Nəqliyyat

Planetlərarası əlaqə nəqliyyatı(Planetlərarası uçuşlar)

 

Alıyev Elvin Məhəmməd oğlu. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşınmaz əmlakın kadastrının aparılması məsələləri [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq.ol. dis.: 3324.07 E. M. Alıyev ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi.- B., 2016.- 136 s.

 

Əliyev Mürsəl İldırım oğlu. Abşeron yarımadası göllərinin hidrodinamiki rejimlərinin və hidrokimyəvi parametrlərinin spektrin görünən, iq və iyt diapazonunda məsafədən ölçülməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.07.12. /M. İ. Əliyev; Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İn-tu.-B., 2002.- 154 s.

 

Əliyeva Yeganə Novruz qızı. Sənaye şəhərlərinin hava, bitki və torpaq örtüyünün ekoloji monitorinqi üçün məsafədən zondlama metodları [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3324.07. Y. N. Əliyeva ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Milli Aerokosmik Agentliyi.-B., 2013.- 123 s.

 

Əzizov Bəxtiyar Məqatil oğlu. Yeraltı suların aerokosmik üsullarla tədqiqi: (Qobustan və Abşeron yarımadası timsalında) [Mətn]: tex. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 05.07.12. B. M. Əzizov ; AMEA, Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi.-B., 2004.- 32 s.

 

Əzizov Bəxtiyar Məqatil oğlu. Yeraltı suların aerokosmik üsullarla tədqiqi: (Qobustan və Abşeron yarımadası timsalında) [Mətn]: tex. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.07.12. /B. M. Əzizov; Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi Ekologiya İn-tu.-B., 2000.- 227 s.

 

Mahmudlu Firdovsi Ələddin oğlu. Veyvlet çevirmələri əsasında videospektral verilənlərin ilkin təsnifatının bort altsistemi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3324.07. F. Ə. Mahmudlu ; Azərb. Hava Yolları, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad.-B., 2013.- 145 s.

 

Mehdiyeva Bənövşə Qabil qızı. Sel hadisələrinin qiymətləndirilməsi üçün məsafədən zondlama verilənlərinin emalı proseduralarında coğrafi-riyazi modelləşdirmə prinsiplərinin işlənilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3324.07. B. Q. Mehdiyeva ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi.-B., 2013.- 153 s.

 

Mehdiyeva Gülsurə Yusif qızı. Xəzərin dalğalanma səviyyə tərəddüdünün sahil zonasının ekoloji vəziyyətinə təsirinin aerokosmik üsullarla tədqiqi: 05.07.12 [Mətn]: fiz.-riyaz. e.n. al. dar. a.üçün dis.: /G.Y. Mehdiyeva; . Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi Ekologiya İn-tu.- B., 2004.- 139 s.

 

Mikayılova Həcər Hacıismayıl qızı. Xəzər dənizinin morfometrik xüsusiyyətləri və temperatur sahəsinin aerokosmik ölçmələr əsasında xəritələşdirilməsi [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.07.12. /H. H. Mikayılova; Azərb. Respub. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Milli Aerokosmik Agentliyi; T. K. İsmayılov ad. Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İn-tu.-B., 2008.- 157 s.

 

Müttəlibova Şəfəq Firuddin qızı. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında sel hadisələrinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.07.12. /Ş. F. Müttəlibova; Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İn-tu.- B., 2007.- 157 s., cədv., şək.

 

Mütəllibova Şəfəq Firuddin qızı. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında sel hadisələrinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.07.12. /Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi.-B., 2007.- 21 s.

 

Pəncəliyev Mobil Zəkəriyyə oğlu. Aerokosmik məlumatların emalında Lənkəran bölgəsi üzrə səth sularının hidroekoloji verilənlər bazasının yaradılması [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq.ol dis.: 05.07.12. /M.Z. Pəncəliyev; AMEA, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu.- B., 2004.- 159 [8] s.

 

Süleymanov Tofiq İbrahim oğlu. Torpaq-bitki obyeklərinin məsafədən zondlama verilənlərinin tematik emalı məsələlərində coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası [Mətn]: tex. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 05.07.12. T. İ. Süleymanov; AMEA, Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi.-B., 2005.- 39 s.

 

Süleymanova Yeganə Calal qızı. Aerokosmik verilənlər əsasında landşaft strukturunun dinamikasının geoinfromasion modelləşdirilməsi və kartoqrafik tədqimatı [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3324.07 Y. C. Süleymanova ; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.- B., 2018.- 22 s.

 

Tağıyev Əli Daşdəmir oğlu. Veyvlet çevirməsi əsasında məsafədən zondlama verilənlərinin emalının effektivliyinin artırılması [Mətn]: texn. e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.07.12. /Ə. D. Tağıyev; T.İsmayılov ad.Təbii ehtiyatların kosmik tədqiqatları İn-tu; Azərb. Texn. Un-ti.-B., 2003.- 117 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved