Kimya elmləri

Fiziki kimya. Kimyəvi fizika

 

Abbasov Əliəddin. İonitlərlə Cr, Hg, Ge, B, Ag, Cd İonlarının məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları [Mətn]: kimya . d-ru . dər. a. üçün dis.: 02.00.04. /Ə. Abbasov; AMEA Naxçıvan bölməsi Təbii Ehtiy

atlar İn-tu.- B., 2007.- 303 s.

 

Abbasov Əliəddin. İonitlərlə Cr, Hg, Ge, B, Ag, Cd İonlarının məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları [Mətn]: kimya . d-ru . dər. a. üçün dis-nın avtoreferatı.: 02.00.04. /Ə. Abbasov; AMEA Naxçıvan bölməsi Təbii Ehtiyatlar İn-tu.-B., 2007.- 47 s.

 

Aykan Natəvan Fəxrəddin qızı. Xlorbenzolların oksid katalizatorların iştirakı ilə malein və xlormalein anhidridlərinə katalitik oksidləşməsi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 02.00.15. /N. F. Aykan; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.- B., 2008.- 166 s., cədv., şək.

 

Aykan Natəvan Fəxrəddin qızı. Xlorbenzolların oksid katalizatorların iştirakı ilə malein və xlormalein anhidridlərinə katalitik oksidləşməsi [Mətn]: kimya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.15. /N. F. Aykan; AMEA Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 23 s.

 

Babanlı Dünya Məhəmməd qızı. TI-TIHal-X (Hal-CL, Br; X-Se, Te) sistemlərində qarşılıqlı təsirin fiziki-kimyəvi qanunauyğunluqları [Mətn]: kimya e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 02.00.04. /D. M. Babanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 208 s. , cədv., şək.

 

Çiçək Fəthullah Abdulbaki oğlu. İonlaşdırıcı şüaların və istiliyin ardıcıl və birgə təsiri altında Türkiyə liqnitlərinin çevrilmələrinin qanunauyğunluqları [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru. elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.09 /Çiçək Fətullah
Abdulbaki oğlu ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 142 s.

 

Daşdıyeva Qənirə Babaşirin qızı. TI-Sn (Pb)-Bi-Te sistemlərinin bəzi qatılıq müstəviləri üzrə faza tarazlıqları və termodinamik xassələri kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.04. /Q. B. Daşdıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 169 s.

 

Əfəndiyeva Lalə Məhəmməd qızı. Beşnüvəli Co, Ni komplekslərinin iştirakı ilə sintetik neft turşularının alınması prosesinin işlənib hazırlanması kimya. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.13 ; 02.00.15 /L. M. Əfəndiyeva ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft - Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2012.- 150 s.

 

Əhmədova İradə Cavid qızı. Propen izobuten və heksen-1-in pentasil tipli yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində çevrilməsində sıxlaşma məhsullarının rolu [Mətn] : kimya e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2316.01 İ. C. Əhmədova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- B., 2016.- 148 s.

 

Əlixanova Zümrüd Abdulmütəllib qızı. Modifikasiya olunmuş seolitlərlə izobutil spirtinin parsial oksidləşməsi və sirkə turşusu ilə efirləşməsi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 02.00.15 /Z. A. Əlixanova ; AMEA akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 156 s.

 

Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu. Fenollar, merkaptosirkə və ksantogenat turşularının bəzi funksional törəmələrinin inhibitor təsirinin fiziki-kimyəvi əsasları kimya e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02. 00. 04. /T. A. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Döv. Un-ti.-Naxçıvan., 2010.- 287 s.

 

Əliyeva Mahirə İosaf qızı. Vanadium tərkibli binar oksid katalizatorlar üzərində propilenin oksidləşməsi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2316.01 M. İ. Əliyeva; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2017.- 143 s.

 

Əzməmmədova Xuraman Mövlud qızı. Modifikasiya olunmuş pentasillərin iştirakında m-ksilolun və riforminqin C8 aromatik fraksiyasının izomerləşməsi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2307.01. X. M. Əzməmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 122 s.

 

Həsənov Çingiz Əlihəsən oğlu. NaY tipli seolitlərlə modifikasiya olunmuş TİO2 anodlarında suyun elektrokatalitik və fotoelektrokatalitik parçalanması [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02. 00. 15., 02. 00. 04 /Ç. Ə. Həsənov; AMEA, Kİmya Problemlər İn-tu.- B., 2007.- 132 s. , şək.

 

Həsənov Çingiz Əlihəsən oğlu. NaY tipli seolitlərlə modifikasiya olunmuş TiO2 anodlarında suyun elektrokatalitik və fotoelektrokatalitik parçalanması [Mətn]: kimya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.15; 02.00.04. /Ç. Ə. Həsənov; AMEA Kimya Problemləri İn-tu.-B.,2007.- 18 s.

 

Həsənova Fərqanə Çingiz qızı. Nikel tərkibli binar katalizatorlar üzərində qliserinin hidrogenə buxar fazalı konversiyası $h [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2316.01 F. Ç. Həsənova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- B., 2016.-145 s.

 

Həşimov Fətdah Abdulla oğlu. Təbii və sintetik seolitlər və onların modifikasiya olunmuş formaları üzərində C2-C5 olefinlərin katalitik çevrilmə qanunauyğunluqları [Mətn]: kimya e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2316.01 F. A. Həşimov; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2015.- 293, [3] s

 

Hüseynov Kamil Adil oğlu. Metanolun formaldehidə, qarışqa turşusuna və metilformiata modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində oksidləşmə çevrilməsi [Mətn] : kimya e. n. al. dər. a. üçün təqd. ed. dis-nın avtoreferatı : 02.00.15. /K. A. Hüseynov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 26 s.    

 

Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu. TI-S-Halogen sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02. 00. 04. /Q. M. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-tu.-B., 2009.- 159 s.

 

Hüseynova Səidə Arif qızı. Karbohidrogen əsaslı qaz qarışıqlarında hidrogen-sulfidin fotokimyəvi çevrilmələrinin kinetika və mexanizmi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2305.01. S. A. Hüseynova ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 147 s.

 

İbrahimov İbrahim Sadıq oğlu. Oksid katalizatorlarının səthində sənaye tullantı qazlarının zərərsizləşdirilməsi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.15. İ. S. İbrahimov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 151 s.

 

İsmayılova Sevda Baba qızı. Modifikasiya olunmuş pentasillərin iştirkında toluol və etilbenzolun selektiv disproporsiolaşması [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.04. /S. B. İsmayılova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 132 s.

 

Karakaya Yaşar. Nitrotoluolun orto-nitrobenzaldehidə katalitik oksidləşməsi və onun indiqo istehsalında tətbiqi [Mətn]: kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 02.00.15. /Y. Karakaya; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası nəz-ki "Neft qaz geo-ji prob. və kimya" Elmi Tədqiqat İnstitutu. - B., 1999.- 127, (2) s.

 

Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlu. Etilbenzol və ksilolların çevrilməsinə modifikasiya olunmuş seolitlərin quruluş faktorlarının və turşuluğunun təsiri [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02. 00. 04 /F. Ş. Kərimli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 132 s., şək., cədv.

 

Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlu.Etilbenzol və ksilolların çevrilməsinə modifikasiya olunmuş seolitlərin quruluş faktorlarının və turşuluğunun təsiri [Mətn]: kimya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 02.00.04. /F. Ş. Kərimli; BDU.-B., 2007.- 25 s.

 

Quliyeva Ülviyyə Aydın qızı. Fenolların suda məhlullarında radiasiya və fotokimyəvi çevrilmə proseslərinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2305.01. Ü. A. Quliyeva ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2016.- 158 s.

 

Qurbanov Muradhəsil Şaban oğlu. Alifatik karbon turşularının və alkenlərin xlorlaşmış KU-2X8 kationiti iştirakı ilə hidrogen peroksidlə oksidləşməsinin kinetik qanunauyğunluqları [Mətn]: kimya e. n. a. dər. a. üçün təq. ol.dis.: 02.00.15. /AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-Sumqayıt., 2007.- 165 s.

 

Məcidzadə Vüsalə Asim qızı. Xlorid-borat elektrolitindən elektrokimyəvi çökdürülmə üsulu ilə renium-tellur ərintilərinin nazik təbəqələrinin alınması və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi kimya e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.04 /V. A. Məcidzadə ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 160 s.

 

Məlikova Afaq Yardım qızı. Polibutadienin fosfoxlorlaşdırılması əsasında alınmış modifikatlarla bir sıra metalların sorbsiyasının tədqiqi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.04. /A. Y. Məlikova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA.-B., 2008.- 185 s.

 

Məlikova İradə Həsən qızı. Xlorbutenlərin katalitik oksidləşmə prosesinin kinetik və riyazi modelləşdirilməsi [Mətn]: texniki e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.17.08. /İ.H. Məlikova; AMEA Kimya Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 141 s.

 

Məlikova İradə Həsən qızı. Xlorbutenlərin katalitik oksidləşmə prosesinin kinetik və riyazi modelləşdirilməsi: Texniki e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 05.17.08. /AMEA Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 30 səh.

 

Məmmədxanova Sevinc Əbdülhəmid qızı. Qaz fazada izopropil spirtinin asetona katalitik çevrilməsi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün dis.: 02.00.15. /S. Ə. Məmmədxanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA.- B., 2007.- 124 s.

 

Məmmədxanova Sevinc Əbdülhəmid qızı. Qafqazda izopropil spirtinin asetona katalitik çevrilməsi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 02.00.15. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2007.- 23 s., cədv.,

il.

 

Məmmədov Ülvi Ələfsər oğlu. Təbii Qızıl-dərə və Şirvan bentonitləri əsasında hazırlanmış sorbentlərin səthlərindəki adsorbsiya mərkəzlərinin paylanması və onların sorbsiya proseslərində rolu kimya üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.04. /Ü. Ə. Məmmədov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev adına Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2010. 144 s.

 

Nadirov Pərviz Abduləli oğlu. Etilen və butilenlərin bir sıra seolitlər üzərində katalitik çevrilməsi kimya e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.15. /P. A.Nadirov ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev adına Kimya Problemləri İn-tu .-B., 2011.- 130 s.

 

Nağıyev Cəlal Əhədbala oğlu. Təbii seolit və sellüloza əsaslı sorbentlərin uran və radiumun sorbsiya qabiliyyətinə qamma şüaların və neytronların təsiri [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis..: 02.00.09 ; 01.04.25. C. Ə. Nağıyev ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 159 s.

 

Nəcəf-Quliyev Ülvi Mehdi oğlu. Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində tsikloheksanın 1,3 tsikloheksadienə oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyasının kinetika və mexanizinın öyrənilməsi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2316.01. Ü. M. Nəcəf-Quliyev ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2016.- 119 s.

 

Nəsibova Lalə Elgiz qızı. Ho-As(Sb)-Se üçlü sistemlərinin şüşəvari və kristal halda tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2303.01. L. E. Nəsibova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 167 s.

 

Rüstəmova Ceyran Teymur qızı. Analsim, qeylandit, desmin təbii seolitləri əsasında alınmış sorbentlərin adsorbsiya mərkəzlərinin tədqiqi və onların sorbsiya proseslərində rolu [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.04. /C. T. Rüstəmova; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 152 s.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Bentonit sorbentlərinin səthlərində adsorbsiya mərkəzlərinin paylanması və onların sorbsiya proseslərində rolu [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.04. R. S. Səfərov ; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu., Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.-B., 2011.- 136 s.

 

Sultanova Kəmalə Dağbəyi qızı. Günəş və y-şüaların təsiri ilə biokütlənin yanacaq qazlarına çevrilməsinin qanunauyğunluqları [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.09.; 01.04.25 /K. D. Sultanova ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu. -B., 2010. -169 s.
 

Şaxtaxtinskaya Pəri Turabxan qızı. Oksid və metalseolit katalizatorların iştirakı ilə fenolların etilləşməsi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.15. /P.T.Şaxtaxtinskaya; Sum.DU.- B., 2006.- 142 s.

 

Şaxtaxtinskaya Pəri Turabxan qızı.. Oksid və metalseolit katalizatorların iştirakı ilə fenolların etilləşməsi [Mətn]: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.15. /AMEA Kimya Problemləri inistitutu.-B., 2007.- 26 s.

 

Şəmilov Nazim Telman oğlu. C1-C4 alkanların oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında modifikasiya olunmuş oksid katalizatorlarının fiziki-kimyəvi və katalitik xassələri kimya e. d-ru el. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.04 /N. T. Şəmilov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 275 s.

 

Şirinov Elman Qiyas oğlu. Sənaye alüminat məhlullarından vanadiumun elektrokimyəvi üsulla ayrılma prosesinin tədqiqi kimya üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.04. /E. Q. Şirinov ; AMEA, M. F. Nağıyev ad Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 143 s.

 

Vəliyev Rəşad Ələsgər oğlu. Ferrosen və simantrenin asetonla katalitik oksialkilləşdirilməsi prosesinin kinetik tədqiqi kimya üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.15. /R. Ə. Vəliyev ; AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 135 s.

 

Yunisova Firuzə Ələsgər qızı. Furan və onun xlorlu törəmələrinin oksid katalizatorlar üzərində katalitik oksidləşmə reaksiyası [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.15. /F. Ə. Yunisova; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 150 s.

Zeynalov Elşən Tofiq oğlu. Seolittərkibli nikel katalizatorları üzərində pentan-heksan fraksiyasının izomerləşməsi [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2316.01 E. T. Zeynalov ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu. -B.,2017. -128 s. 

 National Library of Azerbaijan All Rights Reserved