Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Kənd təsərrüfatının təbii, elmi və texniki əsasları

 

 

Abdullayev İzzət Müzəffər oğlu. Cənubi muğanda meliorativ sistemlərin effektliliyi və onun yüksəldilməsi yolları kənd təs. . üzrə fəls. d-ru elmi dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.02. /İ. M. Abdullayev ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2011.- 162 s.

 

Abdullayev Rövşən Aslan oğlu. Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı torpaq örtüyünün deqradasiyası və qarşısının alınması yolları (Ləngəbiz silsiləsi və Böyük Haramı tirəsinin timsalında) [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01. R. A. Abdullayev ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2014.- 166 s.

 

Abdullayeva Xuraman Ənvər qızı. Meliorasiyanın əsaslandırılması üçün su ilə doymamış torpaq-qruntların aerasiya zonasında su-duz balansı elementlərinin tədqiqi və nizamlanması [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. .dər.. üçün təq. ol. dis.: 06.01.02. /Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidro-Texnika və Meliorasiya İnstitutu.- Elmi-İstehsalat Birliyi.- B., 2004.- 150 s.

 

 

 

Abdullayeva Zeynəb Minetulla qızı. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının quru Bozqır zonasında eroziyaya uğramış əkin sahələrinin məhsuldarlığı və onların artırılması yolları [Mətn]: Kənd təs.e.n..dər.iddia üçün dis.: 03.00.27. /Z. M.
Abdullayeva; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirlyi; Aqroekologiya Elm Mərkəzi.-B., 1995.- 164 s.

 

 

Abdulov Kamil Şamil oğlu. Şirvan düzündə meliorasiya tədbirlərinin torpaq-ekoloji mühitə təsiri və onun sabitləşdirilməsi yolları [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. a. üçün dis.: 03.00.27. /K. Ş. Abdulov; Aqroekologiya Elm Mərkəzi.-B., 1996.- 138 s.

 

 

Ağayev Vüqar. Çətin səpələnən yemlərin dozalaşdırma texnologiyası və qurğunun təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /X. H.Qurbanov; Azərb. Kənd Təsərrüfatı.Akad.-B., 2008.- 129 s.

 

 

Axundova Sevil Məhərrəm qızı. Paxlalı bitkilərlə simbiotik və alleolitik münasibətlərdə olan mikroorqanizmlərdə mineral azot mübadiləsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01. S. M. Axundova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.-B., 2015.- 132 s.

 

 

Alıyev Ağakişi Təvəkkül oğlu. Şirvan düzü torpaqlarında mikroelementlər(Mn, Zn) və üzvi, mineral, mikrogübrələrin üzüm bitkisinin məhsuldarlığına və şərabın keyfiyyətinə təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. a. üçün dis.: 06.01.04. /A. T. Alıyev; AEA ET Üzüm. və Şərabçılıq İn-tu.-B., 1996.- 124 s.

 

Alıyev Aslan Cəfərqulu oğlu. Dağ yamaclarında eroziyaya qarşı minimal becərmə texnologiyası, texniki vasitənin işlənməsi və əsaslandırılması [Mətn]: texnika . n. . dər..üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /Elmi-Tədqiqat "Aqromexanika"İnstitutu.-Gəncə., 2005.- 151 s.

 

 

Alıyev Aslan Cəfərqulu oğlu. Dağ yamaclarında eroziyaya qarşı minimal becərmə texnologiyası, texniki vasitələrin işlənməsi və əsaslandırılması: Texnika. .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.20.01. /Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 2005.- 22 s.

 

Allahverdiyev Elxan Rəcəb oğlu. Qarabağ bölgəsinin aşağı hissəsində qarğıdalı ilə soyanın birgə səpinindən yüksək keyfiyyətli silos kütləsi əldə etmək üçün gübrə normalarının optimallaşdırılması: Kənd Təsərrüfatı e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.04. AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2002.- 22 s.

 

Allahverdiyev Elxan Rəcəb oğlu. Qarabağ bölgəsinin aşağı hissəsində qarğıdalı ilə soyanın birgə səpinindən yüksək keyfiyyətli silos kütləsi əldə etmək üçün gübrə normalarının optimallaşdırılması [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 2002.- 102 s.

 

Allahverdiyev Fazil Novruz oğlu. Qarabağ bölgəsində eroziya prosesi, erməni təcavüzü nəticəsində əmələ gələn hərbi eroziya və onun fəsadları [Mətn]: kənd rəsər. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03. 00. 27. /F. N. Allahverdiyev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2008.- 188 s.

 

Allahverdiyeva Qahirə Müzəffər qızı. Fermer təsərrüfatlarında südün ilkin emalı xəttinin işlənməsi [Mətn]: texnika. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.- Gəncə, 2005.- 115 s.

 

Allahverdiyeva Qahirə Müzəffər qızı. Fermer təsərrüfatlarında südün ilkin emalı xəttinin işlənməsi: Texnika. .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.20.01. /Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.- B., 2005.- 21 s.

 

 

Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində təbii seolitin gübrələrlə birlikdə tətbiqinin torpaq münbitliyinə, bitki məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsirinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması [Mətn]: k/t e. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 06.01.04. /H. Ə. Aslanov; Azərb. Kənd Təs-tı Akad. -B., 2009. -389 s.

 

 

Aşırov Məzahir Müzəffər oğlu. Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində eroziya prosesinə məruz qalmış torpaqların münbitliyinin bərpası yolları [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2511.01. M. M. Aşırov ; AMEA, Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2015.- 164 s. 

 

 

Avazov Atəş Şərif oğlu. Suvarılan açıq boz-qəhvəyi torpaqlarda üzvi və mineral gübrələrin payızlıq buğda bitkisinin məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /A. Ş. Avazov; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-B., 2000.- 178 s.

 

 

Babayev Amin Hacıbaba oğlu. Azərbaycanın bəzi torpaq-iqlim bölgələrində torpaq proseslərinin və torpaqların münbitliyinin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması [Mətn]: kənd təs-tı e. d-ru..dər.. üçün dis.: 03.00.27. /A. H.Babayev; S. Ağamalıoğlu adına "Şərəf nişanı" ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 1995.- 302 s.

 
 

Babayev Amin Hacıbaba oğlu. Azərbaycanın bəzi torpaq-iqlim bölgələrində torpaq proseslərinin və torpaqların münbitliyinin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması [Mətn]: Kənd təs-tı e. d-ru..dər.. üçün dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. /Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 1995.- 34 s., cədvəl, il.

 

 

Babayev Vüqar Amin oğlu. Abşeron yarımadası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinin iqtisadi aspektləri [Mətn] : kənd. təs. . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27, 03.00.16 /AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2010.- 165 s.

 

 

Babayeva Aygün Dilən qızı. Gəncəçay-Şəmkirçay hövzəsi torpaqlarının münbitliyinin ekoloji monitorinqi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /A. D. Babayeva; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.- Gəncə, 2004.- 123 s., 1 fotoşək.

 

 

Babayeva Tamam. Abşeron rayonu şəraitində kimyəvi meliorantlar verməklə yuyulmuş torpaqların bitki qarışıqları altında mənimsənilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 10.01.02. /T. Babayeva; Azərbaycan Respublikası EA Torpaq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2000.- 105 s.

 

 

Bağırov Hasil Cəmil oğlu. Makro (NPK) və Mikro (B, Mn) elementlərinin dəmyə şəraitində (Gədəbəy rayonu) şəkər çuğunduru kökümeyvə məhsuluna təsiri [Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.04 /H. C. Bağırov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2007.- 59 s., cədv., ill.

 

 

Bağırov Hasil Cəmil oğlu. Makro (NPK) və Mikro (B, Mn) elementlərinin dəmyə şəraitində (Gədəbəy rayonu) şəkər çuğunduru kökümeyvə məhsuluna təsiri [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.04 /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 2007.- 22 s.

 

Bağırov Rövşən Yəhya oğlu. Çiləyicilərin texnoloji etibarlılığını artırmaq üçün işçi axınları idarəedən qurğunun işlənməsi və əsaslandırılması [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis. 05.20.03. /Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B. , 2008.- 139 s.

 

Balabəyov Aqşin Zeylim oğlu. Laktasiya dövrünün bütün mərhələlərini nəzərə almaqla sağım aparatlarının parametrlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /A. Z. Balabəyov; Azərb. Elmi-Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-B., 2008.- 128 s.

 

Baybordi Əhməd Yəhya oğlu. Ammonium və nitrat azotunun müxtəlif nisbətinin natrium xlorlu şor mühitdə Brassica napus L. sortlarının məhsuldarlığına və yağ keyfiyyətinə təsiri kənd təs. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04 /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 144 s.

 

Bayramov Faiq Bayram oğlu. Naxçıvan MR dağ boz-qəhvəyi torpaqlarının münbitliyi və eroziyaya uğrama dərəcəsindən asılı olaraq payızlıq arpa əkini altında gübrələrin səmərəliliyi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.almaq üçün dis.: 06.01.04. /F. B. Bayramov; Aqroekologiya Elm Mərkəzi.-B., 1994.- 146 s.

 

Bayramov Musa. Ceyrançöl qış otlağı torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 03.00.27; 03.00.16 /M. Bayramov; AREA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2002.- 134 s. 

 

Bayramov Yavər Musa oğlu. Ağır mexaniki tərkibli şorlaşmış torpaqların meliorasiya edilməsi üçün intensiv örtülü üfqi drenaj sisteminin işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.02. /Y. M. Bayramov; zərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu Elmi-İstehsalat Birliyi.-B., 2004.- 143 s.

 

Bəşirov Uğur Firuz oğlu. Dağ yamaclarında eroziyaya qarşı torpaq qoruyucu texnologiyanın və kombinəedilmiş aqreqatın işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /U. F. Bəşirov; Azərb. Elmi-Tədq."Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2008.- 165 s.

 

Bəşirov Vüqar Vahid oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində taxılaltı torpaqların münbitlik modeli [Mətn] : kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27.; 06.01.04. /V. V. Bəşirov; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti. -Gəncə., 2010. -175 s.

 

Bəşirova Nürəngiz Firuz qızı. Torpağın becərilməsi texnoloji prosesinin və kombinəedilmiş maşının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3102.01 N. F. Bəşirova; Azərb. Elmi-Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2015.- 153 s.

 

Cavadov Elçin Məhəmməd oğlu. Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə texnologiyasının və maşınının təkmilləşdirilməsib [Mətn]: tex.. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /E. M. Cavadov; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-B., 2005.- 143 s.

 

Cavadzadə Elşad Bəylər oğlu. Abşeron şəraitində fermer təsərrüfatları üçün mikrosuvarmanın yeni texnika və texnologiyasının işlənib hazırlanması [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 06.01.02. /E. B. Cavadzadə; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat "Eroziya və Suvarma" İn-tu.-B., 2009.- 155 s.

 

Cəfərov Teymur Xansuvar oğlu. Şirvan düzünün suvarılan torpaqlarının ekoloji-meliorativ vəziyyəti və onların yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27.: 03.00.16. /T. X. Cəfərov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2006.- 182 s., cədvəl.

 

Cəfərov Teymur Xansuvar oğlu. Şirvan düzünün suvarılan torpaqlarının ekoloji-meliorativ vəziyyəti və onların yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27.: 03.00.16. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

  Cəfərov Vüqar İmanəli oğlu. Quba-Xaçmaz bölgəsinin suvarılan çəmən-qəhvəyi torpaqlarında kələm bitkisi altında gübrə normalarının optimallaşdırılması və qida elementləri balansı [Mətn] : kənd. təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 06.01.04. /V. İ. Cəfərov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2011.- 167 s.

 

Cəfərova Afət Əhmədağa qızı. Kür çayı mənsəbində hidroekoloji şəraitin dəyişilməsinə təsir edən amillərin tədqiqi [Mətn] :aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 31.03.02 A. Ə. Cəfərova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2017.- 20 s.

 

Cəfərova Sevda Famil qızı. Şirvan zonasının torpaq xassələrinin və qida rejiminin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri (çəmən-boz torpaqlar timsalında) [Mətn] : kənd təs.e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04 ; 03.00.27. /S. F. Cəfərova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2011.- 202 s.

 

Cəlilova Leyla Ziyafəddin qızı. Şirvan düzünün sulfatlı tip şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlarında duzluluqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı arasında əlaqə [Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.27 /L. Z. Cəlilova; MEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2009.- 159 s.

 

Darqalu Mənuçehr Korkan. Üzüm cecəsindən alınan zülal-yem məhsulunun salmonellyoza qarşı peyvənd olunmuş qoyunların immunobioloji reaktivliyin. təsiri [Mətn]: biol. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 16.00.03. /M. K. Darqalu; S. Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. Akad.-Gəncə., 1998.- 153 s.

 

Eminov Seyfulla Əhmədulla oğlu. Azərbaycanda Xəzərin su ehtiyatlarından suvarmada istifadənin ekoloji əsasları [Mətn] : kənd təs. . d-ru . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.02 ; 03.00.16. /Azərb. Meliorasiya və Su Təs. Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotex. və Meliorasiya İn-tu Elm-İstehsalat Birliyi.-B., 2011.- 276 s.

 

Əhədova Gülçimən Rasim qızı. Yem çuğunduru toxumunun punktir-yuva üsulu ilə səpini üçün pambıqsəpən maşına tərtibatın işlənməsi və əsaslandırılması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /G. R. Əhədova; Elmi-Tədqiqat Aqromexanika İnstitutu.- Gəncə, 2004.- 122, [2] s.

 

Əhmədov Nəsib. Suvarılan açıq-şabalıdı torpaqlarda gübrələrin norma və nisbətlərinin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. al. üçün təqdim edilmiş dis.: 06.01.04. /N. Əhmədov; Azərb. K/T Naz. AzKTA.-B., 1995.- 114 s.

 

Əhmədova Mətanət İsrayıl qızı. Üzvi və mineral gübrə qarışığının hazırlanması və qurğusunun işlənməsi texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /M. İ. Əhmədova ; Azərb. Texnologiya Un-ti.-Gəncə., 2012.- 157 s.

 

Əkbərova Ülkər Zakir qızı. Lənkəran vilayətinin cənub-şərq hissəsində su eroziyasının torpaqların münbitliyinə təsiri [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01. Ü. Z. Əkbərova ; AMEA, Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2016.- 193 s.

 

Əkbərzadə Məqsud Həsən oğlu. İran İslam respublikası Mərənd regionu torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətləri və münbitlik göstəricilərinin ərik bitkisinin məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: kənd təsər. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /M. H. Əkbərzadə; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Azərb. Bağçılıq və subtropik bitkilər elm-istehsalat birliyi.-B., 1996.- 130 s.

 

Ələkbərova Zabitə Əvəz qızı. Gəncə-Qazax bölgəsinin örtülü qrunt şəraitində xiyar və pomidor bitkisinin mineral qidalanması [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 3101.01. Z. Ə. Ələkbərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2013.- 248 s.

 

Əlirzayev Qafar Abbas oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağlıq zonası torpaqlarının ekoloji vəziyyətinə eroziya prosesinin təsiri və mühafizəsi yolları [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.36. /Q. A. Əlirzayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 154 s., cədv., şək.

 

Əliyev Fəxrəddin Əli oğlu. Yemləmə qabağı qoyunlara veriləcək qarışıq yemlərin hazırlanma texnologiyasının və qurğusunun əsaslandırılması [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.20.01. /S. Ağamalıoğlu adına "Şərəf Nişanı" Ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.- B., 1995.- 24 s., ill.

 

Əliyev Fəxrəddin Əli oğlu. Yemləmə qabağı qoyunlara veriləcək qarışıq yemlərin hazırlanma texnologiyasının və qurğusunun əsaslandırılması [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. F. Ə. Əliyev; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, S. Ağamalıoğlu ad. "Şərəf Nişanı" Ordenli Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 1995.- 133 s.

 

Əliyev İntiqam Hüseyn oğlu. Lifli pambıq çiyidlərinin dərmanlanması üçün texnologiya və qurğunun işlənməsi texn. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /Azərb. Texnol. Un-ti.-Gəncə., 2010.- 182 s.

 

Əliyev Qəmbiz Alı oğlu. Taxıl bitkiləri toxumlarının dərmanlama texnologiyası və qurğunun işlənməsi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /Q. A. Əliyev; Azərb. Aqrar Elmi Mərkəzi Azərb. Elmi-Tədq. Bitki Mühafizə İn-tu.- B ., 2005.- 143 s.

 

Əliyev Osman Rəhim oğlu. Tırtıllı traktorun yamaclarda işi zamanı hərəkət sisteminin dartı göstəricilərinin tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. O. R. Əliyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2012.- 133 s.

 

 Əliyeva Aygün Ədil qızı. Üzvi gübrələrin çürümə dərəcəsindən asılı olaraq verilmə normalarının kənd təsərrüfatı bitkiləri (bibər) altında səmərəliliyi [Mətn] : kənd. təs. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04 /A. Ə. Əliyeva; ARMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İn-tu.-B., 2009.- 150 s.

 

 Əliyeva Gülşən Maqsud qızı. Kürəkçay hövzəsi torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətləri və monitorinqi [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01. G. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-B., 2016.- 186 s.  

 

Əliyeva Mətanət Mirismayıl qızı. Azərbaycan Respublikası Qobustan massivi otlaqaltı torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli [Mətn]: biol. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. 03.00.16.;  /M. M. Əliyeva; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2007.- 181 s., cədv.

 

Əliyeva Mətanət Mirismayıl qızı. Azərbaycan Respublikası Qobustan massivi otlaqaltı torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli [Mətn]: Biol. e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27.: 03.00.16. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 2007.- 20 s., cədvəl, xəritə

 

Əliyev Natiq Əli oğlu. Yem tədarükünün biokimyəvi texnologiyaları üçün mürəkkəb tərkibli yem qarışığı hazırlayan qurğunun işləməsi [Mətn]: tex. e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /N. Ə. Əliyev; Azərb. Kənd Təsər. Akad.-Gəncə., 2002.- 145 s.

 

Əsgərov Eldar İmran oğlu. Dənəvər mineral gübrələri lokal üsulla səpən maşının parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis: 3102.01. E. İ. Əsgərov; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2013.- 134 s.

 

Feyziyev Fikrət Malik oğlu. Muğan düzü çəmən-boz torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası və məsafədən zondlama texnologiyası ilə tədqiqi [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2511.01 F. M. Feyziyev ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2016.- 167 s.

 

Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu. Azərbaycanın əsas torpaq tiplərinin istilik-elektrik və hidrofiziki xassələrinin dəyişmə qanunauyğunluqları [Mətn] : aqrar e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01 Ç. G. Gülalıyev ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2016.- 374 s.

 

Hacıyev Arzu Məmməd oğlu. Şirvan zonasının suvarılan boz-çəmən torpaqlarında payızlıq buğda bitkisinə mineral gübrələrin lokal üsulla verilməsinin səmərəliliyi [Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /A. M. Hacıyev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2007.- 179 s., cədv.

 

Hacıyev Arzu Məmməd oğlu. Şirvan zonasının suvarılan boz-çəmən torpaqlarında payızlıq buğda bitkisinə mineral gübrələrin lokal üsulla verilməsinin səmərəliliyi [Mətn]: kənd təsər. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 06.01.04. /A. M. Hacıyev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İn-tu.-B., 2007.- 19 s.

 

Hacıyev Aslan İsa oğlu. Şirvan düzü şəraitində torpaqların deqradasiyasının səbəbləri və onun aradan qaldırılması yolları [Mətn]: k/t . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.27. /A. İ. Hacıyev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2005.- 129 s., ill., cədvəl.

 

Hacıyev Aslan İsa oğlu. Şirvan düzü şəraitində torpaqların deqradasiyasının səbəbləri və onun aradanqaldırılması yolları [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2005.- 20 s.

 

Hacıyev Nemət Məhərrəm oğlu. Tut giləmeyvəsinin qurudulması üçün texnoloji prosesin əsaslandırılması və işlənməsi [Mətn]: tex. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:05.20.01. /N. M. Hacıyev; Azərb. Resp. KTN; Azərb.Elmi-Tədq.Aqromexanika İn-tu.- Gəncə, 2005. 120, [1] s., cədvəl

 

Hacıyev Nemət Məhərrəm oğlu. Tut giləmeyvəsinin qurudulması üçün texnoloji prosesin əsaslandırılması və işlənməsi [Mətn]: Texnika n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.20.01. /Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 2006.- 22 s.

 

Hacıyev Teyyub Məhəmmədtağı oğlu. Qoyunlara qüvvəli yemlərin verilməsini təmin edən özüyemləyici qurğunun işlənməsi və parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn]: tex. e. n. al. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /T. M. Hacıyev; Azərb. Kənd Təs. Akad.-B, 2003.- 141 s.

 

Hacıyeva Afaq Zakir qızı. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsi təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası, təhlükə və risklərin ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] : coğ. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5408.01 A. Z. Hacıyevaa ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2016.- 151 s.

 

 Heydərova Rəna Xalid qızı. Şəki-Zaqatala zonasında üzvi tərkibli tullantıların yayılması və onların allüvial çəmən-meşə torpaqları şəraitində taxıl bitkisi altında səmərəliliyi [Mətn]: kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04 /R. X. Heydərova ; ARMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İn-tu.-B., 2010.- 161 s.

 

Heydərova Ruhəngiz Muxtar qızı. Mil düzü torpaqlarının aerokosmik materiallar əsasında ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2426.01 ; 2511.01 R. M. Heydərova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2014.- 189 s.

 

Həkimi Mənsur Qulam oğlu. "Dəşte Muğan" regionu Aslandüz suvarma kanalı zonası torpaqlarının genetik xüsusiyyətləri və səmərəli istifadəsi [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /M. Q. Həkimi; AEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 1996.- 181 s. 

 

Həkimova Nərgiz Firuz qızı. Abşeron yarımadasının neft-mədən torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün dis.: 03.00.27; 03.00.16. /N. F.Həkimova; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2005.- 163

 

Həkimova Nərgiz Firuz qızı. Abşeron yarımadasının neft-mədən torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27.; 03.00.16. /AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2005.- 20 s. 

 

 Həsənov Ayaz Fərrux oğlu. Quru ot yığan-presləyən maşın üçün konservant vermə texnologiyasının və qurğusunun işlənməsi [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün dis.: 05.20.01. /Azərb. Kənd Təsər. Akad.-Gəncə., 2002.- 109 s.

 

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Böyük Qafqazın Cənub yamacı şəraitində dağ yay otlaqları torpaqlarının yararlığı və yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2001.- 22 s. 

 

 Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Böyük Qafqazın Cənub yamacı şəraitində dağ yay otlaqları torpaqlarının yararlığı və yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /E. Ə.Həsənov; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2001.- 128 s.

 

Həsənov Firdovsi Dilqəm oğlu. Qarışıq yem hazırlayan müəssisələr üçün müxanikləşdirilmiş istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 05.20.01. /F. D. Həsənov ; Azərb. Döv. Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 138 s.

 

Həsənov Xaliq Əsgər oğlu. Abşeron yarımadasında pozulmuş torpaqların rekultivasiyası üsullarının əsaslandırılması [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /X. Ə. Həsənov; Aqroekologiya Elm mərkəzi.-B., 1997.- 159 s.

 

Həsənov Sabir Tehranxan oğlu. Şorlaşmış torpaqların münbitliyinin mühəndisi-meliorativ üsullar və vasitələrlə bərpası [Mətn]: tex. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.02. S. T. Həsənov; Azərb. Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi.-B., 2012.- 305 s.

 

Həsənov Yüzbaşı Canəli oğlu. Azərbaycanın meliorasiya olunmuş torpaqlarının aqrofiziki xassələri və onların məhsuldarlıq qabiliyyəti [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.d-ru al. dər. a. üçün dis.: 03.00.27. /Y. C. Həsənov; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2005.- 319 s. 

 

Həsənov Yüzbaşı Canəli oğlu. Azərbaycanın meliorasiya olunmuş torpaqlarının aqrofiziki xassələri və onların məhsuldarlıq qabiliyyəti [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2006.- 42 s.

 

Həsənova Aynur Oruc qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində pomidor bitkisi altında gübrə normalarının optimallaşdırılması k/t e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 06.01.04 /A. O. Həsənova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 206 s.

 

Həsənova Nazilə Ramiz qızı. Kiçik fermer təsərrüfatlarında birinci növ süd alınmasının texnoloji və texniki təminatının işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /N. R. Həsənova; Azərb.Texnologiya Un-ti.- Gəncə., 2006.- 111 s.

 

Həsənova Turanə Ələddin qızı. Pambıq-yonca növbəli əkinlərində gübrələrin məhsuldarlığa, torpağın potensial və effektiv münbitliyinə təsiri [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 3101.01. T. Ə. Həsənova ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İn-tu.-Gəncə., 2013.- 186 s.

 

Həşimov Ağamir Calal oğlu. Çətin meliorasiya olunan şorlaşmış torpaqlarda yuma prosesini sürətləndirən mühəndisi-aqromeliorativ tədbirlərin elmi-praktiki əsasları [Mətn]: kənd təsərrüfatı . d-ru l. dər.. üçün təq. ed. dis.: 06.01.02.; 03.00.27. /A. C.Həşimov; Az.ETH və Mİ EİB. -B., 2004. - 301 s.

 

Həşimov Ağamir Calal oğlu. Çətin meliorasiya olunan şorlaşmış torpaqlarda yuma prosesini sürətləndirən mühəndisi-aqromeliorativ tədbirlərin elmi-praktiki əsasları [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .d.-ru .dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 06.01.02.; 03.00.27. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2005.- 19 s.

 

Hümmətov Anar Hümmət oğlu. Şirvan düzünün zəif sukeçirən torpaqlarında üfüqi drenajın effektliyi [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün dis.: 06.01.02. /A. H. Hümmətov; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu Elm-İstehsalat Birliyi (AzETH və Mİ EİB).-B., 2007.- 152 s.

 

 

Hüseyn Azər Sədrəddin oğlu. Mərkəzləşdirilmiş yem sexi üçün tamrasionlu yem qarışığı texnoloji xəttinin təkmilləşdirilməsi texnika e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01 /A. S. Hüseyn ; Azərb. Elm-Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2011.- 146 s.

 

 

Hüseynov Əfqan İsgəndər oğlu. Cənubi Mil düzü torpaqlarının genetik-istehsalat bonitirovkası və aqroistehsalat qruplaşdırılması [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /Ə. İ.Hüseynov; Azərb.Kənd Təsərrüfatı Akad.- B., 2005.- 171 s., cədv.

 

Hüseynov Əfqan İsgəndər oğlu. Cənubi Mil düzü torpaqlarının genetik-istehsalat bonitirovkası və aqroistehsalat qruplaşdırılması [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 03.00.27. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2005.- 19 s.

 

Hüseynov Faiq Qurbanəli oğlu. Yamaclarda torpağın eroziyaya qarşı yarıqaçılması ilə becərmə texnologiyası və qurğunun işlənməsi tex. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /F. Q. Hüseynov ; Azərb. Elmi-Tədqiqat "Aqromexanika" Un-ti.-Gəncə., 2010.- 201 s.

 

Hüseynov Namiq Vəzir oğlu. Muğan bölgəsi şəraitində payızlıq buğda bitkisinin qida balansı əsasında gübrələnməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 06.01.04. N. V. Hüseynov; AREA Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İn-tu.-B., 2001.- 22 c.

 

Hüseynov Namiq Vəzir oğlu. Muğan bölgəsi şəraitində payızlıq buğda bitkisinin qida balansı əsasında gübrələnməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. al. dər. . üçün təq. ed. dis.: 06.01.04 /N. V. Hüseynov; Azərb.Kənd Təsərrüfatı Akad..-Gəncə., 2001.- 150 s.

 

Hüseynova Gülçöhrə Ağahüseyn qızı. Böyük Qafqazın Cənub yamacının meşə torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: biol.e.n.l.dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.27; 03.00.16. /G. A. Hüseynova; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-utu.-B., 2007.- 19, [1] s. 

 

Hüseynova Sevda Nadir qızı. Çətin meliorasiya olunan şorlaşmış torpaq-qruntlarının etibarlı duzsuzlaşdırılmasını təmin edən amillərin qiymətləndirilməsi [Mətn]: aqrar . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3103.02. S. N. Hüseynova; Azərb. Meliorasiya və Su Təssərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi.-B., 2013.- 192 s.

 

Hüseynova Sultan Məhərrəm qızı. Qleyli-Sarı torpaqların antropogen təsirindən dəyişilməsi və onun münbitliyinin bərpası yolları (Lənkəran Zonal Təcrübə stansiyası və Masallı Dayaq Məntəqəsi timsalında) [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.27. /S. M. Hüseynova; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu .- B . , 2006.- 156 s.

 

Hüseynova Sultan Məhərrəm qızı. Qleyli-Sarı torpaqların antropogen təsirdən dəyişilməsi və onun münbitliyinin bərpası yolları: Lənkəran Zonal Təcrübə stansiyası və Masallı Dayaq Məntəqəsi timsalında: Kənd təsərrüfatı e. n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 03.00.27. /AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B. , 2006.- 20 s.

 

Xəlilov Azər Agazadə oğlu. Dağlıq Şirvan Kadastr rayonu torpaqlarının mülkiyyət formaları üzrə keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi [Mətn] : k/t. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. A. A.Xəlilov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-B., 2011.- 169 s.

 

Xəlilov Xalıq Qurban oğlu. Muğan-Salyan bölgəsində müxtəlif səpin üsulu və bitki sıxlığı zəminində kübrə normalarının xam pambığın məhsuluna və lifin keyfiyyətinə təsiri [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /X. Q. Xəlilov; S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. K/T Akad.-Gəncə., 1996.- 131 s.

 

Xəlilov Telman Abdul Həmid oğlu. Arid zonaların suvarılan torpaqlarının genetik xüsusiyyətləri, müasir torpaq-ekoloji səciyyəsi və torpaq-meliorativ rayonlaşdırılması (Kür-Araz ovalığı və Suriya Ərəb Respublikasının şimalı timsalında [Mətn]: coğrafiya e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 25.00.36. /T. A. Xəlilov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 325 s.
 

 

Xəlilova Afət Ənvər qızı. Alazan vadisi torpaq örtüyünün strukturları və onların aqrogeoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 03.00.27 / A. Ə. Xəlilova; AMEA .Torpaqşünaslıq və Aqrokimya ins- tu.- B., 2004.- 179 s.

 

İbrahimov Əli Həsən oğlu. Neftlə çirklənmənin boz-qonur torpaqların morfogenetik göstəricilərinə təsiri və rekultivasiya üsulları kənd. təs. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. /Ə. H. İbrahimov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2012.- 20 s.

 

İbrahimov Əli Həsən oğlu. Neftlə çirklənmənin boz-qonur torpaqların morfogenetik göstəricilərinə təsiri və rekultivasiya üsulları [Mətn]: k/t. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 03.00.27. Ə. H. İbrahimov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2012.- 182 s.

 

İmami Səlmasi Mahmud Rza. İran İslam Respublikası şəraitində çəitik istehsalının mexanikləşdirilməsinin texnoloji proseslərinin işlənməsi və onun əsaslandırılması: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.20.01. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatə Akademiyası.-Gəncə., 2001.- 22 s.

 

İmami Səlmasi Mahmud Rza. İran İslam Respublikası şəraitində çəltik istehsalının mexanikləşdirilməsinin texnoloji proseslərinin işlənməsi və onun əsaslandırılması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /S. M. İmami; Azərb.Kənd Təsərrüfatı Akad.-Gəncə., 2001.- 166 s.

 

İsgəndərov Ələsgər Ələkbər oğlu. Şaxələnmiş suvarma sistemlərində su götürülməsi və paylanmasının optimal idarə olunması [Mətn]: texn. . d-ru l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05. 13. 06. /Ə. Ə. İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2009.- 320 s.

 

İsgəndərov Məmməd Yaqub oğlu. Kür-Araz ovalığı və Naxçıvan MR-nın Arazboyu düzənliklərinin suvarılan torpaqlarının meliorativ-ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : aqrar e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3103.02 M. Y. İsgəndərov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2017.- 38 s.

 

İmanova Natəvan Mobil qızı. Pambıq toxumunun səpinə hazırlanması üçün elektromexaniki emalının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3102.01. N. M. İmanova ; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 185 s.

 

İsmayılov Amin İsmayıl oğlu. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .d-ru .dər.a. üçün dis-nın avtoreferatı: 03.00.27.; 03.00.16. AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2002.- 34 s.

 

İsmayılov Amin İsmayıl oğlu. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi [Mətn]: kənd təsərrüfatı . d-ru l. dər. a. üçün dis.: 03.00.27; 03.00.16. /A. İ. İsmayılov; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2002.- 254 s.

 

İsmayılov Sədi Qurban oğlu. Fermer və kəndli təsərrüfatlarında energetika vasitələrinin səmərəli istismarının əsaslandırılması (Frontal yükləyici maşın-aləti ilə) [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.20.03. /S. Q. İsmayılov;
Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-Gəncə., 2008.- 249 s. 

 

İsmayılova Nəzakət Ağaməmməd qızı. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq yamacının meşəaltı torpaqlarının ekoloji münbitlik modelləri [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.27.; 03.00.16. /N, A.İsmayılova; Azərb. Milli Elmlər Akad.Torpaqşunaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2003.- 118 s.

 

Kazemenkah Kərim Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikası şəraitində şəkər çuğundurunu toxumluq üçün basdıran aqreqatın parametrlərinin əsaslandırılması və işlənməsi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 05.20.01. /S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-Gəncə., 1996.- 139 s.

 

Kərimi Abbas. Təbriz düzənliyinin ağır mexaniki tərkibli şorlaşmış torpaqlarının duzlardan yuyulması [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.27. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 1995.- 130 s. 

 

Kərimi Abbas. Təbriz düzənliyinin ağır mexaniki tərkibli şorlaşmış torpaqlarının duzlardan yuyulması [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 1995.- 20 s., şək.

 

Kərimova Ellada Zahid qızı. Mil düzünün meliorasiya olunmuş torpaqlarının münbitlik modeli [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.27. /E. Z. Kərimova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 1997.- 140 s.

 

 Kərimova Fəridə Qulamhüseyn qızı. Şirvan düzünün drenləşmiş ərazisində gedən meliorativ proseslərin elmi təhlili və torpaqların duzsuzlaşmasının sürətləndirilməsi tədbirlərinin işlənməsi [Mətn]: texnika .n..dər.. üçün təq. ol. dis.: 06.01.02. /F. Q. Kərimova; Azərb. Respub. Nazirlər Kab.yan Meliorasiya və Su Təsər.Kom. Az.ET. hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu. Elmi İstehsalat Birliyi.-B., 1998.- 155 s. 

 

Kərimova Leyli Rəşid qızı. Türyançay-Göyçay hövzə torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03. 00. 27; 03. 00. 16. /L. R. Kərimova; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2009.- 177 s.

 

Qardaşov Zahid Əhməd oğlu. Meyvə tullantılarının quşçuluqda yem kimi istifadə olunması üçün mexanikləşdirilmiş texnologiyanın işlənməsi və əsaslandırılması [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. Z. Ə. Qardaşov; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 167 s. 

 

Qasımov Araz Mustafa oğlu. Azərbaycan Respublikası Daşkəsən-Gədəbəy kadastr rayonu torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətləri və bonitirovkası [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 2511.01 ; 2426.01 $c A. M. Qasımov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2018.- 21 s.

 

Qasımov Eldar Məhərrəm oğlu. Naxçıvan MR suvarılan torpaqların fiziki-kimyəvi, mineroloji xüsusiyyətləri və onların üzüm bitkisinin məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n..dər.. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2008.- 160 s.

 

Qasımova Fərqanə Nəriman qızı. Kartof bitkisinin qida elementlərinin balansı əsasında gübrələnməsi : (Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə) [Mətn] : kənd. təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. F. N. Qasımova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 231 s.

 

Quliyev Ədalət Musa oğlu. Abşeron yarımadasında eroziyaya uğramış, pozulmuş və çirklənmiş torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] : kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.16.; 03.00.27 /Ə. M. Quliyev ; Azərb. Resp. Kənd. Təsərrüfatı Nazirliyi, Eroziya və Suvarma Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2010.- 167 s.

 

Quliyev Ədalət Musa oğlu. Abşeron yarımadasında eroziyaya uğramış, pozulmuş və çirklənmiş torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 03.00.16.; 03.00.27 /Ə. M. Quliyev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2010.- 19, [1] s.

 

Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının arazboyu və dağətəyi torpaqlarının ekomeliorativ qiymətləndirilməsi [Mətn]: k/t e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.16; 06.01.02. /Ə. G. Quliyev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu, Naxçıvan Döv. Un-ti. -B., 2008. -294 s.

 

Quliyev Rövşən Saləddin oğlu. Regional xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla heyvandarlıq binalarında mikroiqlim təminatının və qurğularının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3102.01 R. S. Quliyev ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2015.- 131 s.

 

Quliyev Vidadi Allahverdi oğlu. Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının bonitirovkası və iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn]: kənd təsər. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /V. A. Quliyev; Azərb. Resp. EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu. -B., 2000.-197 s.

 

Quliyeva Məxmər. Dağ əkinçiliyi şəraitində torpaqların münbitlik səciyyəsi və bərpası (Böyük Qafqazın cənub-şərq regionu timsalında) [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /M. Quliyeva; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2001.- 149 s.

 

Qurbanov Eldar Ağasalam oğlu. Kür-Araz ovalığı torpaqlarının antropogen təsirlər nəticəsində dəyişməsi istiqaməti və mühafizəsinin elmi əsasları [Mətn] : aqrar e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2511.01 E. A. Qurbanov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2018.- 40 s.

 

Mahmudov Nair Niyazəli oğlu. Meliorasiya sistemləri üçün yerli karxana materiallarından örtülü drenaj süzgəclərinin işlənib hazırlanması [Mətn] : tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.02. N. N. Mahmudov ; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Hidrotexnika və meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi (AzH və M EİB).-B., 2011.- 168 s.

 

Mahmudov Samir Həsən oğlu. Fermer təsərrüfatları şəraitində torpağa veriləcək qidalı məhlul kondisiyalaşdırılmasının mexanikləşdirilmiş texnologiyasının işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /S. H. Mahmudov; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-Gəncə., 2007.- 126 s.

 

Mahmudova Validə Xankişi qızı. Ferma şəraitində südün termiki işlənməsi üçün səmərəli texnologiya və konstruksiyanın işlənməsi tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 05.20.01. /V. X. Mahmudova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 146 s.

 

Manafova Arzu Manaf qızı. Arid zona torpaqlarının istilik və hidrofiziki xassələrinin əlaqəli tədqiqi (Şirvan düzü timsalında) [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01. A. M. Manafova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2013.- 145 s.

 

Mehtiyeva Rəhilə İslam qızı. Mil düzü suvarılan torpaqlarının meliorasiyasının inkişafı ilə əlaqədar hidrogeokimyəvi şəraitinin formalaşma qanunauyğunluqları [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.02. /R.İ. Mehtiyeva; Az ETH və MİEİB.- B., 2004.- 156 s.

 

Məhərrəmova Sevinc Telman qızı. Gəncə-Qazax magistral yolu ətrafındakı torpaqların ağır metallarla çirklənməsi [Mətn] : aqrar e. üzrə e. fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01 S. T. Məhərrəmova ; zərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- B., 2016.- 147 s.

 

Məmmədov Aqşin. Tarlaçılıq tullantılarından yem unu istehsalında istifadə etmə texnologiyası və qurğunun işlənməsi [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /A.Məmmədov; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.- Gəncə, 2004.- 141 s.

 

Məmmədov Camaləddin Ələkbər oğlu. Qərzəkli meyvələrin yığılması, ilkin emalının texnologiyası və maşınlar kompleksi [Mətn] : tex. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. C. Ə. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 332 s.

 

Məmmədov Elşən Sabir oğlu. Yem hazırlayan müəssisənin qüvvəli-qarışıq yem hazırlama xətti üçün təkmilləşdirilmiş üsul və qurğusunun işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /E. S. Məmmədov; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-Gəncə., 2007.- 132 s.

 

Məmmədov Elton Eldar oğlu. Kiçik Qafqazın kserofil dağ-meşə torpaqlarının morfo-genetik diaqnostikası və antropogen təsirdən dəyişilməsi [Mətn] : k/t e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.27 /E. E. Məmmədov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2010.- 190 s.

 

Məmmədov Mahmud Neyman oğlu. Pambıqçılıqda texnoloji əməliyyatların enerji tutumuna təsir edən amillərin tədqiqi və optimal texnologiyanın işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /M. N. Məmmədov; Azərb. K/T Akad.- Gəncə, 2007.- 196 s., cədv., şək.

 

Məmmədov Namiq Müzəffər oğlu. Üzümlüklərdə plantajın təzələnməsi mineral gübrələrin verilməsi texnalogiyası üçün kombinə edilmiş maşının əsaslandırılması [Mətn]: texnika e. n .al. dər. a. üçün təq. ol.dis.: 05.20.01. /N.M. Məmmədov; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 2004.- 129 s.

 

Məmmədov Ramin Kamil oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində vegetasiya suvarmaları sayı zəminində gübrələrin süfrə üzümünün məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri [Mətn]: k./t. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04 /R.K. Məmmədov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2006.- 163 s. + [18] s., cədv.

 

Məmmədov Ramin Kamil oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində vegetasiya suvarmaları sayı zəminində gübrələrin sürfə üzümünün məhsuldarlığına və kefiyyətinə təsiri [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.almaq üçün təqdim edilmiş disser-nın avtoreferatı: 06.01.04 /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 2006.- 20 s.

 

Məmmədov Səbuhi Nəbi oğlu. Mikroəlavələrin qüvvəli yem tərkibinə verilmə texnologiyası və qurucusunun işlənməsi [Mətn]: texn. . n. l. dər. .üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /S. N. Məmmədov; Azərb. Kənd Təsər. Akad.-B., 2003.- 130 s.

 

Məmmədov Tohid Yusif oğlu. Peyintəmizləyən transportyorun hidravlik ötürücüsünün tədqiqi və əsaslandırılması [Mətn] : tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01 /T. Y. Məmmədov ; Azərbaycan Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2010.- 175 s.

 

Məmmədov Zaur Ələddin oğlu. Salyan düzünün torpaq islahatı aparılmış təsərrüfatında meliorativ tədbirlərin effektivliyi (Salyan rayonundakı "Şəfəq" fermer pilot təsərrüfatı timsalında) [Mətn]: kənd-təsər. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 06. 01. 02. /Z. Ə. Məmmədov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2009.- 165 s.

 

Məmmədova Gülnarə Əli qızı. Əzmə prinsipində işləyən kiçik qabaritli yemxırdalayan qurğunun işlənməsi və parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. G. Ə. Məmmədova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 138 s.

 

Məmmədova İlahə Ramiz qızı. Torpaqda azotlu maddələr mübadiləsinin tənzimləmə üsulu və onun ekoloji əhəmiyyəti [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27; 03.00.16. /İ. R. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2008. -150 s.

 

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi [Mətn]: biol. . d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.27; 03.00.16. /S. Z.Məmmədova; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2005.- 346 s.

 

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi [Mətn]: Biologiya .d-ru.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27; 03.00.16. /Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2005.- 38 s.

 

Məmmədova Ülviyyə Fikrət qızı. Pirqulu ərazisinin meşəaltı torpaqlarının mühafizəsində günəş və külək enerjisinin tətbiqinin ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 2426.01 ; 2511.01. Ü. f. Məmmədova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2013.- 187 s.

 

Məmmədova Yeganə Kamil qızı. Antropogen təsir şəraitində dağ və dağətəyi torpaqların ekoloji analizi: (Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı timsalında) [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /Y. K. Məmmədova; Aqroekologiya Elm Mərkəzi. -B., 1998. -134 s.

 

Məsimov Afiq Qəzənfər oğlu. Torpağın əsas və səpinqabağı becərilməsi üçün texnologiya və mexanikləşdirmə vasitələrinin energetik qiymətləndirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 3102.01. A. Q. Məsimov; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2013.- 164 s. 

 

Mikayılov Ceyhun İsmayıl oğlu. Yem bitkilərinin zolaqlarla becərilməsi, yiğılması, xırdalanması texnologiyasının və texniki vasitələrin əsaslandırılması tex. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /C. İ. Mikayılov ; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2011.- 134 s.

 

Mir Fəttah Seyid Qiyasi. Ərdəbil quru bozqır zona torpaqlarının ekoloji-genetik xüsusiyyətləri və istifadənin elmi əsasları [Mətn] : kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /S. Q. Mir Fəttah; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu B., 1996.- 174 s.

 

  Mirzə-zadə Rəna. Suvarılan boz-qonur torpaqların antropgen təsirdən dəyişilməsi və onun məhsuldarlıq qabiliyyəti [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /R.Mirzəzadə; AEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 1998.- 119 s.

 

Mohajer Milani Parviz Ahmad oğlu. İran İslam Respublikası Mahabad bölgəsində şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və səmərəli istifadəsi kənd təs. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.27 /P. A. Mohajer Milani ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2012.- 151 s.

 

Mövsümova Nəcibə Zeynalabdin qızı. Müxtəlif tərkibli azot gübrələrinin suvarılan boz-qonur torpaqlarda badımcan bitkisinə təsiri və onun bəzi ekoloji səciyyələri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 06.01.04. N. Z.Mövsümova; Azərb. Respub. Elmlər Akad. Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İn-tu.-B., 2001.- 23 s.

 

Mövsümova Nəcibə Zeynalabdin qızı. Müxtəlif tərkibli azot gübrələrinin suvarılan boz-qonur torpaqlarda badımcan bitkisinə təsiri və onun bəzi ekoloji səciyyələri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təq.ed. dis.: 06.01.04. /N. Z. Mövsümova; Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi.-B., 2001.- 157 s.

 

Musayeva Məhəbbət Abbas qızı. Gəncə-Qazax zonasında yayılmış tullantı ehtiyatları və onların açıq-şabalıdı (qəhvəyi) torpaqlarda gülümbahar gül bitkisi altında istifadəsinin səmərəliliyi kənd. təs. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.04. /M. A. Musayeva ; Azərb. Döv. Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 156 s.

 

Mustafayev Mustafa Qılman oğlu. Muğan-Salyan massivində torpaqların müasir vəziyyəti və onların yaxşılaşdırılmasının elmi əsasları [Mətn] :aqrar e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01 M. Q. Mustafayev ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2016.- 348 s.

 

Nəsibova Zəhra Arif qızı.  Mil düzü torpaq örtüyünün antropogen deqradasiyası və bərpası yolları kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /Z. A. Nəsibova ; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2011.- 149 s.

 

Nəsirov Elnur Hafiz oğlu. Lənkərançay hövzəsi torpaqlarında mikroelementlərin biogeokimyəvi yayılma qanunauyğunluqları və torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 03.00.16 ; 06.01.04 /E. H. Nəsirov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2012.- 182 s.

 

Nəzərova Nigar Hacıkişi qızı. Mineral və üzvi gübrələrin zəif düşmüş çay plantasiyalarının məhsuldarlığına təsiri [Mətn] : kənd təsər. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. N. H. Nəzərova ; Azərb. Elmi Tədqiqat Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İn-nun. Lənkəran Çay və Sitrus Bitkilər Filialı.-Lənkəran., 2012.- 150, [38] s.

 

Novruzov Xasay Yusif oğlu. Torpağın səpinqabağı becərilməsi texnologiyasının və alətinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /X. Y. Novruzov; Azərb. Kənd Təsər. Akad.-Gəncə., 2007.- 139 s.

 

Novruzova Nərgiz Qədir qızı. Xızı-Altıağac zonasının az məhsuldar torpaqlarının torpaq-ekoloji xüsusiyyəti və münbitliyinin bərpası [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al.üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /N. Q. Novruzova; AEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 1999.- 170 s.

 

Orucov Rəcəb Əhməd oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qərb bölgəsində üzvi və mineral gübrələrin müxtəlif əkin sxemlərində şəkər çuğundurunun bioloji-təsərrüfat göstəricilərinin təsiri: kənd təsərrüfatı .n.l.dər..üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 06.01.04. Torpaqşünaslıq və Aqrikimya İnstitutu.-B., 2002.- 22 s.

 

Orucov Rəcəb Əhməd oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qərb bölgəsində üzvi və mineral gübrələrin müxtəlif əkin sxemlərində şəkər çuğundurunun bioloji-təsərrüfat göstəricilərinə təsiri [Mətn]: k./ t. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 06.01.04. /R.Ə.Orucov; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-Gəncə , 2002.- 122 s., [47] əlavə. cədv.

 

Osmanova Sona Abxaz qızı. Torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılmasına becərmə texnologiyaları və gübrələrin təsiri [Mətn] : aqrar. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3101.01 ; 2511.01 S. A. Osmanova ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2017.- 196 s.

 

Ömərov Sahib Xancan oğlu. Qarabağ düzünün torpaq örtüyünün antropogen deqradasiyası və bərpası yolları [Mətn]: kənd-təs. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03. 00. 27 /S. X. Ömərov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2009.- 166 s.

 

Paşayev Vüsal Əli oğlu. Bar verən üzümçülükdə istifadə olunan traktorlar üçün maşınlar şleyfinin əsaslandırılması və işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol.dis.: 05.20.01 /V.Ə. Paşayev; AKTA.-B., 2003.- 165 s.

 

Rəhimova Afət Hamiz qızı. Şirvan düzü şəraitində intensiv drenaj fonunda torpaq-qruntlarda duzsuzlaşmanın dayanıqlığı [Mətn]: aqrar. . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 31.03.02. A. H. Rəhimova ; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Hidrotexnika və Meliorasiya Elm- İstehsalat Birliyi ("AzH və M" EİB).-B., 2013.- 187 s.

 

Rəşidov Rəşid Nadir oğlu. Yağışyağdıran aparatların abşeron şəraitində tətbiqinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması [Mətn]: k/t. . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 06.01.02. R. N. Rəşidov ; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhimdar Cəmiyyəti, Azərb. Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi (AZ H və M EİB).-B., 2012.- 151 s.

 

Rüstəmov Yasin İsmayıl oğlu. Hidromeliorativ sistem və qurğuların etibarlılığının yüksəldilməsinin nəzəri-praktik əsasları [Mətn]: tex. e. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3103.02. Y. İ. Rüstəmov ; Azərb. Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi.-B., 2013.- 292 s.

 

Rzayeva Rəsmiyyə Aslan qızı. Dənli yemlərin xırdalanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və kiçikqabaritli qurğunun işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. R. A. Rzayeva ; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 159 s.

 

Sadıqov Ramil Əli oğlu. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının dağ-əkinçilik zonasında torpaqların münbitlik parametrlərinə eroziya prosesinin təsiri (Gədəbəy rayonu timsalında) [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01. R. Ə. Sadıqov ; AMEA, Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2013.- 167 s.

 

Seyidov Elmar Əjdər oğlu. Yerli təbii minerallardan və küləşdən istifadə etməklə yem əlavəsi hazırlama texnologiyası və qurğusunun işlənməsi tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /E. Ə. Seyidov; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Cəncə., 2011.- 149 s.

 

Seyidov Mirkazım Cəlal oğlu. Energetika müəssisələrinin tüstü-qazından alınan azot gübrəsinin taxıl bitkisi altında səmərəliliyi [Mətn]: aqrar. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3101.01. M. C. Seyidov ; AMEA,Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2016.- 149 s.

 

Səfərov Cəmşid Xosrov oğlu. Mövcud təsərrüfatçılıq şəraitində muğan düzündə pambığın pulsasiya şırnaqlı şırımlarla suvarılma texnikası və texnologiyası texn. . üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün dis.: 06.01.02. /C. X. Səfərov ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu Elm İstehsalat Birliyi.-B., 2010.- 168 s.

 

Səfərova Xuraman Ələddin qızı. Böyük qafqazın cənub yamacının dağ əkinçilik zonasında torpaqların münbitlik parametrlərinə və ekoloji şəraitinə eroziya prosesinin təsiri [Mətn]: torpaqşünaslıq e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. / X. Ə. Səfərova; B., 2007.- 150 s.

 

Səfərova Xuraman Ələddin qızı. Böyük Qafqazın cənub yamacının dağ əkinçilik zonasında torpaqların münbitlik parametrlərinə və ekoloji şəraitinə eroziya prosesinin təsiri: (Qəbələ rayonu timsalında) [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2005.- 18 s.

 

Səlimova Vəfa Hamlet qızı. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının su ehtiyatlarından suvarma əkinçiliyində istifadənin səmərəliyinin artırılması k/t . üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq. ed. dis.: 06.01.02. /V. H. Səlimova ; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2010.- 153 s.

 

Siracov Nüsrət Nəcməddin oğlu. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı yay otlaqları torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətləri və bonitirovkası [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01 ; 2426.01 N. N. Siracov ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B., 2016.- 162 s.

 

Siyahov Natiq Hamlet oğlu. Taxılyığan kombaynın təmizləyici qurğusunun təkmilləşdirilməsi ilə yığım prosesinin yaxşılaşdırılması [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. N. H. Siyahov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2013.- 127 s.

 

Şabandayeva Aygün Dağıstan qızı. Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq yamacında eroziya prosesinin torpağın ekoloji funksiyasına təsiri (Göygöl rayonu timsalında) [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 2511.01 A. D. Şabandayeva ; AMEA, Eroziya və Suvarma İn-tu.- B., 2014.- 165 s.

 

. Şabanov Cəsarət Əliheydər oğlu. Lənkərançay hövzəsi torpaq münbitliyinin ekoloji monitorinqi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.27. C. Ə. Şabanov; Azərb. Respub. Elmlər Akad. Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İn-tu.-B., 2001.- 18 s.

 

Şabanov Cəsarət Əliheydər oğlu. Lənkərançay hövzəsi torpaq münbitliyinin ekoloji monitorinqi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /C. Ə. Şabanov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası. Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İnstitutu.-B., 2001.- 150 s.

 

Şahmalıyeva Sübhanə Məmməd qızı. Abşeron şəraitində zeytun bağlarının damcılarla suvarma texnika və texnologiyasının işlənib hazırlanması kənd-təs. . üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ed. dis. /S. M. Şahmalıyeva ; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya, İnstitutu Elm İstehsalat Birliyi (AzETHvəMİ EİB).-B., 2010.- 177 s.

 
Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı. Kəndli-fermer təsərrüfatı şəraitində yağ alınma texnologiyasının və qurğusunun işlənməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01İ. Y. Şahverdiyeva ; Azərb. Elmi-Tədqiqat " Aqromexanika" İn-tu.- Gəncə., 2011.- 159 s

 

Şərifov Kazım Təvəkkül oğlu. Beton örtüklü suvarma kanallarının təmizlənmə texnologiyası və istifadə edilən mexanikləşdirmə vasitəsinin tədqiqi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 05.20.01. /K. T. Şərifov; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti.-B., 1997.- 179 s. 

 

Şirzadova Rəna. Böyük Qafqazın cənub şərq hissəsində dağ qara və bozqırlaşmış dağ qəhvəyi torpaqların ekoloji şəraitinə və münbitlik parametrlərinə eroziya prosesinin təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.27. /R.Şirzadova; Elmi Tədqiqat "Eroziya və Suvarma" İn-tu.- B., 2004.- 150 s.

 

Şükürov Sahib Xudaverdi oğlu. Abşeron yarımadası bağaltı torpaqlarının münbitlik səciyyəsi və qida maddələrinin kartoqrammaları [Mətn]: k/t. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. S. X. Şükürov ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2012.- 213 s.

 

Tahirova Yasəmən Fəzan qızı. Mineral qidalanmadan asılı olaraq noxud bitkisinin məhsuldarlığı və torpaqda azot toplamaq qabiliyyəti [Mətn]: kənd təs. e .n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /Y. Tahirova; AEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 1994.- 107 s.

 

Tahirova Yasəmən Fəzan qızı. Mineral qidalanmadan asılı olaraq noxud bitkisinin məhsuldarlığı və torpaqda azot toplamaq qabiliyyəti [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.04. /Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 1995.- 24 s.

 

Talıbov İzzət Ataxan oğlu. "Azərbaycanın Quba-Xaçmaz bölgəsində makro-və mikroelementlərin damcılarla suvarma texnikası vasitəsi ilə armud bağlarında tətbiqi texnologiyasının öyrənilməsi" [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n.a.dər al. üçün təq. ol. dis.: 06.01.01. /İ. A. Talıbov; /Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi Azərb. Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2008.- 151 s.

 

Talibi Sima Məmməd qızı. Salyan düzünün xlorlu-sulfatlı tıp şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlarında duzluluqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı arasında əlaqə k/t üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.27 /S. M. Talibi ; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.-B., 2012.- 150 s.

 

Verdiyeva Təranə Zahid qızı. Universal tipli kiçik qabaritli qüvvəli yem hazırlayanın işçi orqanının təkmilləşdirilməsi və onun parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn] : tex. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01 T. Z.Verdiyeva ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə., 2017.- 174 s.

 

Vəliyeva Aytəkin Məmməd qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində suvarma sayı zəminində gübrə normalarının optimallaşdırılmasının payızlıq arpanın məhsuldarlığına, keyfiyyətinə və torpaq münbitliyinə təsiri [Mətn]: kənd təs. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /A. M. Vəliyeva; Azərb. K/T Akad.- Gəncə, 2007.- 215 s., şək, cədv.

 

Vəliyeva Aytəkin Məmməd qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində suvarma sayı zəminində gübrə normalarının optimallaşdırılmasının payızlıq arpanın məhsuldarlığına, keyfiyyətinə və torpaq münbitliyinə təsiri [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.04. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Yusibov Mehman Əhməd oğlu. Qanıx-Türyançay Kadastr rayonunun əkinçilikdə istifadə olunan torpaqlarının bonitirovkası [Mətn]: kənd təsər. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.27. /M. Ə. Yusibov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B,, 2003.- 116 s.

 

Yusifova Məhluqə Mail qızı. Arazboyu üzümaltı torpaqların ekoloji münbitlik modeli [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.27; 03.00.16. /M. M. Yusifova; Azərbaycan Resdpublikası Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2000.- 158 s.

 

Zeynalov Eldar Cəlil oğlu. İnəklərdə mastiti önləmək istiqamətində sağım maşınının işçi orqanlarının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3102.01. E. C. Zeynalova; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2013.- 162 s. 

 

Zeynalov Hacıağa Yusif oğlu. Böyük Qafqazın cənub yamacı torpaqlarının münbitlik parametrlərinə eroziya prosesinin təsiri və onun modelləşdirilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.27. /H. Y. Zeynalov; Aqroekologiya Elm Mərkəzi.-B., 1995.- 114 s.

 

Zeynalov Sənan Gəncalı oğlu. Yarımdiskli kiçik qabaritli kotanın konstruksiyasının və parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn]: texn. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.20.01. /S. G. Zeynalov; Azərbaycan Elmi Tədqiqat "Aqromexanika" İn-tu.-Gəncə., 2007.- 144 s.

 

Zeynalova Aygün Nurəddin qızı. Suvarılan açıq boz-qəhvəyi torpaqlarda üzüm bitkisinin məhsuldarlığına və qida rejiminə kübrə normalarının təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /A. N. Zeynalova; Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyası.-Gəncə., 2000.- 127 s.

 

Ziaei Javid Alireza Karim oğlu. Təbriz düzü torpaqlarının genetik xüsusiyyətləri və ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2511.01. Ziaei, Javid Alireza Karim oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 175 s.

 

Zingirov Əli Söyün oğlu. Dənəvər yem və yem əlavələrinin yemləmə üçün hazırlanması texnologiyasının və qurğusunun işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. Ə. S. Zingirov ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2015.- 144 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved