Nəqliyyat

Nəqliyyatın ümumi məsələləri

 

Qasımov Rəhim Kamal oğlu. Nəqliyyat vasitələrinin və tırtıllı maşınların bəzi hissələrində meydana çıxan zərbə xarakterli qüvvələrin bu hissələrdə yaranan aşınmanı nəzərə almaqla tədqiqi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 05.05.03. /R. K. Qasımov ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tex. Un-ti . -B., 2010. -131, [2] s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved