova ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2013.- 150 s.

 

Məmmədova Yeganə Vaqif qızı. b-hidroksi-5-metilasetofenon əsasında funksional əvəzli birləşmələrin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.2306.01; 2314.01 Y. V. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 141 s.

 

Mirzəcanov Zamiq Bəxtiyar oğlu. Mədən məlumatlarının spektral analiz vasitəsilə təhlili [Mətn]: tex. .n.l.dər.. üçün təq. ed. dis. işinin avtoreferatı: 05.15.12. Z. B. Mirzəcanov; Azərb. Döv. Neft Akademiyası.-B., 2002.- 30 s.

 

Mirzəyev Ramiz. Hidrozolyasiya membranlarının hazırlanmatexnikasının işlənməsi ixtisası [Mətn]: texniki e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.17.07. /R. Mirzəyev; Azərb.Dövlət Neft Akad.-B., 2002.- 119 s.

 

Mirzəyev Ramiz Şəmşəd oğlu. Neft emalı qalıqlarının səmərəli istifadə üsullarının tədqiqi və sənayedə tətbiqinin işlənməsi [Mətn]: texnika e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.17.07. /R. Ş. Mirzəyev; Azərb. Dövlət Neft Akad. B., 2005.- 312 s.

 

Mirzəyev Ramiz Şəmşəd oğlu. Neft emalı qalıqlarının səmərəli istifadə üsullarının tədqiqi və sənayedə tətbiqinin işlənməsi [Mətn]: Texnika e.d.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.17.07. /AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya İnstitutu.- B , 2006 .- 46 s.

 

Muradov Mahal Mayıl oğlu. Zəif xlorid turşusu iştirakında propilenxloridrinin alınma prosesi: Texnika e. n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 02.00.13. AMEA, Y.H.Məmmədəliyev adına Qırmızı Əmək bayrağı Ordenli Neft Kimya Prosesləri institutu.-B., 2001.- 22 s.

 

Muradov Mahal Mayıl oğlu. Zəif xlorid turşusu iştirakında propilenxloridrinin alınma prosesi [Mətn]: texnika e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /M. M. Muradov; Sumqayyıt Dövlət Un-ti.-Sumqayyıt., 2001.- 153 s.

 

 Mustafayev İdris Ağa oğlu. Yağ istehsalı profilli neftin ilkin e'malı kompleksinin atmosfer blokunun idarə edilməsi alqoritmlərinin işlənilməsi [Mətn]: texnika .n..dər..üçün təq.ol. dis.: 05.13.07. /İ. A. Mustafayev; zərbaycan Dövlət Neft kademiyası.-B., 2001.- 178 s.

 

Mustafayev İdris Ağa oğlu. Yağ istehsalı profilli neftin ilkin e'malı kompleksinin atmosfer blokunun idarə edilməsi alqoritmlərinin işlənilməsi [Mətn]: texn. .n.l. dər..üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 05.13.07. AzEA, akd. Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2001.- 22 s.

 

Nağıyev Həsən Əli oğlu. Üçölçülü qeyri-xətti dinamik sistemlərin ədədi üsullarla keyfiyyət təhlili və idarəetmə proseslərinin vizuallaşdırılması (neftin krekinqi prosesi nümunəsində) [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 1203.01. H. Ə. Nağıyev; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 119 s.

 

Nəzərov İqrar Qeyrət oğlu. Katalitik krekinqin yüngül qazyolu əsasında deemulqatorların və inhibitor-bakterisidlərin yaradılması və tətbiqi [Mətn]: texn. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.13. AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2002.- 26 s.

 

Nəzərov İqrar Qeyrət oğlu. Katalitik krekinqin yüngül qazyolu əsasında deemulqatorların və inhibitor-bakterisidlərin yaradılması və tətbiqi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /İ. Q. Nəzərov; AMEA, Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2002.- 145 s.

 

Nəzərov Rövşən Hafiz oğlu. Funksiyalaşdırılmış heksen-1 oliqomerlərinin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. R. H. Nəzərov ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2013.- 137 s.

 

Nəzərova Müşkünaz Kiçmirzə qızı. Ferrit və mordenit katalizatorlarından istifadə etməklə naftolların metanolla alkilləşməsindən metilnaftolların alınması [Mətn] : kimya. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02. 00. 13. /M. K. Nəzərova ; AMEA, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2010.- 137 s.

 

Nurullayev Vəli Xanağa oğlu. Azərbaycanın azparafinli neft distillatlarından perspektiv tələblərə uyğun motor yanacaqlarının alınması [Mətn]: texn. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 05.17.07. V. X. Nurullayev; AMEA akad. Y.H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2002.- 23 s.
 

Nurullayev Vəli Xanağa oğlu. Azərbaycanın azparafinli neft distillatlarından perspektiv tələblərə uyğun motor yanacaqlarının alınması [Mətn]: texn. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 05.17.07. /V. X. Nurullayev; AMEA akad. Y.H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2002.- 117 s.

 

Pirəliyev Arif Gülməmməd oğlu. Norbornil tərkibli yeni monomerlər: vinil, allil və akril turşuları efirlərinin sintezi və xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.13. /A. G. Pirəliyev; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2008.- 150 s.

 

Rəhimov Rəvan Abdullətif oğlu. Çoxatomlu spirtlər və propilen oksidi əsasında benzinin buxarlanmasını ləngidən reagentlərin alınması və tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /R. A. Rəhimov; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2007.- 187 s.

 

Rəhimov Rəvan Abdullətif oğlu. Təbii triqliseridlər, (Alkanol) aminlər və (C3) epoksidlər əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 R. A. Rəhimov ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2016.- 370 s.

 

Rəhimova Adilə Əli Əşrəf qızı. Polistirol və polietilen əsasında elektrik keçirici polimer kompozisiyalarının alınması və tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq.ol. dis.: 02.00.06. /A. Ə. Rəhimova; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2004.- 112 s.

 

Rəhimova Aysel Ruflan qızı. Sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayeləri biozədələnmədən mühafizə etmək üçün tərkibində N-, O- saxlayan effektiv biosid aşqarların sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2314.01 A. R. Rəhimova; Milli Elmlər Akademiyası, akad. Ə. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2016.- 132, [2] s.

 

Rüstəmov Səxavət Təbriz oğlu. Aminometilləşmiş fəza çətinlikli tsikloalkilfenolların sintezi və xassələrinin tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2314.01. S. T. Rüstəmov ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2014.- 156 s.

 

Salamova Nərgiz Valeh qızı. Təbii karbon turşuları, propilen oksidi və etanolaminlər əsasında yeni səthi- aktiv maddələrin sintezi və xassələri [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 /N. V. Salamova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2010.- 197 s.

 

Seyidova Xəyalə Heydər qızı. C6-C12 ali olefinlərin ion maye sistemlərində oliqomerləşməsi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 ; 2316.01 X. H. Seyidova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2016. 176 s.

 

Səmədov Muxtar Məmməd oğlu. İntensivləşdirici əlavələrin iştirakı ilə təbii fosfatların sulfat turşusunda parçalanmasından superfosfat istehsalının nəzəri və texnoloji əsasları [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3303.01. M. M. Səmədov ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2015.- 46, [1] s.   

 

Sultanov Elşən Feyruz oğlu. Katalitik krekinqin qazoylları və C16-C18 fraksiyalı olefinlər əsasında tərkibində N- və S- olan inhibitor-bakterisidlərin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /E. F. Sultanov; AMEA akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2008.- 143 s.

 

Şəfiyev Vüsal Məmmədəli oğlu. Poliaminlərin amidlərinin və tsiklik birləşmələrinin sintezi və inhibitor-bakteridis xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. al. üçün təq. ed. dis /V. M. Şəfiyev; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2009.- 137 s.

 

Şimşadi Rəsul Şabanəli oğlu.Kompleksəmələgətirən təbii və sintetik polimer sorbentlərlə civə və kadmium ionlarının sorbsiyası kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06 /R.Ş.Şimşadi ; AMEA, Akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 128 s.

 

Talışova Natəvan Əziz qızı. Heksen-1 əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. N. Ə.Talışova; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2014.- 147 s.

 

Vəxşuri Əmir Reza Mir Mənsur oğlu. Yeni bifunksional titan fenolyat tipli katalitik sistemlərin iştirakında stabilləşmiş polietilen (NANO) kompozitlərinin və faza keçid materiallarının alınması və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01 ; 2314.01. Ə. R. Vəxşuri ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimiya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 193 s.

 

Vəliyev Xəyyam Rəhim oğlu. Təbii neft turşuları və yağ turşularının etilenqlikol və propilenqlikol ilə müxtəlif törəmələri əsasında dizel yanacağı komponentlərinin alınması [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 02.00.13. X. R. Vəliyev ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft - Kimya Prosesləri İn-tu.-B.,- 2012.- 181 s.

 

Yusifov Rauf Əli Yusif oğlu. Laya və quyudibinə təsir əhatəsinin genişləndirməklə neft veriminin rtırılması [Mətn]: Texnika .n. .dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın işinin avtoreferatı: 05.15.12. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2002.- 25 s.

 

Zərbəliyeva İlhamə Ağalar qızı. Ali birəsaslı alifatik karbon turşularının yeni oksipropilatlarının və onların modifikatlarının alınması və xassələri [Mətn]: kimya e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /İ. A. Zərbəliyeva; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2007.- 241, [6] s., cədv., şək.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved