İnşaat

İnşaatın ayrı-ayrı növləri

 

 Abdollah Behferuz.  Çoxmərtəbəli binaların zəlzələyə davamlıq məsələlərinin öyrənilməsi [Mətn] : tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.01 /B. Abdollah ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 159 s.

 

Bayramov Arzuman. "Sutullayanın xəndəkli baş suqəbuledicisinin hidravliki iş rejiminin tədqiqi" [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.23.07. /F.B.Bəşirov; "Azərsu" Acıq Səhmdar Cəmiy-i "Sukanal" Elmi-Tədq. və Layihə İn-tu.-B., 2008.- 137 s.

 

 Əbilov Rəşad Səffan oğlu. Əlverişli konstruksiyalı dağ çayı suqəbuledicisinin yaradılması və onun tədqiqatı [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.08 R. S. Əbilov ; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan "Hidrotexnika və Meliorasiya Elm İstehsalat Birliyi".- B., 2016.- 141.

 

Əhmədov Xaliq Mehman oğlu. Silikat tikinti mə'mulatları istehsalında idarəetmə obyektlərinin identifikasiyasında siqnalların robast e'malının üsul və vasitələri: Tex. e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 05.13.01. Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2002.- 26 s.

 

Xoşniyyət Səid Səməd oğlu. Orta əsr bazarlarının bərpa və istifadə problemləri (Təbriz şəhərinin qədim bazarının timsalında) [Mətn]: fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6401.01. S. S. Xoşniyyət; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 219 s.

 

İskəndərova Aynur Cəmil qızı. Quş damının mikroiqlimini təmin edən qurğunun təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. A. C. İskəndərova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 139 s.

 

Kərimov Aqşin Kərəm oğlu. Neft mədənlərində yaranan çikli suların nazik laylı qurğularda nəmizlənməsinin tədqiqi [Mətn] : tex. e. n. a. dər. a. üçün dis.: 05.23.04 /A. K. Kərimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B.,2009.- 174 s.

 

Qafarov Emil Kamil oğlu. Mingəçevir torpaq bəndinin fiziki dayanıqlığına məsafədən aerogeodezik nəzarət sisteminin modelləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3358.01. E. K. Qafarov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 160 s.

 

Qəvibazu Ayaz Umran oğlu. Cənubi Muğan (İİR) kanalının yeniləşdirilməsində istehsalın texnologiyasının işlənməsi və səmərəliliyinin tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3305.08 A. U. Qəvibazu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 125 s.

 

Qənbərov Elman Surxay oğlu. Hidrotexniki qurğuların əsasında yuyulma prosesi [Mətn]: Texnika . n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 05.23.07. AEA. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2001.- 18 s.

 

Qənbərov Elman Surxay oğlu. Hidrotexniki qurğuların əsasında yuyulma prosesi [Mətn]: texnika . n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.: 05.23.07. /E. S. Qənbərov; Az. Resp. Naz. Kab-ti Yan-da Meliorasiya və Su Təsər-tı Komi-si. Az. ETH və Mİ EİB.-B., 2001.- 112 s.

 

Məmmədova Vüsalə Vaqif qızı. Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğularının şaquli və maili dayaqlarının statiki və dinamiki təsirlərə hesablanma metodikası [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3305.08. V. V. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 179 s.

 

Mirzəyeva Gülnarə Sərdar qızı. Neftli istehsalat tullantı sularının təkmilləşdirilmiş lövhəli nefttutanda təmizlənməsinin səmərəliliyinin tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.23.04. /G. S. Mirzəyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2006.- 129 s.

 

Nəzəri Giglu Əbülfəzl. Durulducunun hidravliki iş rejiminin tədqiqi və onun konstruksiyasının statiki, dinamiki təsirlərə hesablanma üsulları [Mətn]: texnika üzrə fəls. d-ru a. dər. ol. üçün təq. ed. dis.: 3305.08. Ə. Nəzəri Giglu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2013.- 198 s.
 

Tangudur Sevinc Mahmudəli qızı. XIX-XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan teatr memarlığı [Mətn]: memarlıq n.al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 18.00.01. /S.M.Tangudur; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B., 2004.- 129 s. [45] v. şəkil., [5] v. cədvəl, şəkil, cədvəl.

 

 Yınanç Abdullah Ali oğıu. Fəaliyyətdə olan böyük uzunluqlu çirkli su aparan kanallarda öz-özünü təmizləmə prosesinin intensivləşdirilməsi məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis : 05.23.04. /A. A. Yınanç; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 142 s.

 

 Zəraətpərvər Əziz Hüseyn oğlu. Acıçay hövzəsinin ekoloji baxımdan modelləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3305.08. Ə. H. Zəraətpərvər; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 177 s.
 

 

 


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved