İnşaat

İnşaat knstruksiyaları

 

Ağayev Elçin Nuhəli oğlu. Dayanıqlıq şərtlərini nəzərə almaqla kranaltı tirlərin optimallaşdırılması [Mətn]: texnika . n. . dər. . üçün dis.: 05.23.01. /E. N. Ağayev; Azərb. İnşaat Mühəndisləri Un-ti. -B., 1998. -135 s.

 

Cabbarov Mahir Əmiraslan oğlu. Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması [Mətn] : texn. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.26.02. M. Ə. Cabbarov ; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2012.- 154 s.

 

Davud Pur Əli oğlu. Yatıq qabıqların həndəsi qeyri-xətti nəzəriyyə ilə dinamika məsələlərinin tədqiqi[]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 33.05.03. P. Ə. Davud ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 151 s.

 

Eminov Yamən Məhəmməd oğlu. Konstruktiv qeyri-bircins ortotrop yatıq dəmir-beton qabıqların kontur konstruksiyası ilə qovuşma məsələsinin tədqiqi [Mətn]: Texniki .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.23.01. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2001.- 24 s.

 

Eminov Yamən Məhəmməd oğlu. Konstruktiv qeyri-bircins ortotrop yatıq dəmir-beton qabıqların kontur konstruksiyası ilə qovuşma məsələsinin tədqiqi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.23.01. /Y. M. Eminov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2001.- 171 s.

 

 Əlireza Nobahari. Hiperbolik paraboloid (Hipar) formalı yatıq dəmir-beton qabıqlarının statika və dinamika məsələlərinin qeyri-xətti nəzəriyyə ilə tədqiqi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.23.01. /N.Əlireza; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İnstitutu.-B., 1999.- 180 s.

 

 Əyyubov İsa Camal oğlu. Zəlzələyə davamlı dəmir-beton binaların daş dolduruculu karkas gözlərinin möhkəmlik və deformativliyinin araşdırılması []: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.03. İ. C.Əyyubov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 157, [2] s.

 

Həsənova Mehriban Ağa qızı. Korroziya aşınmasına məruz qalmış boyuna qeyri-bircins çubuğun gərginlik-deformasiya halının tədqiqi [Mətn] : texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.23.17 /M. A. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə., 2008.- 145 s.

 

Kərimov Elşad Şahmar oğlu. Dəmirbeton sütunların yükgötürmə qabiliyyətinin tədqiqi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.01. /E. Ş. Kərimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti .-B., 2008.- 138 s.

 

 Kohənsəl Qədimvənd Yaqub. Qabaqcadan gərginləşdirilmiş iki kəmərli asma sistemlərin möhkəmliyi və optimallaşdırma məsələləri [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.01. /Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İn-u.-B., 1999.- 149 s.

 

 Qəhrəmanov Səbuhi. Qruntda yerləşən konstruksiyaların  kooroziyalanmış elementlərinin rəqsləri [Mətn]: tex. . n. l.     dər.    . üçün təq. ed. dis.: 05.23.17.  /A. D. Zamanov; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2008.- 143 s.

 

Məcidpurxoi Əli Məcid oğlu. İstinad divarlarında çox aşırımlı silindrik qabıqların tətbiqi və onların tədqiqi texnika e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed.dis. : 05.23.01 /Ə. M. Məcidpurxoi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2012.- 265 s.

 

Məmmədli Rövşən Ələm oğlu. Müxtəlif həndəsi formalı sonlu qalınlıqlı sıxılan qrunt təbəqəsində çevik özül tirlərinin deformasiyaya hesablama metodikaları [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.23.02. /R. Ə. Məmmədli; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2008.- 132, [1] s.

 

Mirheydərov Asif Əziz oğlu. Xəzər dənizi akvatoriyasında damba qurğularının müxtəlif xarici təsirləri nəzərə almaqla möhkəmliyinin və dayanıqlığının tədqiqi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.23.01. /A. Ə.Mirheydərov; "Dənizneftqazlayihə" Dövlət Elmi - Tədqiqat və Layihə İn-tu.- B., 2005.- 129 s.

 

Mirheydərov Asif Əziz oğlu. Xəzər dənizi akvatoriyasında damba qurğularının müxtəlif xarici təsirləri nəzərə almaqla möhkəmliyinin və dayanıqlığının tədqiqi [Mətn]: Texnika .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.23.01. /"Dənizneftqazlayihə" Dövlət Elmi - Tədqiqat və Layihə İnstitutu.-B., 2005.- 22 s. 

 

Musayev Məhəmməd Musa oğlu. Konturu müstəvi olan yatıq dəmirbeton qabıqların çoxmərtəbəli binalarda tətbiqi və onların zəlzələyə davamlığının tədqiqi []: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3305.03 M. M. Musayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 120 s.

 

Mürsəlov Aqil Əli oğlu. Qrunt mühitində işləyən sabit və dəyişən sərtlikli dərin salınan çevik dayaqların statiki və dinamiki məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.02 /A.Ə.Mürsəlov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2005.- 211 s.

 

Mürsəlov Aqil Əli oğlu. Qrunt mühitində işləyən sabit və dəyişən sərtlikli dərin salınan çevik dayaqların statiki və dinamiki məsələlərinin tədqiqi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.23.02 /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Nobəxt Bəxtiyari. İstehsalat binalarının istismar yükü altında olan polad konstruksiyaların gücləndirilməsi []: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3305.03. B. Nobəxt ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 151 s.

 

Poluxov İlham Xəlil oğlu. Başlangıc gərginlikli halları nəzərə almaqla yatıq dəmirbeton qabıqların statika və dinamika məsələləri texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.23.01. /İ. X. Poluxov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 171 s.

 

Poluxov Nazim Şamil oğlu. Yatıq dəmirbeton qabıqların zəlzələyə davamlılığının kontur konstruksiyalarının sərtliyindən asılı olaraq tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq.edi. dis.: 05.23.01. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B., 2005.- 148 s., [2]

 

Poluxov Nazim Şamil oğlu. Yatıq dəmirbeton qabıqların zəlzələyə davamlılığının kontur konstruksiyalarının sərtliyindən asılı olaraq tədqiqi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.23.01. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2006.- 20 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved