Kimya elmləri

Analitik kimya

 

Abbaszadə Gülçin Həndəm qızı. Vanadiumun (V) piroqallolun azotörəmələri və tərkibində N-, O-saxlayan reagentlərlə əmələ gətirdiyi müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrin fotometrik analizdə tətbiqi [Mətn]: kimya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /G. H. Abbaszadə; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2004.- 135 s.

 

Abbaszadə Gülçin Həndəm qızı. Vanadiumun (V) piroqallolun azotörəmələri və tərkibində N-, O-saxlayan reagentlərlə əmələ gətirdiyi müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrin fotometrik analizdə tətbiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 22 s.

 

Axundova Mətanət Tariyel qızı. Ce (III)-ün və Lu (III)-ün tərkibində O, N olan üzvi reaktivlərlə qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrinin analitik tətbiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01. M. T. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 121 s.

 

Bayramova Təranə Dünyamalı qızı. Sinkin azotlu reagentlər və salisil turşusunun azotörəmələri ilə müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə [Mətn]: Kimya e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 02.00.02. /T. D. Bayramova.- B., 2007.
-140 s. 

 

Bəhmənova Fidan Nəriman qızı. Uranın (VI) spektrofotometrik və sorbsion tədqiqi və təyinat metodikalarının işlənməsi kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 02.00.02 /F. N. Bəhmənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 178 s.

 

Əbilova Ülviyyə Mürşüd qızı. Palladium (II) ionunun spektrofotometrik və sorbsion tədqiqi və təyinat metodikalarının işlənməsi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01. Ü. M. Əbilova ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 172 s.

 

Ələkbərov Ceyhun Əndəhət oğlu. Bismutun sorbsion fotometrik təyini metodikalarının işlənilməsi [Mətn] : kimya e. üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01 C. Ə. Ələkbərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU- B., 2016.- 139 s.

 

Əliyeva Fərqanə Səfər qızı. Al(III), Ga(III)-UN piroqallolun hidrofob azottörəmələri və azotlu reagentlər ilə müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /F. S. Əliyeva; BDU.- B., 2007.- 136 s.

 

Əliyeva Fərqanə Səfər qızı. Al(III), Ga(III)-UN piroqallolun hidrofob azottörəmələri və azotlu reagentlər ilə müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 02.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 21 s., cədv., il.

 

Əliyeva Təranə İbrahim qızı. Pirohallol azotörəmələrinin skandium(III) ilə əmələ gətirdiyi eyniliqandlı və müxtəlifqandlı komplekslərinin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /T. İ. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Bakı Döv. Un-ti.-B., 2008.- 169 s.

 

Həmidov Sahil Zahid oğlu. Polibutadien və malein anhidridi-stirol sopolimeri əsaslı sorbentlərlə Cd2+, Zn2+ və UO2+2 ionlarının sorbsiyasının tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /S. Z. Həmidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 138 s. , cədv., şək.

 

Hüseynov Fətəli Elmar oğlu. Nadir torpaq elementlərinin piroqallol və xromotrop turşusunun azotörəmələri ilə kompleksəmələgətirməsinin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /F. E. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 144 s., cədv., şək.

 

Hüseynov Fətəli Elmar oğlu. Nadir torpaq elementlərinin piroqallol və xromotrop turşusunun azotörəmələri ilə kompleksəmələgətirməsinin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.02. /F. E. Hüseynov; BDU.-B., 2007.- 26 s.  

 

Hüseynova Pərvanə Firuddin qızı. Kraun efirlərin enantiomerlərə ayrılması və onların oliqomerlərinin kolonkalı xromatoqrafiyada tətbiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01 P. F. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 131 s.

 

Xəlilova Fəqanə Qurban qızı. Mo(VI), W(VI) və Ti(IV)-in H3PO4 mühitində ksanten boyaları və səthi-aktiv maddələrlə fotometrik təyini [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /F. Q. Xəlilova; BDU.- B., 2006.- 183 s.

 

Xəlilova Fəqanə Qurban qızı. Mo(VI), W(VI) və Ti(IV)-in H3PO4 mühitində ksanten boyaları və səthi-aktiv maddələrlə fotometrik təyini [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 22 s.

 

Quliyeva Fərqanə Vaqif qızı. Oksigenli və azotlu üzvi reaktivlərin III A qrup elementləri (Al, Ga, İn) ilə eyni- və müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /F. V. Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 194 s. , cədv., şək.

 

Qurbanov Ələkbər Nemət oğlu. d-elementlərinin oksinaftoy turşusu, onun törəmələri və hidrofob aminlərlə müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə [Mətn]: kimya . d-ru. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /Ə. N. Qurbanov; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2000.- 315 s.

 

Qurbanova Vəsilə Ələkbər qızı. Seriumun(III, IV) bəzi aromatik oksiturşular, aminlər və amin turşuları ilə komplekslərinin tədqiqi və analtik tətbiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.12; 02.00.01. /V. Ə. Qurbanova; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2006.- 187 s. 

 

Qurbanova Vəsilə Ələkbər qızı. Seriumun(III, IV) bəzi aromatik oksiturşular, aminlər və amin turşuları ilə komplekslərinin tədqiqi və analtik tətbiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.12; 02.00.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 24 s.

 

Mahmudov Kamran Talıb oğlu. B-diketonların azotörəmələrinin mis(II) ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a .üçün təq. ed dis.: 02.00.02. /K.T. Mahmudov; BDU.- B., 2006.- 215 s.

 

Mahmudov Kamran Talıb oğlu. B-Diketonların azotörəmələrinin mis(II) ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 25 s.

 

Mahmudov Kamran Talıb oğlu. Metilenaktiv birləşmələrin arilhidrazonlarının koordinasion kimyası, üzvi çevrilmələri, katalitik və analitik tətbiqləri [Mətn]: kimya e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03 ; 02.00.02. K. T. Mahmudov ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 68 s.

 

Məmmədova Minayə Fərhad qızı. Dəmirin (III) piroqallolun azotörəmələri və b-diketonların azometinləri ilə müxtəlifliqandlı komplekslərinin fotometrik analizdə tədbiqi [Mətn]: kimya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /M. F. Məmmədova; BDU.- B., 2007.- 131 s.

 

Məmmədova Minayə Fərhad qızı. Dəmirin (III) piroqallolun azotörəmələri və b-diketonların azometinləri ilə müxtəlifliqandlı komplekslərinin fotometrik analizdə tədbiqi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 23 s., cədvəl, ill.

 

Mərdanova Samirə Rafiq qızı. Qalay (II) və germanium (IV)-un piroqallol əsaslı azo birləşmələrlə müxtəlif liqandlı kompleks birləşmələrinin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01 S. R. Mərdanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. B., 2016.- 145 s.

 

Mərdanova Vüsalə İsmayıl qızı. Nikelin (II) müxtəlif azobirləşmələrlə əmələ gətirdiyi komplekslərin spektrofotometrik tədqiqi və təyini [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.ı: 02.00.02 /V. İ. Mərdanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -168 s.

 

Mustafayev Natiq Məhyəddin oğlu. Nikelin salisil turşusunun azotörəmələri və N-, P-, O-li reagentlərlə müxtəlifqandlı kompleksləri fotometrik analizdə [Mətn]: kimya e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /N. M. Mustafayev; Az.EA Qeyri-Üzvi və Fizika Kimya İn-tu.-B., 2000.- 179 s.

 

Nağıyev Xəlil Camal oğlu. Piroqallol əsaslı azobirləşmələr və triarilmetan boyalarının bəzi metallarla müxtəlifliqandlı komplekslərinin əmələ gəlmə qanunauyğunluqları və analitik tətbiqi kimya e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /X. C. Nağıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 429 s. 

  

Nəzərova Günay Qazaxəli qızı. Malein anhidridi və stirol sopolimeri əsaslı sorbentlər vasitəsilə Cu (II), Cd (II) Ni (II) ionlarının sorbsion spektrofotometrik təyini metodikalarının işlənməsi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01 G. Q. Nəzərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 131 s.

 

Nəzərova Röya Zakir qızı. Titan (IV) və vanadiumun (V) piroqallol və asetilasetonun azobirləşmələri ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /R. Z. Nəzərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 131 s.

 

Rəfiyeva Hicran Lətif qızı. Misin(II) tiazolidin-2,4-dion törəmələri ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrinin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /H. L. Rəfiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 143 s.

 

Reza Solhnejad Hüseyn oğlu. B-diketonlar əsasında sintez edilmiş üzvi reagentlərin Cu(II) ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin tədqiqi və analitik tətbiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. S. H. Reza; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 137 s.

 

Salahova Firuzə İsmayıl qızı. Kobaltın (II, III) bəzi aromatik hidroksiturşular və hidrofob aminlərlə komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi və analizdə tətbiqi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.02. /F. İ. Salahova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2011.- 154 s.

 

Səbuktəkin Məhəmməd Rza Ərdəşir oğlu. Polifunksional birləşmələr əsasında nanokompozitlərin sintezi və xassələri [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.03 ; 02.00.04 /M. R. Ə. Səbuktəkin; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 180 s.

 

Şahabad Əli Xandar. "Kraun-birləşmələri əsasında yüksək həssaslıqlı kimyəvi sensorların işlənməsi və analitik tətbiqi" [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 02.00.02 / Ə. X. Şahabad; "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya" elmi tədqiqat insti.- B., 2005.- 125 s.
 

 

Şahabad Əli Xandar. Kraun birləşmələr əsasında yüksək həssaslıqlı kimyəvi sensorların işlənməsi və analitik tətbiqi [Mətn]: Kimya .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-ya işinin avtoreferatı: 02.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Zalov Əli Zal oğlu. Bəzi d- və f- keçidelementlərinin 2-hidroksitiofenol, onun törəmələri və hidrofob aminlərlə müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə [Mətn]: kimya üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2301.01. Zalov Əli Zal oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 410, [2] s. 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved