Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Baytarlıq

 

Abdullayev Cavid Ağa oğlu. Qoyunların monieziozuna qarşı yeni anthelmint preparatların səmərəliliyinin müqayisəvi öyrənilməsi və tətbiqinin optimal sxeminin işlənməsi [Mətn]: baytarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2429.01. C. A. Abdullayev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,Azərb. Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İn-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

Cəfərov Ruslan Möhlüd oğlu. Buzovların neoaskaridozuna qarşı yeni anthelmint preparatlar və dərman bitkilərinin müqayisəli səmərəliliyinin öyrənilməsi və tətbiqi [Mətn]: baytarlıq e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.19. /R. M. Cəfərov; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi "Şərəf Nişanı" Ordenli Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İn-tu.-B., 2009.- 129 s.

 

Əbdüləliyev Qalib Hümmət oğlu. Qobustan yarımsəhrasının biogeokimyəvi xüsusiyyətləri və onun qoyunlarda mineral maddələr mübadiləsinin bəzi göstəricilərinə təsiri [Mətn]: baytar. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 16.00.06. /Q. H. Əbdüləliyev; Döv. Baytar. Kom., Az.ET Baytarlıq İn-tu.-B., 1997.- 145 s.

 

Əhmədov Elşad İlyas oğlu. Ev toyuqlarının eymeriozu (Eimeria tenella) və müalicəsində bəzi parazitoloji və zülal mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi [Mətn]: biologiya e. n. a. dər. al.üçün təq. ol. dis.: 03.00.19. /E. İ. Əhmədov; AEA Zoologiya İn-tu.-B., 2000.- 219 s. 

 

Hacıyeva Nuranə Əli qızı. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisində bəzi fermer təsərrüfatlarında ev donuzlarının (Sus scrofa domesticus) balantidi və koksidiləri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2429.01 N. Ə. Hacıyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu.- B., 2016.- 167 s.

 

Həsənov Azər Mirzəsən oğlu. Camışların pasterellyozunun müalicəsində natrium selenitin və antibiotiklərin tətbiqi [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 31.09.01 A. M. Həsənov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Baytarlıq Elmi Tədqiqat İn-tu.- B., 2017.- 155 s.
 

Əzizova Aygün Aydın qızı. Azərbaycanda iqlimləşdirilmiş Amerika yenotunun (Procyon lotor L.) parazit faunası [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.19. /AMEA Zoologiya İnstitutu.-B., 2008.- 138 s.

 

Qardaşova Siyasət Cəlil qızı. Azərbaycan Respublikasında quşların aspergillyozunun epizootik vəziyyətinin öyrənilməsi və ona qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 31.09.01. S. C. Qardaşova ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-B., 2013.- 149 s.

 

Mamedova Simuzər Oruc qızı. Azərbaycanda amfibi və reptililərdə parazitlik edən koksidilərin (apıcomplexa, coccıdıa) sistematikası və ekoloji xüsusiyyətləri biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.19. /S. O. Mamedova ; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2011.- 177 s.

 

 

Mehdiyev Nizam Mirxas oğlu. Postnatal ontogenezdə itlərin mədə toxumasında QAYT sisteminin qida deprivasiyası şəraitində dəyişilməsi [Mətn]: biologiya e. n al. dər. a.üçün təq.ol. dis.: 03.00.13. /N.M. Mehdiyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2002.- 166 s.

 

Mədətov Ramiz İdris oğlu. Ev toyuqlarında EİMERİA cinsinə mənsub parazitlərə qarşı yaranan immunitetin bəzi xüsuiyyətləri [Mətn]: biologiya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.19. /R. İ. Mədətov; Azərbaycan Elimlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.-B., 1996.- 134 s.

 

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların koksidiozları, onların orqanizmində fizioloji göstəricilərə təsiri [Mətn]: biol. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2429.01. İ. B. Məmmədov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu.-B., 2015.- 209 s. şək., cədv.,xəritə.

 

 Mikayılov Mikayıl Sultan oğlu. Ətlik quşçuluq təsərrüfatlarında şərti patogen mikrobların törətdikləri xəstəliklər və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: baytarlıq e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 16.00.03. /M. S.Mikayılov; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi, "Şərəf Nişanı" Ordenli Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutu.-B., 1994.- 129 s.

 

Mikayılov Mikayıl Sultan oğlu. Ətlik quşçuluq təsərrüfatlarında şərti patogen mikrobların törətdikləri xəstəliklər və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: Baytarlıq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 16.00.03. /Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi, "Şərəf Nişanı" Ordenli Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutu.- B., 1995.- 27s.

 

Ömərov Asəf Məmməd oğlu. Quba-Xaçmaz zonasında kənd təsərrüfatı heyvanlarının xlamidiyozunun epizootoloji vəziyyəti və mübarizə tədbirləri [Mətn]: aqrar üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3109.01. A. M. Ömərov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Baytarlıq Elmi Tədqiqat İn-tu.-B., 2016.- 157 s.

 

Pürhani Tamara Adil qızı. Camışlarda baş skeletinin ekoloji və yaş xüsusiyyətləri biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 16.00.02 /T. A. Pürhani ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.- B., 2008.- 149 s.
 

Səfərova Aynurə Arif qızı. Qaramal, camış və qoyunların pasterelyozuna qarşı vaksinlərin immunogenliyinin yüksəldilməsinin bəzi bioloji və texnoloji əsasları [Mətn]: baytarlıq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 16.00.03. /A. A. Səfərova; Azərb. Elmi-Tədq. Baytarlıq İn-tuş- B., 2007.- 162 s.

 

Səfərova Aynurə Arif qızı. Qaramal, camış və qoyunların pasterelyozuna qarşı vaksinlərin immunogenliyinin yüksəldilməsinin bəzi bioloji və texnoloji əsasları [Mətn]: Baytarlıq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 16.00.03. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Zoologiya İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved