000000000000000000000000000000000000

 

İnşaat

İnşaatın nəzəri əsasları

Ağamalıyeva Yeganə Çərkəz qızı Azərbaycan şəhərlərində tarixi abidələrin qorunma problmləri (Naxçıvan, Gəncə, Şəki, Ordubad və Şuşa şəhərlərinin timsalında) [Mətn]: memarlıq n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 18.00.01 /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B., 2005.- 229 s.

 

Ağamalıyeva Yeganə Çərkəz qızı. Azərbaycan şəhərlərində tarixi abidələrin qorunma problmləri (Naxçıvan, Gəncə, Şəki, Ordubad və Şuşa şəhərlərinin timsalında): Memarlıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 18.00.01 /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Aslanov Lətif Firudin oğlu. Qeyri-xətti elastik fırlanma qabıqlarının ixtiyari yüklənmədə hesablanması [Mətn]: texnika e. n. a.dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.17. /L. F. Aslanov; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B., 2006.- 177 s., [3] s., ill.

 

Aslanov Lətif Firudin oğlu. Qeyri-xətti elastik fırlanma qabıqlarının ixtiyari yüklənmədə hesablanması [Mətn]: Texnika e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.23.17. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2006.- 20 s.

 

Babayev Cavad Novruz oğlu. Çoxrabitəli dairəvi quraşıq lövhələrin qeyri-müntəzəm yayılmış kontur yüklərin təsirini nəzərə alaraq gərginlik vəziyyətinin tədqiqi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.23.17. /C. N. Babayev .B., 2000. -36 s.

 

Dadaşov Elxan Rəsul oğlu. Dəyişən qalınlıqlı lövhələrin dağılması [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 05.23.17. /E. R. Dadaşov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2006.- 181 s.

 

Dadaşov Elxan Rəsul oğlu. Dəyişən qalınlıqlı lövhələrin dağılması [Mətn]: Texnika e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı:05.23.17. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2006.- 20 s.

 

Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu. İnşaat fizikasının memarlıqda tətbiqinin əsasları [Mətn]: elmi məruzə şəklində memarlıq d-ru e. dər. al. üçün dis.: 18.00.02. /R. H. Əbdülrəhimov; zərb. İnşaat Müh. Un-ti.-B., 1996.- 100 s.

 

Əkbərli Əhməd Mehdi oğlu. Təsadüfi əyrilikli yatıq qabıqların tədqiqi [Mətn]: texniki e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.23.17 /Ə. M. Əkbərli; Azərb. İnşaat Mühəndisləri İn-tu.-B., 1997.- 106 s.

 

Əliyev Əsəd Mehralı oğlu. Boyuna istiqamətdə çubuqlarla möhkəmləndirilmiş içərisində mühit olan silindrik qabığın rəqsləri[Mətn]: texnika e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.23.17. /Ə. M. Əliyev; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B., 2006.- 140 s.

 

Hacıyev Muxtar Əhməd oğlu. Mərkəzdən xaric sıxılmış boru-beton elementlərin yükgötürmə qabiliyyətinin tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.23.17. /M. Ə. Hacıyev; Azərb. İnşaat Mühəndisləri Un-ti.-B., 1998.- 128 s.

 

Həsənov Fazil Qurban oğlu. Konstruksiya materiallarının fiziki xassələrini nəzərə almaqla neftqazmədən qurğularının gərginlikli deformasiya halının tədqiqi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 05.23.17 /F. Q. Həsənov; "NEFTQAZELMİTƏDQİQATLAYİHƏ" in-tu.-B., 2011.- 172 s.

 

Hüseynov Səfər Əhli oğlu. İkilaylı qeyri-bircins lövhələrin həndəsi qeyri- xəttiliyi nəzərə almaqla dayanıqlığı və rəqsləri [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.23.17 /S. Ə. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 130 s.

 

İsgəndərov Ramil Ələmxan oğlu. Əyilmədə lövhələrin dağılma mexanikasının periodik məsələləri [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3305.02. R. Ə. İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 132 s.

 

Qaraisayev Sənan Nizami oğlu. Üçlaylı qeyri-bircins ortotrop lövhələrin elastiki əsas üzərində dayanıqlığı və rəqsləri [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.02. S. N. Qaraisayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2013.- 131 s.

 

Mədinəyev İlqar Möylə oğlu. Fiziki qeyri-xətti materialdan hazırlanmış dairəvi və həlqəvi lövhələrin dinamiki yükə hesablanması [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 05.23.17. İ. M.Mədinəyev; Azərb. Me'marlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2001.- 22 s.

 

Məmmədova Ofelya İdris qızı. Ənənəvi müsəlman memarlığında həndəsi quruluş qanunauyğunluqları [Mətn]: memarlıq n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 18.00.01. /O. İ. Məmmədova; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti- B., 2005.- 210, [1] s., şək.

 

Mərdani İsfəndiyar. Fiziki qeyri-xətli materialdan hazırlanmış prizmatik tirlərin hərəkət edən yükə hesablanması [Mətn]: texniki e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 05.23.17 /İ. Mərdani; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti.-B., 1997.- 109 s.

 

Musayev Ceyhun Elxan oğlu. Armirləşdirilmiş, en kəsiyi çoxrabitəli oblastdan ibarət prizmatik brusların burulması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.23.17 /C. E. Musayev; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2005.- 147, [27] s., sxem.

 

Musayev Ceyhun Elxan oğlu. Armirləşdirilmiş, en kəsiyi çoxrabitəli oblastdan ibarət prizmatik brusların burulması: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.23.17 /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2005.- 30 səh.

 

Novruzov Məqsəd Fətulla oğlu. Yatıq qabıqların kontur qabırğalarında sərtlik göstəricilərin təsadüfidəyişməsi nəticəsində onlarda yaranan gərginlikli-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi [Mətn]: texniki e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.17. /M.F. Novruzov; Azərb. İnşaat Mühəndisləri Un-ti.-B., 1998.- 138 s.

 

Rüstəmov Tofiq Abdulla oğlu. Məsaməli çubuqlarda əyilmə zamanı zədələrin paylanmasının tədqiqi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.23.17. /T. A. Rüstəmov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2007.- 145 s.

 

Salehzadə Üzeyir. Elastik-plastik konstruksiya elementlərinin dayanıqlığı və rəqsləri məsələləri [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.23.17. /F. Q. İsayev; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2008.- 125 s.

 

Səadəti Xəmsə Mehdi Səməd oğlu. Qacarlar dövrü interyer memarlığı (evlər, saraylar və məscidlər) [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6401.01. M. S. Səadəti Xəmsə ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2014.- 129 s., 12 s.

 

Tağıyeva Nərgiz İbrahim qızı. Lövhə və örtüklər nəzəriyyəsinin sərhəd məsələlərinin dekompozisiya üsulu ilə həlli [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.17. /N. İ. Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.-Gəncə., 2006.- 135 s.

 

Tağıyeva Saidə Abduləli qızı. Qeyri bircins çubuqların dinamiki dayanıqlıq məsələləri [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3305.02 S. A. Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 165 s.

 

Yusifov Maarif Zabit oğlu. Zədələnmə prosesi nəzərə alınmaqla konstruksiya elementlərinin dayanıqlığı [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.02. M. Z. Yusifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 134, [1] s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved