Kimya elmləri

Üzvi kimya

 

Abbasov Rza Məmmədbağır oğlu. Gərgin quruluşlu alkenlərə xlor və bromun elektrofil birləşmə reaksiyalarının mexanizminin və stereokimyasının kvant-kimyəvi araşdırılması [Mətn] : kimya e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.03.; 02.00.04. /R. M. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tex. Un-ti.-B., 2007.- 239 s.

 

Abdıyev Oqtay Bahadur oğlu. Karbonil funksiyalı yeni rasemik, optiki fəal (birgə) polimerlərin və norbornen törəmələrinin sintezi və xassələri [Mətn] : kimya üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01 ; 2306.01 O. B. Abdıyev ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-Sumqayıt., 2016.-316 s.

 

 Abdullayev Elşad Tofiq oğlu. Politsiklik aromatik karbohidrogenlər və fenolun duru sulu məhlullarının radiolizinin kinetik qanunauygunluqları və mexanizmi kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 02.00.09 /E. T. Abdullayev ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 166 s.

 

 Acalova Gültəkin İlyas qızı. Palladiumun (II) monoetanolamin tərkibli qarışıqlıqandlı komplekslərinin sintezi və tədqiqi kimya . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /G. İ. Acalova ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu, Azərb. Tibb Un-tinin Elmi Tədqiqat Mərkəzi.-B., 2010.- 160 s.

 

  Alıyeva Xatirə Nəriman qızı. Benztiazol və benzoksazoləvəzli tiiranların sintezi, çevrilmələri və çevrilmə məhsullarının tədqiqi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01 X. N. Alıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.-133s.

 

Antar Ahmed Abdelhamid. Aminspirtlər əsasında üçkomponentli kondensləşmə yolu ilə bəzi heterotsikllərin sintezi və rentgenstruktur quruluşunun tədqiqi kimya e. üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.06.01 /Antar Ahmed Abdelhamid ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 167 s.

 

Babayeva Gülnarə Vəli qızı. Qidantoin və psevdoqidantoinəvəzli birləşmələrin sintezi və onların çevrilmələri [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2306.01 G. V. Babayeva; AMEA, Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2015.- 135 s.

 

Bayramova Zərnişan Eldar qızı. Bəzi karbon və neft turşularının hidroksilli, azotlu birləşmələrlə reaksiyaları əsasında funksionaləvəzli məhsulların sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01; 2314.01. Z. E. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 142 s.

 

Cavadova Leyla Ağacavad qızı. Bəzi atsiklik və tsiklik tiokarbamidlərin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün dis.: 02.00.03. /L. A. Cavadova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2005.- 128 s.

 

Cəfərov İsa Ağa oğlu. Alkil(aril) sulfanilalkanların aminometoksi törəmələrinin sintezi və xassələri kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03 /İ. A. Cəfərov ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2011.- 157 s

 

Eyvazova Şükufə Mikayıl qızı. Alitsiklik və aromatik karbon turşularının xloranhidridlərinin mono-, diaminlərlə reaksiyasının tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /Ş. M. Eyvazova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2008.- 142, [1] s.

 

Əliyev Samir Qədir oğlu. İzatinin bəzi törəmələrinin sintezi və onların çevrilmələri kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /S. Q. Əliyev ; BDU.-B., 2008.- 118 s.

 

Əhməd Həmdi Tantavi Abdel-Monam. Ali alifatik monokarbon turşuları və aminlər əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin alınması və xassələri [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 23.14.01. Əhməd Həmdi Tantavi Abdel-Monam ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 177 s.   

 

Əhmədova Zərövşən İlyas qızı. Bəzi oksiranlar və onların kükürdlü analoqlarının tsiklobirləşmə reaksiyaları [Mətn]: kimya . n. . dər..üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /Z. İ. Əhmədova; AMEA., akad. Ə.M.Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2006.- 121 s.

 

Əsgərov Ağaisa Bayraməli oğlu. Bəzi aminspirtlərin, onların kükürdlü analoqlarının sintezi [Mətn]: kimya e. n. al dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /A. B. Əsgərov; AMEA Akad.- Ə.M.Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.- B., 2004.- 149 s.

 

Hüseyinov Elnur Zatəli oğlu. Asimmetrik Hans reaksiyası əsasında azotlu heterotsiklik birləşmələrin sintezi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01 E. Z. Hüseyinov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 133 s.

 

Hüseynova Afət Temir qızı. Tiiranlar və onların aminli törəmələri (sintezi, xassələri və tətbiqi) kimya e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 02.00.03 /A. T. Hüseynova ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 271 s.
 

Xəlilov Əli Nəriman oğlu. Bəzi ariləvəzli 1,2 - aminspirtlərin sintezi və çevrilmələri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /Ə. N. Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 149, [3] s. , şək., cədv.

 

Xoca Nadim Alim. Flüorlaşmış 1,2-aminpropantiolların sintezi və onların xassələri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /N. A.Xoca; BDU.-B., 2002.- 122 s.

 

İsayeva Gültəkin Ələmdar qızı. Müalicəvi naftalan neftinin və onun hidrogenləşmə məhsullarının sturuktur tərkibinin tədqiqi və keyfiyyəti [Mətn]: kimya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 02.00.13. /G. Ə. İsayeva; AMEA, Akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2003.- 133 s.

 

İsgəndərova Kəmalə Osman qızı. Kükürd və azot tərkibli alkanolların ariluretan və tiouretan törəmələrinin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01. K. O. İsgəndərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2016.- 152 s.

 

Kəsəmənli Xəyalə Hamlet qızı. Təbii neft və bitki mənşəli yağ turşularının imidazolinlərinin sintezi və dizel yanacağına aşqar kimi tətbiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2314.01. X. H. Kəsəmənli ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2016.- 176 s.

 

Qədirli Vüsalə Seyidəzim qızı. Norbornandiolların və oksiturşuların diefirlərinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. V. S. Qədirli ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2015.- 161 s.

 

Qocayeva Sevinc Səfalət qızı. Metoksikarboniləvəzli 3,4-dihidropirimidin (on) tion birləşmələrinin sintezi və bəzi çevrilmələri[Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01 S. S. Qocayeva ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.- B., 2017.- 154 s.

 

Quliyeva Aynurə Fəxrəddin qızı. Allil-, propargil sırası qlisidil efirlərinin sintezi və xassələri [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2306.01  A. F. Quliyeva ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.- Sumqayıt., 2017.- 138 s.

 

Quliyeva Ülviyyə Aydın qızı. Fenolların suda məhlullarında radiasiya və fotokimyəvi çevrilmə proseslərinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2305.01. Ü. A. Quliyeva ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2016.- 158 s.  

 

Mahmudov Kamran Talıb oğlu. Metilenaktiv birləşmələrin arilhidrazonlarının koordinasion kimyası, üzvi çevrilmələri, katalitik və analitik tətbiqləri [Mətn]: kimya e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03 ; 02.00.02. K. T. Mahmudov ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 68 s.

 

  Mahmudova Elnarə Qurban qızı. Tri-və tetratsiklik doymuş və doymamış diefirlərin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 E. Q. Mahmudova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu. B., 2016.- 152 s.

 

Məmmədov İbrahim Qərib oğlu. Sulfat anhidridilə aktivləşdirilmiş elektrofil reagentlərin bəzi olefinlərə birləşmə reaksiyaları [Mətn]: kimya e. n. al. dər .a. üçün təq. edi.dis.-nın avtoreferatı: 02.00.03. /İ.Q. Məmmədov; BDU.- B., 2004.- 114 s.

 

Məmmədov İbrahim Qərib oğlu. Alkenilfenollar əsasında funksionaləvəzli birləşmələrin sintezi və onlarda müxtəlif dinamik effektlərin NMR metodu ilə tədqiqi kimya e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03.; 02.00.13. /İ. Q. Məmmədov ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B, 2010.- 265 s.

 

Məmmədova Tamilla Gündüz qızı. Funksionaləvəzli 1,3-oksazolidinlər və onların kükürdlü analoqları: (sintezi, xassəsi və tətbiqi) [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /T. G. Məmmədova; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2004.- 110 s.

 

Məmmədova Yeganə Vaqif qızı. b-hidroksi-5-metilasetofenon əsasında funksional əvəzli birləşmələrin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.2306.01; 2314.01 Y. V. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 141 s.

 

Mərdanova Samirə Rafiq qızı. Qalay (II) və germanium (IV)-un piroqallol əsaslı azo birləşmələrlə müxtəlif liqandlı kompleks birləşmələrinin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01 S. R. Mərdanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. B., 2016.- 145 s.

 

Mikayılova Nigar Xizri qızı. Bılacunarıa mıcrocarpa (Bıeb.) M. Pımen et V. Tıchomırov və Seselı campestre Bess. (Apıaceae) növlərinin kumarin törəmələrinin öyrənilməsi $h [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2406.02 N. X. Mikayılova; AMEA, Botanika İn-tu.-B., 2016.- 140 s.

 

Mirzəyeva Məhsəti Əbil qızı. Ariloksiəvəzli spirtlər və onların bəzi törəmələrinin sintezi və xassələri kimya üzrə fəls. d-ru dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /M. Ə. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2010.- 122 s.

 

Muradxanov Rövşən Mərdan oğlu. Solvatlaşdırılmış dəmirikixloridin bəzi aminlərlə aktivləşdirilmiş tsiklopentadienlə qarşılıqlı təsiri ilə ferrosenin alınması [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.01. /R. M. Muradxanov; AMEA akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 133 s.

 

Mustafayev Musa Musa oğlu. Tərkibində siloksan saxlayan mono- və dikarbon turşularının metil efirlərinin alınması və xassələri [Mətn]: kimya e.n.a.dər.iddiası üçün olan dis.: 02.00.03. /M. M. Mustafayev; Azərbaycan Sənaye İn-tu.-B., 1997.- 131 s.

 

Mürsəlov Nizami İbrahim oğlu. Alkilaminospirtlər, sintetik və təbii naften turşuları əsasında kompozisiya tərkibli hidrogen-sulfid korroziyası inkibitorlarının alınması və tədqiqi [Mətn]: kimya e.n.e.dər.a.üçün təq. ed.dis.: 02.00.13. /N. İ.Mürsəlov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu.-B., 1997.- 129 s.

 

Nağıyev Farid Nadir oğlu. Bəzi metilenaktiv birləşmələrin çevrilmələri [Mətn]: kimya e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /F. N. Nağıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU.-B., 2007.- 141 s.  

 

Nəbiyeva Rəfiqə Fərhad qızı. Funksional əvəzli bitsiklo-heptankarbon turşularının, xloranhidridlərinin sintezi və elektrofil reaksiyaları [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.03. /R. F.Nəbiyeva; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2006.- 131 s.

 

Nəbiyeva Rəfiqə Fərhad qızı. Funksional əvəzli bitsiklo-heptankarbon turşularının, xloranhidridlərinin sintezi və elektrofil reaksiyalar [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 02.00.03. /Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2007.- 22 s.

 

  Nəzərov Nəzər Möhübbət oğlu. Bəzi tsiklik tiokarbamidlərin sintezi, çevrilmələri və xassələri [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01 N. M. Nəzərov ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.- B., 2017.- 145 s.

 

Rəhimov Rəvan Abdullətif oğlu. Təbii triqliseridlər, (Alkanol) aminlər və (C3) epoksidlər əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 R. A. Rəhimov ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2016.- 370 s.

 

Rzayeva Sürəyya. Aminspirtlər, amintiollar və onların palladiumla (II) komlekslərinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /S.Rzayeva; BDU.- B., 2005.- 127 s.

 

Rzayeva Sürəyya. Aminspirtlər, amintiollar və onların palladiumla (II) komlekslərinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.03. /S.Rzayeva; BDU.-B., 2005.- 24 s.

 

Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu. MONO-, Dİ (2-Hidroksipropil) aminlərin və onlar əsasında tiokarbamidlərin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 02.00.03 /Ə. R. Sucayev; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2008.- 127 s.

 

Şamxalova Sədaqət Əhməd qızı. Bəzi metilentioəvəzli sulfidlərin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e.n.al. dər. almaq üçün təq. ed. dis. 02.00.03; 02.00.13. /S. Ə. Şamxalova; AMEA akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İnstitutu.- B., 2007.- 129 s., cədv., şək.

 

Şamxalova Sədaqət Əhməd qızı. Bəzi metilentioəvəzli sulfidlərin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e.n.al. dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı:. 02.00.03; 02.00.13. /S. Ə. Şamxalova; BDU.-B., 2007.- 25 s.

 

Şıxaliyev Namiq Qürbət oğlu. Katalitik olefinləşmə reaksiyası əsasında üzvi sintez və koordinasion kimyada yeni yanaşmalar [Mətn]: kimya üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01. N. Q. Şıxaliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 315 s.

 

Şirinova Nəcibə Əhməd qızı. 1,2-epitio-3-xlorpropanın bəzi nukleofil reagentlərlə reaksiyası və reaksiya məhsullarının tədqiqi [Mətn] : kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.03. N.Ə.Şirinova ; BDU.-B., 2001.- 28 s.

 

Şirinova Nəcibə Əhməd qızı. 1,2-epitio-3-xlorpropanın bəzi nukleofil reagentlərlə reaksiyası və reaksiya məhsullarının tədqiqi [Mətn]: kimya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed.dis.: 02.00.03. /N. Ə. Şirinova; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AEA, Ə.M.Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İnstitutu.-B., 2001.- 155 s.

 

Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu. Doymamış C3-spirtlərin efirləri və onların törəmələri: sintezi, xassələri və tətbiqi kimya e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /G. M. Talıbov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2009.- 255, [65] s.

 

Veysova Nailə Ələkbər qızı. Tsikloheksan (EN) karbon turşularının xloranhidridlərinin müxtəlif quruluşlu aminlərlə reaksiyalarının tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2306.01. N. Ə. Veysova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2014.- 145, [2] s.

 

Vəlipour Əlireza Yədollah oğlu. Aromatik aminlərin oliqomerlərinin sintezi və onların stabil elektrik xassəli nanokompozisiyalarının alınması [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2314.01. Ə. Y. Vəlipour ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-B., 2013.- 156 s.

 

Yadigarov Ruslan Rizvan oğlu. Bəzi Ariləvəzli 1,2-xlorhidrinlərin çevrilmələri [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /R. R. Yadigarov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -123, [22] s.

 

  Zamanova Afaq Vaqif qızı. Karbamid və tiokarbamid əsasında alınan 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on(tion)ların törəmələrinin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03. /A. V. Zamanova; AMEA. Ə. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2008.- 136 s.  


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved