İnşaat. Arġitektura və inşaat teġnikası

Arġitekturanın tariġi

 

 

Xudaverdi Cəfəri Qulamrza oğlu. Təbriz şəhərinin şəhərsalma inkişafının memarlıq estetik problemləri memarlıq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 18.00.01 /C.Q.Xudaverdi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2012.- 215 s.

 

Bəkirova Təranə Şaiq qızı. Memarliq mühitinin inkişaf təkamülü [Mətn]: memarlıq e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 18.00.01 / T. Ş. Bəkirova; Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universiteti.- B., 2003.- 254 s.

 

Əliyev Qabil Əli oğlu. Əcəmi Naxcıvaninin yaradıcılığında harmoniya və mütənasiblik problemləri [Mətn]: Memarlıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 18.00.01. /Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti.- B., 1996.- 31 s., ill.

 

Qasımov Akif Təmraz oğlu. XX əsr Azərbaycan memarlığının inkişafı [Mətn]: memarlıq e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 18.00.01. /A. T. Qasımov; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2005.- 694 s.

 

Qasımov Akif. ĠĠ əsr Azərbaycan memarlığının inkişafı [Mətn]: memarlıq d-ru àl. dər. à. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 18.00.01. /A. Qasımov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2005.- 35 s.

 

Qiyasi Cəfər Əli oğlu. Memar Xacə Əlişah Təbrizi (Dövrü və yaradıcılığı) [Mətn]: elmi məruzə şəklində memarlıq d-ru e. dər. a. üçün dis-ya: 18.00.01. /Àzərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.-B., 1997.- 78 s.

 

Məmmədova Ofelya İdris qızı. Ənənəvi müsəlman memarlığında həndəsi quruluş qanunauyğunluqları [Mətn]: memarlıq n. àl. dər. à. üçün təq. ed. dis.: 18.00.01. /O. İ. Məmmədova; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti- B., 2005.- 210, [1] s., şək.

 

Məmmədova Ofelya İdris qızı. Ənənəvi müsəlman memarlığında həndəsi quruluş qanunauyğunluqları [Mətn]: Memarlıq n.à.dər.à.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 18.00.01. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2005.- 21 s.

 

Nəcəfova Məlahət Tapdıq qızı. Azərbaycanın böyük şəhərlərinin yaşayış tikintisinin memarlıq-planlaşma inkişafı (1920-90-cı illər) [Mətn] : memarlıq üzrə fəl. dok. e. dər. à. üçün təq. ed. dis.: 18.00.01 /M. T. Nəcəfova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 130 s. 

 

Xeiri Əli Məcid oğlu. XI-XVII əsrlər Qəzvin vilayətinin türbələri [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6401.01. Ə. M. Xeiri; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 241 s.

 

Sərvəri Mehrabad Mina Səməd qızı. Təbriz şəhərinin orta əsr hamamları [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6401.01. M. S. Sərvəri Mehrabad ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 132, [91] s.

 

Şəhri Kavos Məhəmmədcavad oğlu. İran İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan vilayətinin memarlıq və şəhərsalma irsi (Qədimdən Qacar dövrünə qədər) [Mətn] : fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6401.01 K. M. Şəhri ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2014.- 223 s

 

Şərifova Aytən Kamandar qızı. Orta əsr Azərbaycan memarlığında stalaktitlər və onların müasir tətbiq imkanları memarlıq üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 18.00.01 /A. K. Şərifova ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2011.- 112 s.

National Library of Azerbaijan İ All Rights Reserved