Nəqliyyat

Avtomobil nəqliyyatı

 

Cümşüdov Sabir Qənbər oğlu. Avtomobil nəqliyyatı müəssisələri və nəqliyyat qovşaqları işinin təkmilləşdirilməsi problemləri: (Azərbaycan Respublikası timsalında) [Mətn]: iqt. e.d-ru al.dər. a. üçün elmi məruzə formasında təq.ol.dis.: 08.00.05. /S. Q.Cümşüdov; Ązərb. Texniki Universiteti. -B., 1996. -56 s.

 

Daşdəmirov Fuad Səmid oğlu. Şəhər marşrutlarında avtobusların hərəkət parametrlərinin kompleks tədqiqi texn. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 05.05.03. /F. S. Daşdəmirov ; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2009.- 171 s.

 

Əliyev Əlləz Hacıəhməd oğlu. Müxtəlif istismar şəraitlərində avtomobillərin dəyanətliliyinin kompleks tədqiqi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 05.05.03. /Ə. H. Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti B., 2007.- 191 s. , cədv., şək.

 

Əliyev Əlləz Hacıəhməd oğlu. Müxtəlif istismar şəraitlərində avtomobillərin dəyanətliyinin kompleks tədqiqi [Mətn]: texniki e.n.al.dər.a.üçün təq.ed. dis-nin avtoreferatı: 05.05.03. /Ə. H. Əliyev; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.- B , 2007.- 22 s.

 

Qasımova Elnurə Eldar qızı. Azərbaycanın avtomobil yollarına təbii fəlakətlərin təsiri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5401.01. E. E. Qasımova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2015.- 25 s.  

 

Qasımova Elnurə Eldar qızı. Azərbaycanın avtomobil yollarına təbii fəlakətlərin təsiri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5401.01 E. E. Qasımova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2015.- 142 s.

 

Soltanov Mehdi Əzizxan oğlu. Avtoqreyderlərin hidravlik sistemlərindəki işçi mayenin mərkəzdənqaçma təmizləyicisinin tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a .üçün təq. ed. dis.: 05.05.04. /M.Ə. Soltanov; AzMİU.-B., 2005.- 138 s.

 

Soltanov Mehdi Əzizxan oğlu. Avtoqreyderlərin hidravlik sistemlərindəki işçi mayenin mərkəzdənqaçma təmizləyicisinin tədqiqi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı: 05.05.04. /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2005.- 19 s.

 

Şərifov Allahverdi Camal oğlu. Nəqliyyat axınının parametrlərinin avtomobillərin hərəkət təhlükəsizliyinə təsiri [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3327.01 A. C. Şərifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2016.- 163 s.

 

Zülfüqarov Elçin İzzətəli oğlu. Avtomobilin tormoz barabanlarında çatın əmələ gəlməsinin hesablama metodunun işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3317.01. E. İ. Zülfüqarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2015.- 153 s.

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved