Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Meşə təsərrüfatı. Meşə təsərrüfatı elmləri

 

Abdullayeva Lalə Rəşid qızı Azərbaycanda yerli tut sortları yarpağının introduksiya edilmiş tut ipəkqurdu (Bombyx mori L.) cinslərinin məhsuldarlıq göstəricilərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasına təsiri [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.07 ; 3110.01 L. R. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2016.- 156, [12] s.

 

Bayramov Elxan. Şirvan düzü suvarma sularının tərkibi və onun antrogen torpaq əmələ gəlmə prosesinə təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün dis.: 03.00.27. /E.Bayramov; Azərbaycan Respublikası EA Torpaqşünaslıq və Anrokimya İnstitutu.-B., 2000.- 121 s.

 

Xəlilov Fərrux Cəlal oğlu. Böyük Qafqazın meşə örtüyünün ekocoğrafi təhlili (Azərbaycan Respublikası daxilində) [Mətn]: coğ. e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.23. /F. C. Xəlilov; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-u.-B., 2008.- 160 s.  

 
____________________

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved