Nəqliyyat

Dəmiryl nəqliyyatı

 

Qafarova Svetlana. Dəmiryol avtomatikası sisteminin optimal diaqnozlaşdırılması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.01. /S.Qafarova; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2002.- 168 s.

 

Manafov Elşən Kamil oğlu. Qatar bukslarına nəzarət edən stasionar telemetrik sistemdə qeyri-səlis məlumatların sintezi [Mətn]: texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 05.22.08. E. K. Manafov ; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2012.- 147 s.

 

Nəsirov Şəmsi Nəriman oğlu. Dartı yarımstansiyasının güc elementlərinin qəza hallarındakı mühafizə və idarəetmə sistemləri [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.05. /Ş. N. Nəsirov; Azərb. Texniki Un-ti.-B , 2008.- 153 s.

 

Nəzirov Qurban Hadı oğlu. Hərəkət tərkibində kompleks əyləc idarəetmə sisteminin effektliyinin və etibarlılığının artırılması yolları [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.05. /Q. H. Nəzirov; AMEA, Kibernetika İn-tu.-B., 2008.- 147, [6] s.

 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved