Kimya elmləri

Ümumi və qeyri üzvi kimya

 

Abbasova Səidə İskəndər qızı. Yerli gil suxurlarından alüminiumun müxtəlif birləşmələr şəklində çıxarılması [Mətn]: kimya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 02.00.01 /S. İ. Abbasova; AMEA, Kimya Problemləri İnstitutu.- B., 2003.- 117 s.

 

Abdullayeva Gülnarə Nail qızı. Keçid metalların neft porfirin kompleks birləşmələrinin, onların molekulyar oksigenlə adduktlarının sintezi və xassələrinin tədqiqi kimya üzrə fəls d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01 /G. N. Abdullayeva ; ADNA.-B., 2012.- 123 s.

 

Ağayeva Mərziyyə Firudin qızı. Fe (Co, Ni)-Pb-Sb üçlü sistemlərində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin təbiətinin araşdırılması və yeni fazaların xassələrinin tədqiqi kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /M. F. Ağayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2011.- 158 s.

 

Ağayeva Reyhan Mirhüseyn qızı. Cu2LnSb3S7 və Cu2LnBi3S7 tipli birləşmələrin sintezi və fiziki-kimyəvi tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /Kimya Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 150 s. , ill., cədv.

 

Ağayeva Reyhan Mirhüseyn qızı. Cu2LnSb3S7 və Cu2LnBi3S7 tipli birləşmələrin sintezi və fiziki-kimyəvi tədqiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.01. /AMEA Kimya Problemləri İnstitutu.- B., 2007.- 24 s., cədvəl, şəkil

 

Alverdiyev İsfəndiyar Cavid oğlu. Pedaqoji Universitetlərdə kimyanın tədrisində hərbi biliklərin verilməsi [Mətn]: ped. .n.l.dər.a. üçün təq. ed. dis.:13.00.02. /İ. C. Alverdiyev; Gəncə Döv. Un-ti.-Gəncə., 2002.- 185 s.

 

Babanlı Kəmalə Nağı qızı. Ag2X-PbX-Bi2X3 (X-Se, Te) sistemlərinin fiziki-kimyəvi tədqiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. K. N. Babanlı ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

Babayev Yasin Nağı oğlu. Aııı-Bıv-Te üçlü sistemlərində (Aııı-Ga, In; Bıv-Ge, Sn, Pb) faza əmələgəlmə və evtektik kristallaşma proseslərinin fiziki-kimyəvi əsaslərı [Mətn]: kimya e. d-ru a. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 02.00.01 /Y. N. Babayev; Naxçıvan Dövl. Un-ti.-Naxçıvan., 2004.- 283 s.

 

Babayev Yasin Nağı oğlu. Aııı-Bıv-Te üçlü sistemlərində (Aııı-Ga, In; Bıv-Ge, Sn, Pb) faza əmələgəlmə və evtektik kristallaşma proseslərinin fiziki-kimyəvi əsaslərı [Mətn]: kimya e. d-ru a. dər. a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.01 /Y. N. Babayev; Naxçıvan Dövl. Un-ti.-B., 2005.- 44 s.

 

Bağıyeva Məlahət Rüstəm qızı. Er-Sn-Se(Te) üçlü sistemlərində fəza tarazlığı və alınan materialların xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /M. R. Bağırova; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 191 s.

 

Bağıyeva Məlahət Rüstəm qızı. Er-Sn-Se(Te) üçlü sistemlərində fəza tarazlığı və alınan materialların xassələrinin tədqiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.01. /AMEA Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

Cəfərli Mahnur Möysün qızı. Diaion - CR11, Dowex M-4195, KU-2x8 və KB-4P-2 ionitləri ilə məhlullardan Zn2+ və Pb2+ -ionlarının sorbsiyası [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2307.01 M. M. Cəfərli ; AMEA, Naxçıvan bölməsi Təbii Ehtiyatlar İn-tu.- Naxçıvan., 2016.- 151 s.

 

Cəfərova Günay Zakir qızı. İn,Sb//S,Se(Te) dördlü sistemlərində faza tarazlığının tədqiqi və alınan yeni fazaların xassələri [Mətn] : kimya üzrə fəls d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2303.01. G. Z. Cəfərova ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İn-tu.-B., 2014.- 172 s. 

 

Əfəndiyeva Sevda Qüdrət qızı. Pirrotinləşmiş filizçay polimetal sulfid filizinin kükürd 4-oksid iştirakı ilə avtoklav üsulu ilə emalı [Mətn]: kimya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /S. Q.Əfəndiyeva; A Kimya Problemləri İnstitutu.- B., 2005.- 124 s.

 

Əfəndiyeva Sevda Qüdrət qızı. Pirrotinləşmiş filizçay polimetal sulfid filizinin kükürd 4-oksid iştirakı ilə avtoklav üsulu ilə emalı : Kimya .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis. işinin avtoreferatı: 02.00.01. /A Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

 

Əliyev İkram Hümmət oğlu. (Ga, In)2-x CuxS3 tipli mürəkkəb birləşmələrin modifikasiyalarının stabilləşdirilməsi və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi [Mətn]: kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /İ. H. Əliyev; AEA, Qeyri-üzvi və fiziki Kimya İn-tu.-B., 1996.- 121 s.

 

Əliyev Ziya Saxavəddin oğlu. "Av-Te-I (Av-As, Sb, Bi) sistemlərinin faza tarazlıqları və termodinamiki xassələri [Mətn]: kimya . n. . dər. . üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /Z. S. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. BDU.-B., 2008.- 171 s. 

 

Əliyeva Qüdrət Məşədi qızı. Antiqorit-perlit sistemində hidrotermal və termiki çevrilmələr [Mətn]: kimya . n. . dər. . üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /Q. M. Əliyeva; Kimya Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 142 s.

 

Əliyeva Qüdrət Məşədi qızı. Antiqorit-perlit sistemində hidrotermal və termiki çevrilmələr [Mətn]: Kimya .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 02.00.01. / Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 27 s.

 

 Əliyeva Samirə Bahəddin qızı. Alümosilikat sistemlərində seolitlərin sintezi, kristallaşma və çevrilmə proseslərinin quruluş-kimyəvi xüsusiyyətləri [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01 /S. B. Əliyeva ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 149 s. 

 

Əzizova Əsmət Nizami qızı. İkivalentli platinin tetrametiletilendiamin və kükürd-azot tərkibli bioliqandlarla qarışıqliqandlı komplekslərinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02. 00. 01. /Ə. N. Əzizova; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu; Azərb. Tibb Un-in Elmi Tədqiqt Mərkəzi.-B., 2009.- 146 s.

 

Gülalov Ömər Məhəmməd oğlu. Renium (III, IV və V)-in bir sıra aromatik aminlərlə kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /Ö. M. Gülalov; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu; ADNA .-B., 2008- 140 s

 

İbrahimova Gülzar İsaxan qızı. Ag - Ga - S (Se,Te) sistemlərində faza tarazlıqları, gümüşün xalkoqallatlarının və xalkoqallatlarının termodinamik xassələri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /G. İ. İbrahimova; BDU.- B., 2004.- 126 s.

 

İmanov Elmar Vaqif oğlu. Ferrosen və simantrenin tsiklopentanol, tsikloheksanol törəmələrinin sintezi, quruluşu və xassələrinin tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2303.01. E. V. İmanov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 136 s.

 

İsmayılova Rəna Əvəzağa qızı. Qadoliniumun stibium, bismutla qarışıq xalkogenid sistemlərində faza tarazlığı və yeni fazaların fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02. 00. 01. /R. Ə. İsmayılova; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2009.- 158 s.

 

  Kərimli Oruc Şamxal oğlu. Lantanoidlərin qalliumla oksisuflid şüşələrinin sintezi və fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn] : $b kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 02.00.01 O. Ş. Kərimli ; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.- B.,2007.- 18 s.

 

Kərimli Oruc Şamxal oğlu. Lantanoidlərin qalliumla oksisulfid şüşələrinin sintezi və fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /O. Ş. Kərimli; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 124, [1] s. , şək., cədv.

 

Kərimov Ramin İsmətbəy oğlu. Ln2S3 - Ga2S3 - EuS (Ln-La, Nd) sistemlərində faza tarazlığı və yeni fazaların fiziki-kimyəvi xassələri kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /R. İ. Kərimov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 178 s.

 

Kərimov Malik Əsgər oğlu. Pirrotinləşmiş filizçay polimetal sulfid filizinin sulfatlaşdırıcı yanma üsulu ilə emalı [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01 /M. Ə. Kərimov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Poblemləri İn-tu.-B., 2010.- 126 s.

 

Qarayev Əhməd Məmməd oğlu. Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III) sulfid əsasında tiobirləşmələrin su mühitində alınması [Mətn]: kimya e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /Ə. M. Qarayev; Naxçıvan bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İn-tu.-Naxçıvan., 2004.- 153 s.

 

Qarayev Əhməd Məmməd oğlu. Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III) sulfid əsasında tiobirləşmələrin su mühitində alınması [Mətn]: Kimya e.n..dər..üçün təqdim olunmuş dis. işinin avtoreferatı: 02.00.01. / Naxçıvan bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Qasımov Hilal Zülal oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yabanı tərəvəz bitkilərinin genofondunun öyrənilməsi, bərpası və yeni istifadə imkanları [Mətn] : biol. e. sahəsində fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.05 /H. Z. Qasımov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Bioresuslar İn-tu.-B., 2010.- 204 s.

 

Qədirova Elmina Müsrət qızı. Ferrosenil karbinol metalkomplekslərinin sintez metodlarının işlənməsi və alınmış yeni birləşmələrin fiziki-kimyəvi və quruluş xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /E. M. Qədirova; AMEA, akad. M.F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 131 s.

 

Qədirova Gülbəniz Allahverdi qızı. Ağır neftin emalından alınan mazut fraksiyasının yanma külündən vanadium v-oksidin çıxarılması kimya üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq. ed. dis. : 02.00.01. /G. A. Qədirova ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 137 s.

 

Qəhrəmanova Şahnaz İsmayıl qızı. Mn²+ və Cu²+ kationlarının bəzi çox koordinasiyalı karbon və sulfoturşularla əmələ gətirdikləri birləşmələrin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2303.01 Ş. İ. Qəhrəmanova ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İn-tu.- B., 2016.- 160 s.

 

Quliyeva Yeganə Qiyas qızı. Azərbaycanın neft və lay sularının ağır metallardan ion-nəql texnologiyası vasitəsilə təmizlənmə üsullarının işlənməsi [Mətn]: kimya üzrə fəls d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2391.01 ; 2303.01. Y. Q. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 123 s.

 

Qurbanov Hüseyn. Nadir torpaq elementlərinin Ln GeS və Ln GeSe tipli xalkogermanatlarının sintezi və fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn]: kimya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /H. Qurbanov; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2004.- 133 s.

 

 Məmmədov Faiq Məmmədağa oğlu. Tərkibində F, C, Ni selenidləri saxlayan germanium tellurid ərintilərinin alınması və fiziki-kimyəvi xassələri: Kimya .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı : 02.00.01. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 24 s.

 

 Məmmədov Faiq Məmmədağa oğlu. Tərkibində F, C, Ni selenidləri saxlayan germanium tellurid ərintilərinin alınması və fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn]: kimya . n. l. dər. .üçün təq ol. dis.: 02.00.01. /F.M. Məmmədov; AMEA, Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İn-tu.-B., 2002.- 130 s.

 

Məmmədov Şərafət Hacıağa oğlu. Pb-Sb-Sn-S sisteminin Pb-Sb-S və PbS-Sb2S3-SnS qatılıq müstəvilərində faza tarazlığı və yeni fazaların fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2303.01. Ş. H. Məmmədov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 177 s.

 

Məmmədova Aynur Teyyub qızı. Cu (II), Ag (I), Au (III), Fe (II), Fe (III) metal karboksilatlarının pirazin və piridin adduktlarının sintezi və tədqiqi kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01 /A. T. Məmmədova ; AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəz.-Gəncə., 2012.- 135 s.

 

Məmmədova Qahirə Telman qızı. CuInS2 (Se2, Te2 )-Bi-I sistemlərinnin fiziki-kimyəvi tədqiqi kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /Q. T. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 178 s.

 

 Məmmədova Naibə Aydın qızı. Metal (Ag+, Tı+, Cu+, Pb ²+ Cu ²+, Fe ²+, Co ²+, Ni ²+ ) -SnS2-H2O sistemlərindən tiostannatların alınması və fiziki-kimyəvi xassələri kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. /N. A. Məmmədova ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev adına Kimya Poblemləri İn-tu.-B., 2011.- 152 s.
 

Məmmədova Səba Hüseynxan qızı. Ce-Sb(Bi)-Se(Te) üçlü sistemlərində qarşılıqlı təsirin və alınan fazaların xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /S. H. Məmmədova; BDU.-B., 2005.- 165 s. 

 

Məmmədova Səba Hüseynxan qızı. Ce-Sb(Bi)-Se(Te) üçlü sistemlərində qarşılıqlı təsirin və alınan fazaların xassələrinin tədqiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.01. /Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Mirzəyev Ayadxan Çapar oğlu. AII BVI (AII - Cd, Hg; BVI - S, Te) - GeSe2 sistemlərində komponentlərin qarşılıqlı təsiri və alınan yeni fazaların fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn]: ixtisas üzrə kimya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed.dis.: 02.00.01. /A. Ç. Mirzəyev; AMEA, Kimya Problemləri İns-tu.- B., 2008.- 150 s., cədv., şək.

 

Mirzəyev Ayadxan Çapar oğlu. AII BVI (AII - Cd, Hg; BVI - S, Te) - GeSe2 sistemlərində komponentlərin qarşılıqlı təsiri və alınan yeni fazaların fiziki-kimyəvi xassələri [Mətn]: ixtisas üzrə kimya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.01. /A. Ç. Mirzəyev; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 23 s.

 

Mirzəyeva Rahilə Cümşüd qızı. Cu-In-Me-Se (Me-Mn, Fe, Co, Ni) sistemlərində qarşılıqlı təsir və alınmış yeni fazaların xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2303.01. R. C. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 168 s.

 

 Muradov Fuad Rauf oğlu. Neftin ilkin emalı zamanı ətraf mühitə atılan tullantıların tərkibində radionuklidlərin analizi və paylanma qanunauyğunluqları [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.09 ; 01.04.25 /F. R. Muradov; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 134 s.

 

Muradova Zəhra Bilal qızı. Təlim prosesində məişət kimyasına aid materialların öyrədilməsinin imkanları və səmərəli yolları [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Z. B. Muradova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1997.- 179 s.

 

Musayeva Rəna Lətif qızı. Ca - In - Se (Te) üçlü sistemlərində faza tarazlığı və alınan fazaların xassələri [Mətn]: kimya üzrə fəls d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2303.01. R. L. Musayeva ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 173 s.

 

Osmanova Sevinc Nəsib qızı. Manqan və reniumun tioaminturşularla kompleks birləşmələrinin sintezi, quruluş və xassələri [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2303.01 S. N. Osmanova ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.- B., 2017.- 162 s.

 

Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu. Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıra tiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarının işlənməsi [Mətn]: kimya . d. . dər. . üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /AMEA, Naxçıvan Bölgəsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu.-B., 2004.- 273 s.    

 

Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu. Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıra tiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarının işlənməsi: Kimya .d.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.01. /AMEA Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 46 s.

 

Rzayeva Aliyə Bayram qızı. Metal İonu (CuI,II, AgI, TIı, PbII, FeII, CdII, CoII, NiII)- In2S3-Su sistemlərindən tioindatların alınması və xassələri [Mətn]: kimya üzrə fəls d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 02.00.01. A. B. Rzayeva ; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.-Naxçıvan., 2012.- 146 s.

 

Rzayeva Mətanət Firudin qızı. Mn (II), Co (II), Ni (II), Zn (II), Cd (II) metallarının benzoy turşusu və törəmələri ilə azotlu koordinasion birləşmələrinin sintezi və quruluş-kimyəvi tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2303.01. M. F. Rzayeva ; AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəz.-Gəncə., 2013.- 156 s.

 

Səmədov Muxtar Məmməd oğlu. İntensivləşdirici əlavələrin iştirakı ilə təbii fosfatların sulfat turşusunda parçalanmasından superfosfat istehsalının nəzəri və texnoloji əsasları [Mətn]: tex. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3303.01. M. M. Səmədov ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2015.- 46, [1] s.   

 

Süleymanova İradə Harun qızı. Ferrosenin bir və iki tsiklopentadien əvəzli bəzi funksional qruplu törəmələrinin sintezi, quruluşu və antikorrozion effektivliklərinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2303.01. İ. H. Süleymanova; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 138 s.

 

Şəfiyeva Natella Bayram qızı. Neft- kimya sənayə qurğularından və istilik elektrik stansiyalarından atmosferə atılan azot oksidlərinin və kükürd qazının elektrokimyəvi reaksiyaların kimyəvi reaksiyalarla konyuqasiyası üsulu ilə emalı [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün dis.: 02.00.01. /N. B. Şəfiyeva; Azərb. Döv. Neft Akad., "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya" elmi-tədqiqat in-tu.-B., 2008.- 132, [4] s.

 

Tağıyev Tağı İbrahim oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində kimyanın digər təbiət fənləri ilə əlaqəli tədrisi prosesində ekoloji biliklərin məzmunu və öyrədilməsi yolları [Mətn] : ped. e. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /T. İ. Tağıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.-B., 2009.- 274 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved