Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Bitkiçilik

 

Abasova Xuraman Tofiq qızı.  Abşeron şəraitində becərilən texniki üzüm sortlarının biomorfoloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn]: kənd təs e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 06.01.09. /X. T. Abasova; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu.-B., 2009.- 226 s.

 

Abbas Mehrdad Lomer İraj oğlu. Azot elementi və amin turşulu kompleksin qarğıdalı hibridlərinin məhsuldarlığına və morfofizioloji göstəricilərinə təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2411.02 Abbas Mehrdad Lomer İraj oğlu ; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2016.- 142

 

Abbasquliyeva Sevil Güləş qızı. Lənkəran-Astara bölgəsində tağlı bitkilərin əsas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin bioloji cəhətdən əsaslandırılması [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.06. S. G. Abbasquliyeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 212 s.

 

Abduləliyeva Sevil Şəmşir qızı. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində İtaliya muskatı üzüm sortunun aqrobioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: aqrar . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3103.08. S. Ş. Abduləliyeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2014.- 191 s.

 

Abdullayev Fərman Muxtar oğlu. Lənkəran-Astara bölgəsində kivi (aktinidia chinensis) bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətləri, forma müxtəlifliklərinin və perspektivliyinin öyrənilməsi [Mətn]: kənd təsər. e.n.al. dər. a. üçün təq. olunmuş dis.: 06.01.09. /F. M. Abdullayev; Azərb. Kənd Təs-tı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi; Ə.Rəcəbli ad. Elmi Tədqiqat Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İn-tu.- Lənkəran , 2007.- 205 s.

 

Abdullayeva Nərgiz Musa qızı. Şəki-Zaqatala bölgəsində Şərq xurmasının (Diospyros kaki L.) mövcud sortlarının təsərrüfat və bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.07. N. M. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-Zaqatala., 2014.- 139, [33] s.

 

Ağayev Fəqan Fizuli oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində kartofun başlıca xəstəliklərinə qarşı inteqrir mübarizə üsullarının işlənib hazırlanması [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3103.06. F. F. Ağayev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İn-tu.-Gəncə., 2014.- 204, [6] s.

 

Allahverdiyeva Zülfiyyə Cavanşir qızı. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində pomidorun toxum üçün intensiv becərilmə texnologiyası kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /Z. C. Allahverdiyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 185 s.

 

Amanov Mail Vəli oğlu. Azərbaycanın yabanı üzümünün biomorfoloji, təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və davamlı növlərin seleksiyada tətbiqi [Mətn]: kənd təsərrüfatı . d-ru. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 06.01.07; 06.01.05. /M. V. Amanov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu.-B., 2006.- 410 s.

 

Amanov Mail Vəli oğlu. Azərbaycanın yabanı üzümünün biomorfoloji, təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və davamlı növlərin seleksiyada tətbiqi [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .d-ru .dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.07.: 06.01.05. /Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.-B., 2006.- 40 s.

 

Atayev Elçin Hamlet oğlu. Günəbaxan tumlarının qurudulmasının texnologiya və qurğusunun təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. E. H. Atayev ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 142, [1] s. 

 

Babayev Əlisoltan Hacıbaba oğlu. Azərbaycanda müasir metodların tətbiqi əsasında pomidor sortlarının seleksiyası [Mətn]: kənd təsərrüfatı . d-ru . dər. l. üçün dis.: 06.01.05. /Ə. H. Babayev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İn-tu.-B., 2004.- 301 s.

 

Babayev Əlisoltan Hacıbaba oğlu. Azərbaycanda müasir metodların tətbiqi əsasında pomidor sortlarının seleksiyası [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .d-ru .dər..üçün dis.-nın avtoreferatı: 06.01.05. /Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.-B., 2005.- 38 s.

 

Babayev Mehman Əsgər oğlu. Azərbaycanın yerli arpa sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti [Mətn]: kənd təsər. e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 06.01.05. /M. Ə. Babayev; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2009.- 257 s.

 

Babayeva Ulduz Əli qızı. Xurma bəhməzinin qida sənayesində şəkər əvəzedicisi kimi istifadə imkanlarının tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3309.01 U. Ə. Babayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.-Gəncə., 2015.- 176 s.

 

Bağırov Orxan Rza oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı sortlarının genefondunun qiymələndirilməsi kənd təs. elmləri üzrə fəls. d-ru elmi dər. a .üçün təd. ed. dis.: 06.01.07. /O. R. Bağırov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; Naxçıvan. Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2010.- 151 s.

 

Bayramov Bəhruz Surxay oğlu. Naxçıvan MR-nın yuyulmuş boz torpaqlarında mineral və mikrogübrələrin şəkər çuğundurunun boy, inkişaf və məhsuldarlığına təsiri kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.09./B. S. Bayramov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ; Aqrar Elm Mərkəzi ; Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2010.- 185, [6] s.

 

Bayramov Loğman Əhəd oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma sort və formalarının genofondunun toplanılması və qiymətləndirilməsi [Mətn] : kənd təs. elmləri üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ed. dis.: 06.01.05 /L. Ə. Bayramov ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2010.- 210 s.

 

Bəyəhmədov İslam Akif oğlu. Quba-Xaçmaz bölgəsində şaquli zonallıq üzrə almanın aqrobioloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 06.01.07. /İ. A. Bəyəhmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.- B., 2008.- 144, [5] s., cədv., şək.

 

Bəyəhmədov İslam Akif oğlu. Quba-Xaçmaz bölgəsində şaquli zonallıq üzrə almanın aqrobioloji xüsusiyyyətlərinin tədqiqi [Mətn]: kənd təsər. .n.l.dər..üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 06.01.07. /İ. A. Bəyəhmədov; Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2008.- 18 s.

 

Cəfərov Əkrəm Sultan oğlu. Abşeronun boz-qonur torpaqları şəraitində zeytun bitkisinin gübrələnməsi və məhsulunun sənaye emalı [Mətn] : kənd. təs. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04 /Ə. S. Cəfərov ; ARMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İn-tu.-B., 2009.- 159 s.

 

Cəfərov Fazil Tatarxan oğlu. Qarabağ bölgəsinin aşağı hissəsində suvarma sayı və gübrə normalarının yonca bitkisinin ot məhsuluna və torpağın münbitliyinə təsiri [Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. /F. T. Cəfərov; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirliyi; Azərb. Kənd Təs-tı Akad.-Gəncə., 2009.- 226 s. 

 

Eyvazov Ələddin. Abşeron bölqəsində qiymətli təsərrüfat əlamətlərinə malik, quraqlığa və xəstəliyə davamlı badımcan sortnümunələrinin seçilməsi və hidridləşdirilməsi.[Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.05 Eyvazov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İn-tu.-B., 2001.- 137 s.

 

Əfkarı Bacehbac Əhməd Şəmuddın oğlu. Günəbaxanın müxtəlif sortlarında bəzi fizioloji -biokimyəvi göstəricilərin müqayisəli tədqiqi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.12 /B. Ə. Ş. Əfkarı ; Azərb Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -152 s.

 

Əhmədov Şikar Həbulla oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində yeni intensiv payızlıq buğda sortlarının becərilməsində əsas amillərin optimallaşdırılması [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.07. Ş. H. Əhmədov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2013.- 197, [4] s.

 

Əkpərov Zeynal İba oğlu. Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatlarının öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi [Mətn] : kənd-təs. üzrə e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.05 /Z. İ. Əkpərov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2010.- 375 s.

 

Ələkbərov Fariz Şahin oğlu. Üçtarlalı pambıq-yonca-taxıl növbəli əkin dövriyyəsində torpağın əsas becərmə üsullarının onun münbitliyinə və becərilən bitkilərin məhsuldarlığına təsiri [Mətn] : kənd təsər. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.01. /F. Ş. Ələkbərov ; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2010.- 182, [1] s.

 

Əliyev Faiq Qafar oğlu. Quba-Xaçmaz bölgəsi şəraitində alma bitkisinin Sink, Mis və borla qidalanmasının pozulması və ona qarşı mübarizə tədbirləri[Mətn]: 3103.07. F. Q. Əliyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2016.- 187 s.

 

Əliyeva Afaq Ələsgər qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində soya bitkisinin becərmə texnologiyasının bəzi elementlərinin işlənib hazırlanması [Mətn] : aqrar e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3103.07 A. Ə. Əliyeva ; Bitki Mühafizə və Texniki Elmi-Tədqiqat İn-tu.- Gəncə ., 2017.- 320 s.

 

Əliyeva İlahə Füzuli qızı. Azərbaycanın qış otlaqlarının əsas yem əhəmiyyətli növlərinin morfo-anatomik analizi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2417.01 İ. F. Əliyeva; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2017.- 152 s.

 

Əliyeva Rahilə Məmməd qızı. Azərbaycan Respublikası Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində əsas soğan növlərinin toxum və əkin materiallarını almaq üçün çoxillik anaclığın təşkili üsulları [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. al. dər. a. üçün dis.: 06.01.05. /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-B., 2000.- 160 s. 

 

Əliyeva Zemfira Kamil qızı. Azərbaycanda pərdə örtüklü istixanalar şəraitində pomidor sortnümunələrinin bioloji xüsusiyyətləri və seleksiya əhəmiyyəti [Mətn]: kənd təsər. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /Z. K. Əliyeva; Az. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Az.ETTİ .-B., 1997.- 165 s. 

 

Fətullayev Pərviz Ülkər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin öyrənilməsinin seleksiyada əhəmiyyəti [Mətn] : kənd təs. elmləri üzrə fəls. d-ru dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.05 /P. Ü. Fətullayev ; AMEA Ehtiyatlar İn-tu.-B.,2010.- 237, [2] s.

 

Hacıyeva Sevda Kamal qızı. Becərmə amillərinin buğdanın başlanğıc materialının biomorfoloji əlamətlərinə təsirinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi [Mətn]: kənd təsər. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.05. /S. K. Hacıyeva; Azərb. Resp. K/T Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi ; Azərb. Elm-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B , 2010.- 190 s.

 

Həmidov Həmid Nurəddin oğlu. Yeni yüksək məhsuldar buğda sortlarının müxtəlif ekoloji şəraitdə fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol. .n.l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 03.00.12. /H. N. Həmidov; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.- B., 2007.- 157 s., cədv., şək.

 

Həmidov Həmid Nurəddin oğlu. Yeni yüksək məhsuldar buğda sortlarının müxtəlif ekoloji şəraitdə fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: biol.e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 03.00.12. /H. N. Həmidov; AMEA, Botanika İn-tu.- B., 2008.- 19 s.

 

Həsənov Firuz Şahlar oğlu. Quba-Xaçmaz bölgəsinin məhsuldar Şərq xurması bağlarında bəzi aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.07 F. Ş. Həsənov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2016.- 182 s.

 

Həsənov Nemət Həsən oğlu. Sələfdən asılı olaraq mineral gübrələrin ətirli tütün sortlarının məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.09. /N. H. Həsənov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.- B., 2004.- 126 s. [25] v. əlavə.

 

Həsənov Rahil Qurban oğlu. Pambıq əkinlərində alaq otlarına qarşı herbisidlərə alternativ kompleks aqrotexniki mübarizə üsullarının səmərəliyi [Mətn]: kənd təsarrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.01. /R. Q. Həsənov; Aqrar
Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Pamıqçılıq İn-tu.-Gəncə., 2004.- 149 s.

 

Həsənova Aynur Oruc qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində pomidor bitkisi altında gübrə normalarının optimallaşdırılması k/t e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 06.01.04 /A. O. Həsənova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 206 s.

 

Həsənova Qətibə Musa qızı. Yumşaq buğda sortlarının dən keyfiyyətinin formalaşmasının genetik əsasları və onun seleksiyada istifadəsi [Mətn]: aqrar e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.04. Q. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2015.- 308 s.

 

Həsənpənah Davud Əli oğlu. İİR-nin ərdəbil bölgəsində kartof sortnümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti kənd təs. el. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.05. /D. Ə. Həsənpənah ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 236 s.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Azərbaycanın Gəncə-Qazax və Şirvan bölgələrində həna və basma bitkilərinin becərilməsinin aqrotexniki xüsusiyyətləri [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.09. /H. S. Hümbətov; S.Ağamalıoğlu ad. "Şərəf nişanı" ordenli Azərb. Döv. K/T Akad.-Gəncə , 1999.- 130 s.

 

Hüseynov Həzər Ağahüseyn oğlu. Lənkəran bölgəsində pomidorun məhsuldar, saxlanmaya, daşınmaya və konservləşdirməyə yararlı sortlarının qiymətləndirilməsi və seçilməsi k/t e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 06.01.05 /H. A. Hüseynov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi Tədqiqat İn-tu.-B., 2011.- 142 s.

 

Hüseynov Xalıqverdi Cəmil oğlu. Qarabağ düzənliyinin suvarılan torpaqlarında müxtəlif aqrotexniki tədbirlərin torpağın su-fiziki xassələrinə və payızlıq buğdanın məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: k/t e. n. a. dər. adını al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.01. /X. C. Hüseynov; Azərb.Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 1996.- 140 s.

 

Hüseynov Nizami Vidadi oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə tətbiqinin pambıq bitkisinin becərilməsində səmərəliliyi [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3103.07 N. V. Hüseynov ; Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İn-tu.- Gəncə 2016.- 202s.

 

Xudayev Faiq Allahverdi oğlu. Növdaxili hibridləşmədən istifadə etməklə bərk buğdanın seleksiyası üçün yüksək dən keyfiyyətli ilkin materialın yaradılması [Mətn]: k/t. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 31.03.04. F. A. Xudayev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2012.- 237 s.

 

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu. Azərbaycanda buğdanın sarı pasa (Puccinia striiformis West) effektiv davamlı genlərin müəyyənləşdirilməsi və seleksiyada istifadəsi [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.04. E. R. İbrahimov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2013.- 203 s.

 

İbrahimov Sədrəddin Şirab oğlu. Rayonlaşdırılmış və perspektiv pambıq sortlarında elit toxumlarının qiymətli təsərrüfat və keyfiyyət əlamətlərinin örənilməsi [Mətn]: k/t. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3103.04. S. Ş. İbrahimov ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2012.- 157 s.

 

İmanova Natəvan Mobil qızı. Pambıq toxumunun səpinə hazırlanması üçün elektromexaniki emalının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3102.01. N. M. İmanova ; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 185 s.  

 

İsmayılov İlqar Rafiq oğlu. Kompleks vitamin-mineral əlavəsinin cavan qaramalın işgənbəsində yem zülalının parçalanmasına və bəzi mübadilə proseslərinə təsiri [Mətn]: kənd təs. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 06.02.02. /İ. R. İsmayılov; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İn-tu.- B,. 2008.- 140, [2] s., cədv., şək.

 

İsmayılov Qüdrət Habil oğlu. Qarabağ düzənliyinin suvarma şəraitində yeni intensiv payızlıq buğda sortlarının becərilməsinin aqrotexniki əsasları [Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.09. /Q. H. İsmayılov; Azərb. Kənd Təs-tı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2008.- 163, [18] s.

 

İsmayılov Ramil Zaur oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində ağbaş kələmin F1 hibridlərinin alınması və bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /R. Z.İsmayılov; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akad.- B., 2005.- 228 s., şək.

 

İsmayılov Ramil Zaur oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində ağbaş kələmin F1 hibridlərinin alınması və bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.05. /Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.-B., 2005.- 18 s.

 

Kazımov Nizami Nazim oğlu. Pambıqçılıqda heksaploid mənşəli formalardan istifadə etməklə seleksiya üçün başlanğıc material və donorların yaradılması [Mətn]:aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3103.04. N. N. Kazımov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İn-tu.-Gəncə., 2013.- 194, [2] s.

 

Kazımova İlhamə Hüseyn qızı. Müxtəlif üzüm sortlarından istifadə etməklə konyak şərab materialı istehsalı texnologiyasının işlənməsi [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3309.01. İ. H. Kazımova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 172 s.

 

Qarayeva Amalya. Abşeron və Ağdaş ekoloji şəraitlərində əncir sortlarının bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri [Mətn]: kənd təsərrüfatı .n.e.dər.a. üçün dis.: 06.01.05. /A. Qarayeva; AEA Genetika və Seleksiya İnstitutu.-B., 2000.- 185 s.

 

Qasımov Rövşən Əli oğlu. Mil-Qarabağ bölgəsində şəkər çuğunduru əkinlərində alaq otlarına qarşı təhlükəsiz mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.01. /R.Ə.Qasımov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İn-tu.- Gəncə, 2004.- 111, [11] s., fotoşək.

 

Qasımova Fərqanə Nəriman qızı. Kartof bitkisinin qida elementlərinin balansı əsasında gübrələnməsi : (Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə) [Mətn] : kənd. təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.04. F. N. Qasımova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2011.- 231 s.

 

Qəhrəmanov Fərmayıl Kəmayıl oğlu. Kimyəvi mutagenlərin pambığın toxumuna və çiçək tozcuğuna təsirindən alınan irsi dəyişkənliklərin öyrənilməsi [Mətn]: kənd təsər. e.n.l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /F. K. Qəhrəmanov; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İn-tu.- Gəncə, 2007.- 171, [14] s., cədv., şək.

 

Quliyev Varis Muxtər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümün genofondunun tədqiqi, qiymətləndirilməsi və seleksiyası kənd təs. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /V. M. Quliyev ; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2012.- 481 s.

 

Quliyev Varis Muxtər oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümün genofondunun tədqiqi, qiymətləndirilməsi və seleksiyası kənd təs. e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 06.01.05 /V. M. Quliyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2012.- 45 s.

 

Quliyeva Sevinc Məhi qızı. Tünd boz-çəmən torpağında becərilən pambıq bitkisinin rizosfer mikrobiotasına gübrələrin təsiri [Mətn]: biol. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /S. M. Quliyeva; BDU.- B., 2005.- 152 s., şək..[1] v. xəritə.

 

Quliyeva Sevinc Məhi qızı. Tünd boz-çəmən torpağında becərilən pambıq bitkisinin rizosfer mikrobiotasına gübrələrin təsiri [Mətn]: Biologiya .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.07. /AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-B., 2005.- 18 s.

 

Qurbanova Ulduzə Əhməd qızı. Buğda və amarant yarpaqlarında NAD-malatdehidrogenazanın müqayisəli tədqiqi [Mətn]: biol. sah. fəls. d-ru a. e. dər. al. üçün dis. 2406.02 U. Ə. Qurbanova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2015.- 172 s.

 

Məcidli İsmayıl. Göbələk xəstəliklərinə davamlı üzüm sort və formalarının seçilməsi və onların tədqiqi [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 06.01.05 /İ. Məcidli; AEA, Genetika və Seleksiya İn-tu. -B., 1998. -134 s.

 

 Məmmədov Cəlal Şamil oğlu. Azərbaycan şəraitində becərilən subtropik bitkilərin aqrobioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : aqrar e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.07 C. Ş. Məmmədov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2016. 470 s.

 

Məmmədov Faiq Mərdan oğlu. Azərbaycanın Qarabağ düzündə pambıq əkinlərində ara məsafəsi dəyişən cərgəli səpinlərin səmərəliliyi [Mətn]: kənd. təs. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 06.01.01. /F. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəsi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İn-tu - B., 2009. -152, [8] s.

 

Məmmədov Hafiz İsa oğlu. Azərbaycanın müxtəlif aqroekoloji bölgələrində yerfındığı genotiplərinin tədqiqi və seleksiyada istifadəsi [Mətn]: kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru adı l. üçün təqd. el. dis.: 06.01.05. /H. İ. Məmmədov; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2009.- 150 s.

 

əmmədov Qərib Qara oglu. Azərbaycan Respublikasında çəltik bitkisinin zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması kənd. təs. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 06.01.11. /Q. Q. Məmmədov ; Azərb. Resp. K/T-tı Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İn-tu.-Gəncə., 2011.- 167 s.

Məmmədov Vüsal Ədail oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsinin suvarılan açıq-şabalıdı (açıq boz qəhvəyi) torpaqlarında qarğıdalının becərilmə texnologiyasının optimallaşdırılması kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 06.01.09. /V. Ə. Məmmədov ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Azərb. Döv. Aqrar Un-tu.-Gəncə., 2010.- 323 s.

 

Məmmədova Aytəkin Sabir qızı.Azərbaycanın Qərb bölgəsində çuğundur bitkisinin xəstəlikləri və başlıcaları əleyhinə mübarizə tədbirləri k/t üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təqd. ol. dis.: 06.01.11 /A. S. Məmmədova ; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti .- Gəncə ., 2012.-233 s.

 

Məmmədova Pərvanə Mahmud qızı. Abşeron şəraitində qarğıdalının silosluq kütlə və dən üçün becərilməsinin əsasları [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.07. P. M. Məmmədova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2016.- 184 s.

 

Məmmədova Ziyafət Baba qızı. G.Hirsitum L. və G.Barbadense L. növlərinin müxtəlif mənşəli sortlarında viltə davamlılığı öyrənmək və tolerant pambıq sortlarını aşkara çıxartmaq [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /Z. B. Məmmədova; AMEA Genetik Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2006.- 188 s.

 

Məmmədova Ziyafət Baba qızı. G.hirsitum L. və G.barbadense L. növlərinin müxtəlif mənşəli sortlarında viltə davamlılığı öyrənmək və tolerant pambıq sortlarını aşkara çıxartmaq [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.05. /Aqrar Elm Mərkəzi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik inistitutu.- B., 2007.- 19 s.

 

Molazem Davər Rəhim oğlu. İran İslam Respublikasının Astara bölgəsində ekoloji amillərə davamlı qarğıdalı sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.04. D. R. Molazem ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 199 s.

 

Musayev Mirzə Kamal oğlu. Abşeron şəraitində çaytikanı(Hippophae Rhamnoıdes L.) bitkisinin sort və formalarının bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onlardan ən qiymətlilərinin seçilib və artırılması [Mətn]: k/t. e. n. a.dər. al. ücün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 06.01.05. M.K.Musayev; AMEA, Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 2001.- 22 s.

 

Musayev Mirzə Kamal oğlu. Abşeron şəraitində çaytikanı(Hippophae Rhamnoıdes L.) bitkisinin sort və formalarının bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onlardan ən qiymətlilərinin seçilib və artırılması [Mətn]:kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. ücün təq. ol. dis.: 06.01.05. /M. K.Musayev; AMEA Genetika və Seleksiya İn-tu.-B., 2001.- 167 s.

 

Musayeva Tamella Hüseyn qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində amarant(Amaranthus L)növlərinin fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətləri: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 06.01.09. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 2001.- 21 s.

 

Musayeva Tamella Hüseyn qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində amarant(Amaranthus L)növlərinin fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.09. /T.H. Musayeva; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-Gəncə., 2001.- 103 s.

 

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılmış qiymətli üzüm sortlarının biomorfoloji və texnoloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn]: kənd təsər. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06. 01. 09. /C. S. Nəcəfov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfanı Nazirliyi; Aqrar Elm Mərkəzi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İns-tu.-B., 2008.- 185 s.

 

Nəcəfova Aida Bəhram qızı. Abşeronun aborigen və introduksiya olunmuş süfrə üzüm sortlarının ampeloqrafiki, aqrobioloji və texnoliji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.09. /A. B. Nəcəfova; Azərb. Kənd Təs-tı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu.-B., 2009.- 203 s.

 

Nəsirova Anarə İxtiyar qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində əməköməci növlərinin senopopulyasiyalarının öyrənilməsi, aqrofitosenozlarda becərilməsi və yem əhəmiyyəti [Mətn] : aqrar e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.07 A. İ. Nəsirova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi.- Gəncə., 2017.- 152 s.

 

Nəzərov Elnur Maxsud oğlu. Quba-Xaçmaz bölgəsində yayılmış qarağatın forma-sortlarının aşkarlanması ilə onların aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /E. M. Nəzərov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Ə. Rəcəbli adına Azərb. Elmi-Tədqiqat Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İn-tu.-Quba., 2011.- 165 s.

 

Osmanov Hikmət Saleh oğlu. Quba-Xacmaz bölgəsinin Xəzər dənizi sahilində əncir bitkisinin biologi xüsusiyyətləri və müxtəlifliyinin öyrənilməsi [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al. üçün olan dis.: 06.01.05. /H. Osmanov; Azərb. Bağçılıq və subtropik bitgilər üzrə elmi istehsalat birliyi.-B., 1997.- 129 s.


Paşayev Mübariz Bəşarət oğlu. Aran yonca sortunun bəzi bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri, yemlik keyfiyyəti və qidalılıq dəyəri (Şəki-Zaqatala bölgəsi timsalında) [Mətn]: kənd təs. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.09. /M. B. Paşayev; Azərb.Elmi-Tədqiqat Yemçilik Çəmənçilik və Otlaqlar İn-tu.- B., 2007.- 145 s.

 

Paşayev Mübariz Bəşarət oğlu. Aran yonca sortunun bəzi bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri, yemlik keyfiyyəti və qidalılıq dəyəri: (Şəki-Zaqatala bölgəsi timsalında) [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a. dər. a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.09. /Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Poladova Gülşən Hüseyn qızı. Payızlıq buğdanın sortnümunələrinin müxtəlif ekoloji şəraitdə dən keyfiyyətinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.05. /G. H. Poladova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2011.- 145 s.

 

Rza Şəhriyari Məhəmmədi Sadiq oğlu. İran islam Respublikası Ərdəbil bölgəsində quraqlığa davamlı buğda sortlarının aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onların seleksiyada əhəmiyyəti kənd təs. el. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.05. /M. S. Rza Şəhriyari ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 182 s.

 

Rzayeva Rəsmiyyə Aslan qızı. Dənli yemlərin xırdalanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və kiçikqabaritli qurğunun işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. R. A. Rzayeva ; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 159 s.

 

Sadıqov Ələddin Nemət oğlu. Azərbaycan Respublikasının Quba-Xaçmaz bölgəsində alma sortlarının öyrənilməsi və seleksiyası [Mətn]: aqrar e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.04. Ə. N. Sadıqov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2015.- 318, [22] s.

 

Sadıqov Fərhad Ələkbər oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində üzüm bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə damcılarla suvarma texnologiyası əsasında verilən makro-mikroelementlərin təsiri [Mətn]: k/t e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 06.01.01. /F. Ə. Sadıqov; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirliyi, Aqrar elm Mərkəzi; Elmi Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.-B., 2006.- 181 s.

 

 Seyidzadə Günel Mirhəşim qızı. Naxçıvan muxtar respublikası şəraitində əsas becərmə amillərinin ətirli tütün sortlarının bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinə təsiri kənd təs. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 06.01.09. /G. M. Seyidzadə ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi; Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2011.- 189 s. 

 

Səfərli Seymur. Qarabağ bölgəsində makro və mikroelementlərin suvarma texnikası vasitəsi ilə şəkər çuğunduruna tətbiqi texnologiyanın öyrənilməsi [Mətn]: k./t. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 06.01.01. /S.Səfərli; ARK/TN Elmi-Tədq. Eroziya və Suvarma İnstitutu.- B., 2005.- 156 s.

 

Səfərli Seymur. Qarabağ bölgəsində makro və mikroelementlərin suvarma texnikası vasitəsi ilə şəkər çuğunduruna tətbiqi texnologiyanın öyrənilməsi [Mətn]: k./t. e. n. al. dər. a. üçün dis-nın avtoreferatı: 06.01.01. /S.Səfərli; ARK/TN Elmi-Tədq. Eroziya və Suvarma İnstitutu.-B., 2005.- 19 s.

 

Səiedzadə Fərzin İsrafil oğlu. İran İslam Respublikasının Astara bölgəsində ekoloji amillərə davamlı çəltik sortnümunlərinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3103.07. S. İ. Fərzin ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; BDU.-B., 2014.- 200, [15] s.

 

Səlimov Vüqar Süleyman oğlu. Qarabağ-Mil zonası şəraitində yayılmış aborigen və intriduksiya olunmuş üzüm sortlarının bioloji- təsərrüfat və texnoloji xüsusuyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn]: k/t. . n. l .dər. . üçün təq. ol. dis.: 06.01.05. /V.S. Səlimov; Aqrar Elmi Mərkəzi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.-B., 2003.- 169 s. 

 

Səlimov Vüqar Süleyman oğlu. Azərbaycanda üzüm genofondunun seleksiya məqsədilə qiymətləndirilməsi və yeni sortların yaradılması [Mətn] : aqrar e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.04 V. S. Səlimov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2017.- 488 s.

 

Sərdarova Dilarə İslam qızı. Azərbaycan şəraiti üçün yeni və qeyri-ənənəvi giləmeyvə bitkilərinin tədqiqi [Mətn] : aqrar . üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3103.08 D. İ. Sərdarova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə., 2017.- 166 s.

 

Sultanlı Xudayar Həzərxan oğlu. Cənubi Muğan şəraitində paxlalı tərəvəz bitkilərinin biomorfoloji xüsusiyyətləri, becərmə texnologiyasının işlənilməsi və onun iqtisadi səmərəliliyi [Mətn]: kənd təs. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.09. /X. H. Sultanlı; Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.- B., 2007.- 154 s., cədv., şək.

 

Sultanlı Xudayar Həzərxan oğlu. Cənubi Muğan şəraitində paxlalı tərəvəz bitkilərinin biomorfoloji xüsusiyyətləri, becərmə texnologiyasının işlənilməsi və onun iqtisadi səmərəliliyi [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n.a. dər. a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.09. /Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Süleymanova Nabat Mürsəl qızı. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda fermer təsərrüfatlarında taxıl istehsalı üzrə texnikanın tərkibinin və mövsümi istifadəsinin optimallaşdırılması [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01 N. M. Süleymanova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2015.- 169 s.

 

Süleymanova Yeganə Vahid qızı. Zəif boylu armud sortlarının seçilməsi və qiymətləndirilməsi [Mətn]: K./t. e. n. l. dər . üçün təq. ed.dis.: 06.01.05. /Y.V. Süleymanova; Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyası.-Gəncə., 2006.- 203 s.  

 

Süleymanova Yeganə Vahid qızı. Zəif boylu armud sortlarının seçilməsi və qiymətləndirilməsi [Mətn]: Kənd təsərrüfatı e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.01.05. /Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik inistitutu.-B., 2007.- 22 c.

 

  Şükürov Azər Salman oğlu. Müxtəlif ekoloji şəraitdəki üzüm sortlarının aqrobioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn] : $aqrar e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.07 A. S. Şükürov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2016.- 253 s.

 

Tağıyev Ələddin Əlirza oğlu. Mutantlardan istifadə etməklə pambıq sortlarının yaradılması [Mətn]: aqrar e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.04. Ə. Ə. Tağıyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İn-tu.-Gəncə., 2016.- 328 s.

 

Tağıyeva Flora Şura qızı. Abşeron yarımadası ərazisinin şigelyozlara görə epidemioloji rayonlaşdırılması [Mətn]: tibb e .n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.30. /F. Tağıyeva; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 166 s.

 

Vəliyeva Mahirə Aydın qızı. Pambığı becərmə aqrotexnikasının məhsuldarlığı və onun struktur elementlərinin korrelyasiya asılılığına təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.01.09. /M.A.Vəliyeva; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İn-tu.-B, 2003.- 145 s., [31]

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved