İnşaat

İnşaat materialları və məhsulları

 

Camalov Cəsarət Ələddin oğlu. Kompleks üsullar vasitəsilə monolit betonun inşaat-texniki xassələrinin yaxşılaşdırılmasının tədqiqi [Mətn]: texnika e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 05.23.05. /C. Ə. Camalov. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti- B., 2005. -161 s.

 

Camalov Cəsarət Ələddin oğlu. Kompleks üsullar vasitəsilə monolit betonun inşaat-texniki xassələrinin yaxşılaşdırılmasının tədqiqi: Texnika .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis. işinin avtoreferatı: 05.23.05. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Əhmədova Aytən Hamlet qızı. İnşaat materiallarında radiasiya riskinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-ya işi : 3358.01. A. H. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 130 s.

 

Haqverdiyeva Tahirə Axi qızı. Qələvi-mineral yapışdırıcıların və betonların bərkimə və strukturəmələgəlmə proseslərinin xüsusiyyətləri texnika e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. /T. A. Haqverdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2012.- 380 s.

 

Haqverdiyeva Tahirə Axi qızı. Qələvi-mineral kompozisiyalı effektli istilik-izolyasiya materialları texnologiyasının tədqiqi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.23.05. /T. A. Haqverdiyeva; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2004.- 202 s.

 

Qafqazlı Məmməd Ələkbər oğlu. Modifikasiya olunmuş gil-dolomit qarışığı əsasında keramik material tərkibinin işlənməsi və xassələrinin tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.07. M. Ə. Qafqazlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 151, [6] s.

 

Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu. Modifikatorların tərkibinin və xassələrinin nizamlanması ilə sement sistemlərinin quruluş əmələgətirməsinin idarə edilməsi [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.07. A. A. Quvalov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 424 s.

 

Şahmarov Vasif Ümüdəli oğlu. Yerli xammal əsasında müxtəlif təyinatlı quru inşaat qarışıqlarının alınması və tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.07. V. Ü. Şahmarov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2013.- 166, [5] s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved