Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Heyvandarlıq

 

Abbasov Ramiq Tofiq oğlu. Qaramal cavanlarının 18 aylığınadək bəslənilməsi texnologiyasının ət məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3110.03. R. T. Abbasov ; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İn-tu.-Gəncə., 2015.- 168 s.

 

Abdullayeva Lalə Rəşid qızı Azərbaycanda yerli tut sortları yarpağının introduksiya edilmiş tut ipəkqurdu (Bombyx mori L.) cinslərinin məhsuldarlıq göstəricilərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasına təsiri [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.07 ; 3110.01 L. R. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2016.- 156, [12] s.

 

Behnam Əmini Hümmət oğlu. Selen, sink mikroelementlərinin və E vitamininin toyuqların məhsuldarlığına və embrional inkişaflarına təsiri [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 31.10.02. Ə. H. Behnam ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Zoologiya İn-tu.-B., 2012.- 128 s.

 

Camalov Əlikram Talıb oğlu. Qüvvəli-qarışıq yemlərin nəmlik-istilik təsiri ilə hazırlanmasının təkmilləşdirilmiş texnologiyası və vasitəsinin işlənməsi [Mətn]: texn. . n. l. dər. .üçün təq. ed. dis. : 05.20.01. /Ə. T. Camalov ; Azərb. Kənd Təs. Akad.-Gəncə., 2008.- 134 s.

 

Əbilova Səadət Fətiağa qızı. Azərbaycanda yetişdirilən müxtəlif qaramal cinslərinin və növlərinin südünün fiziki, kimyəvi tərkibi və texnoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. l. dər. .üçün təq. ed. dis.: 06.02.04. /S. F. Əbilova; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.- Gəncə, 2005.- 135 s.

 

Əbilova Səadət Fətiağa qızı. Azərbaycanda yetişdirilən müxtəlif qaramal cinslərinin və növlərinin südünün fiziki, kimyəvi tərkibi və texnoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: Kənd təsərrüfatı .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 06.02.04. /Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.-B., 2005.- 22 s.

 

Əhmədi Kavə Məsud oğlu. Zəncan əyalətində müxtəlif yemləmə və saxlama şəraitlərinin ev quşlarının məhsuldarlığına, embrional inkişafına və maddələr mübadiləsinin bəzi göstəricilərinə təsiri [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3110.02. Ə. M. Kavə ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Zoologiya İn-tu.-B., 2013.- 132 s.

 

Həsənov Namiq Məhərrəm oğlu. Yeni rayonlaşdırılmış ipəkqurdu cinsləri və çəkil sortlarının qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi [Mətn]: k/t. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.02.01. /N. M. Həsənov; R. A. Hüseynov ad. Azərb. Elmi Tədqiqat İpəkçilik İn-tu.-Gəncə., 1996.- 110 s.

 

Hümbətova Güləbatın Vaqif qızı. Gəncə-Qazax bölgəsində yetişdirilən yeni tip yarımqaba yunlu Bozax cinsli qoyunların bir sıra bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinə dölün təsiri [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3110.01. G. V. Hümbətova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İn-tu.-Gəncə., 2015.- 153 s.

 

Hüseynov Azad Rəhim oğlu. Azərbaycan Respublikasında ardıcıl damazlıq yemləmələri üçün tut ipəkqurdu cinslərinin seçilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı . n. l. dər. .üçün təq. ed. dis.: 06.02.04. /A. R. Hüseynov; Azərb. Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İn-tu.-Gəncə., 2007.- 121 s.

 

İbrahimov Əlövsət Vəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qoyunların selenə olan tələbatı və selenin qoyunların məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3110.02 Ə.V. İbrahimov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Yemşilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İn-tu.-B., 2015.- 221, [1] s.

 

İskəndərova Aynur Cəmil qızı. Quş damının mikroiqlimini təmin edən qurğunun təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. A. C. İskəndərova ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 139 s.

 

Məmmədov Qafar Mahmud oğlu. Tut ipəkqurdunun müxtəlif genealoji nəsillərinin çoxaldılma üsullarının məhsuldarlığa və yemin ödənilməsinə təsiri [Mətn]: kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 06.02.01. /Q. M.Məmmədov; R.A.Hüseynov adına Azərbaycan ET və İpəkçilik İn-u.-B., 1995.- 120 s.

 

Məmmədov Mahil İsa oğlu. İnformasiya-proqram təminatlı yem dənəvəri hazırlama texnologiyasının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: texnika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. M. İ. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2013.- 180 s.

 

Mirzəyev Vüsal Adil oğlu. İribuynuzlu qaramal üçün yüksək keyfiyyətli kombinəedilmiş silosun hazırlanma texnologiyası və onun məhsuldarlığa təsiri [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3110.03 V. A. Mirzəyev; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 147, [1] s.

 

Oranq Esteqamat Məhərrəm oğlu.  İran Astarası şəraitində məhəlli qaramalın təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: k/t e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.02.04. /E. M. Oranq; F.Ə.Məlikov ad. AzET Heyvandarlıq İn-tu.-B., 1998.- 134 s.

 

Ruşanov Asəf Əyyub oğlu. Balbas cinsli qoyunların cinsdaxili tiplər üzrə məhsuldarlığının öyrənilməsi k/t e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.02.04. /A. Ə. Ruşanov ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2010.- 156 s.

 

Sadıqova Günay İsfəndiyar qızı. İkicinsli (Kuba x Simmental) hibridlərin böyümə, inkişaf və ət məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3110.03. G. İ. Sadıqova ; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2013.- 155, [1] s.

 

Seyfəddinov Savalan Şahbaba oğlu. Kompleks mikroelementlərin (mis, sink, maqnan, kobalt, selen) camışların məhsuldarlığına təsiri və onların bu elementlərə olan təlabatının optimal normalarının müəyyənləşdirilməsi kənd təs. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 06.02.02. /S. Ş. Seyfəddinov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İn-tu.-B., 2007.- 212 s.

 

Zeynalov Eldar Cəlil oğlu. İnəklərdə mastiti önləmək istiqamətində sağım maşınının işçi orqanlarının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3102.01. E. C. Zeynalova; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2013.- 162 s.

 

Zeynalov Zaman Həbib oğlu. Damazlıq təsərrüfatlarında buzovların əmizdirilməsi üçün qurğunun işlənməsi və parametrlərin əsaslandırılması [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3102.01. Z. H. Zeynalov ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2014.- 141 s.  

 

  

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved